Category

Data/IT

Förvaltningssamordnare IT-system

Vi söker nu en Förvaltningssamordnare IT-system till vår kund.

Uppdraget omfattar:
Kunden har i samarbete med fyra andra europeiska länder utvecklat ett gemensamt finansiellt rapporteringssystem. Systemet är utvecklat av en leverantör som utför förvaltningsåtgärder i enlighet med ländernas samordnade beställningar.

Under perioden kommer sannolikt upphandling av ny systemförvaltnings-leverantör göras. Varje land har lokal drift och systemförvaltning för sitt system. Förvaltningssamordnaren ska sammanställa och koordinera beställningar, releaser, tester, prioriteringar, uppföljning etc. i samråd med ländernas systemförvaltning. All kommunikation med de olika länderna sker på engelska. Rollen innebär att man även kommer att leda möten med de olika ländernas affärschefer/It chefer och kräver att man har god vana vid att arbeta på chefsnivå.

Läs Mer

Projektledare till nätverkslyftet – koordinerad förbättring av nätverk i Haninge Kommun – offert skickad till kund!

Vi söker nu en projektledare för Nätverkslyftet – koordinerad förbättring av nätverk till Haninge Kommun

Uppdraget omfattar:

BAKGRUND:
Under 2020 har Digital Utveckling (DU) arbetat med upphandling av nya avtal och leverantörer för Telefoni, WAN och LAN. Det är planerat att nya avtal ska vara tecknade under november 2020. Innevarande avtal gäller tom 2021-09-14. Innan dess ska nya avtal och nya leverantörer tagit över drift (transition) samt även gjort en del förändringar/ förbättringar (transformation) De nya avtalen innebär att Haninge kommun köper WAN och LAN som tjänst och att de inte ska äga relaterad hårdvara. Vidare planeras att nya avtal ska hantera all teknikskuld och gammal uttjänt hårdvara ska bytas ut under 2021.

Förutsättning för en god transition är samarbetet med kommunens verksamheter som idag är interna nätverkskunder. Transitionen måste ske i samråd och samplanering med verksamheten i syfte att reducera påverkan på daglig verksamhet och minimera risker i samband med nätverkkritiska samhällsfunktioner så som tillgång till vårdjournal och genomförande av utbildning.

Effektmålet är att alla kommunens verksamheter har ändamålsenlig nätverkskapacitet 2022.

UPPDRAGET:
Projektet ska skapa förutsättningar för den nya leverantören att under sin avtalstid kunna förflytta kommunen mot effektmålet avseende en ändamålsenlig nätverkskapacitet. De nya leverantörerna kommer att behöva en plan från kommunen för när förändringar kan genomföras. De kommer även behöva kontaktpersoner att detaljplanera tillsammans med samt kontaktpersoner som kan testa förändringarna. Till detta kommer ett massivt behov av kommunikation och planering inom Haninge kommuns verksamheter.
Haninge kommun vill inte bara att leverantörerna tar över ”as-is” utan vill även att de ska förbättra nätverksmiljön vid eller i samband med övertagandet. Det innebär att Haninge kommun behöver specificera vilka förändringar de vill att de ska genomföra samt när i tiden. Att byta avtal och leverantörer samt att gå från att äga hårdvara till att köpa som tjänst innebär stora förändringar. Det innebär även stor påverkan på verksamheterna. Om tex WAN förbindelser ska ”bytas ut” innebär det avbrott i verksamheten (Change management) Om tex uttjänsta switchar och Accesspunkter ska bytas ut innebär det avbrott i verksamheten (Change management) Om central nätverksutrustning ska bytas/ uppgraderas innebär det avbrott i verksamheten (Change management).

MÅL
Projekt ska ta fram behov, önskemål och planer, förankra dessa planer samt ta fram kontaktpersoner och ansvariga för respektive verksamhet och site. Dessa kontaktpersoner behöver delta i överförings- och transformationsprojektet för nya avtal rörande nätverk. Planerna ska kommuniceras och stämmas av med nuvarande och nya leverantörer.

LEVERANS
1 Det finns en plan för vilket behov av ”nätverkslyft” (NL) respektive site i kommunen har. Denna plan är framtagen tillsammans av DU och verksamheten
2 Det finns en övergripande plan för när i tiden NL ska genomföras för respektive site
3 Riktlinjer och regler kring vad kommunens nätverk för användas till är uppdaterade. (Vilka devices, hur många, vilken ”trafik” etc. Behöver ev.brytas ned/ bestämmas för olika verksamheter/ skolor mm)
4 Förteckning över ansvariga för respektive verksamhet och site som kan vara kontaktperson och planera för NL (changes) finns och kan hållas aktuell på ett strukturerat sätt med minimal administration.

OMFATTNING:
Start omgående och leverans senast sista januari 2021 med en omfattning på ca 75 %. Arbetet kommer till största del att ske på plats i Haninge Kommun då möjlighet till det personliga mötet med verksamheterna kommer att vara avgörande för leveranserna. Vissa möten/aktiviteter kan ske över Teams.

