Category

Data/IT

Organisations- och ekonomikonsult för stadsledningen och omvårdnadsförvaltningen inom Solna stad

Bakgrund
Omvårdnadsnämnden ansvarar för Solna stads äldreomsorg och stöd till funktonsnedsatta inom ramen för LSS. Omvårdnadsnämnden har omsorgsförvaltningen (OF) som beställande och inom vissa områden utförande förvaltning.

Sedan år 2018 har kostnadsutvecklingen inom vissa av omvårdnadsförvaltningens verksamheter utvecklats i ogynnsam riktning, detta behöver analyseras och åtgärdas utifrån ett organisatoriskt och ekonomiskt perspektiv.

Vid sidan av detta har ett omfattande annat arbete påbörjats för att möta framtidens utmaningar inom bland annat hemtjänsten. Detta projekt (Solna 2025) inrymmer bland annat ett uppdrag att utveckla en effektivare hemtjänst vilket innebär att ett antal delar inom organisationen behöver utredas och sannolikt utvecklas, för att möta målen om en effektiv hemtjänst och äldreomsorg.

Uppdrag
Inom arbetet med projektet Solna 2025 behövs ett konsultstöd som tillsammans med förvaltningsledningen och stadsledningsförvaltningen arbetar för att skapa en effektivare hemtjänst.

För att nå målen med Solna 2025 behöver bland annat följande frågor och problemområden adresseras:

1. Analysera och ta fram åtgärdsförslag för att skapa en hållbar ekonomisk utveckling inom förvaltningens verksamheter.
2. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen behöver förbättras med tydligt budget- och verksamhetsansvar inklusive uppföljning på månadsbasis.
3. Kvalitetssäkringen inom biståndsbedömningen behöver utvecklas.
4. Utveckla den månatliga styrningen med relevanta styrnyckeltal inom ekonomi och verksamhet.

Läs Mer

Enterprise Architect with experience from Telecom and Media business -Offert skickad till kund

We are now looking for an Enterprise Architect with experience from Telecom and Media business, to end customer Telia.

Project description
The assignment is to, together with business and IT, create the target IT landscape for Telia Company’s new media business. The assignment should also include a list of all applications involved and how they will be developed and maintained going forward. Dependent on the plans of the business the assignment should also include some elements of how IT support possible new capabilities coming from the synergies expected of acquiring BBR. The transition state might also reflect other decom-plans if there are such requirements on cost reductions etc. (A transition state is a state in time when the system landscape will change significantly – capabilities added, system decom etc).

You will work with and report to our lead Enterprise architect in this area supporting the program.

Läs Mer

Projektadministratör med erfarenhet av MS SharePoint

Vi söker nu en Projektadministratör men erfarenhet av MS SharePoint, till slutkund Försvarsmakten.

Uppdraget omfattar:
Projektadministratören svarar för stöd till C-Projektsektionen, anställda projektsamordnare och pågående projekt inom områdena planering, uppföljning, rapportering och administration.
Då Projektsektionens verksamhetsområde är såväl brett vad avser olika verksamheter som djupt vad avser tekniska lösningar förutsätter uppgiften en god förståelse för informationsteknik och IT-utveckling.

Konsultens arbetsuppgifter:
Inom ramen för arbetet som projektadministratör ingår arbetsuppgifter såsom:
 Svarar för samordning och genomförande av projektadministration
 Ansvarar för kallelser, protokoll/minnesanteckningar och annan mötesdokumentation
 Sammanställer tidrapportering
 Svarar för on- och offboarding av konsulter och i tillämpliga delar personal
 Inventering av IT-materiel och övrigt kontorsmateriel
 Publicerar information om projekt på intranät
 Stödjer Projektsektionen i vissa lokalspecifika frågor såsom underlag för beställning och ledning av städ- och underhållsarbeten, lunchbeställningar m.m.
Arbetsuppgifterna kräver att konsulten ska behärska det svenska och engelska språket i så väl tal som skrift.

Läs Mer

Testautomatiserare till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Testautomatiserare till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Inom området Förmånshantering har ett större utvecklingsinitiativ påbörjats för ett helt nytt systemstöd för Pensionsmyndighetens förmåner. Till detta behöver vi förstärka med fler testautomationskonsulter.

Konsulten kommer att ingå i något av våra förmånsteam, bestående av utvecklare, testare och med verksamhetsrepresentanter knutna till teamen. Teamen omfattar runt 6-9 personer har hög grad av självstyre varpå god samarbetsförmåga är extra viktigt. Team finns distribuerade i Stockholm och Luleå

Konsulterna bör gilla och vara vana vid att arbeta i tekniskt komplexa miljöer med beroenden både internt och externt. Vi arbetar i Linuxmiljöer och använder IntelliJ, GIT/BitBucket, SoapUI, Toad för Oracle och MySQL , Jira.

