Category

Process- och organisationsutveckling

Kvalitetsutvecklare funktionsnedsättning till vård- och omsorgskontoret till Sollentuna kommun

Vi söker nu en konsult till rollen som Kvalitetsutvecklare funktionsnedsättning till vård- och omsorgskontore till Sollentuna kommun.

Uppdraget omfattar:

Som kvalitetsutvecklare på vård- och omsorgskontoret, Sollentuna kommun ansvarar du för att säkerställa att kunder och brukare har tillgång till insatser med hög kvalitet. Du driver och ger stöd till kontorets kvalitetsutveckling genom kundens hela process från förebyggande insatser och myndighetsutövning till biståndsbedömda insatser.

Du ansvarar för kravställning i nämndens upphandlingsprojekt, har kontinuerlig dialog med företagen som utför vård och omsorg och utvecklar metoder för individ- och verksamhetsuppföljning. Du genomför både proaktiva och reaktiva uppföljningar av företagen som utför vård och omsorg i Sollentuna. Du är sakkunnig inom området funktionsnedsättning, gällande både myndighet och utförardelar. Som sakkunnig ansvarar du för omvärldsbevakning och deltagande i nätverk inom ditt ansvarsområde.

I rollen som kvalitetsutvecklare genomför du utredningar, skriver tjänsteutlåtanden, svarar på remisser och deltar i/leder projekt. Du ansvarar också för brukarundersökningar och handlägger avvikelser, klagomål och Lex Sarah-anmälningar.

Vi söker dig som vill driva kvalitetsutveckling och som är genuint intresserad av vad kvalitet innebär för kunder och brukare inom omsorg.

Kvalitetsutvecklaren tillhör avdelning stöd och utveckling och rapporterar till avdelningschef. Inom avdelningen finns flera kvalitetsutvecklare, avtalscontroller, verksamhetscontroller samt samordnare, utredare, administratör och registrator.

Uppdragets omfattning kan variera mellan 50-80 % under uppdragstiden.

Läs Mer

Utbildningspaket för kunskaper inom förändringsarbete och dess processer till Järfälla kommun

Järfälla kommun söker utbildare inom processledning och förändringsarbetet. Kommunen är i behov av ett utbildningspaket för medarbetare, och deras chefer, som har uppdrag att driva förändringsarbete.
Syftet är att kunna identifiera sin och organisationskulturens roll samt intervenera för förändring i komplexa sammanhang. Samtidigt ska medarbetare involvera berörda parter för att identifiera utmaningar och hitta dess lösningar. Efter genomförd utbildning är målet att deltagarna har processutveckling i organisation som förhållningssätt.

Syfte
Medarbetare som driver förändringsarbete behöver rätt kompetens för att kunna identifiera behov, agera och driva förändringsarbete. Processledningskunskap bidrar till att medarbetare med uppdrag att driva förändringsarbete kan identifiera sin roll, organisationskulturens roll samt intervenera för förändring i komplexa sammanhang. Medarbetare behöver kunna involvera invånare, kollegor, intressenter med flera i identifiering av utmaningar och i dess lösningar. Syftet är även att utveckla vår förmåga att utgå från behov och tillsammans med berörda finna lokala lösningar både inom organisationen och inom kommunen.

Utbildning
Nedan följer ett förslag på tänkt innehåll i utbildningen för att tydliggöra uppdraget som kan anpassas av förslagslämnaren utifrån den kompetens och metodologi som anbudsgivaren jobbar utifrån.

