Category

Data/IT

Testautomatiserare/programmerande testare till Pensionsmyndigheten i Luleå – Vi söker fler kandidater!

Vi söker nu en Testautomatiserare/programmerande testare till Pensionsmyndigheten.

Inom området Ärendehantering har flertalet utvecklingsinitiativ påbörjats för ett hel nytt systemstöd för våra förmåner. Till detta behöver vi förstärka med fler testkonsulter. Konsulten kommer ingå i något av våra förmånsteam, bestående av utvecklare, testare och med verksamhetsrepresentanter knutna till teamen. Teamen omfattar runt 6-9 personer har hög grad av självstyre varpå god samarbetsförmåga är extra viktigt. Team finns distribuerade i Stockholm och Luleå

Konsulten bör gilla och vara vana vid att arbeta i tekniskt komplexa miljöer med beroenden både internt och externt. Vi arbetar i Linuxmiljöer och använder IntelliJ, GIT/BitBucket, Jira. Våra testare har egna miljöer som de konfigurerar/ansvarar för inkl. felsökning. I arbetsuppgifterna ingår att tillsammans med utvecklare ta fram nya testramverk, skriva enhetstester och automatiserade systemtestfall. Genomföra krav och test-analys, testdatahantering, samt underhålla och uppdatera befintlig automatisering. För att arbetet ska utföras på ett kvalitetsmässigt sätt ingår även revidering av testfall, verifiering av GUI samt rapportering av eventuella fel och sammanställning av testresultat.

Du kommer att dela med dig av dina kunskaper och arbeta för att lyfta teamkollegors kompetens inom testautomatisering. Vi jobbar agilt med krav, test & utveckling tätt tillsammans.

Läs Mer

Teamleverans av uppdragstjänst avseende genomförande av förstudie – Kundmöte -Offert skickad till kund

Vi söker nu ett team för genomförande av förstudie “Kundmöte” till vår samarbetspartner för uppdrag hos Myndighet.

Uppdraget omfattar:

Inom Myndigheten pågår ett intensivt digitaliseringsarbete som påverkar flera delar av verksamheten, inte minst i Kundmötet där huvudkanalen fortfarande är telefoni. Dagens telefonilösning är baserad på en klassisk och robust telefoniplattform med omfattande komplexitet och med flera beroenden och gränssnitt till kringliggande system. Lösningen omfattar funktionalitet för såväl kontors- som Contact Center tillämpningar. IT:s viktigaste ”telefonikund” Kundmötet genomför ett intensivt effektiviserings- och utvecklingsprogram vilket ställer nya krav på lösningen. Komplexiteten i miljön skapar även utmaningar i förvaltningen av objektet/-en.

Med utgångspunkt i en initial analys har Myndigheten beslutat att genomföra en förstudie med målet att:

• Beskriva och förtydliga en framtida design för telefoni-/kommunikationsmiljön som motsvarar myndighetens olika verksamhetskrav
• Analysera och utveckla kund- och ärendeflöden och hur dessa kan automatiseras
• Kvantifiering och vidimering av identifierade effekter samt upprättande av effektmål
• Genomförandeplan med tydliga aktiviteter, tidsplan och resursplan
Förstudien syftar till att få fram en lösning inom telefoniområdet på Myndigheten. Delar av resultatet kan bli aktuellt inför en ny upphandling inom området.

Uppdraget är att genomföra förstudien där leverablerna är:
• Beslutsunderlag för GD (tvärfunktionellt projekt)
• Genomförandeplan med tydliga aktiviteter, tidsplan och resursplan
• Kvantifiering och vidimering av identifierade effekter samt upprättande av effektmål

Arbetet ska inkludera följande områden/aktiviteter:
• Objektsindelning
– Samordning pågående initiativ per objekt
– Samordning befintliga behov per objekt
– Lagkrav, säkerhet och beredskap per objekt
– Infrastruktur indelning per objekt
– System och funktioner per objekt
– Informationsarkitektur per objekt

• GAP-analys befintlig lösning
• Avtal- och valmöjligheter
• Påverkan verksamhetens arbetssätt och förmågor
• Förvaltningsorganisation
• Anskaffningsplan

Uppdraget bedöms kunna genomföras under 16-20 veckor och Myndigheten uppskattar omfattningen till 1000 – 1300 timmar.
Samtliga i teamet ska uppfylla skallkraven nedan. Vad gäller börkraven kan Teamet tillsammans uppfylla börkraven.

