Category

Säkerhetsarbete

Informationssäkerhetsspecialist/Informationsäkerhetssamordnare till Karolinska Institutet

Vi söker nu en Informationssäkerhetsspecialist/Informationssäkerhetssamordnare till Karolinska Institutet.

Uppdraget syftar till att stötta Karolinska Institutet i det operativa informationssäkerhetsarbetet med bland annat följande aktiviteter:
• Förvaltning av Karolinska institutets informationssäkerhetsutbildning.
• Stötta Karolinska Institutets dataskyddsfunktion rörande GDPR-frågor kopplat till informationssäkerhet.
• Besvara frågor rörande informationssäkerhet från verksamheten.
• Delta som stöd inom informationssäkerhet vid projekt som kan påverka Karolinska Institutets informationssäkerhet.
• Genomförande av informationsklassningar.
• Utbildningsinsatser inom informationssäkerhet for att öka kunskapen hos de anknutna på Karolinska Institutet.
• Intervjuer med huvudpersoner på de olika institutionerna for att ta reda på deras behov av stöd inom informationssäkerhet.
• Hålla nuvarande dokumentation uppdaterad.
• Framtagande av en process och arbetssätt för åtgärdshanteringen som informationsklassningarna resulterar i.
• Delta vid, och genomföra, riskanalyser och efterföljande rådgivning vid hantering av riskerna.
• lnföra ett metodstöd för kravställning av informationssäkerhet vid upphandling och inköp.
• Agera stöd vid kravställning och IT-system for att uppnå en önskad nivå av säkerhet vid upphandling och inköp.
• Ta fram en mall for kontinuitetsplaner.
• lnföra en process för att hantera informationssäkerhets- och personuppgiftsincidenter.

Omfattningen av de olika aktiviteterna beror på konsulternas tillgänglighet för uppdraget, och Karolinska Institutets behov och möjlighet till engagemang i arbetet.

Läs Mer