Category

Data/IT

Applikationskonsult

Vi söker nu en Applikationskonsult till vår kund.

Vi söker en självgående applikationskonsult för heltidsuppdrag med erfarenhet av agilt arbetssätt.

Huvudsakliga uppgifter:
 Övervaka och administrera drift av applikationer
 Deployment av applikationer
 Implementera / förändra driftrelaterade processer – t.ex. genom scriptkodning eller paketering av applikationer för deployment.
 Arbeta med driftautomation
 Konfigurera applikationssystem enligt instruktion
 Medverka vid utredning och arbeta fram lösningar vid incidenter
 Ta fram teknisk dokumentation

Läs Mer

AKUT! Teknisk testare till agilt resursteam för utveckling och förvaltning av integrationer

Vi söker nu 1 Teknisk testare/Testautomatiserare till ett agilt resursteam hos kunden.

Uppdraget är att tillsammans med kundens egen personal öka förmågan att utveckla och förvalta integrationer. Idag är det två team som är baserade i Solna. Under hösten 2019 implementerades SAFe som arbetsmodell med tvärfunktionella autonoma team. Detta kommer att påverka teamen och bemanningen under 2020 och ställer krav på tillgång till olika kompetenser i detta avrop.

Teamet blir ansvarigt för att leverera integrationer som prioriteras av product management-gruppering. De kommer även att bli involverade i uppdraget att få andra värdeströmmar att bli mer autonoma inom integrationsområdet för att undvika beroende av kompetenser som finns hos ICC.

Förflyttningen sker med hjälp av en “self service” -strategi som är under utveckling.

Teknisk test/testautomatiserarrollen:
Kvalitetssäkrar att systemet uppfyller ställda funktionella och icke-funktionella krav. Van att arbeta
metodiskt och med hjälp av olika verktyg och ramverk. Arbetar riskbaserat och i tätt samarbete med kravanalytiker och utvecklare.
Läs Mer

Systemtekniker säkerhetsloggning

Vi söker nu en Systemtekniker säkerhetsloggning till vår samarbetspartner för uppdrag hos Försvarsmakten.

Beskrivning av tjänsten/uppdraget:
Försvarsmaktens IT-infrastruktur är komplex och realiseras genomgående med ett högt säkerhetsmedvetande. IT-infrastrukturen delas in i olika domäner och även inom dessa separeras nätverk och resurser sektioneras från varandra med olika tekniska metoder.

Försvarsmakten vidareutvecklar kontinuerligt såväl IT-infrastruktur som säkerhetsfunktioner och inom ramen för detta arbete pågår för närvarande byte av en av Försvarsmaktens tekniska plattformar inom system för uppsamling, distribution och analys av säkerhetsloggar.

Inom ramen för bytet av teknisk plattform skapas även återanvändningsbara komponenter som kan instansieras på olika platser inom IT-infrastrukturen. Dessa loggkomponenter baseras på öppen källkod med vissa egenutvecklade funktioner t.ex. avseende integration mellan programvaror och distribution av loggdata.

Konsultens arbetsuppgifter:
Konsultens arbetsuppgifter omfattar installation och konfiguration av säkerhetsloggkomponenter i utvecklings- och testmiljöer, integration av och paketering av komponenter, anslutning av logg-genererande källor samt deltagande i testverksamhet inkluderat test av funktionella och icke funktionella krav inkl. prestandakrav. I uppdraget ingår att leda och genomföra konfigurationsstyrning och paketering av komponenter och stödja kompetensuppbyggnad i Försvarsmakten inom området.

Då arbetets leverabler utgör säkerhetsfunktioner erfordras noggrannhet och tydlighet i all dokumentation.
I arbetet ingår revidering av befintlig och framtagning av ny dokumentation för granskning/godkännande, installation, konfiguration, drift, förvaltning och användning.
I arbetsuppgifterna kan det även ingå att stödja drift- och systemförvaltningsutförare i samband med driftsättning samt även under drift- och förvaltningsfas. Stödet omfattar specialistkunskap på aktuella lösningar för felsökning o dyl samt vid behov genomförande av praktisk systemförvaltning av lösningar (rättningar, anpassningar osv).

För beskrivning av Uppdragsgivarens organisation, se bilaga.

Läs Mer

Infrastrukturarkitekt – containerplattform/microtjänstarkitektur till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Infrastrukturarkitekt – containerplattform/microtjänstarkitektur till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Uppdraget innebär att hjälpa myndigheten att vidareutveckla dess containerplattform. Konsulten förväntas, att tillsammans med myndighetens plattformsteam och infrastrukturarkitekter ta fram den detaljerade designen för myndighetens containerleverans. Detta arbete sker i en agil kontext med våra utvecklingsteam.

Läs Mer

Konsult för att vidareutveckla en befintlig hemsida åt Aging Research Center (ARC) till Karolinska Institutet

Vi söker nu en konsult för att vidareutveckla en befintlig hemsida åt Aging Reseach Center (ARC) till Karolinska Institutet.

Aging Research Center (ARC) bildades år 2000 av Karolinska Institutet (KI) och Stockholms universitet (SU). ARC är internationellt erkänd för sin forskning om hälsan hos äldre människor, trender och ojämlikhet, hjärnans åldrande och förebyggande av demens.

ARC har en befintlig hemsida idag https://ki-su-arc.se/. Målet är en ny, fräsch och modern hemsida som är enkel att hitta i. Innehåll finns på den befintliga hemsidan idag.