Mer information finns i bilaga: Projektdirektiv- Nätverkslyftet ver 2.1

FÖRUTSÄTTNINGAR:
– Konsulten ska arbeta enligt den metodik, modell och med de verktyg som kommunen fastställer.
– Konsulten ska lägesrapportera i av kommunen angivet verktyg i syfte att möjliggöra uppföljning och styrning.
– Konsulten ska ge beställaren tillräckligt underlag för god granskning och rimlighetsbedömning av fakturerad tid.
– Konsulten ska säkerställa tillgång till egen dator och mobiltelefon under uppdraget.
– Konsulten ska säkerställa möjlighet att genom digital identifiering (ex. Bank-ID, e-legitimation, SMS) kunna logga in till den av kommunen tillhandahållna inloggningsportalen.

Läs Mer

Konsultstöd för DB2-uppgradering till Region Västmanland

Vi söker nu en konsult för DB2-uppgradering till Region Västmanland

Uppdraget omfattar:
Heroma är regionens centrala personal- och löneapplikation som driftas i egen regi. Nuvarande databasversion db9.7 ska uppgraderas till db11 och i detta arbete behöver regionen externt stöd och kompetens för DB2 uppgraderingen. Installation av heroma-miljö på nya servrar och konfiguration av heroma och db2 till de nya servrarna. I samband med installation av heroma på nya servrar så ska även db2 databaserna konverteras till nya db2 11.1. Regionen går från en installation på fysisk server till virituell.

Uppgraderingen sker i samverkan med regionens applikationsspecialist för Heroma.

Läs Mer

Utbildare till Hybridutveckling med Javascript

Vi söker nu en Utbildare till kursen Hybridutveckling med Javascript 30 poäng, kursen ingår i utbildningen Mobilapputvecklare.

Uppdraget omfattar:
Kursens mål och syfte
Kursens syfte är att den studerande ska kunna skapa hybrid-mobilapplikationer.

Kursens mål är att den studerande ska kunna skapa hybrid-mobilapplikationer till iOS och Android med HTML, CSS och JavaScript samt ramverk för ändamålet och publicera dem. Även ytterligare ramverk som React Native för att mer likna Native appar.

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper i/om
• CSS, HTML5 och javascript
• Fördjupade kunskaper i JavaScript-ramverk samt React Native avsedda för mobila plattformar

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att
• identifiera och sätta sig in i lämpliga resurser för hybrid-utveckling av mobilapplikationer
• Göra anpassningar av applikationen specifikt för iOS respektive Android

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kompetens för att
• Självständigt utveckla mobilapplikationer för både Android och IOs med hjälp av javascript-ramverk samt React Native ramverk.

Pedagogik och undervisningsform
Kursen genomförs med en blandning av föreläsningar kring teori och praktiska övningar/laborationer. En stor del av kursen består även av ett individuellt projekt som den studerande genomför både för att lära sig men även för examination.

Examinationsform
Kursen examineras genom följande moment

• inlämningsuppgift/er
• presentation

Omfattning: Ca 96 tim fördelade på 5v = ca 3 dag/vecka.

Läs Mer

Senior front-end utvecklare inom Power BI

Vi söker nu en Senior front end-utvecklare inom Power BI till vår kund.

Konsultens uppgift är att bistå under en POCen när kunden springer på problem, diskutera best-practice för datamodeller, Dax och PowerBI generellt. Komma med förslag hur andra kunder löst liknande situationer.

Mer som ett bollplank än som en ren utvecklarinsats, därav önskas även den pedagogiska ådran.

Teamet består av 4 backend utvecklare, en frontend (powerBI) utvecklare och två testresurser.
Teamet ska ta fram 4 rapporter innehållande Ekonomi- och HRdata från Data Warehouse.

Finns eventuella möjligheter att inom kort utöka uppdraget till 50-80%.

Läs Mer

Teknisk projektledare införande Azure MFA till Karolinska Institutet – Offert skickad till kund

Vi söker nu en Teknisk projektledare för införande av Azure MFA till Karolinska Institutet.

Karolinska Institutet ska införa multifaktor-autentisering för samtliga användare i KI’s Office365 miljö. Uppdraget handlar om att som teknisk projektledare tillsammans med IT-avdelningen genomföra förberedelse, planering och införandet.

Man ska ta fram de aktiviteter och förberedelser som behövs för att genomföra införandet, planera införandet, säkerställa att den tekniska miljön är uppsatt och konfigurerad utifrån den önskade funktionalitet som KI vill uppnå. Identifiera aktiviteter, införanderisker, skapa beslutsunderlag för hantering av identifierade risker och/eller förändringar i både teknisk miljö och anvisningar som behöver ske för ett lyckat införande.
Att tillsammans med IT-avdelningens resurser planera projektet och genomföra projektet ur alla aspekter. (tekniska, administrativa, kommunikation).