I arbetsuppgifterna ingår kravanalys, test-analys, testdatahantering, skapande av automattestfall i vårt egenutvecklade testramverk, utveckling och exekvering av automattestfall. För att arbetet ska utföras på ett kvalitetsmässigt sätt ingår även revidering av testfall, verifiering av GUI samt rapportering av eventuella fel och sammanställning av testresultat. Vi jobbar agilt med krav, test & utveckling tätt tillsammans.

Läs Mer

Testspecialister till nationella läkemedelslistan

Vi söker nu tre (3) testspecialister till vår kund.

Som testspecialist kommer konsulten att arbeta i ett agilt team där alla delar av systemet utvecklas, från databas till affärslager och externt tjänstegränssnitt. Konsultens ansvarsområde är att tillsammans med teamet att kvalitetssäkra alla delar och ansvara för systemtest. Konsulten kan även arbeta självständigt inom sitt ansvarsområde.

Uppdraget kan bestå bl a av följande uppgifter:
• Designa, implementera och exekvera tester för tjänster och underliggande affärslager.
• Uppdatera och skapa nya automatiserade tester som körs i CI-pipeline (Continuos integration).
• Programmera i till exempel groovy för testautomatiseringen och använda testramverk utvecklat i groovy.
• Delta i agilt arbete.
Uppdraget kan förändras där t ex konsulten kan komma att ingå i andra projekt alternativt förvaltningsarbete, eller arbeta mer med automatiserade CI-tester.

Läs Mer

Teknisk infrastrukturarkitekt med stort säkerhetsfokus för uppdrag i Enköping

Vi söker nu en teknisk IT-arkitekt med kompetensnivå 4 för arbete med stort säkerhetsfokus.

Uppdraget omfattar:
• Förvalta arkitekturen för ledningstödssystemet och säkerställa att den följer fastställda krav, strategier, regler, riktlinjer och policys.
• Tar fram förvaltningsprocesser för IT-infrastruktur för hantering av ledningssystemets olika miljöer.
• Samverka med den funktionella förvaltningen för att säkerställa att ledningstödsystemet och dess infrastruktur följer regelverk och bestämmelser för hemlig information.
• Fungera som stöd till funktionella förvaltare och Produktägare i samband med förändringar av ledningstödsystemet.

Konsultens arbetsuppgifter:
• Konsulten kommer att vara stöd internt till Systemförvaltningsenheten och externt till övriga Försvarsmakten samt andra externa aktörer i fördelning och beredningen av ärenden inom systemlösningar.
• Konsulten förväntas att i arbetet kompetenshöja enhetens personal inom IT infrastruktur och arkitektur.
• Konsulten kommer att arbeta med förvaltning och utveckling av flöden, rutiner och processer för systemlösningars IT infrastruktur och arkitektur. Arbetet innebär kompetensöverföring till medarbetare avseende systemdokumentation och IT-implementation inför bl. a. större systemförändringar och förvaltningsöverlämningar.
• Stödja vid analys och lösningshantering av incidenter, på egen hand ge lösningsförslag och verkans- samt orsaksanalys.
• Medverkar vid beslut för nya och/eller förändrade lösningar av ledningssystemet.

Läs Mer

Tre (3) Frontend-utvecklare till scrumteam

Vi söker nu tre (3) systemutvecklare med inriktning mot frontend-utveckling till vår kund.

Konsulterna kommer att arbeta i ett scrumteam bestående av 14 teammedlemmar i Östersund och Stockholm. Arbetet skall genomföras på plats i kundens lokaler i Stockholm.

Teamet kommer att utveckla myndighetens ärendehanteringssystem samt ett system för handläggning av EU-bidrag och nationella bidrag.

Myndigheten använder bl a följande tekniker för att utveckla i ett system som ska anpassas för nya bidragstyper och nya krav på användarfunktionalitet.

Backend: JavaEE7, Java SE 8, EJB3, JPA2, Scala, CDI 2, JAX-RS, Oracle, SWL, Wildfly, Flyway, Google Guava, Apache Commons, JUnit, Scalatest, Scalacheck, Docker, Camel

Frontend: ECMAScript 6, Typescript, NodeJS, Webpack, Lodash, RxJS, Karma, Jasmine, Angular JS, Angular 2+, JQuery, HTML5, CSS3, LESS, Witter, Bootstrap, Redux

Läs Mer

Testare/testledare

Vi söker nu en(1) testare/testledare till vår kund.

