Category

Data/IT

2-3 Java developer/backend Engineer (fullstack)

We are now looking for 2-3 Java developers to our customer.

We are currently looking for 2-3 Java developer/backend Engineer (fullstack, focus on backend) for assignment.

You will be a member of a project team that is tasked with delivering a clearing system to one of our tier 1 customers. In this role you will work in tight collaboration with Business Analysts, Software Engineers and Quality Assurance Engineers within a scrum team to secure successful, efficient, and qualitative customer delivery of our product.
The development is split between two locations, Stockholm and Umeå. It is important to have an understanding of this and be open to working with remote team members.

Your responsibilities:
• You will design solutions and write code of good quality that solves difficult problems in a distributed system with extreme demands on resilience and quality.
• You will be involved in all stages of the product life cycle; from design, implementation & testing to release & deployment to monitoring & troubleshooting to maintenance &
enhancement.
• You will have the ability to greatly impact what we build and how we build it

Who you are:
• 3+ years of experience developing Java applications (however for a candidate with the right skillset less experience will be sufficient)
• Bachelor or similar degree in computer science, information technology, software engineering
• An outgoing and self-driven attitude along with your sense of structure and creativeness
• Experience from highly complex, distributed and resilient transaction intensive systems
• Knowledge within Java 8+
• Excellent written and spoken English
• Experience from the Financial markets is beneficial.
• Meriting: Javascript, React/Redux, Swagger/OpenAPI, ReactiveX, K8s, Docker

To be a good match for this role you should like to work under constantly changing conditions. You need to be flexible since you might change team within the project over time. There is currently one core project and 3 client/project teams working with this customer.
In addition you should possess a strong drive to achieve results and be solutions oriented as you will be working closely with our clients in all phases of the project. You are Curious and have a highly collaborative work style along with wanting to contribute what you already know, educate the people around you, and bravely dive into new territories.

The candidate need to be fluent in English, however Swedish is not a requirement.

Läs Mer

Tekniker för löpande driftstöd Linux till Karolinska Institutet

Vi söker nu en Tekniker för löpande driftstöd Linux till Karolinska Institutet.

Uppdraget innebär arbete med KIB’s Linuxmiljöer och innefattar installationer, underhåll, driftstöd mm. Arbete både förvaltning och projekt förekommer.
Även arbete med att anpassa och skriva script förekommer, plus att visst arbete med att anpassa plugins till olika ramverk förekommer. I arbetet ingår också att stödja vår juniora Linuxtekniker.

Läs Mer

Senior Lösningsarkitekt Azure

Vi söker nu en Azure arkitekt med kompetensnivå 4, till vår kund.

Uppdraget omfattar:
Vi letar efter en erfaren lösningsarkitekt inom Cloud i allmänhet och Azure i synnerhet, som kan agera bollplank till Kundens egna Lösningsarkitekter i deras arbete med att designa nya tjänster i Azure. Konsulten ska även kunna rådge och agera bollplank till lösningsarkitekterna i uppsättningen av en ny grundplattform för drift som ändras då vissa tjänster kommer att komma från:
• Egen driftleverantör (on-prem)
• Azure
• En tredje del kommer att komma från en framtida driftpartner som har en privat molnleverans.

Läs Mer

Driftstekniker för MS SQL server och Windows applikationer till Karolinska Institutet

Vi söker nu en Driftstekniker för MS SQL server och Windows applikationer till Karolinska Institutet.

Uppdraget innebär:
– Drift, underhåll och övervakning av MS SQL t e x indexunderhåll, prestandaoptimering m m.
– Drift, underhåll och övervakning av Windows-servrar och ett antal applikationer i Windowsmiljö på Enterprise-nivå.
– Regelbundna avstämningar med förvaltningsledare IT och med verksamheten.
– Deltar som projektmedlem i IT-projekt.

Läs Mer

Support, webbutveckling och design Intranät och externa sidor till Norrköpings kommun

Avropet gäller IT-konsulttjänster för förvaltning och vidareutveckling av Norrköping kommuns externa webbplatser (norrkoping.se, skolwebbplatser, let´s create.norrkoping.se och extrawebbar) och intranätet i SiteVision. Fler webbplatser i SiteVision kan tillkomma.