Läs Mer

Konsult till SQL Server Reporting Services – offert skickad till kund!


Vi söker nu en resurs på SQL Server Reporting Services till en av våra kunder.
Konsulten skall sitta på en myndighet och ha följande kravprofil:

• Start omgående, inom en månad
• Fulltid; mellan 3 och sex månader, eventuell ytterligare förlängning
• Uppgift: Intervju av användare, kravdokumentation och implementation
• God erfarenhet av SQL Server Reporting Services; från installation till byggandet av färdiga rapporter
• Placering i Stockholms innerstad
• Erfarenhet av Jira

Läs Mer

PAUSAD: Project Administrator/coordinator document configuration

We are now looking for a Project Administrator to our customer.

Description:
We are looking for a very structured and accurate Project administrator with a strong competence in document configuration management. Experience in technical (Data network & Tele Communication) projects is preferred. You will function as the “right hand of the PM” during the project establishment and execution.
You will be the key resource coordinating and handling the consolidation of all the requirements created by different subject matter experts in both the planning and execution of the project.
Capabilities
• Setup a document repository/structure including document configuration management
• Plan and coordinate updates to the project documentation
• Coordinate with contact persons at suppliers involved in the project
• Act as the point of contact for all documentation issues in the project
• Schedule regular meetings and record decisions/actions (e.g. assigned tasks and next steps)
• Participate in negotiations and collect evaluation results
• Responsible for the delivery of the documentation part of the project (time plan).
• Be very accurate and have an eye for detail.
• Have a high level of competence with MS office especially change tracking functionality (especially MS word and MS Excel).
• The consultant know when to involve the project manager with issues that affect quality, time, scope or cost.

Läs Mer

Senior Nätspecialist-/arkitekt

Vi söker just nu efter en mycket erfaren nätverksspecialist med en stark kompetens för att utforma, planera och anskaffa ett kommunikationsnätverk av avancerat slag. Nätverket kommer att stödja kontroll, övervakning och övervakning i produktion och drift. Men också olika kommunikationstjänster som video, postkontroll, telefoni, data stöds.

Läs Mer

Senior projektledare för införande av en CMDB-lösning, långt uppdrag – Offert skickad till kund

Vi söker nu en senior projektledare IT-system till vår samarbetspartner för uppdrag hos Försvarsmakten i Enköping.

Uppdraget omfattar:
Konsultens roll är att verka i rollen som Projektledare för projekt IT4IT med primär uppgift att realisera och införa ett samlat stödsystem för Försvarsmaktens IT-verksamhet. Primära nyttjare är drift- och förvaltningsutförare och arbetet sker i flera steg där båda IT-infrastrukturerna SK/Inet och BH omfattas.
Arbetet omfattar initialt att ta över ledning av ett pågående förstudieprojekt avseende införande av en CMDB (Configuration Management Database) inom SK/Inet och därefter leda realisering av CMDB. Därefter följer anpassning/utbyte av plattform för befintliga lösningar i systems managementområde inom SK/Inet. De system som tas fram och levereras av projektet ska därefter kunna instansernas och nyttjas inom kommande IT-infrastruktur BH vilket är en beredduppgift för projektet.

