Category

Data/IT

2 st Projektledare med SPC-certifiering för agil transformation till Pensionsmyndigheten – Pausad

Vi söker nu 2 st Projektledare med SPC-certifiering för agil transformation till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
På Pensionsmyndigheten är vi i slutskedet av första fasen av vår agila transformation inspirerad av SAFe. Myndighetens första agila releasetåg startades i januari 2020 och ambitionen är att resterande tåg startas under våren 2021. Arbetet drivs i projektform och parallellt med att tågen startas pågår ett arbete med att skapa förutsättningar för den agila resan att drivas vidare i linjen vilket kommer att ske i formen av ett LACE. Ambitionen är att projektet ska kunna avslutas i juni 2021. Då nyckelresurser inom projektet kommer att sluta i närtid behöver myndigheten under en period konsultstöd.

Konsulternas uppdrag blir att som två av tre projektledare i ett team som ska projektet leda och koordinera slutförandet av implementeringen av portofolio nivån av SAFe. Dessutom ingår att bidra till att skapa förutsättningar för den agila resan att fortsätta när projektet har stängt genom överflyttning till en LACE struktur. Pensionsmyndigheten har en egen projektledare som också ingår i teamet.

Ni har huvudansvar för att:
• Föreslå former för och etablera ett LACE för Pensionsmyndighetens verksamhetsnära IT-utveckling
• Säkerställa ett enhetlig agilt arbetssätt inom Pensionsmyndighetens verksamhetsnära it-utveckling
Tillsammans med resten av projektgruppen ansvarar ni också för att:
• Etablera identifierade UVSer och rulla ut resterande tåg i linje med den framtagna roadmapen
• Skapa samsyn med styrgrupp och övriga intressenter för en gemensam ”Definition of done”
• Säkerställa att respektive arbetsområde har uppnått en tillräckligt god kvalitet vid projektavslut och att det vid slutleverans dessutom finns en roadmap per område för LACEt att ”ta över”
• Säkerställa att arbetet inom projektets olika arbetsområden hänger ihop och går i takt.

En förutsättning för att bli lyckosam i uppdraget är att konsulterna har praktisk erfarenhet av stora agila transformationer och har förmågan att hitta rätt vägar för den aktuella organisationen.

Läs Mer

Senior Business Process Architect – Bråttom.

To our customer we are looking for a Senior Business Process Architect

The customer is engaged in the development, manufacturing, marketing and sale of food products. The customer is in an extensive phase of development both organizational and technical on a global scale. They are making an overview and a rebuild of all business processes and IT-processes. This includes several projects that needs architectural support on different levels. The platform is mainly cloud oriented with an emphasize on Azure. You will work closely and collaboratively across multiple teams and product owners. You will ensure that the Enterprise Architecture are in line with the global principles and guidelines. The plan is to implement Framework APICS and SCOR, step 1 and 2.

The consultant we are looking for is a person who is pragmatic and has focus on ensuring things gets done by finding solutions or workarounds. You are comfortable arguing and driving changes that are necessary in order to succeed with the project/assignment. You enjoy working independently and plan your own work based on the tasks that needs to be resolved with little direction. Good written, verbal, communication (English) and presentation skills. The cooperate language is English

Big plus if you have experience in TOGAF methodology as it is being implemented.

Workplace: On distance but occasional meetings in office.

Läs Mer

Senior Solution Architect Manufactory – MES, Bråttom

To our customer we are looking for a Senior Solution Architect Manufactory MES – (Manufacturing Execution System).

The customer is engaged in the development, manufacture, marketing and sale of food products. The customer is in an extensive phase of development both organizational and technical on a global scale. They are making an overview and a rebuild of all business processes and IT-processes. This includes several projects that needs architectural support on different levels. The platform is mainly cloud oriented with an emphasize on Azure. You will work closely and collaboratively across multiple teams and product owners. You will ensure that the Enterprise Architecture are in line with the global principles and guidelines

The consultant we are looking for is a person who is pragmatic and has focus on ensuring things gets done by finding solutions or workarounds. You are comfortable arguing and driving changes that are necessary in order to succeed with the project/assignment. You enjoy working independently and plan your own work based on the tasks that needs to be resolved with little direction. Good written, verbal, communication (English) and presentation skills. The cooperate language is English

Big plus if you have experience in TOGAF methodology as it is being implemented.

Workplace: On distance but occassional meetings in office.

