Category

Administration, ekonomi, juridik

Utveckling av kodplan, fokus på investeringar och anläggning till Järfälla kommun – REVIDERAD VERSION!

Vi söker nu en konsult för Utveckling av kodplan, fokus på investeringar och anläggning till Järfälla kommun

Syfte med uppdraget:
Syftet med detta uppdrag är att få en tydlighet i hur kodplanen ska användas gemensamt på ett enhetligt sätt i kommunen generellt. Med ett särskilt fokus på investeringar i ekonomisystemet Raindance och att kunna följa upp investeringar i beslutsstödet Hypergene utefter de krav och regelverk som ställs mot en kommun, samt att det leder till effektivt arbete med anläggnings-reskontran. Kopplingen mellan investeringsuppföljningen och arbetet med anläggningsreskontran behöver tydliggöras.

Uppdragets delar:
• Granska kodplanens olika delar, särskilt gällande investeringar
• Granskning av anläggningsregistret (AR) och arbetet med AR
• Utredning av verksamheternas behov

Bakgrund
Järfälla kommun har som intention att utveckla investeringsuppföljningen inom verksamhetsområde ekonomi. Huvudorsak till behovet är att Järfälla kommun är en tillväxtkommun och att kommunen vill kunna få till en sammanhängde investeringsprocess gällande planering och uppföljning. Den löpande redovisningen sker i ekonomisystemet Raindance och uppföljningen sker i beslutstödet Hypergene. Hjärtat i kommunens ekonomimodell är kodplanen som består i nuläget av 10 dimensioner(koddelar). Idag finns det inte ett samlat dokument hur dessa koddelar ska användas. Gällande investeringar är det framförallt tre dimensioner i kodplanen som används för att redovisa en investering i kommunen. Dimensionerna som används för investering är Verksamhet, Aktivitet, Projekt och Anläggning.
I ekonomisystemet hanteras investeringar bland annat i anläggningsreskontran. I anläggningsreskontran aktiverar man investeringar och vid aktivering startar avskrivningen för investeringen.
Idag redovisar inte verksamheterna investeringarna likartad. Beroende på vilken verksamhet som redovisar investeringar är tillvägagångssättet unikt och det får följdeffekter när central ekonomifunktion ska följa upp investeringarna.
Rekommendationer
Uppdraget ska resultera i ett samlat dokument för hur vi använder kommunens kodplan på ett enhetligt sätt, samt rekommendationer till ekonomiavdelningen i de aspekter där utrymmen för förbättringar föreligger.

Genomförande av uppdraget
Uppdraget genomförs av konsult/er med relevant kompetens inom ekonomiområdet. Önskvärt är fördjupad kunskap gällande redovisning och då särskilt gällande investeringar, samt att arbeta med anläggningsreskontran. Konsulten anlitas av Järfälla kommun. Konsulten stöds av kontaktperson inom ekonomiavdelningen i Järfälla kommun.

Metod
Uppdraget genomförs genom granskning av tillgänglig dokumentation hos Järfälla kommun och dess verksamheter, genom intervjuer med Järfälla kommun och verksamheternas ledning, personal och i tillämpligt fall och kontakter med Järfälla kommuns revisorer.
Uppdraget ska ske i god samverkan med Järfälla kommun och med respekt för medverkandes tid. Uppdraget genomförs i en anda av konstruktivitet och lärande.
I övrigt ska upplägg och metod presenteras i anbuden och specificeras i ”Start rapport”.
Rapportering av uppdraget
Uppdraget rapporteras till Järfälla kommun i en samlad rapport, samt tre separata rapporter, en för varje delmoment. I samband med att preliminära slutrapporter skrivs, görs en presentation för Järfälla kommun och de som berörs av respektive deluppdrag,
Efter genomgång av de preliminära rapporter, skriv slutliga rapporter som lämnas till Järfälla kommun.
Rapporten ska innehålla
• Sammanfattning
• Beskrivning av metod
• Resultat
• Analys
• Slutsatser
• Rekommendationer
• Bilagor
Rapporterna skickas i elektronisk fil till Järfälla kommun. Järfälla kommun äger rapporterna och hanterar dem konfidentiellt i relation till verksamheterna och omvärlden.
Konsulten/rna ska betrakta all information erhållen genom uppdraget som konfidentiell.

Läs Mer