Category

Analys och metod

Testbädd för IoT, data och innovation samt Smarta Tak i Järfälla kommun

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Testbädd för IoT, data och innovation samt Smarta Tak i Järfälla kommun.

Leverantören ska genomföra två (2) förstudier.

1.     Testbädd för IoT, data och innovation
Leverantören ska genomföra en förstudie som ska omfatta en omvärldsanalys, insamling av underlag och rekommendationer för:
·       val av nätverksteknik och trådlös kommunikation som tex LoRaWAN, LTE och Wifi,

·       hur Järfälla ska dela öppna data, tex i samarbete med Storstockholm,

·       val av plattform för lagring av data och delning av data via API, och

·       hur Järfälla ska realisera en testbädd för andra aktörer som vill ta del av data, dela data och bygga innovationer.

Syftet är att identifiera “best-practice”, andra initiativ inom Sverige för delade data, tex Trafiklab och standarder för att ge rekommendationer som ligger i linje med praxis. Testbädden ska möjliggöra för företag, ideella aktörer, akademi, institut och andra organisationer samverka vid utveckling, test och införande av produkter, tjänster eller processer inom IoT och att skapa ett öppet ekosystem för datadelning.

2.     Smarta Tak
Leverantören ska genomföra en förstudie av Smarta Tak. Leverantören ska utgå från rapporten “Ett tak – Fem möjligheter”, med särskilt fokus på hur gröna tak kan bidra till Järfällas mål att vara en klimatneutral kommun 2030. Förstudien ska omfatta en omvärldsanalys, insamling av underlag och rekommendationer för:
·       metod för att avgöra vilka typer av smarta tak (från rapporten) som lämpar sig bäst för ett specifikt tak,

·       hur insamling av underlag ska ske för att kunna identifiera tak och dess möjliga funktion som smarta tak (hållfasthet, taklutning, konstruktion, solkartan mm), och en prototyp med GIS-skikt för var smarta tak kan vara möjliga i Järfälla kommun. En datamodell för Smarta Tak tas fram och ett exempel på en shape-fil genereras med data för ett urval av fastigheter i kommunen,

·       förväntad potential för skapad nytta, baserat på tidigare rapporter och referensprojekt.

Förväntat resultat
Leverantören ska leverera en (1) slutrapport till kontaktperson på Järfälla kommun, innehållandes svar på de punkter som listas i denna uppdragsbeskrivning. 

Projektorganisation
Konsulten/konsulterna ska ha en löpande kontakt med kontaktperson hos Järfälla kommun samt leverera slutrapport.
Läs Mer

Effektanalys av insatser för att minska och motverka segregation i Järfälla kommun

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Effektanalys av insatser för att minska och motverka segregation i Järfälla kommun

Uppdraget är att ta fram en effektanalys av insatser på kommunal nivå i syfte att minska och motverka socioekonomisk segregation och utsatthet. En del av analysen ska omfatta evidensbaserad forskning på området och en del ska omfatta erfarenheter och exempel från andra kommuner i Sverige. Effektanalysen ska utgå från de fem prioriterade områdena i regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation. I strategin lyfts även folkhälsa som ett viktigt område. Uppdraget med att ta fram en effektanalys ska därför analysera insatser inom följande områden: 

·         Boende
·         Utbildning
·         Arbetsmarknad
·         Demokrati och civilsamhälle
·         Brottslighet
·         Folkhälsa
 
Uppdraget omfattar att inom varje prioriterat område beskriva olika typer av insatsers effekt på att:
1.       Minska den socioekonomiska segregationen 
2.       Minska den socioekonomiska utsattheten 
 
Analysen ska omfatta insatser som har en evidensbaserad positiv effekt på ovan punkter och även insatser som inte har någon bevisad effekt. Baserat på forskningen och andra kommuners erfarenheter ska en analys göras av vilka insatser som ger störst effekt. Uppdraget omfattar även att beskriva tidsperspektivet för respektive insats, det vill säga inom hur lång tid som en effekt är förväntad. 

Syfte
Bidra till Järfälla kommuns framtida arbete för att minska och motverka socioekonomisk segregation och utsatthet.

Behov

·         En beskrivning av insatser effektivitet i syfte att minska socioekonomisk segregation och utsatthet baserad på tillgänglig forskning 
·         En beskrivning av erfarenheter från andra kommuners arbete gällande insatsers effektivitet på att minska socioekonomisk segregation och utsatthet

Förväntade resultat

·         En effektanalys av relevanta insatser i form av en rapport med en tydlig koppling till regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation
·         Effektanalysen ska kunna användas som underlag för kommande arbete inom kommunen 
Läs Mer