Läs Mer

Senior Technical Solution Architect – Bråttom.

To our customer we are looking for a Senior Technical Solution Architect.

The customer is engaged in the development, manufacture, marketing and sale of food products. The customer is in an extensive phase of development both organizational and technical on a global scale. They are making an overview and a rebuild of all business processes and IT-processes. This includes several projects that needs architectural support on different levels. The platform is mainly cloud oriented with an emphasize on Azure. You will work closely and collaboratively across multiple teams and product owners. You will ensure that the Enterprise Architecture are in line with the global principles and guidelines

The consultant we are looking for is a person who is pragmatic and has focus on ensuring things gets done by finding solutions or workarounds. You are comfortable arguing and driving changes that are necessary in order to succeed with the project/assignment. You enjoy working independently and plan your own work based on the tasks that needs to be resolved with little direction. Good written, verbal, communication (English) and presentation skills. The cooperate language is English

Big plus if you have experience in TOGAF methodology as it is being implemented.

Workplace: On distance but occassional meetings in office.

Läs Mer

W3D3 konsulter till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund

Vi söker nu W3D3 konsulter till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten avser att teckna ett avtal kring tekniskt stöd, support och mindre utvecklingsinsatser för applikationen W3D3 från Formpipe – med tillhörande moduler, kringsystem och testmiljö, samt de myndighetsspecifika anpassningar som gjorts hos Pensionsmyndigheten. Avtalet omfattar också motsvarande insatser för de delar av W3D3 som Pensionsmyndigheten i egenskap av värdmyndighet förväntas erbjuda den kommande nämndmyndigheten för premiepensionens fondtorg.

Syftet med avtalet är att Pensionsmyndigheten tillsammans med leverantören ska verka för en stabil miljö med god prestanda som motsvarar våra användares behov. Pensionsmyndigheten behöver stöd i frågor kring utvecklingsmöjligheter såväl som konkreta felavhjälpande åtgärder och årliga uppgraderingar.
W3D3 är ett av Pensionsmyndighetens dokumenthanterings- och ärendehanteringssystem. I systemet diarieförs allmänna handlingar kopplade till ärenden som rör t.ex. omprövningar, kontrollutredningar, avtal, beslut, remisser, upphandlingsärenden, synpunkter från allmänhet, personalärenden och vissa fondhandelsärenden.

Med nuvarande förvaltningsorganisation tillhör W3D3 med kringsystem förvaltningsobjektet FO Stöd. Objektet förvaltas och drivs av våra förvaltningsledare (en för verksamheten och en för IT) tillsammans med objektägare. På verksamhetssidan finns två objektspecialister med systemförvaltaransvar och djupa kunskaper i hur applikationen används. Objektspecialisterna planerar för hur applikationen ska nyttjas och utvecklas under året. Detta dokumenteras i en för objektet gemensam förvaltningsplan. Detta underlättar för en bra årsplanering tillsammans med kommande leverantör.
Vid uppgraderingar, eventuell felsökning och utveckling inom IT drivs arbetet av FL IT (på beställning av objektspecialisten). FL IT stöds av resurser IT-specialist för objektet, teknikförvaltare, samt övriga tekniska resurser inom IT.

Beskrivning exempel på incidenter, beställningar, utvecklingsaktiviteter

Incident: Felaktigheter som uppstår i W3D3. Kan t ex avse problem som uppstår vid förändringar i Pensionsmyndighetens IT-miljö, såsom uppgradering av webbläsare. Incidenter kan också avse buggar som uppstår i div funktioner i W3D3.

Beställning/utvecklingsaktivitet: t ex utveckling av nya fält eller formulär i ärendekort och handlingskort, inläggning av nya dokumentmallar, nya rapporter, uppgradering till ny version eller konvertering av uppgifter i W3D3.
Primär kontakt mot leverantör är objektspecialisterna för W3D3, i särskilda fall kan tekniker inom IT göra en anmälan om den är av teknisk karaktär. Dessa roller ska ges behörighet att registrera ärenden/incidenter/problem hos leverantören.

