Category

Data/IT

Ekonomicontroller IT, interimsuppdrag till Haninge kommun – Vi söker fler kandidater!

Vi söker nu en Ekonomicontroller IT, interimsuppdrag till Haninge kommun.

BAKGRUND:
Avdelningen för omvärld och utveckling har behov av en ekonomicontroller under en rekryteringsperiod.
Idag har en av avdelningens enheter, Digital utveckling, en ekonomicontroller som går i pension sista februari 2021. Avdelningen har ett behov under rekryteringsprocessen avropa konsultstöd i syfte att säkerställa kompetensen och förmågan under en period fram till sommaren, ev. något längre.

UPPDRAGET:
Ett interimsuppdrag.
Sedvanliga ekonomicontrolleruppgifter så som budget, utfall och prognos i nära samarbete med berörda chefer och med stöd från den interna controllerenheten. Utöver det ingår operativa inslag avseende debitering av IT samt att vara ett strategiskt stöd till ledningen avseende det ekonomiska perspektivet.
Under februari är överlämning fokus för att f.o.m. mars överta arbetsuppgifterna. I slutet av uppdraget ingår i sin tur överlämning till den person som rekryterats.

OMFATTNING:
Bedömningen är att uppdraget omfattar upp till 75 % av en heltid, men kan variera i takt med det ekonomiska årshjulet. Haninge kommun rapporterar per tertial vilket innebär att april-maj och augusti-september är mer intensiva perioder.

Läs Mer

LMS konsult till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund!

Vi söker nu en LMS konsult till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Personalenheten tillhör Pensionsmyndighetens avdelning för myndighetsstyrning och stöd och utgör ett kvalificerat ledningsstöd som ska säkra Pensionsmyndighetens kompetensförsörjning på kort och lång sikt och verka för att Pensionsmyndigheten är en attraktiv arbetsgivare. Under 2020 har Pensionsmyndigheten upphandlat ett nytt LMS (Learning Management System) Simployer, som ska ersätta befintligt, Totara.
På grund av EU-domen i Schrems II-målet, som väsentligt begränsar molnlösningar och möjligheterna att föra över personuppgifter till tredjeland, kommer implementeringen innehålla en lösning med pseudonymisering av personuppgifter.

Normalt händer det mycket inom lärande och det senaste dryga halvåret än mer, med anledning av Corona. Eftersom kravställningen gjordes ”pre-corona” avropar Pensionsmyndigheten nu en konsult som utifrån ställda krav och upphandlat system kan stödja Pensionsmyndigheten i att få bästa möjliga lösning som håller över tid, givet nyheter inom lärandeområdet och krav på pseudonymisering.

I uppdraget ingår initialt att agera ”funktions-och lösningsarkitekt”, dvs. utmana leverantören, problemlösa, se samband och säkerställa nytt arbetssätt. Därefter att agera testledare och hålla ihop funktionstester.
Konsulten ska ha gedigen kunskap motsvarande minst fyra (4) år inom LMS, digital kompetens och lärande. Konsulten vara uppdaterad på vad som hänt kring LMS och digitalt lärande det senaste året – former och sätt att ta till sig lärande på – samt kunna förstå och kommunicera den påverkan det kan ha på vår kommande uppsättning.

Konsultens huvudsakliga arbetsuppgifter blir: Utifrån sin expertkompetens inom LMS samt digitalt lärande delta i implementeringen av nytt systemstöd.

Uppdraget beräknas till totalt ca 170 timmar under perioden januari/februari -april 2021.

Läs Mer

Senior front-end utvecklare Android/Kotlin

Till vår kund söker vi en senior front-end Androidutvecklare.

De kompetenser som efterfrågas är:

– Gedigen erfarenhet inom apputveckling för Android.
– Har kunskaper i Kotlin-programmering
– Erfarenhet av RxJava2
– Har flytande kunskaper i svenska och engelska

– Meriterande med erfarenheter av Google maps, Mapbox, Gitflow

OBS! Flexibelt kring startdag kan även sträckas ut till 1 mars.

