Category

Data/IT

Technical lead/Solution Architect in execution phase to NCC (10245)

We are now looking for a Technical lead/Solution Architect in execution phase, with competence level 3 to NCC (see appendix NCC Competence levels).
Start as soon as possible, upon agreement.

Description:
DDS4 – Climate calculation
Improve climate calculation work cross NCC, timeline in project include the ability within NCC to manage increased legal requirements.

Project description:
DDS4 include work to improve ways of working linked to climate calculations/declarations, logbook and energy consumed in construction cross all NCC business areas.
We are working to the standard Life Cycle Assessment setup scoped to regulatory and customer requirements linked to the products bought and built in, transports and construction.
Our key objectives is to manage increased requirements in a more automated way.

Basic concept is to use industry standard messages to get data through the door from multiple sources, structure/process/enhance data and then align data to be used in various target tools. Thus the solution consists of multiple components, some internal and others external, with both internal and external integration needs. This solution is also linked to a currently in design data platform.
Project will proceed with some implementation development and other parts still need continued investigations and clarification before implementation to start.

Role description:
Partner with project in about 50% SA and 50% technical PM together with the project PM and the core team.
* Create and manage the plan for designing, developing, testing and moving the technical solution of DDS4 to business use
* Assemble, coordinate and track suppliers/technical parties and ensure proper development/time/cost
* Ensure quality assurance aligned with project needs
* Ensure proper handover to I&T defined service

* Engage with business to find best fit-for-purpose solution
* Manage discussions bi-directionally in IT/business demands
* Document solution architecture
* Responsible for solution fit to business and IT requirements
* Ensure compliance to internal architecture processes and demands
* Proposing solutions, both technically and for project as a whole
* Uphold technical standards as described by Customer
* Constantly crosscheck development against one another and towards the total solution to ensure right technical direction.
.

Läs Mer

Produktägare egenutvecklade applikationer

Vi söker nu en konsult för rollen som Produktägare egenutvecklade applikationer till vår kund i Stockholm.

Uppdraget omfattar:
Om kunden: Kunden strävar efter att vara en ledande aktör som bidrar till att skapa framtidens smarta, attraktiva och hållbara transportlösningar.
Kunden är Stockholms tredje största privata arbetsgivare spridda över fem verksamhetsområden..
Deras värderingar är den röda tråden i vårt dagliga arbete: utmärkt service, ömsesidig respekt, ständig utveckling och mätbara resultat.

Uppdraget beräknas 4-6 månader, för att täcka vakanser i linjen till förvaltning och kritiska projekt.

Arbetsuppgifter:
Konsulten fungerar som en brygga mellan verksamheten och teamet som bygger egenutvecklade applikationer hos kunden. Teamet består av 4-5 utvecklare och varav en av dom även är tänkt att ha rollen som scrum-master.
-Hantera inkommande behov (både önskemål och incidenter), se till att de registreras i backlog, bedöms och prioriteras av verksamheten
-Styra upp förvaltningsmöten (strategisk, taktiska och operativa)
-Se till att behoven får finansering och godkännande att genomföras
-Ansvara för att ta lösningsförslag och få estimat
-Skriva krav till utvecklarna -> (TechLead/Seniors systemutvecklare)
-Säkerställa till att leveransen blir testad
-Säkerställa dokumentation
-Leda dailys för att säkerställa eventuella blockers som uppstår
-Följa upp tidrapportering och rapportera konsulttimmar samt sakgranska fakturorna
-Se till att det finns rätt resurser, hjälpa till med rekrytering
-Övrig administration såsom budget, kontorevision etc

Läs Mer

TechLead/Senior systemutvecklare för egenutvecklade applikationer

Vi söker nu en konsult i rollen som TechLead/Senior systemutvecklare för egenutvecklade applikationer till vår kund i Stockholm.

Uppdraget omfattar:
Om kunden: Kunden strävar efter att vara en ledande aktör som bidrar till att skapa framtidens smarta, attraktiva och hållbara transportlösningar.
Kunden är Stockholms tredje största privata arbetsgivare spridda över fem verksamhetsområden..
Deras värderingar är den röda tråden i vårt dagliga arbete: utmärkt service, ömsesidig respekt, ständig utveckling och mätbara resultat.