ARC känner sig osäkra på om man ska behålla den gamla hemsidan och strukturera om den, eller om det istället ska skapas en helt ny hemsida. De vill utifrån möten med konsulten komma fram till det bästa alternativet för ARC och att konsulten sedan arbetar fram en ny hemsida, utifrån en tänkt vision som ARC har.

Hemsidan ska vara lätt för en administratör på KI att modifiera och uppdatera vid behov, önskemål är att den är i Wordpress. ARC önskar en genomgång av hemsidan för administratören efter avslutat uppdrag. Hemsidan ska vara på engelska. Logga finns.

Önskemål är att uppdraget startar så snart som möjligt. Uppdraget har en begränsad budget.

Läs Mer

Projektledare, införande av verksamhetssystem inom skolan och IT-stöd elevhälsan till Norrköpings kommun

BAKGRUND
Norrköpings kommun har ett stort fokus på digital transformation och har, för att driva detta, skapat en kraftfull central digitaliseringsavdelning med uppdraget att stödja, stimulera, samordna och styra den digitala utvecklingen. Digitaliseringsavdelningen har ett större engagemang i tidiga faser för att sedan lämna över till driftsansvaret till respektive verksamheter och stödfunktioner. Detta avrop syftar till att bidra med resurs och kompetens till att genomföra detta.

UPPDRAGET
I uppdraget ingår två parallella projekt inom Norrköpings utbildningskontor.

1. Införande av verksamhetssystem för skolan.
2. Införande av IT-stöd elevhälsa.
Prorenata är upphandlat och avtal är klart. Uppdraget handlar om att planera och genomföra införande av Prorenata för skolornas EHT-arbete, dvs säker dokumentation, stöd för elevhälsoteamets arbete och på sikt även sådana processer som kränkningsanmälningar och liknande.

Uppdraget kommer enligt överenskommelse att utföras delvis på plats hos beställaren i Norrköpings kommun och delvis på distans.

OMFATTNING
1. Införande av verksamhetssystem för skolan – 50%.
2. Införande av IT-stöd elevhälsa – 20%.
Omfattningen och tidsåtgången i projekten kan variera under uppdragstiden mellan 50-70% för båda projekten tillsammans.


EFTERFRÅGAD KOMPETENS OCH ERFARENHET
En person som kan driva båda projekten.

Läs Mer

Junior IT Project manager with good understanding of IT Infra

We are now looking for a Junior IT Project manager with good understanding of IT Infra, to our business partner for assignment at Telia.

Description:
The Migration Factory in the Infra team manages and coordinates a constant demand to migrate systems between networks and data centres. This demand is created from data centre strategies, life cycle management of legacy infra, aquisitions and other strategic or tactical decisions.

The Migration Factory:
– Creates and analyses the application inventory
– Engages the ISMs and agrees a migration approach for each of the in-scope systems in dialogue with the ISM
– Defines and agree a high level schedule with the ISM based on capacity available in P&I (resources and data centre) and schedule that the ISM team can support
– Supports the ISM to create the target environment (if required). The Solution Design for the needed target environment is part of the Migration Factory responsibilities
– Monitor and Support the migration activities including coordinating the P&I teams to deliver the target environment

Läs Mer

Linux system administration & Automation Engineer

We are now looking for a Linux system administration & Automation Engineer to our customer.

Job description

• Managing day to day operations on Red Hat Cluster environment.
• Resolving networking issues using tools such as: traceroute, netstat, Wireshark, tcpdump, nslookup, dig, sshd, nfsd, mountd, lockd, etc.
• Perform Linix System inventory, OS upgrades and patch installations.
• Working with Business System owners to architect and maintain highly available production systems and minimize down time.
• Building and provisioning of RHEL servers using automated approach with PXE boot and custom kick start files.
• Resolving Linux CPU, Disk, Load utilization issues
• Setting up NFS and Autofs for mounting the resources
• Creating and extending files system such as etx3, ext4, XFS
• Working with an enterprise wide, large scale matrix environment

Läs Mer

Utvecklare till att felsöka prestandaproblem och utföra avvecklingsanalys till Karolinska Institutet

Vi söker nu en Utvecklare till att felsöka prestandaproblem och utföra avvecklingsanalys till Karolinska Institutet.

Syfte med uppdraget:
Felsöka prestandaproblem i Legacy Grails-app med Backend på EJB/Glassfish/MariaDB, samt utföra en avvecklingsanalys.

KI har tagit fram och utvecklat en applikation för att ge systemstöd för forskarutbildningskurser. Applikationen användes av kursgivare för att kunna skapa och revidera kursplaner och kurstillfällen för kurskatalogen. Det har både en utbildningsdatabas och ett ansökningssystem, och består av adminsida, kurskatalog, kursplandatabas (MariaDB) samt ett antal underliggande tekniska komponenter.

Systemet har haft prestandaproblem efter en databasuppgradering, och hanterar inte fler förfrågningar samtidigt, samtidigt som ett antal mail som skickas ut inte når mottagarna.

Applikationen består av en kombination av programvarukomponenter, d v s applikationsservrar och utvecklingsbibliotek. Idag är vi beroende av olika äldre versioner av de programvarukomponenter som används till lösningen.

Konsulten ska arbeta på plats åtminstone de två första veckorna.

Läs Mer