Category

Administration, ekonomi, juridik

Juridisk rådgivning inom arbetsrätt och verksamhetsövergång till Värmdö kommun – offert skickad till kund!

Vi söker nu en konsult i rollen som Juridisk rådgivning inom arbetsrätt och verksamhetsövergång till Värmdö kommun.

Uppdraget omfattar:
BEHOV AV JURIDISK RÅDGIVNING
Värmdö kommun har i första hand behov av juridisk rådgivning gällande verksamhetsövergång (omgående behov).
I andra hand övrig juridisk rådgivning när det gäller HR frågor och arbetsrätt. I tredje hand annan juridisk rådgivning

ALLMÄNT GÄLLANDE VERKSAMHETSÖVERGÅNG
Särskilda skyddsregler gäller för arbetstagare vid ofrivilligt arbetsgivarbyte, det vill säga vid övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet från en arbetsgivare till en annan.
Reglerna finns i 6 b § LAS och 28 § MBL och bygger på EU-direktivet om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter (2001/23/EG).
För att kunna avgöra om reglerna är tillämpliga måste man först ta ställning till om det är fråga om en verksamhetsövergång i lagens mening.
För detta krävs en bedömning av om det föreligger identitet mellan den verksamhet som överlåtaren bedrev och den verksamhet som förvärvaren övertagit och bedriver. EU-domstolen har i sin praxis uppställt kriterier för bedömningen av verksamhetsövergång.
EU-domstolens kriterier
• Arten av företag eller verksamhet
• Om företagets materiella tillgångar såsom byggnader, inventarier, bilar och arbetsredskap övertagits
• Värdet av överlåtna immateriella tillgångar, det vill säga patent, goodwill, varumärken, vid överlåtelsetidpunkten
• Om majoriteten av de anställda övertagits eller inte
• Om kunderna tagits över eller inte
• Graden av likhet mellan verksamheten före och efter överlåtelsen
• I förekommande fall den tidsperiod som verksamheten legat nere.
För att bedöma om det är fråga om en verksamhetsövergång görs en samlad bedömning av omständigheterna. Det behöver arbetsgivaren göra redan innan en verksamhetsövergång sker. Kan man konstatera att det är fråga om en verksamhetsövergång övergår de anställningsavtal och anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången automatiskt till förvärvaren.
Den tidigare arbetsgivaren är dock också ansvarig gentemot arbetstagaren för intjänad lön och andra ekonomiska förpliktelser som hänför sig till tiden före övergången.
Inom den kommunala och regionala sektorn kan reglerna bli aktuella till exempel när det sker ett byte av huvudman, när en verksamhet läggs ut på entreprenad eller återtas i egen regi eller vid byte av entreprenör.

Läs Mer