Category

Data/IT

Front end-utvecklare Verksamt till Tillväxtverket

Vi söker nu en konsult för rollen som Front end-utvecklare Verksamt till Tillväxtverket.

Uppdraget omfattar:
Verksamt.se är företagarnas kundmöte i Sverige. Verksamt i sin nuvarande form har funnits som tjänst sedan 2009. För några år sedan startades ett arbete upp för att förnya och framtidssäkra Verksamt. Ansvaret för detta arbete drivs som ett samarbete mellan Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket.
En ny teknisk plattform, målbild och en värdemodell har tagits fram för att det Nya Verksamt ska förenkla myndighetskontakterna och lösa företagarnas problem. Tillsammans beskriver de ett framtida “ekosystem” där myndigheter och privata aktörer ansluter sig, levererar och tar del av tjänster och information (också kallat värdenätverk). Ekosystemet realiseras av:
· Bastjänster och Samtjänster.
· Samverkande informationsinsamling och informationsutbyte genom öppna APIer.
· Innehållshantering i Headless CMS där konsumenterna ansluter via sitt eget frontend.

Nu söker vi en frontendutvecklare för att implementera framtagen design av Nya Verksamt och i samråd med UX, eventuellt uppdatera denna efter behov.

Arbetet bedrivs tills vidare i huvudsak på distans.

Läs Mer

Teknisk testare till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Teknisk testare till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Inom området Förmånshantering behöver vi förstärka ett av våra team som jobbar med avidentifieringsprojekt av testdata.
Konsulten kommer ingå i något av våra förmånsteam, bestående av utvecklare, testare och med verksamhetsrepresentanter knutna till teamen. Teamen omfattar runt 7-9 personer har hög grad av självstyre varpå god samarbetsförmåga är extra viktigt.

Konsulten bör gilla och vara vana vid att arbeta i tekniskt komplexa miljöer med beroenden både internt och externt. Vi arbetar i Linuxmiljöer och använder IntelliJ, GIT, SoapUI, Toad för Oracle och MySQL , Jira. Våra testare har egna miljöer som de konfigurerar/ansvarar för inkl. felsökning.

I arbetsuppgifterna ingår kravanalys, testanalys, skapande av testdata, skapande av automattestfall i vårt egenutvecklade verktyg Testwis (kotlin-baserat), skapa manuella testfall samt exekvering av testfall. För att arbetet ska utföras på ett kvalitetsmässigt sätt ingår även revidering av testfall, verifiering av GUI samt rapportering av eventuella fel och sammanställning av testresultat.
Vi jobbar agilt med krav, test & utveckling tätt tillsammans.

Läs Mer

Senior Business Process Architect – Bråttom.

To our customer we are looking for a Senior Business Process Architect

The customer is engaged in the development, manufacturing, marketing and sale of food products. The customer is in an extensive phase of development both organizational and technical on a global scale. They are making an overview and a rebuild of all business processes and IT-processes. This includes several projects that needs architectural support on different levels. The platform is mainly cloud oriented with an emphasize on Azure. You will work closely and collaboratively across multiple teams and product owners. You will ensure that the Enterprise Architecture are in line with the global principles and guidelines. The plan is to implement Framework APICS and SCOR, step 1 and 2.

The consultant we are looking for is a person who is pragmatic and has focus on ensuring things gets done by finding solutions or workarounds. You are comfortable arguing and driving changes that are necessary in order to succeed with the project/assignment. You enjoy working independently and plan your own work based on the tasks that needs to be resolved with little direction. Good written, verbal, communication (English) and presentation skills. The cooperate language is English

Big plus if you have experience in TOGAF methodology as it is being implemented.

Workplace: On distance but occasional meetings in office.

Läs Mer

Senior Solution Architect Manufactory – MES, Bråttom

To our customer we are looking for a Senior Solution Architect Manufactory MES – (Manufacturing Execution System).

The customer is engaged in the development, manufacture, marketing and sale of food products. The customer is in an extensive phase of development both organizational and technical on a global scale. They are making an overview and a rebuild of all business processes and IT-processes. This includes several projects that needs architectural support on different levels. The platform is mainly cloud oriented with an emphasize on Azure. You will work closely and collaboratively across multiple teams and product owners. You will ensure that the Enterprise Architecture are in line with the global principles and guidelines

The consultant we are looking for is a person who is pragmatic and has focus on ensuring things gets done by finding solutions or workarounds. You are comfortable arguing and driving changes that are necessary in order to succeed with the project/assignment. You enjoy working independently and plan your own work based on the tasks that needs to be resolved with little direction. Good written, verbal, communication (English) and presentation skills. The cooperate language is English

Big plus if you have experience in TOGAF methodology as it is being implemented.

Workplace: On distance but occassional meetings in office.

Läs Mer

Senior Technical Solution Architect – Bråttom.

