Category

Data/IT

Konsultteam för verksamhetsutveckling inom samhällsbyggnad till Sollentuna kommun

Till Sollentuna kommun söker vi nu två (2) konsulter inom verksamhetsutveckling, strategi, utredning, förändringar, ledning,
styrning och projektledning. Uppdraget omfattar tjänster inom samhällsbyggnadsavdelningens (SBA) verksamheter kring bland annat gemensamma
arbetssätt, ledning, tekniskt stöd, utvecklingsprojekt, strategier, digitalisering, digitalsamverkansplattform, processer och motsvarande. Konsulterna kommer att jobba som ett
team och komplettera varandra i arbetet.

Bland de effektmål som SBA önskar att uppnå finns följande:
– En ännu effektivare förvaltning
– Bättre styrning och slutresultat, inklusive ekonomi, i projekt
– Arbete med digitalisering av verksamheten
– Utredningsstöd åt förvaltningen
– Öka kundfokus och förbättra NKI
– Förbättrad kvalitet och styrning inom drift och underhåll
– Metodik för ledning och styrning i samhällsbyggnadsnära projekt inom
digitalisering

Nedan ges exempel och en specificering av arbetsuppgifter som kan bli aktuella:
– Strategisk styrning (uppdragsledning) avseende digitaliseringsprojekt inom SBA.
– Kravställare avseende upphandlingar inom SBA.
– Metodstöd framtida arbetssätt och metodik inom SBA.
– Vid behov interimistisk ledning och styrning inom SBA olika verksamhetsområden.
– Projektledar- och processledning avseende på implementering och vidareutveckling
av gemensam projektmodell på SBA.
– Projektledartjänster avseende digitaliseringsprojekt inom SBA.
– Projektledartjänster avseende upphandlingar inom SBA.
– Projektledartjänster avseende olika utredningsuppdrag inom SBA.
– Projektledningstjänster inom SBA kring framtida arbetssätt och metodiker.
– Förändringsledning avseende nya arbetssätt och processer inom SBA.
– Projektledartjänster avseende ökad medborgarservice och höjning av NKI PRIS

Läs Mer

Infrastrukturarkitekt med mångårig erfarenhet i och av enterprisemiljöer till Pensionsmyndigheten

Uppdraget innebär att leda och hjälpa myndigheten i att vidareutveckla den tekniska infrastrukturen. Rollen är strategisk. Du kommer vara del av myndighetens arkitektråd samt ingå i EA-teamet. I arbetet ingår att prioritera och kravställa i strategiska frågor. Utöver detta kommer du även vara med och ansvara för den tekniska plattformen inom förvaltningsområdet teknisk plattform.

Läs Mer

F5/BigIP specialist till Pensionsmyndigheten

Uppdraget innebär att på timme kunna hjälpa pensionsmyndigheten vid riktigt svåra felsöknings situationer och/eller vid mer avancerad uppsättning av nya funktioner. Uppdraget kan också innebära att hålla mindre workshops/utbildningar rörande BigIP.

Läs Mer

Streamserve/ Opentext konsult till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Streamserve/ Opentext konsult till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Syftet med uppdraget är att med utvecklare i StreamServe komplettera befintlig personal på Ärendehantering med kompetens inom StreamServe, specifikt StoryTeller.

Behovet är timbaserat och uppskattas till ca 150 timmar per år.

Läs Mer

Office Key konsult till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund.

Vi söker nu en Office Key-konsult till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten använder idag OfficeKey som mallpaket både i sin handläggning, beslutsmallar och för vanliga korrespondens. IT-utrustningen består idag av datorer med Windows 10 och Office 2016. Pensionsmyndigheten har behov av en partner som hjälper till med att uppdatera och utveckla OfficeKey och dess användning. Idag finns ca 150 antal mallar.

Kort ser behovet ut enligt följande under 2019:
* Support via telefon/mail o Pensionsmyndigheten önskemål ska vara åtgärdade senast två veckor efter att ärendet inkommit till leverantör
* Uppdatera ca 80-100 mallar i enlighet med myndighetens önskemål
* Ta bort ca 40 mallar då dessa inte längre är aktuella (BOB)
* Vid behov bistå Pensionsmyndigheten med att se över befintlig struktur för att skapa unika ärendenummer på dokument
* Vid behov utbilda objektspecialister att själva kunna genomföra språkliga förändringar och/eller läras upp till att bli expertanvändare i hur man skapar nya mallar.

Uppdragen är av varierande längd och inträffar under olika delar av året. Planering inför 2019 har ännu inte startat.
Pensionsmyndigheten önskar få in svar på denna förfrågan i form av en skriftlig beskrivning av hur offererande part kan bistå myndigheten med detta. I underlaget ska även minst ett referensexempel anges. Ange om detta är heltid eller deltid.
Uppdraget är ett deltids uppdrag med en option på 100 timmar för att hantera de önskade uppdateringarna samt vid behov för support.

Läs Mer

ACE utveckling webbaserade applikationer – Offert skickad till kund

Vi söker nu en Applikationsutvecklare för ACE utveckling till slutkund Telia.

Telia i Uppsala söker nu en applikationsutvecklare.

