Category

Data/IT

IT-konsult Infrastruktur till Finspång

Kunden behöver konsultstöd för en begränsad tid av cirka 6 månader avseende de kompetenser och nivåer som redovisas nedan.
Konsulten kommer att arbeta inom följande områden:
• Microsoft Windows
• Active Directory
• Microsoft Exchange/Outlook
• Anti virus/Malware implementationer i stora organisationer

Rollbeskrivning
Konsulten kan vara specialist inom olika områden, t.ex. system, nätverk, mobilitet eller databaser.
Konsulten är involverad vid installationer och felavhjälpning inom sitt respektive specialistområde.

Nivå 3
Kunskap – hög kompetens inom området
Erfarenhet – 4-8 år som konsult inom aktuellt område, är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Har
befunnit sig på nivå 2 under minst 2 år.
Ledning – tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp
Självständighet – kan arbeta självständigt

Läs Mer

Vi söker nu en IT-Supporttekniker med kompetensnivå 2

Vi söker nu en IT-Supporttekniker med kompetensnivå 2

Som IT-supporttekniker arbetar du med support av kundens IT-miljö bestående av bland annat klienter, servrar, nätverk, konferensutrustning och skrivare. Huvudfokus kommer att ligga på att ge verksamhetens användare snabb och professionell IT-support med hög kvalité både via telefon och på plats. Du kommer även att jobba med kommunikations- och administratörsfrågor då det i rollen t.ex. ingår att skriva dokumentation och manualer för publicering på intranätet. Rollen innebär även att man hjälper användare på distans med diverse allmänt förekommande it-relaterade supportfrågor inom vården. Det kan röra sig om t.ex.

– Vårdapplikationer
– Office365
– Print, scanner, armbandsskrivare osv
– Telefoni, fax inkl. utrustning
– Inloggning och behörigheter
– HW klienter samt kringutrustning
– Konferensrumsutrustning inkl. Skype samt support av uppkoppling osv
– Administration och dokumentation
– Ta fram, skriva och publicera användarmanualer

Läs Mer

Konsultstöd för förstudie och upphandling av skolplattform och skoladministrativt system till Sollentuna Kommun – Offert skickad till kund!

Sollentuna kommun behöver genomföra en upphandling av skolplattform och
skoladministrativt system för kommunens skolor från förskola till gymnasium. Vi söker
därför nu en konsult som kan fullgöra arbetet med behovsanalysen samt bistå med att
genomföra upphandlingen.
I dagsläget använder förskola och grundskola en skolplattform med utgående avtal jan
2022. Gymnasieskolan har en annan produkt som inte har ett givet datum för när avtalet går
ut. Detta behöver dock upphandlas.
Vidare har Sollentuna kommun ett skoladministrativt system (IST Extens) som inte heller
har givet datum för när avtalet går ut.
Detta behöver också upphandlas.
I uppdraget ingår att göra en bedömning av hur dess delar ska upphandlas, som separata
upphandlingar eller helhetslösning, för att tillmötesgå det behov som finns i
verksamheterna.
Uppdraget går ut på att bistå kommunen med att upphandla och implementera en eller flera
lösningar för skolplattform samt skoladministrativt system. Vi behöver konsultativt stöd för
behovsanalys, kravställning och upphandling. Uppdraget kan delas in i två (2) olika faser:
● Behovsanalys
● Upphandling

Följande aktiviteter ingår i behovsanalysfasen:
● Projektledning av behovsanalysfasen i sin helhet samt nulägesanalys.
● Kartläggning av befintliga lösningar gällande skolplattform och skoladministrativt
system på svensk marknad.
● Behovsanalys och processkartläggning utifrån ett verksamhetsperspektiv.
● Matchning av behov och funktionalitet.
Följande aktiviteter ingår i upphandlingsfasen:
● Överväga olika alternativ av upphandling
● Överväga/förbereda underlag för möjlighet att avropa skolplattform från SKL
Kommentus Inköpscentrals ramavtal.
● Projektledning av upphandlingsfasen. Kommunen önskar hjälp med att ta fram all
upphandlingsdokumentation som ska annonseras av kommunen. Här ingår också
projektledning av framtagande av kravspecifikation. Kommunens ansvarige
upphandlare kommer finnas med under hela upphandlingsfasen. Eventuellt kommer
kommunen ha behov av konsultstöd under hela upphandlingsprocessen fram till
avtal är tecknat.
● Uppdraget innebär ett nära samarbete mellan konsulten, kommunens upphandlare
och ansvariga beställare på kommunen

