Category

Data/IT

Konsultstöd för Microsoft Power BI till Tillväxtverket

Vi söker konsulstöd för Microsoft Power BI med kompetensnivå 4 till Tillväxtverket.

Tillväxtverket genomför ett flertal insatser där man använder sig av Microsoft Power BI till att kunna bygga rapporter och visualisera sin data. Tillväxtverket har kommit till den fas då man vill öka både förståelsen, användningen och kunskapen i verktyget Microsoft Power BI.

Tillväxtverket söker nu ett konsultstöd för att kunna använda Microsoft Power BI som ett beslutstöd i arbetet för budgetuppföljning och myndighetens IT-leveranser.
Uppdraget innebär:

– att man skall ha god kunskap att bygga- och visualisera rapporter med hjälp av verktyget för olika målgrupper inom myndigheten.
– att kunna hålla i workshop, utbildningar för att öka kunskaperna i hur man arbetar med verktyget och kunna använda underlaget från verktyget som ett beslutsstöd i verksamheten.

Uppdraget varierar i omfattning, 0 %- till 30%, är löpande och vid behov. Insatser kan ske periodvist under avtalet tid.

Stationeringsorten är Tillväxtverket på Västgötagatan 5 i Stockholm, i huvudsak på plats men under COVID 19 på distans.

Läs Mer

Specialist inom säkerhet och test till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Specialist inom säkerhet och test till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Statisk Applikationssäkerhetstestning (SAST)/Penetrationstestning (PEN). Tjänsten som ska testas är en SAML V2 IdP som implementerar WebSSO-flödet enligt DIGG:s Tekniska ramverk (docs.swedenconnect.se). IdP:n implementerar BankID (både på kort/fil och mobilt), också detta flöde skall testas. Digital lista ska överföras med hög säkerhet över funna sårbarheter, svagheter, buggar, felkonfigureringar etc. listade i allvarlighetsgrad. Sårbarheterna skall bedömas enligt CVSSv3. Sårbarheterna, svagheter, buggar, felkonfigureringar skall ha en förklarande text om trolig/vanlig orsak varför de uppstår och rekommenderad åtgärd.

Testning enligt White box SAST, med fokus på de områden/scenarion vi har identifierat i vår hot-modellering. Det finns dokumentation på vilka tester/scenarion som har testats men inte givit något att anmärka.

Läs Mer

Förvaltningsledare-verksamhet för förmånsgemensamma tjänster till Pensionsmyndigheten -Offert skickad till kund

Vi söker nu en Förvaltningsledare-verksamhet för förmånsgemensamma tjänster till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Vikariat för rollen som Förvaltningsledare – verksamhet för ett av pensionsmyndighetens mest komplexa objekt som vi kallar ”Förmånsgemensamma tjänster”. Objektet innefattar myndighetens ärendehanteringssystem och dess plattform, utbetalningssystem, kundregister, förmånsregister, återkravshantering, informationsutbyte med försäkringsbolag, myndigheter och mycket mer.

Som förvaltningsledare- verksamhet ansvarar vi för att godkänna leveranser från IT, budget, prognos, förvaltningsplaner, arbetsledning och uppdragsledning. Planering, styrning och genomförande av uppdrag. Ta fram och se verksamhetsbehov, stötta och leda objektspecialister. Du kommer att arbeta nära vår Förvaltningsledare-IT för objektet och vi lägger stor vikt på din förmåga att verka i gränslandet mellan IT och produktionsverksamhet.

Läs Mer

2 st Utvecklare med erfarenhet av Azure Development i DevOps team

Vi söker nu 2 st utvecklare med 3-5 års erfarenhet av Azure Development i DevOps team.

Uppdraget omfattar:
Idag har kund en mindre tjänsteleverans i Azure som består av backend-API:er för vår mobilapp för fordonsadministration samt en integration mellan generalagentens CRM-system och återförsäljarnas affärssystem. Just nu pågår en upphandling av ett nytt affärssystem och kunden ser ett stort behov av API-lösningar, integrationer och applösningar framöver.
Viktigast är vem du är som person och är bekväm att arbeta med vår verktygslåda som idag består av:

Läs Mer

Lead Developer till Azure DevOps team

Vi söker nu en Lead developer till kund.

Uppdraget omfattar:
Idag har kunden en mindre tjänsteleverans i Azure som består av backend-API:er för en mobilapp för fordonsadministration samt en integration mellan generalagentens CRM-system och återförsäljarnas affärssystem. Just nu pågår en upphandling av ett nytt affärssystem och kunden ser ett stort behov av API-lösningar, integrationer och applösningar framöver.
Viktigast är vem du är som person och är bekväm att arbeta med den verktygslåda som du kommer arbeta med, se skallkrav.

Läs Mer

2 Fullstackutvecklare .net

Vi söker nu två Fullstackutvecklare till vår kund.

I uppdraget kommer du att jobba med både frontend och backend utveckling.

När det gäller backend utveckling kommer du att jobba med: msql db, data collection, populate db, aggregation, scripts och scheduled tasks
Utveckling av frontend, gui. graphs, charts, maps, role based access to data

Läs Mer

Kursledare för kursen Utredning och forensik – akut!

