Skip to main content
Category

Process- och organisationsutveckling

Vidareutveckling av samhällsbyggnadsprocessen till Nynäshamns kommun

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Vidareutveckling av samhällsbyggnadsprocessen till Nynäshamns kommun.

Kommunsektorn står inför stora utmaningar framöver. Lågkonjunkturen förstärker den demografiska utmaningen som kommunsektorn står inför med färre personer i arbetsför ålder som ska försörja allt fler äldre och unga i förskole- och skolålder. Det ställer sammantaget krav på prioriteringar, effektiviseringar och verksamhetsutveckling i kommunerna, däribland Nynäshamn. Det är nödvändigt att säkerställa en effektiv organisation och arbetssätt i hela Nynäshamns kommun. För att arbeta effektivt både inom kommunkoncernen och med fastighetsaktörer med samhällsbyggnadsprojekten, särskilt i ett konjunkturläge när projekt riskerar att stanna av, behöver kommunens samhällsbyggnadsprocess ses över och utvecklas. Nynäshamns kommun söker därför en senior konsult inom verksamhets- och organisationsutveckling som kan ha fokus på samhällsbyggnadsprocessen i stort i kommunen.
 
 Uppdraget består i att: 
 – bistå kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen i att utveckla organisation och arbetssätt kopplat till samhällsbyggnadsprocessen och samhällsbyggnadsprojekten i kommunen. 
 – bistå kommunstyrelseförvaltningen i olika typer av utredningar om och kopplat till samhällsbyggnadsprocessen och strategiska samhällsbyggnadsprojekt i kommunen. 

Omfattningen uppskattas till 40 procent av en heltid. 

Läs Mer

Förstudie/nulägesanalys av verksamhetsbehov gällande samarbetsyta/ärendehantering till Sollentuna kommun-offert skickad till kund!

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Förstudie/nulägesanalys av verksamhetsbehov gällande samarbetsyta/ärendehantering till Sollentuna kommun.

Uppdraget omfattar:
Det har kommit önskemål från olika delar av den kommunala organisationen om systemstöd som gör det möjligt att
• Få kontroll över arbetsuppgifter och uppdrag i det dagliga arbetet (alltså inte ett ärendehanteringssystem/diarieföringssystem för registrering av handlingar)
• Samverka med andra, framför allt dela dokumentation och arbeta i samma dokument

Samtidigt har kommunen ett antal system som Efecte, Castor, Artvise mfl som eventuellt skulle kunna användas för att täcka behoven, helt eller delvis. Systemen har införskaffats vid olika tidpunkter i olika delar av organisationen och det saknas helhetsgrepp om användningen.

Kommunen har tagit beslut om att inte införa Office 365 fullt ut och de lösningar som finns där för samarbetsytor/dokumentdelning då kommunens uppfattning är att det i dagsläget saknas lagligt stöd för den typen av molntjänstlösningar (GDPR-relaterat)

Kommunen önskar nu genomföra en förstudie med externt stöd i syfte att tydligare fånga upp verksamhetens behov av systemstöd enligt ovan samt undersöka om befintliga system skulle kunna täcka behoven men också peka på alternativa lösningar som kommunen idag inte har i sin systemflora.
I ett andra steg (möjlig option) kan även en analys av molnfrågan behövas, dvs. huruvida alternativ till t ex Teams och liknande tjänster finns. Här är det viktigt att ta vara på det arbete och de erfarenheter som redan gjorts/finns, t ex inom Sambruk/dSam med deltagare från både myndigheter och kommunsektorn.

Bakgrund:
En rapport med en analys av behov hos verksamheterna samt möjliga lösningsförslag efterfrågas.

Syfte:
Att få ett beslutsunderlag och möjliga alternativ för olika vägar framåt.

Konsultens ansvar:
Interna roller: Förändringsledare, ansvarig för digitalisering per kontor/avdelning, representanter från IT (IT-arkitekt, förvaltningsledare IT, processledare, tjänstområdesansvariga osv)
Externa roller: Ev tekniker från kommunens driftleverantör, ev leverantörer av nuvarande system
Ansvar för konsulten: Förändringsledare digitalisering
Vad som ingår i uppdraget: Analys och förstudie, intervjuer med nyckelpersoner per verksamhet och med IT. Presentation av slutsatser vid uppdragets slut för ledningsgrupp.

Uppdragets omfattning: 50% – 100%

Läs Mer

Konsult för digitaliseringsprojekt på Vård- och omsorgskontoret till Sollentuna kommun – offert inskickad till kund!

Vi söker nu en Konsult för digitaliseringsprojekt på Vård- och omsorgskontoret till Sollentuna kommun.

Förstudie, plan för genomförande och ledning av införandeprojekt gällande digitaliseringsprojekt på vård- och omsorgskontoret. Vård- och omsorgskontoret ska under 2023 både planera för digitala initiativ men också införa digitala lösningar. Inför detta behöver förstudie genomföras för att fånga in nuläge och nuvarande arbetsprocesser som påverkas , målgruppers behov och input till vad vi bör prioritera i utvecklingen, val av plattform och teknisk lösning, osv. Implementering ska innehålla förslag på effektiv förvaltning av införda digitala processer. De digitala processer som nu ligger i planen för 2023 är en mina sidor funktion i verksamhetssystemet Combine och införande av e-tjänster, automatisering av vissa arbetsprocesser, automatisering av ersättnings- och fakturaflöden.

Konsulten kommer att arbeta på Vård- och omsorgskontoret i Sollentuna Kommun, avdelning ekonomi och verksamhetsstöd.

1 huvudansvarig men kan finnas underkonsult och möjlighet till teamarbete beroende på skede i processen och behov av särskild kompetens

Omfattning: 
100 % som också kan delas upp mellan konsulterna. 

Läs Mer