To our customer we are looking for a Senior Technical Solution Architect.

The customer is engaged in the development, manufacture, marketing and sale of food products. The customer is in an extensive phase of development both organizational and technical on a global scale. They are making an overview and a rebuild of all business processes and IT-processes. This includes several projects that needs architectural support on different levels. The platform is mainly cloud oriented with an emphasize on Azure. You will work closely and collaboratively across multiple teams and product owners. You will ensure that the Enterprise Architecture are in line with the global principles and guidelines

The consultant we are looking for is a person who is pragmatic and has focus on ensuring things gets done by finding solutions or workarounds. You are comfortable arguing and driving changes that are necessary in order to succeed with the project/assignment. You enjoy working independently and plan your own work based on the tasks that needs to be resolved with little direction. Good written, verbal, communication (English) and presentation skills. The cooperate language is English

Big plus if you have experience in TOGAF methodology as it is being implemented.

Workplace: On distance but occassional meetings in office.

Läs Mer

Systemspecialist för Windows-plattformen med erfarenhet av Apache till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Systemspecialist för Windows-plattformen med erfarenhet av Apache till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten söker en konsult som har erfarenhet av att konfigurera, automatisera och drifta opensource-applikationer på Windowsplattform. Arbetet innebär att tillsammans i ett tvärfunktionellt team ta ett helhetsansvar för systemet RINA (EU-utvecklat system för utbyte av socialförsäkringsinformation).

Läs Mer

Lösningsarkitekt BI med utvecklarprofil till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Lösningsarkitekt med utvecklarprofil till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten behöver förstärka deras utvecklingsteam på Analysavdelningen med en lösningsarkitekt som kan driva vidareutveckling av statistikplattformen i riktning mot utökad självbetjäning av statistik och analys för nya användargrupper i myndighetens verksamhet.

Arbetet innebär att föreslå arkitekturella lösningar inom BI-området, praktiskt driva arbetet mot de lösningar som beslutas samt tillsammans med utvecklare och andra lösningsarkitekter genomföra utvecklingsaktiviteter. Microsoft är leverantör av befintliga applikationer.

Läs Mer

W3D3 konsulter till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu W3D3 konsulter till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten avser att teckna ett avtal kring tekniskt stöd, support och mindre utvecklingsinsatser för applikationen W3D3 från Formpipe – med tillhörande moduler, kringsystem och testmiljö, samt de myndighetsspecifika anpassningar som gjorts hos Pensionsmyndigheten. Avtalet omfattar också motsvarande insatser för de delar av W3D3 som Pensionsmyndigheten i egenskap av värdmyndighet förväntas erbjuda den kommande nämndmyndigheten för premiepensionens fondtorg.

Syftet med avtalet är att Pensionsmyndigheten tillsammans med leverantören ska verka för en stabil miljö med god prestanda som motsvarar våra användares behov. Pensionsmyndigheten behöver stöd i frågor kring utvecklingsmöjligheter såväl som konkreta felavhjälpande åtgärder och årliga uppgraderingar.
W3D3 är ett av Pensionsmyndighetens dokumenthanterings- och ärendehanteringssystem. I systemet diarieförs allmänna handlingar kopplade till ärenden som rör t.ex. omprövningar, kontrollutredningar, avtal, beslut, remisser, upphandlingsärenden, synpunkter från allmänhet, personalärenden och vissa fondhandelsärenden.

Med nuvarande förvaltningsorganisation tillhör W3D3 med kringsystem förvaltningsobjektet FO Stöd. Objektet förvaltas och drivs av våra förvaltningsledare (en för verksamheten och en för IT) tillsammans med objektägare. På verksamhetssidan finns två objektspecialister med systemförvaltaransvar och djupa kunskaper i hur applikationen används. Objektspecialisterna planerar för hur applikationen ska nyttjas och utvecklas under året. Detta dokumenteras i en för objektet gemensam förvaltningsplan. Detta underlättar för en bra årsplanering tillsammans med kommande leverantör.
Vid uppgraderingar, eventuell felsökning och utveckling inom IT drivs arbetet av FL IT (på beställning av objektspecialisten). FL IT stöds av resurser IT-specialist för objektet, teknikförvaltare, samt övriga tekniska resurser inom IT.

Beskrivning exempel på incidenter, beställningar, utvecklingsaktiviteter

Incident: Felaktigheter som uppstår i W3D3. Kan t ex avse problem som uppstår vid förändringar i Pensionsmyndighetens IT-miljö, såsom uppgradering av webbläsare. Incidenter kan också avse buggar som uppstår i div funktioner i W3D3.