Vi söker nu omgående en Kursledare för kursen “Utredning och forensik” till vår kund.

Uppdraget omfattar:
Kursen ingår i YH-utbildningen Samordnare – informations- och cybersäkerhet och kursplanen beskrivs nedan.

Kursens övergripande mål och innehåll
Kursen ger grundläggande förståelse för utredningsmetodik, samt de särskilda krav som ställs på cyberfysiska system för att vidtagna åtgärder ska anses utgöra ”forensiskt sunda metoder”. Vidare studeras skillnader i olika lagringsmedier, och deras tekniska förutsättningar att underkastas säker dataradering. De tekniska aspekterna studeras i ljuset av ISO-standardens riktlinjer för incidenthantering.

Kursens detaljerade mål och innehåll
Kunskaper
• Utredningsmetodik
• Incidenthantering
• Filformat och filhuvuden
• Disassemblering och debug
• Lagringsmedier – principer
• Metoder för säker dataradering
• Logganalys och skydd av loggar
• Betydelsen av (korrekt) gemensam tid (NTP, SNTP)

Färdigheter
• Med utgångspunkt i verksamhetsanalys avgöra vilka aktiviteter i ett informationssystem som utgör ”säkerhetsrelevanta” och därför ska loggas
• Avgöra vad som från fall till fall utgör en anomali i en säkerhetslogg
• Avgöra vilken typ av minnesteknik ett visst lagringsmedium använder, och välja korrekt metod för säker radering
• Analysera ett lagringsmedium och preliminärt avgöra om det går att återskapa information från det

Kompetenser
• Vidta åtgärder i egenskap av ”first responder” under eller efter ett it-angrepp
• Samverka med sakkunniga experter och i förekommande fall rättsvårdande myndigheter 

Former för kunskapskontroll
• 1 individuell inlämningsuppgift med skriftlig och muntlig redovisning
• 1 skriftlig kunskapskontroll

Läs Mer

Kursledare för kursen Molnbaserad Arkitektur – Linköping Offert skickad till kund

Vi söker nu en Utbildningskonsult – Molnbaserad Arkitektur vilket är en kurs som ingår i utbildningen till Systemutvecklare.
Kunden är en av landets störta YH-utbildningsbolag.

Uppdraget omfattar:
Som utbildningskonsult ansvarar du för att planera och genomföra kursen samt att undervisningen är anpassad utifrån kursplan och målgrupp. Studietiden för de studerande ska fördelas mellan konsultledd undervisning och egna studier i olika form under kursens gång. Alla våra utbildningar genomförs på hel- eller halvfart, därför ska kursen utformas så att de studerandes arbetsinsats motsvarar utbildningstakten.

Vidare ansvarar du för att återkoppla till de studerande och utbildningsledare löpande under kursens gång.
I uppdraget ingår att utforma, rätta och bedöma kunskapskontroll, ett ordinarie och vid behov två omprövningstillfällen per deltagare.
Kursens administration ansvarar utbildningsledaren för.

Kursens syfte och mål
Kursens syfte är att ge de studerande fördjupade kunskaper om programspråk, virtualisering och ramverk kopplade till molnbaserad arkitektur.
De studerande får även kunskap om serverkunskap, grundläggande nätkunskaper, nätets uppbyggnad och DNS: er.
Målet med kursen är att ge de studerande kunskaper om olika miljöer och plattformar och vilka tjänster som finns i en molnbaserad lösning.

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:
Kunskaper om/i:
• Programspråk
• Ramverk
• Virtualisering
• Serverkunskap
• Nätets uppbyggnad
• DNS: er
• Miljöer och plattformar

Färdigheter i att:
• Tillämpa olika programspråk och ramverk i en molnbaserad arkitektur.
• Ta fram en molnbaserad leveransmodell
• Beräkna och planera kostnader och se över eventuella kostnadsbesparingar, ökad tillgänglighet och ökad effektivitet vid flytten av affärsprocesser till molnet
• Redogöra för nätets uppbyggnad och om servrar

Kompetenser för att:
• Jämföra och kritiskt använda olika programspråk och ramverk
• Analysera och värdera fördelar och nackdelar med olika molnlösningar
• Analysera och ta ställning till de affärsprocesser som effektiviseras genom molnet

Innehåll/Moment
• Nätverk
• DNS

Undervisningsform Föreläsningar, inlämningsuppgifter

Kursen är på 20 YHp och ska gå veckorna 51-1, notera att konsulten behöver starta med förberedelser i god tid innan dess/enligt kundens önskemål och begäran.
Platsbunden utbildning som innebär två föreläsningsdagar per vecka. Omfattning: två föreläsningsdagar per vecka plus tillhörande förberedelser.

Läs Mer

Kursledare för kursen Test, Verifiering och Certifiering – Jönköping

Vi söker nu en Utbildningskonsult till Test, Verifiering och Certifiering vilket är en kurs som ingår i utbildningen till Systemutvecklare.
Kunden är en av landets störta YH-utbildningsbolag.