Arbetsuppgifterna innebär – utveckling av ACE webklienter med huvudfokus på ACE Coach
• Utveckling – webklient, Javascript, Vue/Angular
• Design
• Implementation
• Test


Kravspecifikation:

1. Erfarenhet av utveckling av webbaserade applikationer med
• Användarfokus
• JavaScript
• Vue framework
• Angular framwork
• Kännedom om Redux/Vuex/Flux
• Kännedom om Kendo UI
• HTML 5 & CSS 3
• Verktyg: Webstorm, Subversion/Bitbucket, Gulp, Jira, Jenkins, Confluence
• Agil utveckling, scrum
• Automatiserade enhetstester
• Erfarenhet av att utveckla realtidsapplikationer är meriterande

3. Personliga egenskaper
• Självgående och flexibel lagspelare
• Högskoleutbildning
• Bosatt i Uppsala

Läs Mer

Two Business Analysts within finance and the Clearing domain – Offert skickad till kund.

We are now looking for 2 Business Analysts within the Clearing domain, to our customer.

Job description:
You will be working with a project with the aim to deliver a fully-fledged clearing solution to an international client. You will be working in a project together with other Business Analysts and cooperating with developers, testers and project managers. It is important that you are driven, have good problem solving skills and communication skills. Additionally, your written and spoken English must be excellent.

Specific requirements include knowledge of Clearing, with previous experience as a Business Analyst or equivalent. You need to have been actively part of a software product development team. You must be proficient in different CCP risk models (such as SPAN and VaR), as well as risk analysis, stress testing and back testing. Additionally, an understanding of methodologies on risk aggregation on different levels (client / participant and CCP) is a requirement. Any background in the mathematics field is beneficial.

Remote work can be accepted to a very limited extent. The large majority of the work needs to take place at the Stockholm office.

Läs Mer

Strategisk programledare för Digital Arbetsplats till Norrköpings kommun

BAKGRUND: Norrköpings kommun har ett stort fokus på digital transformation och har för att driva detta skapat en kraftfull central Digitaliseringsavdelning med uppdraget att stödja, stimulera, samordna och styra den digitala utvecklingen. Digitaliseringsavdelningen har sedan i år även ett större engagemang i tidiga faser för att sedan lämna över till driftsansvaret till respektive verksamheter och stödfunktioner. Varje kontor/verksamhet inom Kommunen har ett eget digitaliseringsprogram där mål och handlingsplaner för verksamhetens digitalisering finns beskrivna och angivna. Inom varje program finns ett stort antal aktiviteter av skiftande karaktär och omfattning. Detta avrop avser strategisk kompetensförstärkning till det pågående programmet Digital Arbetsplats, som syftar till att skapa en digital arbetsmiljö för kommunens medarbetare där användarupplevelsen ska stå i fokus, och där rätt verktyg ska skapa förutsättningar för att höja kommunens digitala förmåga. Programmet ska omfatta ett antal initiativ som sammantaget leder mot att kommunens medarbetare kan dra nytta av digitaliseringens fulla potential i sitt dagliga arbete.

ROLLEN: Programledaren kommer att fungera som inspirationskälla och sätta den strategiska inriktningen för initiativen inom programmen, allt med målet att maximera den digitala upplevelsen för alla kommunens medarbetare där arbetsglädje och effektivitet är två viktiga delar i kommunens ambition om den goda digitala arbetsplatsen. Utöver den inspirerande delen av rollen kommer också programledaren att ansvara för att initiera, stödja och följa upp de initiativen som ingår i programmet, förankra planerade och pågående initiativ med berörda verksamheter, samt identifiera alla åtgärder som krävs för att kommunen ska göra en tydlig förflyttning i sin digitala förmåga och nå uppsatta strategier. Rollen förväntas därmed ta ett tydligt ledarskap kring den digitala förändringen, och hantering av frågeställningar som rör verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering.

OMFATTNING: Arbetets omfattning kan variera under uppdragstiden, men uppskattas till ca 50% sett i snitt över en årsarbetstid. Alla aktiviteter som kommer ingå i uppdraget kan inte specificeras på förhand utan kommer att avgöras av det specifika digitaliseringsprogrammets handlingsplan.

Läs Mer

Senior program/project manager for SaaS project – bråttom!

We are now looking for an experienced program/project manager to our customer.

We are looking for an experienced Program manager/senior project manager for a 6 months assignment. Your role will be to oversee 3 Saas projects which are both external client projects as well as vehicle for building our Saas capabilities.

Description of the role:
Oversees and monitors the planning of 3 key strategic SaaS projects. You will work with internal and external stakeholders and will need to be used to work in a demanding environment. However only internal project experience is sufficient.

Manages others to exceed project plan obligations regarding specifications, quality, costs and timeframes. Delivers on strategically driven project changes within the matrix organization.

Experience Required: 5-10 years experience as a project manager/program manager, usually parallel projects. Experience of working with software-as-a-service (SaaS) companies or SaaS products. Preferably previous experience with start-up companies or starting new initiatives within a larger organization.
Size of previous projects: 20-30 people involved in the projects (in this program it´s 7 people in each project)

Business expertise: Used to work in an international environment. Financial industry experience is a plus but not required. Is visionary from a new solutions/products perspective, considering ‘what is possible’.

Interpersonal skills: Communicates complex ideas, anticipates potential objections and persuades others, often at senior levels, to adopt a different point of view based on sound reasons. You need to be straight forward, driven and convincing.
Excellent English skills as well as Swedish.

Läs Mer