Category

Data/IT

Projektledare för larm och sensorpresentationssystem – Offert skickad till kund

Vi söker nu en Projektledare för larm och sensorpresentationssystem till vår samarbetspartner för uppdrag hos Försvarsmakten i Enköping.

Uppdraget omfattar:
Försvarsmaktens bevakningssystem omfattar en flora av moderna och äldre systemlösningar och ett behov av konsolidering och modernisering föreligger. Ett omfattande arbete pågår inom Försvarsmakten nedifrån enskild sensor upp till lokala, regionala och centrala system. Omsättning av systemlösningar erfordras både centralt samt lokalt vid vakter inom garnisoner, baser och flottiljer.
Avsikten är att ta fram ett samlat systemkoncept som kan användas vid Försvarsmaktens verksamheter inom området larm- och sensorpresentation (exempelvis fysiskt skydd, perimeterlarm m.m.). Arbetsnamnet för detta systemstöd är LSP LORENA (Larm och SensorPresentation, LOkalt, REgionalt och NAtionellt).

Försvarsmakten har därutöver andra pågående förändringsinitiativ inom området teknisk bevakning vilket innebär att konsulten dels kan komma att verka som projektledare för sådana projekt, och/eller deltagare i andra projekt utifrån konsultens sakkunskap inom området.

Utvecklingsprojekt och uppdrag inom vidmakthållande (förvaltning) kommer att erfordra samordning vilket gör att projektledaren kommer att genomföra löpande samverkan med såväl andra projekt och förvaltningsutförare som andra verksamheter inom Försvarsmakten.

Konsultens arbetsuppgifter:
Konsultens roll är att verka i rollen som projektledare för ett eller flera projekt inom området teknisk bevakning från förstudieprojekt till utvecklingsprojekt, förvaltningsprojekt samt projekt med syfte att avveckla IT-lösningar.
I konsultens arbetsuppgifter som projektledare ingår men begränsas inte arbetet, till följande:
 Projektplanering inklusive men inte begränsat till intressentanalys, resursplanering, riskanalys och kommunikationsplanering.
 Projektledning för att genomföra planerat projekt, leverans av beslutade leveransobjekt.
 Uppföljning och återrapportering av projektets status, inklusive rapportering av samtliga milstolpars och leveransobjekts status.
 Ändringshantering vad gäller projektets planer inklusive milstolpar och leveransobjekt.
 Ledning av och praktiskt deltagande i arbets- och samordningsmöten vid framtagande av projektets alla leverabler.
 Kommunikationsaktiviteter med nyckelintressenter.

Projektledaren samordnar berörda organisationer i problemdefinitioner och behovsbeskrivningar samt funktionell- och icke funktionell kravspecificering. Projektledaren svarar för att lösningsförslag tas fram på överordnad arkitekturell nivå. I realiseringsfas ingår att leda tekniskt genomförande av beslutade utvecklingsåtgärder, förbereda genom t ex avtalshantering en kommande drift- och förvaltning av lösningen samt genomföra överlämning till mottagande drift- och förvaltningsutförare som kan vara extern eller försvarsmaktsintern part.

Konsulten är en ”spelande lagledare” i olika omfattning beroende på projektens omfattning och deltar i normalläget i praktiskt projektarbete – ibland som ensam resurs vid vissa faser vilket innebär att konsulten måste besitta IT-kompetens inom aktuellt område och vana vid att ta fram teknisk dokumentation samt granska teknisk dokumentation som bereds inom projektet.
Inom ramen för arbetet som Projektledare ingår även arbetsuppgifter såsom att stödja FM Projektsamordnare med t ex rapportering till styrgrupp och beredning av olika typer av beslutsunderlag.
Då TVK Ledsyst som helhet nyttjar all tillgänglig kompetens där den bäst gör nytta i verksamheten kan konsulten utöver projektledningsuppdrag även komma att tilldelas vissa linjeuppgifter såsom utredningar och förstudieuppdrag.

Läs Mer

Webbutvecklare med erfarenhet av Episerver och Elasticsearch

Vi söker nu en Webbutvecklare med erfarenhet av Episerver och Elasticsearch till vår kund.

Uppdraget omfattar:
Kunden har en IT-verksamhet med drygt ett 50-tal anställda samt ett antal konsulter. De behöver förstärka med en senior Elasticsearch- och Episerver-utvecklare där huvudfokus är drift/förvaltning av kundens externa webb. Konsulten kommer att jobba som Webbtvecklare inom ramen för utveckling och förvaltning av webbsajt. Konsulten ska också kunna ge kvalificerad rådgivning för både drift- och utvecklingsrelaterade frågor för Episerver och Elasticsearch.