Uppdraget beräknas 4-6 månader, för att täcka vakanser i linjen till förvaltning och kritiska projekt.
I rollen ska man förutom att delta i det operativa arbetet ha förmågan att vägleda ett team kring teknisk
och arkitektur beslut samt att ha rollen som scrum-master.

Arbetsuppgifter
• Utveckla, förvalta och implementera IT-lösningar enligt prioriterad backlog
• Adressera och driva behov av tekniska förbättringar, alternativa lösningar, nya verktyg och plattformar.
• Driva på så att utveckling sker enligt ”best practice” för att säkra kvalitet, leverans och förvaltningsbarhet
• Skapa och uppdatera dokumentation enligt överenskommen standard
Du kommer att arbeta i hela produktlivscykeln ihop med teamet och övriga intressenter.

Teknisk miljö:
• .NET, C#, ASP.NET, EF Core
• Angular
• Kotlin
• Azure DevOps och Azure Cloud Services
• Kubernetes
• REST API
• Mikrotjänstarkitektur
• SQL

Läs Mer

Senior AD expert

We are looking for a consultant in the roll as Senior AD expert (IAM).

Uppdraget omfattar:
The consultant will work together with the project team to migrate to a new High Security Environment for the on-Premises AD at the customer. The work includes configure the new on-Premises AD, identify systems that’s connected to legacy AD, create a migration plan from legacy AD to the new AD, and then fulfil the migration to the new environment. The work also includes identifying and implementing the requirements for the new High Security Environment, like redundancy, backup, recovery, and availability etc. Implementing life cycle and patch management, incl documentation, for the new environment will also be an important part of the assignment.
The work will be done together with resources in the IAM and CyberSecurity team and other teams.
Principal of Least Privileges – PoLP, is our guiding light and what we are striving for!
Other tasks in the area of IAM, CyberSecurity and catalog services, i.e. health check on existing on-Premises AD and Azure AD, can also be included in the assignment.

The project consists of 5 project participants,
it is an ongoing project where there is a project plan to follow.

The assignment is part-time, estimated between 60-80%

Läs Mer

Controller till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund

Vi söker nu en Controller till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Du kommer arbeta som controller inom myndighetens portföljstyrning. Controllern arbetar med planering, styrning, analys, prognos och uppföljning av portföljens ekonomi. Du kommer att arbeta tillsammans med de två controllers som finns på enheten.

Vi befinner oss i en förflyttning kring arbetssätt. Arbetet innebär att vi inför ett modernare arbetssätt utifrån agila principer, vilket påverkar arbetet kring budget, prognos och uppföljning.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
• Delaktig i arbetet med att utveckla och förbättra agila ekonomiprocesser
• Stödja och kvalitetssäkra portföljens arbete med budget, prognos och uppföljning
• Löpande ta fram för månadsuppföljning och –rapportering för portföljen
• Löpande ta fram prognoser vad gäller både innevarande år och det totala programmet gentemot utvecklingsramen
• Ta fram relevanta rapporter och presentationer inför tex styrgrupps- och ledningsgruppsmöten
• Finansieringsbedömningar för nya initiativ
• Löpande uppföljning av utnyttjande av låneram
• Bistå i framtagandet av ramar för portföljen till budget- och prognosarbete
• Ta fram nyckeltal för progress inom portföljen
• Bistå i kapacitetsplanering för utvecklingsvärdeströmmar
• Delta i myndighetens controllerarbete

Läs Mer

Senior Införande-projektledare för FVIS program hos Region Sörmland

Vi söker nu en konsult för rollen som Senior Införande-projektledare för FVIS program hos Region Sörmland.

Uppdraget omfattar:
Region Sörmland har tillsammans med åtta andra regioner upphandlat ett nytt vårdinformationsstöd som ska införas de närmaste åren. De åtta övriga är Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Dalarna, Örebro, Gävleborg, Blekinge och Halland. Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) är ett sammanhållet, digitalt arbetsverktyg som förbättrar och effektiviserar vården.

Regionerna har förberett och genomfört upphandlingen av FVIS i en övergripande organisation som heter Sussa. Det står för “Strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer”. Uppdraget att leverera ett nytt IT-system gick till e-hälsoföretaget Cambio som tillhandahåller lösningar för att förbättra vård och omsorg.

