Category

Management

Konsult Risk Management

Vi söker nu en konsult inom Risk Management till vår samarbetspartner för uppdrag hos Myndighet i Stockholm.

Bakgrund:
Avdelningen för analys och prognos är en stödavdelning på Myndigheten. Enheten kund och kvalitet på avdelningen består av nio verksamhetsutvecklare och analytiker som bland annat ansvarar för metoden för riskhanteringen för felaktiga utbetalningar, vilket är en specifik riskhantering i Myndighetens riskhanteringsmodell.

I avdelningens uppdrag ingår att normera, stödja, följa upp, förvalta och utveckla metoden för riskhantering för felaktiga utbetalningar. Riskanalyserna för felaktiga utbetalningar genomförs inom ramen för arbetet med systematisk kvalitetsutveckling. Syftet med riskanalysen för felaktiga utbetalningar är att kunna vidta förebyggande åtgärder som begränsar eller eliminerar risker för felaktiga utbetalningar i ärendehandläggningen av socialförsäkringen.

För närvarande pågår ett vidareutvecklingsarbete av metoden som bland annat innefattar att öka stödet till de som genomför riskanalyserna för felaktiga utbetalningar ﴾riskägarna﴿ samt att utveckla en process för att årligen ta fram en riskrapport för felaktiga utbetalningar till myndighetsledningen.

Från Avdelningen för analys och prognos leds under 2020 även ett strategiskt uppdrag som ska ge förslag på strategi och färdplan för Myndighetens arbete med att säkerställa korrekta utbetalningar och motverka bidragsbrott, det vill säga motverka felaktiga utbetalningar i ärendehandläggningen av socialförsäkringen.

Krav för uppdraget:
Erbjuden konsult ska genomföra uppdraget med hänsyn till följande punkter:
• Säkra att process för att årligen ta fram en riskrapport för felaktiga utbetalningar till myndighetsledningen är ändamålsenlig
• Säkra att dokumentationsmallen för riskanalyserna för felaktiga utbetalningar är ändamålsenlig och anpassad för implementering i
systemstödet
• Säkra att värderingsskalan tillgodoser önskade behov inom myndigheten

Uppdragsbeskrivning:
• Uppdraget avser att ge verksamhetsutvecklare och analytiker stöd och rådgivning vid vidareutveckling av metoden för riskhantering för felaktiga utbetalningar ﴾exempelvis dokumentationsmall och värderingsskala﴿ samt stöd och rådgivning i arbetet med att utveckla en process för att årligen ta fram en riskrapport för felaktiga utbetalningar till myndighetsledningen.
• Uppdraget avser även att ge verksamhetsutvecklare och analytiker stöd och rådgivning i genomförandet av riskanalyserna för felaktiga utbetalningar under hösten 2020.
• Uppdraget innefattar även att ge ytterligare förslag på hur metoden kan förbättras och bistå i kravställningen inför implementering av systemstödet iFacts för riskhantering.
• Uppdraget innefattar även att bistå med stöd i analys av likheter och skillnader mellan Myndighetens sätt att arbeta med riskhantering för felaktiga utbetalningar och de arbetssätt för riskhantering som tillämpas inom branscherna bank/finans eller försäkring samt annan nationell eller internationell myndighet.

Planeringsarbetet och genomförandet sker i tätt samarbete med beställande verksamhet. I dialog och i överenskommelse mellan uppdragsgivaren och konsulten kan uppdragsbeskrivningen komma att anpassas utifrån uppdragsgivarens behov under uppdragets genomförande.

Läs Mer

Skicklig GAP-analytiker för framtagande av handlingsplan – offert skickad till kund!

Vi söker nu en skicklig GAP-analytiker för uppdrag hos kommun i Stockholm (söderort).

Uppdraget omfattar:
Uppdraget ska resultera i en dokumenterad GAP-analys baserat på avdelningens nuläge och det nya uppdragets börläge samt en handlingsplan utifrån vilken avdelningen kan genomföra transformation i syfte att kunna uppfylla det nya uppdraget.
GAP-analysen ska omfatta:
 Processer
 Tjänsteutbud
 Resurser, personella
 Roller
 Målgrupper för tjänster
 Samarbetspartners
 Styrmodell inkl. beslutsstruktur
 Organisation

Uppdraget ska starta omgående och slutrapport levereras i maj 2020.
Estimerad omfattning i timmar: 350 tim, uppdraget kan komma att förlängas.

Offertgivaren ska med offerten bifoga en företagspresentation, genomförandeplan, information om referensuppdrag samt CV på konsulten.

Viktigt!
Bifogat finns en utförlig beskrivning av uppdraget och dess förutsättningar.

Läs Mer