Uppdraget omfattar:
Som utbildningskonsult ansvarar du för att planera och genomföra kursen samt att undervisningen är anpassad utifrån kursplan och målgrupp. Studietiden för de studerande ska fördelas mellan konsultledd undervisning och egna studier i olika form under kursens gång. Alla våra utbildningar genomförs på hel- eller halvfart, därför ska kursen utformas så att de studerandes arbetsinsats motsvarar utbildningstakten.

Vidare ansvarar du för att återkoppla till de studerande och utbildningsledare löpande under kursens gång.
I uppdraget ingår att utforma, rätta och bedöma kunskapskontroll, ett ordinarie och vid behov två omprövningstillfällen per deltagare.
Kursens administration ansvarar utbildningsledaren för.

Kursens syfte och mål:
Kursens syfte är att ge de studerande kunskap om olika tester, verifiering och certifiering av system. Kursens syfte är också att ge de studerande kunskaper om branschspecifika kvalitetsstandarder och testmetoder.
Målet med kursen är att ge de studerande kunskap om vad som utgör en god kvalitet.

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:
Kunskaper om/i:
• Lagkrav vid utveckling av system
• Kvalitet vid utveckling av system
• Branschspecifika kvalitetsstandarder
• Testmetoder
• Certifiering
Färdigheter i att:
• Ta hänsyn till lagkrav vid utveckling av system
• Utveckla system med god kvalité och enligt branschens kvalitetsstandard
• Utveckla system som klarar olika testmetoder och certifiering

Kompetenser för att:
• Tolka lagkrav och kritiskt granska sitt eget och andras system
• Självständigt tillämpa olika standarder och motivera sitt val av system vid test och certifiering

Innehåll/Moment
• Lagkrav vid utveckling av system
• Kvalitet vid utveckling av system
• Branschspecifika kvalitetsstandarder
• Testmetoder
• Certifiering

Undervisningsform:
Föreläsningar, gruppövningar och laborationer

Kursen är på 20 YHp och ska gå veckorna 45-48, notera att konsulten behöver starta med förberedelser i god tid innan dess/enligt kundens önskemål och begäran.
Platsbunden utbildning som innebär två föreläsningsdagar per vecka. Omfattning: två föreläsningsdagar per vecka plus tillhörande förberedelser.

Läs Mer

Kursledare för kursen Etisk Hacking – Jönköping

Vi söker nu en Utbildningskonsult till Etisk Hacking vilket är en kurs som ingår i utbildningen till IT-säkerhetstekniker.
Kunden är en av landets störta YH-utbildningsbolag.

Uppdraget omfattar:
Som utbildningskonsult ansvarar du för att planera och genomföra kursen samt att undervisningen är anpassad utifrån kursplan och målgrupp. Studietiden för de studerande ska fördelas mellan konsultledd undervisning och egna studier i olika form under kursens gång. Alla våra utbildningar genomförs på hel- eller halvfart, därför ska kursen utformas så att de studerandes arbetsinsats motsvarar utbildningstakten.

Vidare ansvarar du för att återkoppla till de studerande och utbildningsledare löpande under kursens gång.
I uppdraget ingår att utforma, rätta och bedöma kunskapskontroll, ett ordinarie och vid behov två omprövningstillfällen per deltagare.
Kursens administration ansvarar utbildningsledaren för.

Kursens syfte och mål:
Målet med kursen är att ge de studerande fördjupade kunskaper för att kunna hitta säkerhetsluckor i ett system och i ett företags IT-miljö.
Målet med kursen är också att ge de studerande verktyg och metoder för att kunna attackera ett mål och hitta angreppssätt för hackning.
Efter genomförd kurs ska den studerande bättre kunna skydda företag mot intrång. Detta görs genom att ge de studerande förståelse för hur en hacker tänker och agerar.

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:
Kunskaper om/i:
• Etik och moral
• Vem skyddar vi oss mot?
• Olika motståndare, vad innebär de?
• Plattformar för exploits
• Säkerhetsbrister/möjligheter till intrång

Färdigheter i att:
• Fjärrstyra datorer
• Rekognoscera, identifiera och välja mål för angrepp bla genom nätverksscanning
• Identifiera sårbarheter i nätverksutrustning och applikationer
• Identifiera lösenordsfiler och utvinna lösenord

Kompetenser för att:
• Analysera olika IT-miljöer och föreslå åtgärder för att stärka informationssäkerheten i ett nätverk
• Beskriva och diskutera fundamentala etiska dilemman i informationssäkerhetsområdet

Innehåll/Moment
• Praktisk hackning av system

Undervisningsform:
Föreläsningar, seminarier, grupparbete och praktiska moment, laboration

Kursen är på 25 Yhp och ska gå i veckorna 1-5, notera att konsulten behöver starta med förberedelser i god tid innan dess/enligt kundens önskemål och begäran.
Platsbunden utbildning som innebär två föreläsningsdagar per vecka. Omfattning: två föreläsningsdagar per vecka plus tillhörande förberedelser.

Läs Mer