Läs Mer

3 st Senior Java Developers – Offert skickad till kund

We are now looking for 3 Senior Java Developers to our customer.
This inquiry replaces the previous one called “Java Developer with Bank & Finance experience”.

Description Working tasks:
You will work in a Scrum team and to fit this position you need to be a driven person who drives their own development, tasks, bugs, stories and testing. You have extensive experience of Java, preferably Java 11. It is a great advantage if you have experience in the banking and finance industry and data transaction intensive systems.

As a developer, you need to write simple and clean code and you should be able to test your own cases. The customer uses Git, Gitbucket, Team City and Continous Delivery. The test environment is based on Linux. If you also have experience in C++ or javascript, it is a plus.

In this position you have a passion for quality and a great attention to detail. We anticipate that you are a self-motivated and positive person who is pro-active, works well within a team, demonstrates initiative and enjoys a fast pace working environment. Very professional in mindset and attitude.

Läs Mer

Javautvecklare med erfarenhet av systemarkitektur till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund.

Vi söker nu en Javautvecklare med erfarenhet av systemarkitektur till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten söker en konsult för att förstärka deras utvecklarförmåga i teamen.
På Pensionsmyndigheten har vi nyligen påbörjat Sveriges just nu roligaste och viktigaste mjukvaruutvecklingsprogram. Vi bygger helt nya affärssystem, från grunden, i egen regi, i Java-microtjänster, på Linux/OpenShift med hjälp av de senaste open source-ramverken. Allt för att säkra pensionerna för alla 10 miljoner kunder, idag och imorgon. Ett mycket viktigt uppdrag där vi gör nytta på riktigt!
Vi söker dig som har en djup teknisk kunskap och erfarenhet av större distribuerade och transaktionsintensiva system. För att passa i rollen har du flera års erfarenhet av systemutveckling inom utmanande branscher så som spelbranchen eller inom fintech. Att få ut ny funktionalitet snabbt till kund är en självklarhet för oss och ser därför att kunskap och erfarenhet av agilt hantverk och Continuous Delivery är hög. Du har också en förmåga att kunna applicera rätt tekniska lösningar på olika affärsproblem som finns i verksamheten. För att hålla en hög kvalité på slutresultatet ser vi att testning är en naturlig del i systemets framtagande.

Java plattformen och Spring-Boot ligger till grund för våra microtjänster som sedan orkestreras på Openshift.
Vi ser att du har en relevant akademisk utbildning, exempelvis systemvetenskap, civilingenjör eller kortare eftergymnasial yrkesinriktad utbildning.

Läs Mer

Dynamics CRM utvecklare. Söker fler kandidater.

Till vår kund söker vi nu en duktig MS Dynamics CRM-utvecklare. Konsulten kommer ingå i kundens CRM-team och arbeta med konfiguration och utveckling. Kunden har idag Dynamics 2015 och kör on prem, plan för uppgradering är under bearbetning och skall planeras in.

Det vi söker är en konsult som passar in som:
CRM utvecklare
kompetens inom .net
Javascript
Gärna lite SQL

Har du kunskap inom CRM-plugins, workflows, uppgraderingar, migrering från äldre till nyare versioner är det ett plus.

Uppdraget ska utföras på plats hos kund.

Startdatumet är flexibelt men så snart som möjligt.

Läs Mer

IT information security specialist

We are now looking for an IT information Security specialist to our customer.

We are sorry for the inconvenience but the requested profile has once again been redefined, therefore this inquiry replaces two earlier versions (”Security specialist SUA & IT-security” and “IT Security specialist”. Please re-send your offers.

We are looking for an experienced senior consultant with expertise in information security. Experience in procurements, security architecture, security requirement definition and security requirement evaluation is also a merit. The focus is more on the information security side than technical security.

You will work in a team of different disciplines that will build a new package based high performance communication network with 24/7 availability needs. The network will enable different communication services such as SCADA, tele protection, video, entry control, telephony, data and in the future possibly AI based services as well.
You will be the key resource leading the definition of the security requirements in the target architecture of the communication network, this includes documenting the requirements.