Pensionsmyndigheten önskar dela upp avtalet i två delar varav fastprisdelen ska omfatta:

– En årlig uppgradering, eventuella patchningar löpande under avtalstiden
– Deltagande på kvartalsvisa förvaltningsmöten, på plats hos Pensionsmyndigheten. Kostnader förknippade med dessa resor ingår i fastprisuppdraget.
– Support vardagar via telefon, mail och mail helgfria vardagar kl 8-16:30
– Inställelsetid: Leverantören ska återkoppla på anmält ärende inom 2 timmar
– Tekniskt stöd vid datahallsswitchar inom Pensionsmyndigheten (2 per år)
– Ge prisförslag om lösningen av ett ärende tar mer än 4 timmar att åtgärda
– En portal för ärendehantering för Pensionsmyndigheten
– Månadsrapportering gällande inkommande ärenden, lösningsgrad, timmar (ej fastpris)
– Teknisk kompetens och stöd för befintlig W3D3 installation inklusive miljöer för drift och acceptanstest, samt klientmiljö
Det fasta priset ska anges per kvartal.

Pensionsmyndigheten ska kunna avropa löpande konsulttimmar för att genomföra aktiviteter som inte ingår i fastprisuppdraget. Dessa insatser planeras på de normalt kvartalsvisa förvaltningsmötena.
Konsultpriset ska anges per timme.
Leverantören ska:

– Vara certifierad partner till Formpipe
– Tillhandahålla en portal för ärendehantering för Pensionsmyndigheten
– Månadsrapportera i en statusrapport gällande inkomna ärenden, lösningsgrad, antal förbrukade timmar etc.
– Tillhandahålla teknisk kompetens och utgöra stöd för befintlig W3D3 installation inklusive miljöer för drift och acceptanstest, samt klientmiljö
– Vara drivande i hantering av inkomna ärenden och lösningar för dessa.

Läs Mer

Lösningsarkitekt – arkivering till Myndighet

Vi söker nu en Lösningsarkitekt, arkivering till vår samarbetspartner för uppdrag i Enköping.

Uppdraget omfattar:
Uppdraget består i att delta i ett Agilt team i arbete kring design, vidmakthållande och utveckling av Kundens ledningssystem, inom området dokumenthantering och arkivering.

Arbetet som lösningsarkitekt inom arkivering innebär framtagning av lösningsförslag och målbild för framtida system-landskap avseende stödjandet av Kundens arkiveringsverksamhet. Konsulten kommer i rollen som arkiveringsexpert delta i analyser och även implementeringar av IT-stöd för arkivering och dokumenthanteringen.

Konsulten säkerställer att framtagna förslag till lösningsdesign och arkitekturberskrivningar följer Kundens regler och riktlinjer avseende IT samt att förslagen granskas av relevanta roller inom Myndigheten, till exempel avseende informationssäkerhet. Konsulten bereder även beslutsunderlag avseende design.

Då Kunden eftersträvar att nyttja tillgänglig kompetens där den behövs bäst, över tid, kan konsulten komma att nyttjas i andra uppdrag och projekt inom hos Kunden där konsultens kompetens erfordras.

Läs Mer

Senior apputvecklare IOS

Till vår kund söker vi en senior erfaren IOS apputvecklare för att jobba med deras reseapp.

OBS! Flexibelt kring startdag kan även sträckas ut till 15 mars.

Läs Mer

Appdesigner Sketch

Till vår kund söker vi nu en mobilappdesigner för Android och IOS. Man har en befinlig reseapp som hela tiden utvecklas och man behöver ha stöttning inom design där man använder Sketch samt verktyget Lottie för animation.

Konsulten behöver även ha erfarenhet av versionshantering.

Uppdraget är på 50% men kan växlas upp till 75% om det är mer passande för konsulten.

Läs Mer

Senior fullstackutvecklare .Net – Offert skickad till kund

Vi söker nu en Senior fullstackutvecklare .Net till vår kund.

Uppdraget omfattar:
Kunden använder löpande i stor utsträckning olika datauppgifter i analys såväl som i tillsyn. Vi söker nu en systemvecklare till projektet EDH, Enhetlig Datahantering, som syftar till att bygga ett dynamisk system för att tillgängliggöra data. Uppdraget är en fullstack roll. Du kommer att jobba i ett team bestående av personer från IT och verksamhet och arbeta med hur Kunden tillgängliggör och använder data.

Som person är du en lagspelare som tycker om att arbeta tillsammans med andra i grupp. Du är självgående, strukturerad, initiativtagande och tar ansvar för dina uppgifter. Du är tydlig i ditt sätt att kommunicera och bidrar aktivt i de sammanhang du är involverad i samt att du har en vilja och förmåga att hjälpa andra.

Läs Mer