Category

Data/IT

DevOps-utvecklare till Tillväxtverket

Vi söker nu en konsult i rollen som DevOps-utvecklare med kompetensnivå 3 till Tillväxtverket.

Uppdraget omfattar:
Att tillsammans med scrumteam för systemutveckling vidareutveckla och förvalta Tillväxtverkets egenutvecklade system genom att arbeta i ett DevOpsteam med containerarkitektur och Kubernetes för att ge en snabbare värde till kund samt en bra utvecklingsmiljö.

Tillväxtverket bygger nu upp ett förmågor för att mer automatiserat kunna stödja DevOps som arbetssätt. I DevOpsteamet arbetar vi med att stödja och skapa förutsättningar för systemutvecklingsteamen att arbeta med DevOps. Genom att automatisera ex. leveranspipe-lines (CI/CD), metrikinsamling, applikationsmonitorering samt hantera förutsättningsskapande verktyg såsom ex. versionshantering och agil planering för de egenutvecklade systemen.

De egenutvecklade systemen som nyttjar detta är främst Nyps 2020, Verksamt och Pipos. Behovet av teknik styrs av arbetssättet DevOps, det är därför viktigt att tekniken ändrar sig efter behoven från systemutvecklingsteamen. DevOpsteamets kunskap och innovationsförmåga är därför viktig.

För DevOps använder vi just nu följande tekniker: Docker, Kubernetes, Jenkins, GitLab, Jira, Prometheus och Graphana mfl.

Läs Mer

Agil coach till Tillväxtverket

Vi söker nu en konsult i rollen som Agil Coach med kompetensnivå 4 till Tillväxtverket.

Uppdraget omfattar:
Tillväxtverket har regeringens uppdrag att hantera det nya stödet för korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) som vänder sig till företag som är hårt drabbade av konsekvenserna av covid-19. Detta stöd har inte funnits tidigare och vi arbetar skyndsamt med att få alla förutsättningar på plats. Korttidspermitteringsstödet finns som en del i vårt egenutvecklade system Nyps som också hanterar EU bidrag och Nationella bidrag till företag och regioner. Nyps består av en tjänst för sökande och en för handläggning. Vi arbetar också med automatisering och robotisering och har fler egenutvecklade system som exempelvis Pipos (PinPoint Sweden) som är en GIS plattform för beslutsstöd kopplat till geografiska analyser och prognoser samt Verksamt.se som är en portal för e-tjänster riktade direkt till företag.

Om uppdraget

Konsulten ska arbeta nära de olika utvecklarteamen (Systemarkitekter, systemutvecklare och produktägare). Konsulten förväntas se till att det agila arbetet fungerar i de olika teamen (5-6 team).
Detta sker genom att dels ta ett övergripande ansvar för det agila arbetet genom att coacha scrummaster eller att själv facilitera det agila arbetet som scrummaster. Våra team har idag lite olika förutsättningar för att arbeta agilt. Uppdraget innebär att lyfta och inspirera teamen i det agila arbetssättet.

Stationeringsort är Tillväxtverket på Västgötagatan i Stockholm, i huvudsak bedrivs arbetet än så länge på distans under covid-19 krisen.

Läs Mer

Hälsokontroll av Nynäshamns kommuns cybersäkerhet på teknisk nivå till Nynäshamn

Vi söker nu en leverantör för 2 st konsulter till Hälsokontroll av Nynäshamns kommuns cybersäkerhet på teknisk nivå till Nynäshamn kommun.

Uppdraget omfattar:
Nynäshamns kommun önskar få en granskning genomförd av säkerheten i den egna IT-miljön.
Leverantören ska göra en hälsokontroll av kommunens cybersäkerhet på teknisk nivå.
Hälsokontrollen ska bestå av en teknisk analys och en bred säkerhetsbedömning med syfte att påvisa säkerhetsbrister inom kommunens IT-miljö.

Läs Mer

System/Integrationsarkitekt

Till vår kund söker vi nu en duktig arkitekt med förmåga att röra sig över flera roller enligt nedan samt med teknisk kompetens och erfarenhet runt integrationer (både ny API-baserad och gammal skript-baserad teknik) samt inom Azure och gärna iPaaS.