Ett intensivt arbete pågår med att ta fram en gemensam grundkonfiguration för FVIS. Det görs inom projektet FVIS Grundimplementation i samarbete med Sussa och Cambio.
Lokalt bygger och bemannar Region Sörmland en organisation för införandet av FVIS. FVIS styrgrupp leder det strategiska arbetet och FVIS programkontor har uppdraget att sätta en tydlig tidplan för införande, och vara navet och stödet för vårdens verksamheter. I FVIS-programmet formuleras uppdrag, och projekt och aktiviteter bemannas.

Roll/uppdrag: Senior Införande-projektledare för Region Sörmlands FVIS program
– Leda den regionala införande-/driftsättningsprocessen end-to-end.
– Representera regionen i ett Sussa-gemensamt införande-forum för erfarenhetsutbyte och gemensamma frågor.
– Samverka med programledaren och de andra projektledarna & funktionsansvariga i FVIS-programmet, som PL för Verksamhetsanalys & lösning, Test, Utbildning, Migrering mm.
Ansvara för
– Införande/utrullningsstrategi & planering (tillsammans med de andra Sussa-regionerna)
– Övergripande plan med beslutspunkter, beslutsform & “nedräkning” från t ex acceptanstest
– Att den uppdaterade förvaltningen är aktiverad och operativ enligt teststrategin – för att säkra deras förmåga
– Godkännandekriterier per beslutspunkt – som samlar allt som skall vara gjort inom t ex tester, utbildning, IT-arbetsplatser, datastädning, migrering etc
– Fallback-scenario vid resp BP
– Datamigreringsprinciper tillsammans med migrerings-PL
– Kvalitetssäkring av införandet
– Detaljplanering inför, under & efter golive
– Supportplanering för utökat stöd efter golive – och nedtrappningen av detta enligt överenskommen modell
– mm
Generella projektledaruppgifter
– Estimering & resursbehov
– Ta fram och ansvara för projektplan & leverabler
– Följa upp progress mot projektplanen
– Fördelning och prioritering av resurser och arbete
– Proaktivt hantera risker, avvikelser och oförutsedda händelser
– Förbereda för förvaltning

Läs Mer

Konsult för granskning av Pensionsmyndighetens organisation och förvaltning i kontext av minPension-samarbetet, till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Konsult för granskning av Pensionsmyndighetens organisation och förvaltning i kontext av minPension-samarbetet, till Pensionsmyndigheten, med start omgående!

Uppdraget omfattar:

Pensionsmyndighetens samarbete med minPension är beskrivit i instruktion för Pensionsmyndigheten och Pensionsmyndighetens regleringsbrev. minPensions-tjänsterna är en förutsättning för att Pensionsmyndigheten ska kunna genomföra sitt informations- och konsumentstärkande uppdrag utan att hämta in pensionsuppgifter med stöd av lagstiftning.

Pensionsmyndigheten har en väldigt komplex samarbetsrelation med minPension på olika nivå. Det inkluderas:
• Organisationsstyrning – Pensionsmyndigheten har två platser som ordinarie ledamöter i minPensions styrelse. Dessa poster innehav av generaldirektör och kommunikationschef. Pensionsmyndigheten har även två suppleanter.
• Finansiering – ”Staten” (Pensionsmyndigheten och Statens tjänstepensionsverk) finansierar 50% av minPensions verksamhet.
• Dataleverantör – Pensionsmyndigheten är såsom andra anslutna bolag till minPensions en dataleverantör till minPension.
• Underleverantör med kundservicetjänsterna – Produktionsavdelning är minPensions kundservice för teknisk support och felhantering via telefon och e-post.
• Outsourcad prognostjänst via olika kanaler – minPensions tjänsterna har utvecklat till olika Kanaler för olika kundmålgrupper i olika livsfaser:
o Prognos till Pensionssparare
 På webb – Prognossimulator på minpension.se, en förenklad prognos (API – Applikationsprogrammeringsgränssnitt) som integreras in Pensionsmyndighetens webb och Singel Sign On (SSO) från webben till prognos
hos minPension. Målet är att API finns på fler anslutna bolags webbsidan i framtiden.
 På telefon – Pensionsmyndighetens Kundservice kan förse kunden (digital och odigital) med prognoser med kundens medgivande till Pensionsmyndigheten.
 Fysiskmöte – Informatörer och kundvägledare kan även erbjuda en prognos ”på stan” eller i möte med kunderna.
o Pensionsplanerare – minPension lanserad Uttagsplaneraren, en ny tjänst för individer som planerar att gå i pension. Syftet med tjänsten är att hjälpa kunderna att förstå konsekvenserna av sina val så att pensionen blir
förutsebar. Målet är att utveckla tjänsten så att kunden kan ansöka om sin allmänpension via Överföra Plan tjänsten, och att fler anslutnabolag erbjuder överföra plan.
o Pensionär – Kan logga in till minPensions tjänsterna och ser sina pensioner under utbetalning, inkludering Allmän Pension.
• Utvecklingssamarbete – Samarbetet med minPension är uppdelat i på en strategisk, taktiskt och operative nivå med deltagare från olika avdelningar och grupperna. Men kan även inkludera några nya utvecklingsinitiativ eller projekt.

