Category

Process- och organisationsutveckling

Konsult uppföljning organisationsförändring till Danderyds kommun – offert skickad till kund!

Vi söker nu en konsult för uppföljning organisationsförändring till Danderyds kommun.

Uppdraget omfattar:
Uppföljning av organisationsförändringar som genomfördes 2018 på socialkontoret samt aktuell input kring organisationen. De största förändringarna gällde a) inrättande av gruppchefer b) avdelningschefernas tydligare roll i utvecklingsarbete c) inrättande av chef för staben med ansvar att utveckla administrativa processer både intern och externt.
Uppdraget omfattar. Inledande samtal med förvaltningschef, framtagande av intervjufrågor gällande organisationen, intervjuer med 4 avdelningschefer, 1 stabschef, 8 gruppchefer samt 5 fackliga representanter från socialkontorets samverkansgrupp. Sammanställning av rapport. Återgivningssamtal med förvaltningschef.

Läs Mer

Utredning om kommunens måltidsorganisation till Järfälla kommun

Vi söker nu en konsult till rollen för Utredning om kommunens måltidsorganisation till Järfälla kommun.

Kommunstyrelsen gav 2019-12-09 kommundirektören i uppdrag att i samråd med socialförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen och kompetensförvaltningen utreda förutsättningarna för att införa en gemensam kostorganisation i kommunen. I uppdraget om gemensam kostorganisation ska ingå att utreda om effektivisering av utkörning av mat till äldreboenden kan ske. Konsulten ska bistå kommunen i utredningen.
Dagens kostorganisation i kommunen är komplex och diversifierad och styrs på olika sätt.
Inom barn och ungdomsförvaltningen finns 54 kök och ett hundratal personer som arbetar med kost. Det finns ingen gemensam organisation utan ansvaret ligger under rektorerna. Centralt finns två kostkunsulenter. Inom verksamheten finns mottagningskök, tillagningskök samt några centralkök.

Socialförvaltningen har en gemensam organisation för sina verksamheter med en restaurangchef. Det finns också en dietist som arbetar med kost- och nutritionsfrågor. Det finns idag 6 produktionskök, varav 1 är undermåligt och endast tillfälligt i drift och 2 drivs av privata aktörer. Utöver detta finns tillagningskök på två äldreboenden. Det finns också restaurangverksamhet på ett antal platser ihop med mötesplatser för äldre.
Inom kompetensförvaltningen finns gymnasiet som har ett kök med 10 anställda.
Kommunen ska vid en kris kunna producera måltider för sina ordinarie verksamheter. Det finns dock inget uttalat lagkrav på beredskapskök. Ansvar och kostnader ligger under respektive nämnd/förvaltning.
Leveransen bör innehålla en nulägesbeskrivning och kartläggning av nuvarande kostverksamhet och organisation i kommunen, inklusive en fördjupad SWOT-analys.
Vidare ska av utredningen om en ny gemensam kostorganisation i kommunen framgå hur en sådan organisation skulle kunna se ut, vilka för- och nackdelar, t.ex. i form av samordning av personal- och lokalresurser, som finns med en sådan organisation samt möjliga effektiviseringsmöjligheter. Det ska också framgå vad som krävs i form av tid och resurser för att införa en ny organisation.

Konsulten kommer att rapportera till en styrgrupp bestående av direktörerna för de olika förvaltningarna.

Läs Mer