Category

Analys och metod

Uppdragsledare Analys ekonomimodell och styrning till Utvecklingsavdelningen på Tillväxtverket

Vi söker nu en Uppdragsledare Analys ekonomimodell och styrning till Utvecklingsavdelningen på Tillväxtverket.

Utvecklingsavdelningen är nybildad sedan maj 2021. Avdelningen ansvarar för utveckling och förvaltning av enhetliga arbetssätt och processer, myndighetens strategiska digitala utveckling samt utveckling och förvaltning av IT-system, tjänster och verktyg. Vi ansvarar även för utvecklingsprocessen och arbetssätt i utveckling, såsom utvecklingsportfölj, projektmodell och andra metoder.

Avdelningen finansieras genom flera olika anslag, genom lån och användaravgifter. Behovet av utveckling, drift och förvaltning av IT-system och tjänster är stort och ökande. Avdelningen arbetar med en hög andel konsulter. Det finns en hög grad av komplexitet i hur avdelningen i dag budgeterar för och finansierar sin verksamhet. Modellen är svår att förstå, kostnader blir otydliga och detta skapar utmaningar i att styra, leda och prognostisera verksamheten. De olika finansieringskällorna samt tillhörande finansiella villkor skapar begränsningar och oönskade inlåsningseffekter.

Det finns behov av att få ett underlag för att inför budgetering för nästa år se över om ändringar behöver göras i det sätt på vilket avdelningen budgeterar och finansierar verksamheten.

Om uppdraget
Vi söker en konsult på heltid eller ett team av upp till fyra konsulter som delar på uppdraget.

Konsulten/konsulterna ska arbeta operativt genom att sätta sig in i verksamheten och våra styrdokument, intervjua nyckelpersoner, utarbeta förslag och dokumentera resultatet i form av leverablerna ovan. Samma konsult/er kan senare få fortsatt ansvar för att genomföra de förslag som tas fram.

Uppdraget kan variera i tid mellan 50-100% och bestäms i samråd mellan kund och konsult.

Arbetet bedrivs tills vidare i huvudsak på distans.

Läs Mer

Utredning gällande resursfördelningsmodell för förskola till Danderyds kommun

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Utredning gällande resursfördelningsmodell för förskola till Danderyds kommun

Förväntat resultat
Dokumenterade och väl motiverade förslag på en reviderad resursfördelningsmodell för förskolan som ska säkerställa att resursfördelningsmodellen är resurseffektiv, transparent, konkurrensneutral och lättbegriplig för politiker, tjänstemän och utövare.
Förslagen ska vara baserade på:
• förutsättningarna inom förskola i egen regi i Danderyds kommun,
• exempel från jämförbara kommuner,
• aktuella bestämmelser inom området,

Utredningen ska ta utgångspunkt i nuvarande modell och ekonomiska nivåer där utredaren genom intervjuer med nyckelpersoner och samarbete med förvaltningens ekonomicontrollers och administrativa chef presenterar en rapport som innehåller åtminstone:
• Beskrivning av nuvarande resursfördelningsmodell
• En jämförelse med jämförbara kommuners pengnivåer
• En genomgång av förskolepengens beståndsdelar
• En jämförelse mellan kommunala förskolor gällande relevanta nyckeltal kopplade till förskolepengens beståndsdelar med fokus på personal- och lokalkostnader.
• En analys av hur eventuellt förändrade regelverk gällande rätt till förskola, antal timmar och liknande kan komma att påverka pengnivåer och ersättningsmodell.
• Förslag till förändringar.
Rapporten ska dokumenteras skriftligt och föredras muntligt.

Uppdraget formas tillsammans med tjänstemännen på bildningsförvaltningen och fördelas lämpligen in i två faser där den första fasen innefattar att leverantören tar fram en arbetsplan i samråd med beställaren för att säkra en gemensam och mer detaljerad bild av förväntningarna på uppdraget samt med en tydlig arbetsfördelning. En rapport från 2021 gällande översyn av skolpengens uppbyggnad, resursfördelningsmodell för skolan finns tillgänglig för utredaren.

Om offerten:
Offerten ska innehålla en kortfattad beskrivning av för uppdraget viktiga antaganden som leverantören gör. Tillvägagångssätt och leverabler ska presenteras tillsammans med en tidplan. Om anbudet godtas vidareutvecklas denna beskrivning till en arbetsplan som utarbetas i samverkan med kunden (fas ett av uppdraget).
Sista datum för leverans är 30 september. Då arbetet genomförs i nära samarbete med förvaltningens tjänstemän och där arbetsfördelningen bestäms i senare skede ska pris anges per timme. Men en uppskattad tidsåtgång ska ändå anges i anbudet, som en del av beskrivningen av föreslaget tillvägagångssätt.
Kunden säkerställer att verksamheten står till förfogande för informationsöverlämning inklusive relevant ekonomisk data.

Läs Mer