Antalet medarbetare för utbildning: 30, förslagsvis 15 per grupp.
Antalet chefer för utbildning: 15

Paket 1 – medarbetare 2 heldagar
Steg 1 – Intro
• Processynsättet
• Brukar- och kundperspektivet (medborgare och företag)
• Vad är en process
Steg 2 – Organisation och roller
• System/organisation – den komplexa verkligheten
• Grupp- processer/team
• Processledning – Jag som ledare
Steg 3 – identifiera och illustrera
• Olika typer av processer
• Metoder för att identifiera processer
• Illustrera processer
Steg 4 – Att utveckla processer
• Förbered processutveckling
• Förstå processen
• Förbättra processen
• Förverkliga förbättringarna
• Förvalta processen

Paket 2 – chefer max 1 halvdag
• System/organisation – komplexa verkligheten
• Grupprocesser/team
• Processledning – Jag som ledare
• Varför behov? Definiering av metodik
• Utveckling och förvaltning

Utbildningsupplägg ska beskrivas som följande:
• Hur många deltagare kan utbildas per grupp/tillfälle
• Upplägget och målet per utbildningstillfälle för deltagare, 2-4 tillfällen
• Om olika nivåer/paket av utbildning möjligt, beskriv de olika upplägg och vad som skiljer dem åt.
• Upplägget för chefer, informationsbaserad, halvdag
• CV för utbildare som är tilltänkt/a till denna utbildning
• En ungefärlig utbildningsplan. Utbildningen är tänkt att genomföras mellan november- mars.
• Pris per grupp/deltagare. Om flera alternativ, vill vi ha pris per paket/grupp/person.

Järfälla kommun kommer att bjuda in de 3 utbildare/företag, som har mest intressanta utbildningsupplägg och som motsvara vårt behov och vår budget för denna utbildning, att presentera sitt upplägg för uppdragsgivare.
Support

Läs Mer

Processutvecklare till Signalisten i Solna stad – intervjuer pågår!

Vi söker nu en konsult för rollen som Processutvecklare till Signalisten i Solna stad

Uppdraget omfattar:
Omfattningen är uppskattad till ca. 50 % (kan dock variera något från vecka till vecka)

Signalisten har initierat ett internt projekt som heter ”Strategi för projekthantering”. Projektet går ut på att ta fram en strategi för projekthantering där vi också efter affärsplanens beskrivning ska effektivisera arbetsprocesserna generellt i organisationen.
Detta för att Signalisten har vuxit och nästan fördubblat personalstyrkan på bara några få år som har inneburit att vi gått från ett litet företag till ett medelstort företag.


Projektet syftar till att Signalisten ska säkerställa att nå sina mål och i övrigt leva upp till stiftelsens uppdrag. Projektet syftar till att förbättra och effektivisera centrala arbetsprocesser och projekthantering. Att synliggöra arbetsprocesser både i linjearbete och i projektarbete där man även ska kunna koppla rätt styrdokument till ett visst moment i processen. Rollbeskrivningar, beslutsmandat och ägandeskap ska också synliggöras och göras tillgängliga och här ska projektet undersöka och implementera ett bra verktyg för ändamålet.

I uppgifterna som processutvecklare ingår bland annat att:
– Driva arbetet med att kartlägga, modellera och förbättra processer
– Leda workshops i verksamheten
– Delta i arbetet med att identifiera verksamhetens utvecklingsmöjligheter och effektivisera dessa
– Delta i arbetet med att synliggöra processerna
– Delta i förankringsarbetet av processerna in i organisationen
– Delta i arbetet med rollbeskrivningar
– Stöd i arbetet med att ta fram projektplaner
– Stödja i arbetet med att utvärdera inköp av verktyg

Det förväntas att konsulten med sin kompetens och erfarenhet medverkar till att driva projektet i den riktning som krävs för att nå projektets mål.

Projektet har två interna medarbetare; kvalitetsansvarig och verksamhetsanalytiker som konsulten kommer att arbeta tillsammans med.

Det finns en övergripande genomförandeplan för projektet.

Förväntat resultat: Vi förväntar oss att konsulten hjälper oss i detta projekt primärt att tillsammans med projektgruppen kartlägga organisationens processer och styrdokument och därefter implementera detta i organisationen.
Att vara med och bidra till att projektet når sina mål.

Läs Mer