Uppdrag
Vara huvudresurs i designen av integrationer för underprojekten VGS-integrationer och Message Broker. Underprojekten kommer lösa att ett antal befintliga integrationer mellan dagens DMS (affärssystem för bilbranschen) och framför allt GA (generalagentssystem) men även andra 3:e parts system byggs om till att det nya DMS som ska implementeras på den Svenska marknaden. Integrationerna som finns i dag bygger på gammal teknik och de flesta av de system som finns hos GA är även de gamla (90-00-tal). Många integrationer är schemalagda databasscript nattetid, andra är manuella textfilsöverföringar.

Målet med underprojektet är att dessa integrationer som moderniseras i samarbete med generalagentens utvecklingsprojekt och med modern teknik integreras med det nya DMS:ets befintliga integrationer.

Vi ser i dagsläget tre varianter på lösningar men det kan finnas fler sätt:
• GA har inte möjlighet att uppdatera sitt gränssnitt, vi bygger en adapter mellan GA:s befintliga äldre integration och Nya DMS:ets moderna lösning
• GA uppgraderar sitt system till att kunna kommunicera direkt med nya DMS:ets system
• GA uppgraderar men för att tillföra Svensk unik funktionalitet som inte finns i det nya DMS:et behöver vi i alla fall utveckla en modul mellan GA-systemet och DMS:et

Totalt är det ca 40 integrationer som ska hanteras

Huvuduppgiften är att planera och genomföra arbetet att på något av ovanstående sätt lösa behoven av integrationer mellan GA-system och nya DMS:et.

Att planera arbetet innebär att strukturera upp varje integration i logiska delmoment som behöver fokus för just denna integration. Arbetet inleds med en Rough Design-övning som ritar upp de stora penseldragen. Efter det behövs analyser av vilka delmoment som är viktiga för just denna integration. Delmoment kan vara analys av vilken dataflödesprocesser, datasäkerhet, åtkomst/behörigheter till externa system, prestandabedömningar och slutligen val av implementationsmodell och specificeringar till utvecklingsuppdrag. Denna del av uppdraget har tät kommunikation både internt med huvudprojektet samt med produktansvariga och externt med leverantören av affärssystemet samt med 3:e-partsleverantörerna och då framför allt generalagenten.

Att genomföra arbetet betyder att själv efter planeringen kunna ingå i arbetet att designa och strukturera lösningarna och dela upp dem i utvecklingsblock med tydliga gränssnitt och uppdrag. I detta arbete har rollen en tät dialog med chefsarkitekt samt med utvecklingsavdelningen samt med liknande roller hos GA. Konsulten kommer även arbeta en del med att utreda krav.

Det kan även tänkas att visst inslag av att jobba med implementering av lösningen kan förekomma. Kunden är ett relativt litet företag och ibland saknas resurser att hantera uppkomna behov. Denna del är endast vid behov.

Läs Mer

Javautvecklare till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund

Vi söker nu en Javautvecklare till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
På Pensionsmyndigheten har vi nyligen påbörjat Sveriges just nu roligaste och viktigaste mjukvaruutvecklingsprogram. Allt för att säkra pensionerna för alla 10 miljoner kunder, idag och imorgon. Ett mycket viktigt uppdrag där vi gör nytta på riktigt!

Vi söker dig som har en djup teknisk kunskap och erfarenhet av större distribuerade och transaktionsintensiva system. Att få ut ny funktionalitet snabbt till kund är en självklarhet för oss och ser därför att kunskap och erfarenhet av agilt hantverk och Continuous Delivery är hög. Du har också en förmåga att kunna applicera rätt tekniska lösningar på olika affärs problem som finns i verksamheten. För att hålla en hög kvalité på slutresultatet ser vi att testning är en naturlig del i systemets framtagande.

Vi ser att du har en relevant akademisk utbildning, exempelvis systemvetenskap, civilingenjör eller kortare eftergymnasial yrkesinriktad utbildning

Läs Mer

Konsultstöd för övergripande analys av betalningsflöden till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu Konsultstöd för övergripande analys av betalningsflöden till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Vi söker en erfaren konsult som skall ta fram en övergripande karta över Pensionsmyndighetens betalningsflöden.

Pensionsmyndigheten har ett flertal betalningsflöden som t ex pensionsutbetalningar, fakturering, löner, transfereringar inom pensionssystemet. I och med att Pensionsmyndigheten bygger upp ett nytt flöde för en ny delförmån behöver ansvaret och genomförande av delar av vissa flöden analyseras och beskrivas. För att kunna dela ut ansvar behöver en tydlig och övergripande modell över flödena tas fram som underlag för ansvarsdiskussionen. Frågan om ansvar för respektive del beskrivs ”ovanpå” systemanalysen med koppling till linjeansvaret stipulerat i arbetsordningen.