Efter genomfört uppdrag så har Sollentuna kommun ett upphandlat verksamhetsstöd som
svarar mot de processer som finns i verksamhet både ur ett elevadministrativt och ur ett
pedagogiskt perspektiv.
Konsulten förväntas ta ett övergripande helhetsansvar för processen och hålla ihop projektet
från ax till limpa.
Intern projektledning på Utbildningskontoret finns för att identifiera och definiera behoven.
Som stöd finns dedikerade personer på Utbildningskontoret i form av förvaltningsledare för
skolplattform och skoladministrativt system.
Även IT-avdelningen och Upphandlingsavdelningen kan ställa resurser till förfogande.

Läs Mer

App-utvecklare iOS/Android för kort uppdrag hos Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund.

Vi söker nu en app-utvecklare iOS/Android till Pensionsmyndigheten (ca 2-3 dagar).

Uppdraget omfattar:
Uppdatering av Pensionsmyndighetens app ”Byt fonder”

Pensionsmyndigheten har en mobil applikation – Byt fonder – som ger en användare ett antal direktingångar till de mest använda fondtjänsterna. Appen är mycket enkel i sin funktionalitet och består av fyra stycken genvägar som var och en öppnar upp olika sidor på Pensionsmyndighetens responsiva webbplats. Den fungerar således endast som en länksamling och snabbingång för våra fondanvändare. Appen finns tillgänglig på plattformarna iOS och Android.

Sedan den senaste uppdateringen av iOS fungerar dock inte appen tillfredsställande, då en användare behöver hålla inne länken i några sekunder och sedan släppa för att komma vidare till webbplatsen. I väntan på att Pensionsmyndigheten fattar ett beslut på hur appen ska utvecklas på lång sikt, så behöver detta tekniska problem åtgärdas. På grund av brist på tid och kompetens samt ej befintliga utvecklings- och testmiljöer för mobila applikationer internt på myndigheten, så behöver vi ta hjälp av externa resurser för detta arbete.

Pensionsmyndigheten behöver hjälp med:
– Rättning av befintlig iOS-app så att länkarna fungerar som de ska.
– Uppdatering av beskrivning i app-store.

Uppdraget ska genomföras som fast pris och beräknas till ca 2-3 dagar.

Läs Mer

Inbjudan Kammarkollegiets upphandling av IT-konsulttjänster, Resurskonsulter, Rikstäckande – Teamleverans

KeyMan har idag flera ramavtal inom den offentliga sektorn. Vi ämnar nu lämna anbud på Kammarkollegiets upphandling av IT-konsulttjänster, Resurskonsulter, Rikstäckande – Teamleverans.

Vi behöver er hjälp för att tillsammans skapa ett högkvalitativt anbud med leverans av IT-konsultteam som kan generera många intressanta uppdrag de närmaste åren. Skicka in er intresseanmälan så snart som möjligt så kontaktar vi er sedan för mer information.

Ange nedan i fältet för skallkrav hur många konsulter ni har per kompetensområde.

Aktuella områden är:
1. Användbarhet & Tillgänglighet
2. Verksamhetsutveckling & Krav
3. Arkitekter
4. Systemutveckling & Systemförvaltning
5. Test & Testledning
6. Ledning & Styrning
7. IT-säkerhet

För information om kompetensområden och roller, se bifogat dokument Tekniska krav – Kravspecifikation.
För information om kompetensnivåer, se bifogad Bilaga Kravkatalog.

Läs Mer

Senior upphandlare – outsourcad drift

Till vår kund (medelstort bolag) söker vi nu en senior konsult med gedigen erfarenhet av att upphandla IT-driftstjänster. Det kan t ex vara inom infrastruktur, applikation, workplace, mobilitet, säkerhet m.m.

Konsulten förväntas att driva upphandlingen tillsammans med CIO. Arbetet innebär framtagande av grundläggande kravspec, utvärdering av presenterade lösningar från olika leverantörer, avtalsförhandling m.m.

