Category

Management

Sussa samverkan – 3 st Arbetsströmsledare Arbetssätt och gemensam grundkonfiguration till Region Sörmland

Vi söker nu efter tre stycken Arbetsströmsledare Arbetssätt och gemensam grundkonfiguration till Sussa Samverkan/Region Sörmland.

Sussa samverkansorganisation är en kundgrupp bestående av regionerna Västerbotten, Västernorrland, Sörmland, Örebro, Blekinge, Norrbotten, Gävleborg, Dalarna och Halland.
Dessa nio regioner har gemensamt upphandlat ett nytt vårdinformationsstöd, en helhetslösning som kommer att ersätta många av de digitala lösningar som regionerna har idag. Cambio Healthcare AB är leverantör av det upphandlade vårdinformationstödet.

Sussa samverkan förbereder för implementation av det Kärnsystem som upphandlats inom ramen för Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS). Sussa samverkan agerar som en (1) kund mot leverantören och målet är en gemensam och standardiserad grundkonfiguration av vårdinformationsstödet. 

Inom ramen för Sussa samverkans FVIS-program drivs projektet Etablera FVIS och däri tillhörande delprojekt Arbetssätt och gemensam konfiguration. 

Syftet med delprojektet är att ytterligare verksamhetsanpassa den grundkonfigurerade lösningen och ta fram konfiguration som är gemensam för alla nio regioner, och därmed bygga vidare på tjänsten från projektet FVIS Grundimplementation. Den gemensamma konfigurationen är lika för alla och används av alla regioner som ingår i Sussa samverkan. 

Utgångspunkten är att verifiera Cambios system Cosmic ur verksamhetens perspektiv: Hur/fungerar lösningen per vårdområdes behov? Inom ramen för delprojektet identifieras ytterligare konfigurations- eller informationsbehov, t.ex. anpassningar, informationstillägg, ändring i lösningen. Cambio utför konfigurationsändringen, vilken sedan verifieras i projektsystemmiljön av delprojektet. Genom verifieringen av vårdinformationsstödet ur verksamhetsperspektiv kan delprojektet även identifiera arbetssätt som förutsätts i systemet, eller rekommenderas för ett effektivt användande av Cosmic eller god effekt av användandet. Arbetssättsbeskrivningar kan då formuleras som underlag till regionala arbetssättsförberedelser och regional förändringsledning.

Projektledningskompetens är därmed en mycket viktig faktor och förmåga att koordinera parallella och interagerande skeenden. Delar av det grundläggande arbetet är redan genomfört i ett tidigare projekt och ett antal vårdprocesser är redan detaljerade och omsatta i den gemensamma grundkonfigurationen. Delprojektets uppgift är att ta vid detta redan påbörjade arbete.

Till detta delprojekt söker vi nu resurs i rollen som Arbetsströmsledare. I rollen ingår att leda och driva en sk. arbetsström och säkerställa arbetsströmmens framdrift enligt upprättad delprojektplan och målsättningar. 

En viktig del av arbetet är samverkan, kommunikation och framdrift i en stor och komplex organisation med många involverade parter från Sussa samverkan, från regionerna liksom från leverantör och andra gränsytor. Mycket arbete sker tillsammans med klinisk vårdpersonal varpå erfarenhet från hälso- och sjukvården värderas.

Arbetet drivs till stor del via digitala workshops varpå kompetens och erfarenhet inom workshopfacilitering är viktigt. Då delprojektet verkar i en komplex miljö är det också viktigt med kompetens och erfarenhet inom förändringsledning.

Arbetet sker till stor del på distans och utförs i Leverantörens lokaler. Uppdraget innebär fysiska träffar då det tillåts, fysiska möten förläggs inom Stockholmstrakten. Resekostnader ersätts, efter överenskommelse, enligt slutkundens bestämmelser.

Läs Mer

Sussa samverkan – Projektledarstöd för projekt Etablera FVIS till Region Sörmland

Vi söker nu en Sussa samverkan – Projektledarstöd för projekt Etablera FVIS till Region Sörmland.

Sussa samverkan är en kundgrupp bestående av regionerna Västerbotten, Västernorrland, Sörmland, Örebro, Blekinge, Norrbotten, Gävleborg, Dalarna och Halland. 

Dessa nio regioner har gemensamt upphandlat ett nytt vårdinformationsstöd, en helhetslösning som kommer att ersätta många av de digitala lösningar som regionerna har idag. Cambio Healthcare AB är leverantör av det upphandlade vårdinformationstödet.

Sussa samverkan agerar som en (1) Kund mot leverantören och målet är en gemensam och standardiserad grundkonfiguration av vårdinformationsstödet.

Inom ramen för Sussa samverkan drivs projekt Etablera FVIS. I projektet agerar Sussa samverkan tillsammans med regionala införandeprogram, andra projekt inom FVIS-programmet och tjänsteleverantören Cambio. Vi söker nu ett Projektledarstöd till huvudsakligen projektledningen för Etablera FVIS. I rollen ingår att stödja projektledningen i operativa och administrativa frågor inom ramen för projektets uppdrag.

Rollen agerar i en mycket intensiv och komplex kontext och det förutsätts stor dynamik, flexibilitet och ett mycket nära samarbete med projektledningen med placering i Stockholm. Stresstålighet och förmåga att hantera många gränsytor och många parallella frågeställningar med ibland kort varsel är en förutsättning.

Läs Mer