Det kommer etableras ett projekt med en projektgrupp samt en styrgrupp till detta uppdrag.

Läs Mer

Senior Webbanalytiker till Pensionsmyndigheten – Intervjuer pågår

Vi söker nu en Senior Webbanalytiker till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Kommunikationsavdelningen på Pensionsmyndigheten behöver bredda kunskapen kring uppföljning på vår egen webbplats, pensionsmyndigheten.se, samt på vårt intranät, Orangeriet, inklusive kundens beteende före och efter besök på dessa webbplatser.

Idag används främst Adobe Analytics. Uppföljning sker både löpande samt vid kampanjer och enskilda insatser. Målet är att vi ska bredda kunskaperna för att enklare kunna jobba mot myndighetens och webbplatsernas övergripande mål. Vi ser att vi bör göra det genom att hitta en gemensam grund med insikter och samsyn kring mätpunkter, vad, hur och varför vi mäter, delmål samt genom att minska tröskeln till att våga använda mätverktyget.

För att lyckas behöver vi även identifiera sätt att löpande kommunicera resultatet av vår uppföljning till relevanta intressenter, och i detta erbjuda en pedagogisk presentation. Det ska vara lätt för intressenterna att ta till sig uppföljningen och förstå hur den kan användas.

Ett visst grundarbete finns redan på plats, så som övergripande strategier, riktlinjer, mål och rapporter som tas fram på månatlig basis eller vid behov.
Senior webbanalytiker ska gemensamt med Pensionsmyndigheten ta fram en plan för att uppnå målet att bredda kunskaperna, samt genomföra planen så långt det är möjligt inom uppdraget. Vi ser framför oss att workshops kommer att behöva genomföras, önskemål om mindre utbildningar för medarbetare med olika behov finns och dokumentation, exempelvis manualer, kommer att behöva skapas.
Då uppdraget innefattar både strategiskt, taktiskt och till viss del operativt arbete främst i själva verktyget Adobe Analytics ser vi att behovet av delroll kan finnas.

Läs Mer

DevOps konsult med expertkunskaper inom Azure DevOps

Fokus kommer att vara att slutföra en Azure Devops implementetion.
Kravställa, specificera, införa och förvalta kundens utvecklingsprocess i deras utvecklingsverktyg (Jira, Confluence, Zephyr, Git, Azure Devops, Visual Studio, …).
– Göra en teknisk design av tex en deploy-process i Windows resp Linux. I förkommande fall även implementera denna tekniska design – tex genom scriptkodning.
– Konfigurera utvecklingsverktyg
– Leda/delta i kravarbete och utveckling vid förändringar och nyutveckling (av nya verktyg eller nya versioner)
– Medverka vid utredning och arbeta fram lösningar vid incidenter
– Utvärdera nya verktyg
– Utbilda utvecklare i hur verktyg kan/ska användas
– Expert på systemets funktion (innebär att förstå IT utveckling och vilka verktyg som utvecklare behöver)
– Ta fram dokumentation – användardokumentation samt systemdokumentation

Läs Mer

Konsult för genomgång av licensavtalen för programvaror hos Karolinska Institutet

Vi söker nu en konsult för genomgång av licensavtalen för programvaror till Karolinska Institutet (KI).

UPPDRAGSBESKRIVNING
• Översyn och genomgång av de centrala licensavtalen för programvaror.
• Kontrollera och granska avtalsefterlevnad av desamma.
• Dokumentera och uppdatera i system som Confluence och Snow.
• Genomgång av policy och regler gällande programlicenser för Karolinska Institutet.
• Utbildning av medarbetare som arbetar med licensfrågor.

Läs Mer

Agil anpassning på Kommunikationsavdelningen till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund

Vi söker nu en Agil anpassning på Kommunikationsavdelningen till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Genom övergången till agila arbetssätt i den verksamhetsnära IT-utvecklingen så förändras arbetssätten på stora delar av Pensionsmyndigheten och i synnerhet på Kommunikationsavdelningen som till stor del jobbar med myndighetens digitala tjänster. Många medarbetare på avdelningen kommer ingå i agila IT-nära team. Dessutom införs Community of Practice för att samordna digitala kundupplevelser över flera utvecklingsvärdeströmmar där Kommunikationsavdelningen kommer vara central. Kommunikationsavdelningen behöver därför stöd för att genomföra anpassningar till den agila transformationen av den verksamhetsnära IT-utvecklingen.

Arbetsuppgifter:
• Skapa modell för att bryta ned verksamhetsbehov till agila bussiness cases för leveranser till den centrala PMO-funktionen
• Samordna arbetet kring framtagandet av Community of Practice.
• Delta i framtagandet av agil analysmodell
• Arbeta med KOMs ledning för att möjliggöra anpassning till agil utveckling av verksamhetsnära IT-utveckling
• Ta fram förhållningssätt mellan operativa värdeströmmar och IT-utvecklingsvärdeströmmar

Läs Mer