Category

Data/IT

Teknisk projektledare integration

Till vår kund söker vi nu en duktig teknisk projektledare som har gedigen erfarenhet av integrationer mellan nya och gamla system. Projektet ska skapa integrationer mellan det nya moderna affärssystemet och leverantörernas äldre system. Totalt handlar det om ca 30-50 integrationer. Integrationerna skall utvecklas med hjälp av Azures adaptrar.

Den tekniska projektledaren ska leda utvecklingsarbetet av integrationerna. Driva kommunikationen med de olika intressenterna. Få projektdeltagarna på ett fokuserat sätt att driva åt samma håll.

Läs Mer

Software Developer .NET

We are by our partner looking for a Developer that will work with development within first of all the PKI (public key infrastructure) area but also other services e.g. SOC (security) services and monitoring.

Do you fit the description:
Are you passionate about Software Development and have an interest in PKI and security?

Decprition:
The customer is looking for a Developer that will work with development within first of all the PKI (public key infrastructure) area but also other services e.g. SOC (security) services and monitoring. A big part of your work will be to maintain, develop and be responsible for development roadmaps for these services. As a team they also support other functions within Operations in development projects, and you will be involved in any of the work they do.

As a developer on the team, the customer provides great opportunities to influence the work they do, from sprint planning to high-/low-level design, to maintenance and development of the next generation platforms. They are a dynamic team consisting of varying levels of. In time you will be able to test out your ideas on how our process of developing software could be improved. The customer see it as part of your development that you one day take part in architectural forums and drive the agenda for how our developing teams could operate according to best practice.

Who are you?
You are passionate about new tools and new methods for how software development could be improved. You enjoy working with both high-/ and low-level software design, write clean and modular code, and have in-depth experience in developing web services or software in backend. What really gets you going is the opportunity to widen your knowledge and learn more about new technical realms.Läs Mer

Teknikstöd för produkten Automic i samband med en stor uppgradering till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en konsult för teknikstöd för produkten Automic i samband med en stor uppgradering till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Behovet är en konsult med djup teknisk kompetens på produkten Automic. Pensionsmyndighetens primära användning av produkten är avancerad jobbschedulering.
Konsulten ska guida Pensionsmyndighetens egna tekniker i samband med att Automic uppgraderas. Konsulten ska också kunna ge support om det dyker upp problem i samband med uppgraderingen i Pensionsmyndighetens interna IT-miljö i syfte att minimera riskerna med uppgraderingen.

Omfattning: Konsult på hel- eller deltid. Uppskattat totalt behov ca 80 timmar.

Läs Mer

Utvecklare inom applikationsutveckling

Vi söker nu en Utvecklare inom applikationsutveckling till vår kund. Konsulten kommer förstärka befintligt utvecklingsteam i utveckling av ny applikation och dela sin tid mellan utveckling av nedan samt förvaltning av befintliga system för att frigöra tid från interna resurser att vara delaktiga i utvecklingen av den nya lösningen.

Uppdraget omfattar:
Kunden har beslutat sig för att utveckla en intern applikation som ska vara ett nav för all informationsgivning till kundens målgrupp istället för att behöva använda ett flertal befintliga som nya externa
gränssnitt. Detta för att effektivisera verksamheten. Utvecklingsprojektet är relativt stort, startade i augusti 2020 och kommer pågå tom maj 2021. Applikationen kommer baseras på en befintlig plattform
som kunden redan har utvecklat.
Eftersom konsulten snabbt kommer behöva sätta sig in flertalet olika system behöver kunden en erfaren fullstack utvecklare med bred kompetens.

Läs Mer

UX designer till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en UX-designer till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Utvecklingsavdelningen söker förstärkning av en UX-designer till som ansvarar för att nödvändiga användbarhetsaktiviteter genomförs samt att kunskapen om krav och målgrupper förmedlas till övriga inom teamet/teamen & projektmedlemmar.

UX-designer ansvarar för interaktionen mellan användare och system, leder och koordinerar framtagande av detaljerad design av användargränssnittsprototyp(er), med fokus på att uppnå användarnytta, användningsmål och kundupplevelse.

Arbetsområdena kommer sannolikt att variera över tid. Exempelvis arbete inom agila tvärfunktionella utvecklingsteam, förvaltning och linjearbete.

Läs Mer

Konsult för att utveckla hemsida BIGMS till Karolinska Institutet

Vi söker nu en konsult som kan utveckla en hemsida BIGMS till Karolinska Institutet.

Vi vill få hjälp med att göra en hemsida, med layout och att skapa själva sidan. Vi har ett domännamn. Vi uppskattar att hemsidan kommer bestå av ca 20-50 sidor (bara på engelska) som innehåller text, tecknat, foto, tabeller och figurer. Vi vill att den ska vara snygg, enkel och informativ. Innehållet för sidorna finns redan klara.

Att förbereda möjlighet för framtida inloggning på specifika delar på sidan är önskvärt.

Budgeten för uppdraget är begränsad.