Läs Mer

Uppdragsledare SQL Livscykelhantering samt driftstöd till Region Sörmland

Vi söker nu en konsult för uppdrag som Uppdragsledare SQL Livscykelhantering samt driftstöd till Region Sörmland.

Uppdraget är uppdelat i två delar.

1. Leda uppdrag för livscykelhantering, migrering och avveckling av databasmiljöer baserade på Microsoft SQL 2012 och tidigare.
Målsättning med uppdraget är att inga SQL-Instanser med lägre version än SQL 2014 ska vara i drift hos Region Sörmland efter 2022-07-01, versioner lägre än 2014 skall antingen vara avvecklade eller ersatta av nyare version.
Uppdraget inkluderar även planering av SQL-servers av senare version än 2012 om de körs på Windows 2012 R2 eller tidigare, dessa skall sedan vara avvecklade eller ersatta senast 2023-10-01.
Omfattningen för del 1 är inledningsvis ca 10% efter överenskommelse. Pris per timme.

2. Vara resurs som driftstöd med SQL-kompetens på daglig basis efter överenskommelse för att täcka tillfälliga behov inom Regions Sörmland bl.a. under semesterperioder. Omfattning för del 2 är efter behov och kan under t.ex. semesterperiod innebära tillgänglighet under flera veckor i rad, men med effektivt arbete efter behov upp till 50%. Behov av driftstöd annonseras minst en månad i förväg. Pris per timme samt fast pris för att bara vara tillgänglig.

Konsulten ska bistå med djup teknisk kompetens inom området samt ha dialog och jobba tillsammans med verksamhet, drifttekniskt ansvariga och leverantörer för att uppnå uppdragets målsättning.

Läs Mer

Agil coach med RTE-fokus till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Agil coach med RTE-fokus till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
På Pensionsmyndigheten pågår en agil transformation inspirerad av SAFe. Myndighetens första agila releasetåg startades i januari 2020 och fler kommer att startas under våren 2021. För att öka bandbredden och stärka kompetensen kring området agil skalning behöver myndigheten under en period konsultstöd.

Vi ser gärna att konsulten har praktisk erfarenhet av stora agila transformationer. Tanken är att konsulten ska samarbeta med myndighetens agila coacher och övriga medarbetare som är involverade i förändringsarbetet. I första hand kommer uppdraget att innebära att stötta RTE-rollen för nystartade tåg så erfarenhet av den rollen eller av att coacha rollen är ett krav.

Läs Mer

Informationssäkerhetsspecialist till Karolinska Institutet

Vi söker nu Informationssäkerhetsspecialist till Karolinska Institutet.

Uppdraget syftar till att stötta Karolinska Institutet i det operativa informationssäkerhetsarbetet med bland annat följande aktiviteter:
• Förvaltning av Karolinska Institutets informationssäkerhetsutbildning.
• Ta fram en tydlig process för stöd till dataskyddsfunktionen rörande GDPR-frågor med anknytning till informationssäkerhet.
• Besvara frågor om informationssäkerhet från verksamheten.
• Delta som stöd inom informationssäkerhet vid projekt som kan påverka Karolinska Institutets informationssäkerhet.
• Ta fram en metod för informationsklassning och genomförande av informationsklassningar.
• Ta fram en process och ett arbetssätt för åtgärdshanteringen som informationsklassningarna resulterar i.
• Utbildningsinsatser inom informationssäkerhet för att öka kunskapen hos medarbetare.
• Ta fram förslag på en ny struktur på ledningssystem för informationssäkerhet (PDCA- cykel).
• Delta i, och genomföra, riskanalyser och efterföljande rådgivning vid hantering av riskerna.
• lnföra ett metodstöd for kravställning av informationssäkerhet vid upphandling och inköp.
• Utgöra stöd vid kravställning av IT-system för att uppnå en önskad nivå av säkerhet vid upphandling och inköp.
• Ta fram en metod för framtagande av säkerhetskrav.
• Ta fram en mall for kontinuitetsplaner.
• lnföra en process for att hantera informationssäkerhets- och personuppgiftsincidenter.