Modellen ska beskriva;
• Vilka flöden som finns och deras karaktär (Typ av flöde, parter involverade, volymer, frekvens, start/stopp)
• Övergripande IT-komponenter som är involverade i flödet
• Kopplingar mellan verksamhetsflöden(processer) till IT-systemkartor
• Hur ansvaret för flöden hänger ihop med dagens arbetsordning och agilt arbetssätt
• Kartlägga gap i processer, roller eller ansvar utifrån ovanstående.

Mottagare av analysen är avdelningschefen på Ledningsstaben samt myndighetens ekonomichef.

Omfattning: 3 månader heltid, kan fördelas på minst 75% fram t.o.m. senast 9 december 2021.

Läs Mer

DevOps konsult med expertkunskaper inom Azure DevOps

Fokus kommer att vara att slutföra en Azure Devops implementetion.
Kravställa, specificera, införa och förvalta kundens utvecklingsprocess i deras utvecklingsverktyg (Jira, Confluence, Zephyr, Git, Azure Devops, Visual Studio, …).
– Göra en teknisk design av tex en deploy-process i Windows resp Linux. I förkommande fall även implementera denna tekniska design – tex genom scriptkodning.
– Konfigurera utvecklingsverktyg
– Leda/delta i kravarbete och utveckling vid förändringar och nyutveckling (av nya verktyg eller nya versioner)
– Medverka vid utredning och arbeta fram lösningar vid incidenter
– Utvärdera nya verktyg
– Utbilda utvecklare i hur verktyg kan/ska användas
– Expert på systemets funktion (innebär att förstå IT utveckling och vilka verktyg som utvecklare behöver)
– Ta fram dokumentation – användardokumentation samt systemdokumentation

Läs Mer

Teamleverans – utveckling av kartbaserad app med augmented reality till Region Västmanland

Vi söker nu en leverantör för en Teamleverans – utveckling av kartbaserad app med Augmented Reality till Region Västmanland.

Uppdraget omfattar:
Region Västmanland söker en leverantör för utveckling av kartbaserad app med Augmented Reality.
Tillgängliggöra konst och kultur i en fysisk miljö. Med en kartbaserad app ska användare på ett lustfyllt sätt få en förstärkt upplevelse av olika platser. Det kan liknas vid en slags kulturorientering. Konst- och kulturmiljöer behöver tillgängliggöras. Detta har blivit extra tydligt under pågående pandemitid. Muséer, teatrar, konsthallar och liknande verksamheter har stängts ner och människors möjlighet att ta del av ett kulturliv har begränsats, fysiskt rör många sig allt mindre och barn och unga mår psykiskt sämre. Men det finns många platser som skulle kunna locka till besök om vi kunde levandegöra dem bättre. Detta vill vi åstadkomma genom att komplettera utvalda platser med digital teknik som samtidigt utnyttjar existerande och kommande material på en webbplats: Kulturarv Västmanland. Vi vill skapa en kartbaserad app med Augmented Reality, kompatibel med android och IOS, för kulturkonsumtion och kulturupplevelse. Appen ska tillgängliggöra faktabaserade berättelser om händelser samt ge information om platser med kulturell anknytning. Genom sin utformning ska den locka till rörelse och motion när användaren letar kulturupplevelser som finns på kartan i appen. Vi tänker oss att användaren kan samla på kulturupplevelser och platser genom att besöka dem och då får mer information och kunskap. Med appen blir det en förstärkt upplevelse när man befinner sig tex vid en lokalhistorisk varggrop på Kristiansborg och där kan se och höra “vargar”. Appen ska ge spelkänsla, gameification, användaren kan samla på upptäckter och har möjlighet att “levla up” så att spänningen bibehålls och appen hålls vid liv över längre tid. Appen kommer att fungera som en plattform för konstnärer och kulturinstitutioner att publicera nya verk och information, genom att utnyttja en rad olika tekniker bland annat Augmented Reality.