Norrköpings kommun behövs resurser främst inom kompetensområdena Systemutveckling och systemförvaltning men även kompetenser inom exempelvis koncept och design kan behövas. Omfattningen varierar över tid och utföras efter behov. Inga garantier på volymer utlovas.

Uppdragets omfattning bedöms vara 25-50 % och gäller vid inkommen beställning från Kommunikationsavdelningen vid Norrköpings kommun

Möjlighet till förlängning med 1 månad i taget efter sista datum (2020-05-31) som längst tom 2020-12-31. Uppdraget kan utföras på distans i leverantörens lokaler.

Läs Mer

Systemtekniker drift/underhåll/utveckling

Vi söker nu en Systemtekniker drift/underhåll med kompetensnivå 4 till slutkund FMV.

Uppdraget omfattar:
Inom MSK Ledsyst projektsektion finns kompetensområde (KO) Test som svarar för ledning och samordning av testverksamheten i projektsektionens projekt. KO Test arbetar med såväl processer och rutiner för test som stöd till olika projekt där testverksamhet ingår. I funktionen ingår testledarresurser, prestandatestexpert och systemtekniker, samtliga konsulter. KO Test stödjer projektsektionens projekt i allt testarbete.
KO Test ansvarar även för en projektgemensam samlad förvaltnings-, utvecklings- och testmiljö som skall nyttjas av förvaltnings- och utvecklingsprojekt inom projektsektionen. Miljön används även för teknisk systemförvaltning av vissa IT-system som förvaltas av FMTIS, (Försvarsmaktens interna IT-drift- och förvaltningsorganisation).

Den samlade förvaltnings-, utvecklings- och testmiljön är ett i Försvarsmakten godkänt IT-system och finns redovisad i Försvarsmaktens IT-tjänstekatalog. Därav följer att miljön ska ha en samlad kontrollerad och aktiv drift och förvaltning i syfte att upprätthålla säkerhet och funktionalitet över tid och för att uppfylla Försvarsmaktens säkerhetskrav på de IT-system som förvaltas och utvecklas i miljö.

Arbetsuppgifter:
Konsultens ansvar är att tekniskt drifthålla och förvalta samtliga KO Tests förvaltnings-, utvecklings- och testmiljöer över tid. Konsulten förbereder miljöerna för kommande utvecklings- och testarbeten, drifthåller och förvaltar dem under arbetets gång, och avvecklar miljöer efter utfört utvecklings- och testarbete alternativt bistår i överföring till förvaltningsansvarig. Konsulten ansvarar för att miljöerna är tillgängliga för de som behöver arbeta i dessa. Konsulten ansvarar även för att miljöerna uppfyller FM informationssäkerhetskrav.

Konsulten drifthåller och förvaltar därutöver den samlade miljön (plattformen) i samverkan med FMTIS. Konsulten stödjer utvecklingsprojekt och förvaltningsutförare i tekniskt arbete som systemtekniker och integratör kring installationer, konfigurationer, framtagande av script.

I konsultens arbetsuppgifter för såväl plattform som etablerade miljöer ingår, men begränsas inte till, följande:
 installation och konfigurering av nya servrar, fysiska och virtuella
 löpande omkonfiguration av virtuella servrar (t.ex. tilldelning minne, CPU och dylikt)
 installation av operativsystem, avinstallation av operativsystem och virtuella servrar
 drift och förvaltning av backuplösning
 planering, genomförande och verifiering av backuper
 omkopplingar i nät (patchning) och liknande enklare nätverksrelaterade uppgifter
 installation av patchar, antivirusdefinitioner och liknande
 driftövervakning inkl kontroll av säkerhets- och driftloggar
 hårdvaruunderhåll, felsökning och åtgärder vid fel
 tillsyn av kyla, UPS och liknande (dock ej underhåll)
 vidmakthållande av systemdokumentation
 stöd till utvecklingsprojekt och förvaltningsutförare vad avser installation och konfiguration av systemspecifika produkter, framtagande av script o dyl, felsökning och tekniska tester
 drift och förvaltning av utvecklings- och testspecifika lösningar såsom Microsoft TFS, Microfocus ALM m.fl.
 införandekontroll av produkter för att skydda miljöerna från skadlig kod o dyl
 upprätthåller löpande kontakt med projekt och förvaltnings-utförare för att ge stöd i hur miljöer får/ska nyttjas för att följa FM regelverk**)
Med stora organisationer med geografisk spridning avses organisationer med minst 2 500 anställda och verksamhet på fem skilda geografiska orter. (Se skallkrav)

