Category

Management

Implementation fastighetssystem till Täby kommun

Vi söker nu en konsult för uppdrag- Implementation fastighetssystem till Täby kommun.

Uppdraget omfattar:
Uppdraget består i att leda implementation av ett systemstöd för förvaltning av fastigheter, lokaler,
bostäder och hyresgäster tillsammans med upphandlad leverantör och specialister under hösten
2022/våren 2023. I uppdraget ingår även att revidera befintliga processer/arbetssätt samt ta fram
nya processer/arbetssätt som främjar bästa nyttjandet av systemstödet.
I arbetet ingår planering, teknisk installation, framtagande av processer, systemanpassningar,
integration mot andra verksamhetssystem, med mera. Arbete och förändringar ska vara driftsatta
under Q2 2023, med reservation för ändringar.
Projektet är komplext med många intressenter och beroenden.

Förväntat resultat:
Infört fastighetssystem, med optimerade arbetssätt/processer. Systemet ska även integreras mot
andra system i kommunens infrastruktur.
Konsulten förväntas utföra stora delar av arbetet på plats i Täby. Konsulten förväntas skriva under
kommunens sekretessavtal.

Om projektorganisationen:
Avropad konsult kommer att leda arbetet och själv utföra moment vid behov tillsammans med
kommunens leverantör av fastighetssystem och verksamhetsspecialister.

Hantering av personuppgifter:
– Vilka typer av personuppgifter får behandlas: personuppgifter så som känsliga personuppgifter.
– Vilka kategorier av registrerade personer kommer behandlas: hyresgäster, avtalsparter samt
medarbetare i kommunen och hos kommunens leverantörer.
– Vilka eventuella loggningskrav gäller för personuppgiftsbehandlingen samt vilka ska ha tillgång till
dem: Uppgifter hanteras inom specifikation för fastighetssystem (loggar,
behörighetstilldelning/åtkomst med mera)

Uppdragets omfattning:
ca 1.300 timmar

Läs Mer

Organisationskonsult VA till Lidingö stad

Vi söker nu en Organisationskonsult VA till Lidingö stad.

Uppdraget omfattar:
Genomlysning av Lidingö Stads VA organisationen, funktioner och kompetenser för att säkerställa att dessa arbetar på ett effektivt sätt utifrån tydliga styrdokument och processer. Konsulten ska säkerställa att verksamhetens kärnuppdrag uppnås på ett effektivt och kompetent sätt.
Uppdraget kan eventuellt komma att utökas med delaktighet i kravställande av verksamhetssystem.

Förväntat resultat:
En effektiv och processtyrd organisation.

Projektorganisation:
Konsulten kommer stödjas av stadens enhetschef för VA-enheten samt stadens Teknik- och fastighetschef.
Utöver detta kommer VA-enheten stötta uppdraget.

Omfattningen är bedömd till ca 60 tim, detta kan komma att utökas i det fall uppdragsbeskrivningen utökas.

Läs Mer