Vi tänker oss att den ska innehålla:
• Geografisk positionering
• Text
• 3D
• Bild
• Video
• Ljud
På befintlig webbplats Kulturarv Västmanland kommer det att finnas berättelser i form av text, ljud och eventuellt bild. Dessa ska appen kunna hämta in och bearbeta. Uppdragstagare kommer att utveckla appen i nära dialog och samarbete med projektgruppen. Projektgruppen ansvarar för att fylla den med det innehåll i form av berättelser, bilder och ljud som krävs.
Del 1
Skapa och designa en kartbaserad app med Augmented Reality anpassad till Android och iOS, för kulturkonsumtion och kulturupplevelser. Appen ska kunna tillgängliggöra faktabaserade berättelser om händelser och ge information om platser med kulturell anknytning kopplat till en karta.

• Appen ska kunna hämta kartdata och information genom olika integrationer som bland annat har kopplingar till kulturarvvastmanland.se
• Appen ska kunna publicera innehåll av text, video, ljud, bild och 3D kopplat till geografisk positionering.
• Appen ska ge spelkänsla, gamification, användaren kan samla på upptäckter och har möjlighet att “levla up” så att spänningen bibehålls och appen hålls vid liv över längre tid.
• Appen kommer att fungera som en plattform för konstnärer och kulturinstitutioner att publicera nya verk och information, genom att utnyttja en rad olika tekniker bland annat Augmented Reality.

Under del 1 utvecklas funktionalitet och kommunikation kring appen. Det vill säga kopplingar till kulturarvvastmanland.se men också hur beställningar och produktion av innehåll ska gå till.
• Design
• Utveckling och grundläggande dokumentation
• Tester, användartester, enhetstest, integrationstest, acceptanstest
• Implementering/lansering
• Systemförvaltning, felrättning, användarstöd, underhåll

Del 1 är vår grundleverans och minimum av vad vi behöver, leverans av plattformen/appen. Uppbyggnad sker med veckovisa avstämningar med visning av prototyper och demoversioner. Vi söker en mindre teamleverans med fastprisåtagande där uppdragstagaren tar ansvar och projektledning för att nå upp till vår grundleverans.

Del 2
Leverans av två olika Augmented Reality-delar kopplade till två platser i Västmanland. Uppbyggnad sker med veckovisa avstämningar med visning av prototyper och demoversioner.

Del 3
Möjliggöra admin/användare tillgång för egen publicering i appen. Användare kan tex vara museum, konstnärer, konsthallar, kulturskapare.

Appen ska efter avslutat uppdrag kunna distribueras fritt. Tillägget ska utvecklas på ett sätt så att det enkelt kan utvecklas vidare av andra utförare.
Dokumentation ska vara på svenska och möjliggöra för fler att utveckla den vidare. Arbetet kommer att förutsätta fysiska besök i den aktuella miljön inom Västmanland, utföraren bör därför ha möjlighet att med enkelhet ta sig dit.

Läs Mer

Systemförvaltare Oracle PL/SQL

Till vår kund söker vi nu en konsult som gillar att arbeta med systemförvaltning av stora komplexa Oracle-system. Man kommer ingå i ett mindre team som består av 2-3 personer. I rollen har man mycket kontakt med kunden.

Nu under Corona arbetar man helt på distans. Efter Corona ska man vara på plats 1-2 dagar per vecka.

Uppdraget kommer pågå till 2025.

Läs Mer

Projektsamordnare utrullningsprojekt

Till vår kund söker vi nu en duktig och drivande projektsamordnare som har erfarenhet av utrullningsprojekt. Kunden har tagit fram ett system för att digitalisera sälj- och leveransprocessen. Systemet är nu i en utrullningsfasen till landets återförsäljare och de behöver förstärkning för att denna utrullning ska ske så snabbt och smidigt som möjligt.

Vi letar därför efter en projektsamordnare som kan hjälpa kunden att hålla samman utrullningen och utbildningsaktiviteter. Ev. kan konsulten också behöva hålla delar av utbildningen.

Den vi letar efter har förmåga att strukturera och leda samt ha kunskap om säljprocessen.

Rollen innefattar mycket kundkontakt samt kontakt med övriga intressenter varför personen i fråga behöver vara social och gilla att prata med människor, samarbeta men ändå kunna arbeta självständigt.

Allmänt:
• Erfarenhet inom bilförsäljning eller fordonsbranschen
• Kunskap om hur sälj- och leveransprocesserna kan se ut hos bilhandlarna
• Trivs med att vara på resande fot och möta många nya människor
• Kan arbeta både självständigt och i team
• Pedagogisk och kommunikativ
• Goda kunskaper i svenska
• B-körkort

Rollen är inte teknisk utan snarare en samordnande ledarroll.

Läs Mer