Beställning/utvecklingsaktivitet: t ex utveckling av nya fält eller formulär i ärendekort och handlingskort, inläggning av nya dokumentmallar, nya rapporter, uppgradering till ny version eller konvertering av uppgifter i W3D3.
Primär kontakt mot leverantör är objektspecialisterna för W3D3, i särskilda fall kan tekniker inom IT göra en anmälan om den är av teknisk karaktär. Dessa roller ska ges behörighet att registrera ärenden/incidenter/problem hos leverantören.

Pensionsmyndigheten önskar dela upp avtalet i två delar varav fastprisdelen ska omfatta:

– En årlig uppgradering, eventuella patchningar löpande under avtalstiden
– Deltagande på kvartalsvisa förvaltningsmöten, på plats hos Pensionsmyndigheten. Kostnader förknippade med dessa resor ingår i fastprisuppdraget.
– Support vardagar via telefon, mail och mail helgfria vardagar kl 8-16:30
– Inställelsetid: Leverantören ska återkoppla på anmält ärende inom 2 timmar
– Tekniskt stöd vid datahallsswitchar inom Pensionsmyndigheten (2 per år)
– Ge prisförslag om lösningen av ett ärende tar mer än 4 timmar att åtgärda
– En portal för ärendehantering för Pensionsmyndigheten
– Månadsrapportering gällande inkommande ärenden, lösningsgrad, timmar (ej fastpris)
– Teknisk kompetens och stöd för befintlig W3D3 installation inklusive miljöer för drift och acceptanstest, samt klientmiljö
Det fasta priset ska anges per kvartal.

Pensionsmyndigheten ska kunna avropa löpande konsulttimmar för att genomföra aktiviteter som inte ingår i fastprisuppdraget. Dessa insatser planeras på de normalt kvartalsvisa förvaltningsmötena.
Konsultpriset ska anges per timme.
Leverantören ska:

– Vara certifierad partner till Formpipe
– Tillhandahålla en portal för ärendehantering för Pensionsmyndigheten
– Månadsrapportera i en statusrapport gällande inkomna ärenden, lösningsgrad, antal förbrukade timmar etc.
– Tillhandahålla teknisk kompetens och utgöra stöd för befintlig W3D3 installation inklusive miljöer för drift och acceptanstest, samt klientmiljö
– Vara drivande i hantering av inkomna ärenden och lösningar för dessa.

Läs Mer

IT-teknisk specialist med fokus på hälsa och sjukvård till Region Sörmland

Vi söker nu en leverantör för rollen som IT-teknisk specialist med fokus på hälsa och sjukvård till Region Sörmland.

Uppdraget omfattar:
Region Sörmland konsumerar en rad nationella tjänster som levereras från Inera och för att kunna hantera dem smidigt finns en Regional Tjänsteplattform inom Region Sörmland. Plattformen innebär en del specifik teknik och produkter vilket gör den speciell. Nu efterfrågar vi en leverantör som kan erbjuda en eller flera konsult/specialister som kan hjälpa Region Sörmland med:

• Expertis som förstår Region Sörmlands RTjP driftmiljö att kunna kontakta vid behov.
• Stöd vid en pågående integration av nationell tjänst från Inera
• Hjälp att planera och genomföra migrering från Mule

Arbetet sker löpande efter överenskommelse och kan variera mellan 0-40%. Arbetsuppgifter kan utföras på distans.

Läs Mer

Kommunikations strateg till Värmdö kommun

Vi söker nu en konsult till rollen som Kommunikations strateg till Värmdö kommun.

Uppdraget omfattar:
Hubben söker därför ett tillfälligt stöd för strategisk kommunikation med erfarenhet av att driva och genomföra sammanhållna kommunikativa insatser som stödjer utveckling, förändringsledning och implementering av sammanhållen digital transformation.

Den strategiska kommunikationen ska bidra till att sammanhållet informera och visualisera kring varför ett smartare Värmdö ska uppnås, vad det innebär och hur kommunen tar sig an resan dit samt att engagera medarbetare och medborgare i kommunens utvecklingsresa. Funktionen ska komplettera befintliga resurser med såväl strategisk rådgivning kring kommunikation med de specifika förutsättningar som råder inom kommunal verksamhet samt även under arbetets gång ge stöd och struktur i löpande strategisk rapportering och kommunikation. Arbetet ska inledas med bistå i utvecklingen av strategiska underlag inom hubben samt med framtagande av kommunikationsplaner med tillhörande riktlinjer/principer samt plan för ett smartare Värmdö som fastställer hur den strategiska kommunikationen ska utformas, drivas och säkerställas. Kommunikationsstödet ska ha ett nära samarbete med kommunikationsavdelningen och de insatser som görs ska löpande synkroniseras med för att säkerställa att arbetet ligger i linje med övrig kommunikation.  

Kommunen garanterar ingen specifik volym. Behoven varierar över tiden, men vi uppskattar att avropen uppgår till cirka 400 timmar.

Läs Mer