Category

Pedagogiskt arbete

Utredare samverkan Campus Flemingsberg till Karolinska Institutet

Vi söker nu Utredare för samverkan Campus Flemingsberg till Karolinska Institutet.

Bakgrund
Campus Flemingsberg är Sveriges åttonde största campus med cirka 17 000 studenter. Här finns idag Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Södertörns högskola, Röda Korsets Högskola, Stockholms Musikpedagogiska Institut, Widerströmska gymnasiet (2019) samt Karolinska Universitetssjukhuset och flera kunskapsintensiva företag. Här utvecklas även de två forskningsmiljöerna ANA Futura och Technology and Health som stärker områdets utveckling inom Life Science.

Biblioteken vid Södertörns högskola (SHB), Karolinska Institutet (KIB) och Kungliga Tekniska Högskolan (KTHB) ger service till studenter och forskare vid de tre egna universiteten. SHB ger dessutom service till Röda Korsets Högskola, SMI och Widerströmska gymnasiet. SHB och KIB har varsin biblioteksbyggnad på ömse sidor om Alfred Nobels Allé, medan KTHB ger större delen av sin biblioteksservice på distans – men skulle vilja erbjuda sina Flemingsbergsbaserade studenter en fysisk plats med tillgång till bl.a. kurslitteratur och kreativa lärandemiljöer.

Våra användare rör sig mellan biblioteken och utnyttjar tjänsterna hos alla, men det innebär att de behöver anpassa sig till olika regler och öppettider. Biblioteksverksamheten bedrivs självständigt av de olika biblioteken och har därmed utvecklats i olika riktningar, även om olika mindre samarbeten har genomförts. Detta samarbete vill vi nu utveckla och fördjupa, inte minst för att förenkla för våra användare. Men också för att skapa något nytt, ett bibliotek för framtiden.

Uppdrag och förväntat resultat
Syfte och uppdrag
Hur detta samarbete skulle utformas är en öppen fråga. Vi ser många fördelar men också många svårigheter – några lättare att hitta lösningar på än andra. Detta uppdrag syftar därför till att identifiera några – förslagsvis 2-3 scenarier för hur ett samarbete skulle kunna se ut, samt en kartläggning av fördelar och nackdelar med de olika varianterna. Olika grader av samarbete innebär olika svårigheter och vi vill få förslag till hur dessa skulle kunna lösas. Även vad de olika varianterna skulle ge för budgetmässiga konsekvenser behöver tittas på. Relevanta frågor att ställa sig är till exempel:

• Vilka delar av bibliotekens verksamhet skulle tjäna mest på ett samarbete/en möjlig sammanslagning, resp. förlora på det?
• Vilken övrig nytta skulle tätare samarbete medföra för de olika lärosätena?
• Vad blir kostnader resp. besparingar, hur kan man se till att finansieringen fördelas rättvist mellan de tre lärosätena med hänsyn taget till de olikheter som finns, t ex i studentantal?
• Skulle en gemensam yta vara rimlig? Om så är fallet, hur borde den bemannas?
• Hur gör man om något lärosäte i framtiden vill dra sig ur samarbetet?

Läs Mer