Läs Mer

Teknisk driftledare till utveckling-, test-, och stödsystem

Vi söker nu en Driftledare/Drifttekniker med kompetensnivå 4 till Försvarsmakten i Stockholm.

Uppdraget omfattar:
Den tekniska driftledarens arbetsuppgifter omfattar att samordna och genomföra driftledning av utvecklings-, test-, provdrifts- och utbildningsmiljöer för FMV projekt TT Stödsystem, samt svara för vidmakthållande av miljöerna och även aktivt deltaga i drift- och förvaltningsverksamheten. I driftledarens uppgifter ingår leda och deltaga i genomförandet av daglig drift, anpassa miljöer utifrån FMV utvecklingsprojekts behov, dokumentera miljöer, stödja FMV samt stödja Försvarsmaktens driftorganisation vid t.ex. driftsättningar. Inom ramen för driftledningsuppgifter ingår även att genomföra löpande dialoger med nyttjare och planera och leda förändringsarbeten i miljöerna utifrån nyttjarnas behov.

Konsulten utför löpande förvaltnings- och driftåtgärder i en mindre arbetsgrupp och arbetet bygger på god kännedom om aktuella miljöer och deras aktuella läge.
I konsultens uppgifter ingår att leda och genomföra daglig drift, anpassa befintliga/sätta upp nya/avveckla gamla miljöer utifrån FMV utvecklingsprojekts behov, dokumentera miljöer, stödja FMV projekt samt stödja FM driftorganisation vid till exempel driftsättningar, felsökning i problemhanteringsprocessen och liknande.

Då TVK Ledsyst strävar efter att nyttja alla tillgängliga kompetenser där de bäst gör nytta kan konsulten även komma att delta i andra projekt eller linjeuppgifter inom dennes kompetensområde.

Beskrivning av tjänsten/uppdraget:
TVK Ledsyst har i uppdrag att drifthålla utvecklings-, test- och utbildningsmiljöer åt FMV Projekt TT Stödsystem Flyg som i sin tur har design- och leveransansvar för flygunderhållssystemet Fenix. Uppgifterna löses inom TVK Ledsyst projekt TUFF (Test- och Utvecklingsmiljöer För Fenix) som verkar under FMV projekt. Uppdraget omfattar utöver leverans av miljöer även tekniskt stöd åt FMV projekt rörande Fenix-systemets utveckling.

I TVK Ledsyst Fenixprojekt ingår även samordningsuppgifter rörande leveranser från FMV till Försvarsmakten vad avser system och applikationer från utvecklingsprojekt till drift- och systemförvaltningsorganisationer inom Försvarsmakten, samt övrig samordning med Högkvarteret sakansvariga för Fenix och flygunderhållsverksamheten. Projektet stödjer även vid exportsatsningar där stöd avseende exempelvis utbildningsmiljöer och produktionsmiljöer för andra nationer etableras.

Miljöerna består av driftplattformar baserade på MS Windows Server, Oracle Database v. 11.x, Oracle Weblogic v12.x, MS SQL Server, Jaspersoft Reportserver, VMware vSphere/vCenter/vCloud m.fl. lösningar.

Applikationsprogramvaran är realiserad på Maintenix vilket är ett COTS för flygunderhållsverksamhet.