Konsultens arbetsuppgifter:
Konsultens ansvar är att i första hand planera, genomföra och rapportera status på projekt/delprojekt.
Inom ramen för arbetet som Projektledare ingår även arbetsuppgifter såsom att stödja Försvarsmaktens projektsamordnare och huvudprojektledare med t ex:
• Intressentanalys
• Riskanalys
• Kommunikationsplanering
• Övergripande projektplanering
• Rapportering till styrgrupp
• Beredning av olika typer av beslutsunderlag

I projektledning ingår att samordna berörda organisationer i problemdefinitioner och behovsbeskrivningar samt funktionell- och icke funktionell kravspecificering samt att svara för att lösningsförslag tas fram på överordnad arkitekturel nivå. I realiseringsfas ingår att leda tekniskt genomförande av beslutade utvecklingsåtgärder. Konsulten är en ”spelande lagledare” i olika omfattning beroende på projektens omfattning och deltar i normalläget i praktiskt projektarbete – ibland som ensam resurs vid vissa faser vilket innebär att konsulten måste besitta viss IT-kompetens och god dokumentationsvana.

Läs Mer

Testledare med erfarenhet av finansiella rapporteringssystem – Offert skickad till kund.

Vi söker nu en Testledare med erfarenhet av finansiella rapporteringssystem till vår kund.

Uppdraget omfattar:
Vi söker en senior testledare som även kan arbeta som scrum master med fokus på kundens finansiella inrapporteringssystem där de samlar in data från alla tillsynsobjekt. Rollen kräver att man har mycket goda kunskaper om finansiell regulatorisk rapportering från bank- och försäkringsbranschen enlig CRD IV och Solvens II.

Konsultens arbetsuppgifter blir att:

• Planera testfasen i projekt eller förvaltning
• Leda testarbetet i förvaltningsteam och projekt
• Leda agila utvecklingsteam

Läs Mer

Konsult IDAC till Karolinska Institutet

Vi söker nu en Konsult IDAC till Karolinska Institutet (KI).

IT-avdelningen vid Karolinska institutet söker en konsult för arbete kring vår lösning för identitets- och behörighetskontroll. KI har för detta en plattform baserad på MIM och Omada. För integrationer mellan källdatasystem och konsumerande system arbetar KI med en integrationsplattform med processer och regler för hur integrationer får ske.
Konsultens uppgift är att delta dels kring ärendehantering, dels vid införande av utökad funktionalitet.

Läs Mer

Senior Systemutvecklare till utvecklingsteam

Vi söker nu en Systemutvecklare med kompetensnivå 4

I uppdraget ska konsulten driva utvecklingsarbetet framåt mot målet som är att ersätta de gamla systemen som hanterar domar och strafförelägganden. Dessa system ska ersättas med funktionalitet i kundens nya system. Målet är att under tidigt 2021 hantera all uppbörd i ett och samma system. Förutom att driva arbetet framåt gällande utvecklingen så ska konsulten bidra i att effektivisera arbetssätt och se till att arbete fokuseras där det behövs enligt prioritering. Utöver detta så ska konsulten hjälpa till att introducera nyanställda.

Ämnesområden inom uppdraget:
• Ta fram tekniska lösningar och bidra i arbetet med att vidareutveckla och förvalta befintliga system på javaplattform.
• Sätta upp och vidareutveckla utvecklingsmiljöer.
• Testa och leverera enligt teamets planering.
• Självständigt driva och ansvara för aktiviteter/leveranser.
• Arbeta agilt enligt uppdrag av scrum master och uppdragsledare.
• Dela med sig av sin kunskap och bidra till kompetenshöjning hos mer juniora systemutvecklare.
• Samarbeta med övriga uppdrag där beroenden finns samt övriga roller inom teamet och sektionen.

Läs Mer

Agil coach/Scrum master – Offert skickad till kund

Vi söker nu en Agil coach/Scrum master till vår kund.

Uppdraget omfattar:

• praktiskt leda teamen i ett agilt arbetssätt med avseende på planering, uppföljning och erfarenhetsåtermatning.
• säkerställa att de olika teamen arbetar på ett likvärdigt sätt som överensstämmer med kundens agila principer.
• driva arbetet kring att utveckla det agila arbetssättet och därmed hjälpa kunden att ta nästa steg i vårt förbättringsarbete.
• Erfarenhet och stort intresse av att praktiskt hjälpa team och projektledning att planera arbetet för att kunna genomföra det enligt agila principer, med så tidiga och täta leveranser som möjligt för att driva feedback och accelerera lärandet.

Läs Mer