Mycket kundfokuserad ”front-end” utveckling i tjänsterna har hänt sedan cirka 2014. Det innebär att minPensions-tjänsterna är mycket mer integrerad in i Pensionsmyndighetens verksamhet och har utvecklad i linjen med myndighetens följande strategi och målsättning:
• Myndighetens digital först strategi
• Pensionsmyndighetens sju effektmål för informations- och konsumentstärkande uppdrag som följs upp i myndighetens årsredovisning med stöd av ett antal indikatorer, främst från minPension.
• Pensionssparare har en uppfattning om sin kommande pension och vet vilka faktorer som påverkar.
• Pensionärer förstår varför deras totala pension ser ut som den gör och vet om de har rätt till tillägg eller andra förmåner.
• Det är tryggt och enkelt att ta ut sin pension.

Men vi har saknat samma fokus på ”back-end” utveckling och ”styrning och kontroll” dvs Pensionsmyndighetens interna organisationen, resurs, processerna, förvaltning och riskkontrollprocesserna har inte utvecklad i samma takt!

Uppdraget ska vara en holistisk analys av hela samarbetet. Analysen ska vara från en strategisk, verksamhet, IT, förvaltning och processperspektiv. Det ska även tar hänsyn till myndighetens digitaliseringsstrateger som in praxis innebär ökat digital samverkan med extern samarbetspartner.

I uppdraget inkluderas kartläggning och granskning av Pensionsmyndighetens organisation struktur, intern organisation styrning, verksamhetsutveckling, förvaltning och processer i kontext av minPension samarbetet. Identifikation av riskområdet och rekommendation med förbättring av interna processer från strategiskt beslut ned till verksamheter och IT.

Analysen får inte heller glömma bort myndighetens kommunikationsstrategier, målgruppsanalys och kundservicehantering.
Eftersom Pensionsmyndigheten är medvetna om omvärldsförändringar, både i Sverige och Europa, och utveckling i best praxis i olika kontexter kan det vara bra att analys tas hänsyn till myndighetens samarbetsrelation till minPension i denna kontext. T.ex.:
• eSam – Ramverk och vägledning för digital samverkan: https://www.esamverka.se/stod-och-vagledningar.html
• ISF – Digitala myndigheter och odigitala medborgare – En granskning av allmänhetens kontakter med Pensionsmyndigheten: https://isf.se/publikationer/rapporter/2020/2020-12-02-digitala-myndigheter-och-odigitala-medborgare
• European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) råd till Europeiska kommissionen om tjänsterna likna minPension: https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-submits-its-advice-pensions-tools-european-commission
• Capital markets union: Final report by High-Level Forum pushes for the completion of the CMU https://ec.europa.eu/info/news/cmu-high-level-forum-final-report_en

I CV eller konsultprofil ska det framgå att erbjuden konsult har erfarenhet från minst två (2) uppdrag där ovanstående kompentens behövs.

Läs Mer

junior projektledare med nyfikenhet och driv

Till vår kund söker vi nu en junior projektledare med stor nyfikenhet och mycket driv. Det är en mindre IT-avdelning där du kommer supporta IT-chefen och driftsansvarige i dagliga aktiviteter samt i mindre och större projekt.