Läs Mer

UX-designer/grafisk designer till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund

Vi söker nu en UX-designer/grafisk designer till Pensionsmyndigheten.

Pensionsmyndigheten är nu i behov av en UX-designer/grafisk designer till Orangeriet (intranätet) som med utgångspunkt från ett befintligt behovsunderlag ska ta fram UX-lösningar på hur en förändrad startsida för Orangeriet kan underlätta det dagliga arbetet för Pensionsmyndighetens användargrupper, i synnerhet handläggare inom produktionsavdelningen.

Detta designarbete sker i nära samarbete med intranätstrateg och huvudredaktör på kommunikationsavdelningen, samt med referenspersoner för användargrupper och utvecklingskompetens på it-avdelningen.

Det befintliga behovsunderlaget bygger på genomförda användarundersökningar och flera workshops med användare under våren och försommaren 2019. Detta arbete som fortsätter under hösten behöver samordnas och kompletteras med extern UX-kompetens. Leverans från UX-designer ska utgöra underlag för utveckling av den förändrade intranätstartsidan.

Nuvarande startsida är sedan 2016. Den ger användarna en god överblick och orientering av vad som pågår inom myndigheten som är gemensamt intressant. Däremot är avståendet för stort till den egna verksamheten, det som konkret rör det dagliga arbetet.

Läs Mer

Projektledare för telefonistöd till Karolinska Institutet

Vi söker nu en Projektledare för telefonistöd till Karolinska Institutet.

Karolinska Institutets nya telefoniavtal har implementerats vid årsskiftet.

Detta uppdrag innebär att konsulten bistår KI, vid behov,med stöd och råd efter implementeringen med bl.a. avtalsskrivning, utköp av utrustning.

Läs Mer

Devops Engineer – för Anställning/Hyrköp

Som Devops Engineer kommer du att ingå i ett Team som tillhandahåller utveckling, teknisk support och förvaltning av system och applikationer. Teamet jobbar tillsammans för att accelerera affärsutveckling genom digitalisering samt jobbar med att säkra den dagliga driften och att verksamheten och kunder har tillgång till rätt IT-tjänster. Det är viktigt att du är självgående, driven och att dokumentering är en självklarhet.

Arbetet omfattar bl.a.
Agera stöd och support i organisationen mellan utvecklings och förvaltningsteam.
Lokala applikationer: support, konfigurering, test och förvaltning
Infrastruktur; Databaskunskap, serverkunskap, plattform, monitorering
Klienter; installationer samt felsökning av hårdvara Nätverk; patchhantering och konfigurering
Backup
Support/Beredskap

God svenska och engelska i tal och skrift är ett krav

Design och underhåll av infrastruktur, både datahall och i molnmiljöer
Analys och åtgärder för att uppnå optimal informationssäkerhet
AWS Cloud formation
Continuous Integration, Continuous Deployment med TeamCity och AWS Code Deploy
Infrastructure as Code (dvs att även infrastruktur är programmerad med t.ex. power shell och källkodshanteras i Git).

Du bör besitta goda kunskaper inom några av följande områden:

Windows Server (Infrastruktur samt inbyggda funktioner)
Amazon Web Services (AWS)
Powershell, VB script
Server virtualisering (VMware eller HyperV)

Erfarenhet av installation, drift, felsökning, underhåll av Windows server miljöer

Vi ser gärna att du även har kännedom inom några av nedan områden:

Microsoft Azure
Microsoft Office365
Kunskap och erfarenhet av lagringslösningar, klientmanagering, Informationssäkerhet, Dokumentering, Självgående

Beställaren har möjlighet att anställa konsulten efter 6 månaders konsulttid om båda parter är överens.

Läs Mer

Datakonsultuppdrag till Karolinska Institutet

Vi söker nu en konsult för Datakonsultuppdrag på Karolinska Institutet.

Barncancerregistret består av flera olika delregister och ett av delregistren, VCTB, håller för närvarande på att uppgraderas. Slutförandet av uppgraderingen ska nu utföras som ett konsultuppdrag.

Uppgradering av register VCTB gällande nya variabler och funktionalitet är möjligt bara med en person som är väl insatt i denna typ av register eller som snabbt kan bekanta sig med alla detaljer.

Läs Mer