TVK Ledsyst projekt stödjer FMV projekt TT Stödsystem Flyg med miljöer och stödtjänster under hela dess livslängd. Efter det att FMV projekt TT Stödsystem Flyg har avslutats (preliminärt 2022-12-31) kommer fortsatt förvaltning och vidareutveckling att ske genom linjeorganisationens försorg, huvudman för denna verksamhet kan bli FMV eller FM. Behovet av miljöer och stödtjänster kommer fortsatt finnas kvar under 1-2 år efter det att FMV avslutat sitt projekt i syfte att möjliggöra resurs- och kompetensuppbyggnad under den nya huvudmannen. TVK Ledsyst projekt kommer därför att avslutas först när ny förvaltningsorganisation etablerats och kompetens byggts upp inom denna.

Läs Mer

Webmethods OneData Expert / Utvecklare

Kunden kommer startar upp ett projekt för att fortsätta resan inom Master Data Management.
Avdelningen IM Center ansvarar för utvecklingen och leveransen av MDM och BI hos kunden
Till IM Center (Information Management Center) teamet behövs en Subject Matter Expert inom Webmethods OneData. Rollen omfattar del i den dagliga förvaltning (underhåll och förbättringar) av kundens MDM-lösning, samt tillsammans med implementationsleverantör utveckla nya masterdatadomäner i de projekt som bedrivs inom MDM-området.

Start ASAP

Läs Mer

IT-arkitekt med stort säkerhetsfokus för uppdrag i Stockholm/Enköping

Vi söker nu en IT-arkitekt med kompetensnivå 4 för arbete med stort säkerhetsfokus.

Uppdraget omfattar:
• Förvalta arkitekturen för ledningstödsystemet och säkerställa att den följer fastställda krav, strategier, regler, riktlinjer och policys.
• Tar fram förvaltningsprocesser för IT-infrastruktur för hantering av ledningssystemets olika miljöer.
• Samverka med den funktionella förvaltningen för att säkerställa att ledningstödsystemet och dess infrastruktur följer regelverk och bestämmelser för hemlig information.
• Fungera som stöd till funktionella förvaltare och Produktägare i samband med förändringar av ledningstödsystemet.

Konsultens arbetsuppgifter:
• Konsulten kommer att vara stöd internt till Systemförvaltningsenheten och externt till övriga Försvarsmakten samt andra externa aktörer i fördelning och beredningen av ärenden inom systemlösningar.
• Konsulten förväntas att i arbetet kompetenshöja enhetens personal inom IT infrastruktur och arkitektur.
• Konsulten kommer att arbeta med förvaltning och utveckling av flöden, rutiner och processer för systemlösningars IT infrastruktur och arkitektur. Arbetet innebär kompetensöverföring till medarbetare avseende systemdokumentation och IT-implementation inför bl. a. större systemförändringar och förvaltningsöverlämningar.
• Stödja vid analys och lösningshantering av incidenter, på egen hand ge lösningsförslag och verkans- samt orsaksanalys.
• Medverkar vid beslut för nya och/eller förändrade lösningar av ledningssystemet.

Läs Mer

Senior App Developer/Architect Offert skickad till kund

We are now looking for a senior App Developer/Architect to end customer Telia.

The Role
• We are looking for a Senior APP developer/architect with developer background that is able to lead our work with establishing our new app architecture, governance and processes. The architecture should support app development for the Swedish market but also longterm for the whole group.

You will be working with all of Telia’s apps for android and iOS.
• In the beginning you will be working with the “Mitt Telia” app. Telia has 17 different apps and iOS and Android supporting products and offerings in Telia Sweden. Part of the apps are today developed by subcontractors and the longterm plan is for the team to manage all of these apps.

• You will mostly be working with Kotlin and Swift.

• You will be a part of realizing our true devops vision where we want to have all the teams to be responsible for their own devops process.

The Team
• The app team will be consisting of 6 app developers. 2 senior, 2 mid-level and 2 junior. 1 Backend developer and 1 agile coach/team lead.
• The team is a multisite team (Solna/Gothenburg) and are working according scrum

Placement in Solna but some travelling to Gothenburg can occur.

Kravspecifikation:
• Relevant experience from similar tasks
• Experience from app architecture and working with strategic questions
• Development background in order to understand and be able to contribute operationally

We think that this person has extensive experience in application development, preferably from companies with several different brands and business needs.

Läs Mer