Läs Mer

Murex – konfiguration och förvaltning

Till vår kund söker vi en en duktig Murexkonsult som har erfarenhet av att konfigurera och förvalta systemet. Konsulten kommer att arbeta med drift av Murex. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att:
konfigurera systemet
hantera drift och förvaltning i produktion och testmiljöer
identifiera avvikelser och problem samt göra uppföljning av dessa
på ett analytiskt och strukturerat sätt arbeta med problemlösning individuellt, i gruppen och tillsammans med Utveckling och Infrastruktur

För att vara framgångsrik i rollen måste du ha:
erfarenhet av Murex-drift
erfarenhet av drift av system/affärssystem i UNIX och/eller MS
erfarenhet av arbete (eller goda kunskaper) i databaser så som MS-SQL eller Oracle
kunskaper inom integration

Läs Mer

DevOps konsult med expertkunskaper inom Azure DevOps

Fokus kommer att vara att slutföra en Azure Devops implementetion.
Kravställa, specificera, införa och förvalta kundens utvecklingsprocess i deras utvecklingsverktyg (Jira, Confluence, Zephyr, Git, Azure Devops, Visual Studio, …).
– Göra en teknisk design av tex en deploy-process i Windows resp Linux. I förkommande fall även implementera denna tekniska design – tex genom scriptkodning.
– Konfigurera utvecklingsverktyg
– Leda/delta i kravarbete och utveckling vid förändringar och nyutveckling (av nya verktyg eller nya versioner)
– Medverka vid utredning och arbeta fram lösningar vid incidenter
– Utvärdera nya verktyg
– Utbilda utvecklare i hur verktyg kan/ska användas
– Expert på systemets funktion (innebär att förstå IT utveckling och vilka verktyg som utvecklare behöver)
– Ta fram dokumentation – användardokumentation samt systemdokumentation

Läs Mer

Testare/Testledare primärt för applikation. Offert skickad till kund

Vi söker nu en Testare/Testledare primärt för applikation till vår kund.
Kunden har beslutat sig för att utveckla en intern applikation som ska vara ett nav för all informationsgivning till kundens målgrupp, istället för att behöva använda ett flertal befintliga som nya externa gränssnitt. Detta för att effektivisera verksamheten. Utvecklingsprojektet är relativt stort, startade i augusti 2020 och kommer pågå tom maj 2021. Applikationen kommer baseras på en befintlig plattform som kunden redan har utvecklat.
Rollen ska ansvara för allt arbete som rör kvalitetssäkring och test runt denna applikation, framförallt säkra det själv, men även genom tät dialog med andra.

Uppdraget omfattar:
Uppdraget går framförallt ut på att säkra kvalitet på den kommande applikationen genom att:
• Granska krav och design så den går ihop, dvs kommer ge kvalitet och att den är testbar
• Ta fram en testplan genom att utgå från kundens teststrategi och projektets tidplan.
• Skriva testspecifikationer och relevanta testfall, samt utföra testfall
• Utföra positiva som negativa tester, felsökning och felutpekning
• Verkligen leta efter fel och ställa krav på applikationen och dess lösning så den efter Go-Live verkligen är en stabil applikation för användarna utan incidenter oberoende av incidentens art (ex. integrationer)
• Kravställa på relevant testdata, men även skapa sådant själv
• Utföra tester på enskilda user stories, integrationstester, funktionstester, systemtester, acceptanstester och regressionstester
• Leda och samordna tester utförda av andra, t.ex. verksamhetens acceptanstester
• Sammanställa testresultat och rapportera

Kunden ställer stora krav på att konsulten själv ska ha utfört och haft motsvarande ansvar i liknande projekt, samt till stor del lyckats med dessa uppdrag.

Läs Mer

Kursledare till kursen: Säkerhet i trådlösa nätverk vecka 7-10 Jönköping

Vi söker nu en Utbildningskonsult till kursen: Säkerhet i trådlösa nätverk ,vilket är en kurs som ingår i utbildningen till IT-säkerhetstekniker.
Kunden är en av landets störta YH-utbildningsbolag.

Uppdraget omfattar:
Som utbildningskonsult ansvarar du för att planera och genomföra kursen samt att undervisningen är anpassad utifrån kursplan och målgrupp. Studietiden för de studerande ska fördelas mellan konsultledd undervisning och egna studier i olika form under kursens gång. Alla utbildningar genomförs på hel- eller halvfart, därför ska kursen utformas så att de studerandes arbetsinsats motsvarar utbildningstakten.

Vidare ansvarar du för att återkoppla till de studerande och utbildningsledare löpande under kursens gång.
I uppdraget ingår att utforma, rätta och bedöma kunskapskontroll, ett ordinarie och vid behov två omprövningstillfällen per deltagare.
Kursens administration ansvarar utbildningsledaren för.

Kursens syfte och mål:
Kursens mål är att ge de studerande fördjupade kunskaper om tekniker och utrustning som kan användas för att utvärdera och höja säkerheten vid användning av trådlösa nät.

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:
Kunskaper om/i:
• Olika standarder och protokoll för trådlös kommunikation
• Systemarkitektur och design av trådlösa nätverk
• Säkerhetshot mot trådlösa nätverk och lämpliga skyddsåtgärder
• Säker inloggning och överföring av information i trådlösa nätverk
• PKI-infrastruktur

Färdigheter i att:
• Analysera säkerhetshot för att kunna välja och implementera lämpliga lösningar
• Värdera olika hot med avseende på risk och andra konsekvenser såsom nertid och badwill

Kompetenser för att:
• Förhålla sig till och göra etiska avvägningar mellan säkerhet, integritet, hackning och övervakning

Litteratur: Fastställs i samråd med Utbildningsledare

Undervisningsform: Föreläsningar och laborationer

Former för kunskapskontroll:
Inlämningsuppgift och skriftlig tentamen

Kursen är på 20 YH-poäng och ska gå veckorna 7-10, notera att konsulten behöver starta med förberedelser i god tid innan dess/enligt kundens önskemål och begäran.
Platsbunden utbildning innebär i genomsnitt två (2) föreläsningar per kursvecka. En (1) dag föreläsning avser alltid om inget annat anges, sex (6) timmar per föreläsningsdag.
Omfattning: två föreläsningsdagar per vecka plus tillhörande förberedelser.

Läs Mer