Omfattningen av de olika aktiviteterna beror på konsultens tillgänglighet för uppdraget, och Karolinskas Institutets behov och möjlighet till engagemang i arbetet.

Läs Mer

Testare/Teknisk testare till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund

Vi söker nu en Testare/Teknisk testare till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Inom området Förmånshantering behöver Pensionsmyndigheten förstärka med en testkonsult för att leverera en ny pensionsförmån, IPT.
Konsulten kommer att ingå i något av våra förmånsteam, bestående av utvecklare, testare och med verksamhetsrepresentanter knutna till teamen. Teamen omfattar runt 7-9 personer har hög grad av självstyre varpå god samarbetsförmåga är extra viktigt.

Konsulten bör gilla och vara vana vid att arbeta i tekniskt komplexa miljöer med beroenden både internt och externt. Vi arbetar i Linuxmiljöer och använder IntelliJ, GIT, SoapUI, Toad för Oracle och MySQL , Jira. Våra testare har egna miljöer som de konfigurerar/ansvarar för inkl. felsökning.

I arbetsuppgifterna ingår kravanalys, testanalys, skapande av testdata, skapande av automattestfall i vårt egenutvecklade verktyg Testwis (utvecklade i Kotlin), skapa manuella testfall samt exekvering av testfall. För att arbetet ska utföras på ett kvalitetsmässigt sätt ingår även revidering av testfall, verifiering av GUI samt rapportering av eventuella fel och sammanställning av testresultat.

Vi jobbar agilt med krav, test & utveckling tätt tillsammans.

Läs Mer

Databasutvecklare MS SQL med erfarenhet av Visma

Till vår kund söker vi nu en duktig databasutvecklare med förmåga att anpassa och konfigurera Visma. Utvecklaren ska förstå hur Visma fungerar och är uppbyggt. Vi ser gärna att utvecklaren också har en viss kapacitet att kunna förvalta .NET-baserade system.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Förvalta, utveckla och supporta våra ekonomisystem med tillhörande komponenter samt i viss omfattning risksystem.

I uppdraget ingår:
o Lösningsdesign
o Kravtolkning
o Utveckling
o Konfigurering
o Kvalitetskontroll
• Stötta verksamheten i sina krav inom systemens funktioner
• Förstå, utbilda och hjälpa användare
• Förstå systemens integrationer och de anslutande systemens data
• Framtagande av dokumentation av systemens funktioner och integrationer
• Hantera, utreda och arbeta fram lösningar vid incidenter

Läs Mer

Enterprisearkitekt – vi söker fler kandidater!

Vi söker nu en Enterprisearkitekt med kompetensnivå 3 för ett vikariat hos vår kund.

Konsulten skall ha ca 2-5 års arbetslivserfarenhet som enterprisearkitekt.

Ansvarsområden och arbetsuppgifter:
– Driva EA-funktion och Enterprise Architecture-board
– Driva och sammanhålla helhetsarkitekturen samt integrationsutveckling
– Säkerställa att IT är alignat mot verksamhetens behov
– Produktansvar för Mulesoft (integrationsplattform)

Arbetsuppgifter:
– Underhålla (dokumentera, koordinera, kommunicera etc.) och utveckla enterprise artefakter såsom förmåge-, information-, systemmodeller och integrationskartor.
– Kommunicera modellerna och komplexa samband till relevanta intressenter inom företaget.
– Produktansvarig för Mulesoft (integrationsplattform), driva, prioritera och koordinera backlog och utveckling för integrationsområdet.
– Kontinuerligt utvärdera och föreslå förbättringar inom både verksamheten samt IT-landskapet för att stödja företagets strategi.
– Samarbete internt inom IT Product Office
– Netsuite (ERP), CPQ, Workday (HCM), Flex (Payroll), Data Warehouse
– Interna möten både med IT och Service Lines
– Agera som facilitator för förändring med tätt samarbete med olika intressenter inom Aspia t.ex: verksamheten, produktägare, olika arkitekter (lösnings, infra, säkerhet)  samt utvecklare
– Delta som projektmedlem och ibland även driva interna projekt inom ansvarsområdet
– Delta och driva changar i Change Advisory Board.

Läs Mer