Uppdraget innebär i huvudsak arbete med test av ett system som skall anpassas för nya bidragstyper och krav på användarfunktionalitet. Konsulten kommer även delta i och leda uppdrag inom arbetet med att ta fram en automatiserad continuous integration process.

Konsulten kommer även att arbeta tätt ihop med ett scrumteam bestående av 14 medlemmar i Östersund och Stockholm samt kravägare och produktägare i Östersund.

I testarbetet används bland annat följande tekniker:

E2E tester (med verktyg som Cucumber)
Scala
Selenium

Testarbetet omfattar bland annat följande testområden:
Enhetstest
Regressionstest
Integrationstest
Testautomatisering

Läs Mer

Administrativ konsult med WCAG-kunskap till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en administrativ konsult med WCAG-kunskap till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten ska enligt lagen om ”tillgänglighet till digital offentlig service” som antogs 1 januari 2019, uppfylla kravet på tillgänglighet. Kraven listas enligt den europeiska standarden där WCAG 2.1 utgör en del av angivna kriterier.

I detta uppdrag söker vi en konsult som säkerställer att Pensionsmyndigheten uppfyller de krav som avser PDF:er. Det innebär:
1 – Genomföra en förstudie och bland annat se över de kriterier som berör PDF samt se över vilka PDF:er hos Pensionsmyndigheten som berörs av lagkravet.
2 – Genomföra själva arbetet med att tillgänglighetsanpassa samtliga PDF:er.
3 – Rekommendationer till fortsatt arbete med PDF:er.

Läs Mer

Inköpsspecialist med erfarenhet inom IT

Vi söker nu en Inköpsspecialist med erfarenhet inom IT, till slutkund Försvarsmakten.

Bakgrund:
Avdelning PRIO förvaltning består av fem sektioner och vi vill nu stärka upp vår logistiksektion med en ny medarbetare. Sektionens ansvarsområden är att förvalta och utveckla Försvarsmaktens SAP-lösning inklusive DFPS inom logistikområdet. Försvarsmakten har en stor logistiklösning inom SAP och den fortsätter växa, i dag omfattar lösningen bl.a. in/utlåning, lagerrörelser ink WM (t.ex. in- ut- och omlagringar), transporter, inventering, materielunderhåll, tullhantering/export, behovssättning/behovstäckning, MRP, lagerpåfyllnad, kontrakt, masterdatahantering, inköp, produktionsplanering, försäljning, internhandel och kundfakturahantering.

Uppdraget omfattar:
Konsulten kommer agera konsultativ till Systemförvaltningen internt, övriga Försvarsmakten samt andra externa aktörer i beredningen och lösningen av tilläggsärenden samt komplicerade incidenter. Även i detta arbete förväntas konsulten kompetenshöja Försvarsmaktens personal genom att involvera dem i arbetet.

Konsultens arbetsuppgifter:
Arbetet att agera lösningsarkitekt/specialist inom hela logistikområdet vilket bland annat innebär kvalitetssäkring av kollegors design/lösningsförslag. Delta i designbeslutsgruppen samt arkitektforum för att ur ett ”helikopterperspektiv” inom logistikområdet, samt angränsande moduler kunna avgöra om föreslagna lösningar ska genomföras eller inte. Samt med detaljkunskap inom logistikområdet kunna bedöma om lösningsförslaget har rätt design samt målbild. Arbetet innebär även att skapa design/lösningsförslag, konfigurering, tester, kvalitetssäkring, framtagande av lösnings- och systemdokumentation och koordinering och samarbete med närliggande områden.

Inom processen Upphandling & Inköp ingår även integrationer mellan interna såväl som externa system

Arbetar främst hos förvaltnings-/utförarorganisation men även i linjeverksamheten enligt gällande rutiner och processer.

Exempel på arbetsuppgifter och metoder:
 Lösningsarkitekt/specialist inom Upphandling & Inköp samt övrig logistik.
 Delta i DBG samt lösningsspecialistforum, samt ARKM.
 Validering/kvalitetssäkring av lösningsförslag.
 Ärendehantering i andra och tredje linjens support: lösningsförslag, konfigurering/migrering, tester, kvalitetssäkring.
 Framtagande av lösnings- och systemdokumentation.
 Slutanvändarstöd: rådgivning, handledning, utbildning och instruktioner.
 Problem/incident/Change enligt ITIL.
 Stödja övrig supportpersonal i rollen som områdesexpert, då de har komplexa frågeställningar, eller behöver hjälp av andra anledningar.

Läs Mer