While doing so you follow the compliancy to internal Information- and IT security policies

Capabilities
• You are able to understand the impact and/or consequences of information security activities
• You can both document and understand documentation in relation to information security
• You have general competence in network solutions, IP and WAN networks, segmentations, DMZ, protocols, encryptions strategies, etc.
• You are able to design a network security architecture for a communication networks.
• We expect that you are up-to-date on new and emerging technologies.

Experience
• You have a history of participating in a procurement, handling the definition of requirements and the evaluation of them
• You have experience with information security tasks, if possible within the energy branch.
• You have experience with Network architectures, standards and solutions in packet networks (IP/MPLS) or similar
• You have experience with the definition of information security requirements
• You have experience with understanding the impact of security regulations on the information
• You have experience in IT/Network security architectures and strategies and telecom network procurement.

Non-technical skills
• Excellent verbal and written skills and ability to document work
• Ability to work on multiple tasks simultaneously and set priorities
• Ability to work with others in an environment where everyone works on multiple projects and/or activities
• Very good skills in English both verbal and in writing

Läs Mer

Systemutvecklare inom Episerver

Till kundens Episerverteam söker vi en duktig Episerverutvecklare. Det är ett stort plus om konsulten har erfarenhet av CRM365.
Vana att arbeta nära beställare och ha förmåga att sätta sig in i kundens verksamhet och omsätta kunskapen i tekniska lösningar. Arbete enligt agila metoder och principer.

Läs Mer

Javautvecklare med erfarenhet av Spring till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund

Vi söker nu en Javautvecklare med erfarenhet av Spring till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
IT-avdelningens systemutveckling bedrivs i ungefär 20 agila utvecklingsteam. En stor del av arbetet är automatiserad ärendehantering och systemstöd till myndighetens 800 handläggare.
Team Messi integrerar just nu myndighetens ärendehanteringssystem med ett EU-centralt system för utbyte av socialförsäkringsinformation mellan europeiska myndigheter. Teamet tar fram lösningar till kraven, och designar, implementerar och testar dessa. Projektet väntas pågå under lång tid, och är mycket viktigt för att utbytet med utländska myndigheter skall vara korrekt och effektivt.
Konsulten kommer att ingå som javautvecklare i Team Messi.

Läs Mer

Utvecklare till att felsöka prestandaproblem och utföra avvecklingsanalys till Karolinska Institutet

Vi söker nu en Utvecklare till att felsöka prestandaproblem och utföra avvecklingsanalys till Karolinska Institutet.

Syfte med uppdraget:
Felsöka prestandaproblem i Legacy Grails-app med Backend på EJB/Glassfish/MariaDB, samt utföra en avvecklingsanalys.

KI har tagit fram och utvecklat en applikation för att ge systemstöd för forskarutbildningskurser. Applikationen användes av kursgivare för att kunna skapa och revidera kursplaner och kurstillfällen för kurskatalogen. Det har både en utbildningsdatabas och ett ansökningssystem, och består av adminsida, kurskatalog, kursplandatabas (MariaDB) samt ett antal underliggande tekniska komponenter.

Systemet har haft prestandaproblem efter en databasuppgradering, och hanterar inte fler förfrågningar samtidigt, samtidigt som ett antal mail som skickas ut inte når mottagarna.

Applikationen består av en kombination av programvarukomponenter, d v s applikationsservrar och utvecklingsbibliotek. Idag är vi beroende av olika äldre versioner av de programvarukomponenter som används till lösningen.

Konsulten ska arbeta på plats åtminstone de två första veckorna.

Läs Mer

Systemutvecklare inom applikationssäkerhet

Vi söker nu en systemutvecklare inom applikationssäkerhet till en myndighet i Stockholm.

Uppdraget är ta fram krav på applikationssäkerhet för ett system under utveckling hos en myndighet. Det innebär att säkerställa att systemet kan upprätthålla den behandlade informationens konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Kraven ska dokumenteras på en nivå så att de kan utgöra en specifikation för att införa och implementera skydd.

Uppdraget utförs i samarbete med verksamheten, utvecklare och extern säkerhetsgranskare.

Parallella pågående aktiviteter inom organisationen
• Extern säkerhetsgranskning av applikationen, utanför detta uppdrag, som ger ytterligare kravställning för applikationssäkerheten.
• Kravfångst och utveckling av applikationen i en grupp om ett 10-tal personer som arbetat under drygt ett år.
• Arbete med att kravställa och implementera applikationens behörighetssystem, vilket detta uppdrag kan ge underlag till.
• Arbete med säkerhetskrav på applikationens driftmiljö, vilket inte ingår i detta uppdrag.

Läs Mer