Profilen ska vara någon som har vana att administrera och projektleda. Vi ser gärna någon ung som är pepp. Med det sagt så behöver personen kunna Office, främst Excel och MS Projects. Kan vara ett riktigt utvecklande uppdrag för någon som vill lära sig om Azure och Office 365.

Läs Mer

UX-designers till Tillväxtverket

Vi söker nu UX-designers med kompetensnivå 3 till Tillväxtverket.

Uppdraget omfattar:
Tillväxtverket har regeringens uppdrag att hantera stödet för korttidsarbete som vänder sig till företag som är hårt drabbade av konsekvenserna av covid-19. Detta, och också andra former av regeringsuppdrag och stödinsatser, hanteras i systemet Nyps och Min ansökan som Tillväxtverket utvecklar och förvaltar. Systemet består bland annat av e-tjänster för företag, klienter för handläggning och tillämpningar för statistik, uppföljning och rapportering. Nyps används även av Sveriges länsstyrelser och regioner. Enheten Data och Systemstöd, där du blir placerad, ansvarar för förvaltningen av dessa tjänster, men också andra system och lösningar inom den regionala utvecklingspolitiken. För att stödja våra uppdrag framåt söker vi nu förstärkning i att driva och facilitera vårt utvecklingsarbete, bland annat i form av ytterligare UX-designers.

Uppdraget som UX-designer består av att, utifrån ramverk och regler för hur applikationer ska fungera, driva designarbetet och bidra i att utforma Tillväxtverkets systemlösningar runt stödhantering, både kring ansökanstjänster liksom handläggnings-, uppföljnings- och kontrollprocesser. I uppdraget kan tex ingå att designa processer, navigation, flöden, vyer med mera baserat på regelverk och användarnas behov. Också utvecklingsbehov i andra typer av tjänster och lösningar kan komma i fråga. Vi arbetar med agila och användardrivna metoder där du bland annat bidrar med behovsfokuserande möten, prototyping, skapande av utvecklingsuppgifter, användardemos och användningstester.

Under pandemin sker arbetet främst på distans. Detta kan ändras beroende på utvecklingen rörande Corona.

Läs Mer

Solution architect for Project Chemical and Waste Management to NCC

We are now looking for a Solution architect for Project Chemical and Waste Management with competence level 3 to NCC (see appendix NCC Competence levels).

Description:
Solution architect in prepare phase 100% (with possible extension)
The project’s overarching goal is to enable data capturing and standardization within chemical and waste management. In addition, the project shall ensure proper management and documentation of chemicals and their usage within NCC.

Role description & Skills:
– Skilled in integration work assessment and development
– Understand architectural problems and define efficient solutions. Understand the concept of enterprise architecture landscape and its related challenges
– Design of system integrations
– Self leadership: Act as a key member of project team and provide leadership in both solution design and development, In an independent proactive manner get things done through self-leadership
Meritorious
– Formal qualification within solution/IT-design, business architecture.
– Experiences in using the application Sparx

Responsibilities
– Support NCC Service Architecture Design document preparation
– Analyze business requirements, as well as IT operational and non business requirements (e.g., performance), in order to design an appropriate solutions.
– Deliver solution architecture, i.e., Service Design documentation (SAD) including process, application, data, integration and infrastructure architecture.
– The solution design should be based on a High level Architectural Concept (HLAC) produced by an Enterprise Architect to secure alignment to NCCs target architecture.
– The Solution designs should be constructed on the principle of “minimal viable product” when ever possible. This to secure an iterative end to end delivery to the business.
– Deliver Integration design as part of the solution design
– Good understanding of group common systems
– Deliver input to development initiatives time, cost and risk for proposed solution/service designs.
– Follow the architecture principles, guidelines and frameworks defined by the Enterprise Architecture.
– Assist in problem resolution and support the development team through consultation and problem research.
– Be the driver of the architectural perspective during the prepare and execute phases.
– Work with vendors/suppliers involved in developing a solution to ensure they follow the decided solution design.
– Participate in architecture forums to provide input to the assigned development.
– Ensure that the expected quality of solutions is achieved.
– Assist in the harvesting of the solution design from project into the enterprise architecture together with appointed enterprise architect
– Ensure interfaces between existing system landscape and related ongoing projects

Läs Mer