Category

Verksamhets- och strategiutveckling

Arbetsgivarvarumärke till Danderyd kommun

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Arbetsgivarvarumärke till Danderyd kommun

Uppdraget omfattar:
Arbeta med Danderyds kommuns arbetsgivarvarumärke utifrån Danderyds kommuns vision om att vara Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i.

Konsulten (eller konsulterna) har i uppdrag att ta fram en budskapsplattform för Danderyds kommuns prioriterade förvaltningar och avdelningar (ur ett rekryteringsperspektiv) med avseende på arbetsgivarvarumärket. I arbetet ingår även att identifiera de prioriterade rekryteringsmålgrupperna per förvaltning (och i vissa fall avdelningar).

Uppdraget omfattar även en aktivitetsplan för hur Danderyds kommun ska kommunicera sitt arbetsgivarvarumärke (från rekrytering till att du börjar och slutar som medarbetare).

Metod för arbetet är djupintervjuer med de prioriterade avdelningarna.

Uppdraget ska levereras till HR- och Kommunikationsenheten i form av insikt, idé och plan. Budskapsplattformen ska ligga till grund för uttag och aktiveringar som avdelningarna gör i rekryteringssyfte.

Vi önskar 2 beskrivningar avseende referensuppdrag avseende motsvarande uppdrag där det framgår utmaningarna i dessa uppdrag och resultat samt namn och kontaktuppgifter till kund.
Vi önskar att ni beskriver hur ni vill gå tillväga med uppdraget. Beskriv 1-2 case.

Läs Mer

Ledningsstöd för Miljöfrågor till Värmdö kommun

Vi söker nu en konsult för rollen som Ledningsstöd för Miljöfrågor till Värmdö kommun.

Uppdraget omfattar:
Konsultens uppdrag är att upprätthålla kommunens miljöstrategiska funktion under rekrytering till vakant tjänst samt att påbörja arbetet med att integrera kommunens miljöledningsarbete i ordinarie styr- och ledningsprocesser. Konsulten ska även fungera som strategiskt ledningsstöd vid kommunledningskontorets stab.
Omfattningen är 30-50% men kan variera över tid.

Bifoga anbudspresentation

Läs Mer

Miljöexpert, Miljöstrateg till Värmdö kommun

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Miljöexpert, Miljöstrateg till Värmdö kommun

Uppdraget omfattar:
Värmdö kommuns miljö- och klimatarbete ska implementeras och följas upp i verksamheterna. När det gäller klimatarbetet så har kommunen en klimatanalys som underlag för verksamheternas åtgärder. Ett expertstöd behövs för att hjälpa verksamheterna i kommunen med åtgärder/handlingsplaner samt att hålla ihop arbetet och rapportera till kontorsledning och politisk ledning. Expertstödet behöver även kunna hjälpa till med miljökrav i upphandlingar. Verksamheterna behöver även få stöd med klimatanpassningsarbetet då kommunen håller på att ta fram en klimatanpassningsplan.

Stöd behövs under tiden en miljöstrateg rekryteras. Uppdraget avser perioden 11 oktober till 31 december men möjlighet till förlängning till 31 januari i första hand. Sedan enligt övrig information.
Rollen innebär att hålla ihop helheten av miljö- och klimatfrågor i kommunen.
Rollen innebär också intern inkludering och avstämning med olika delar inom organisationen i kommunen.

Bifoga anbudspresentation

Läs Mer

Konsultstöd arkiv till Sundbyberg kommun

Vi söker nu två konsulter för uppdrag – Konsultstöd arkiv till Sundbyberg kommun

Uppdraget omfattar:
Sundbybergs Stad söker två konsulter för uppdrag avseende arkiv.

Behovet av konsultstöd innefattar:
– Ordna och förteckna arkiv (främst olika betygsarkiv).
– Arbete i systemet VisualArkiv.
– Hantera begäran om utlämnande av betyg.
– Ta fram en sökguide för att underlätta framtida återsökning av betyg.
– Ta fram förslag på ytterligare förenklad hantering av betygsarkivet.
– Arbete med informationshanteringsplaner (IH-planer) och styrande dokument inom informationsförvaltning.

Förväntat resultat:
– Ett ordnat och förtecknat betygsarkiv som bidrar till en mer effektiv hantering av betygsförfrågningar (analoga och på sikt digitala).
– Uppdaterade och kvalitetssäkrade IH-planer för kommunstyrelsen, valnämnden och överförmyndarnämnden.
– Så långt möjligt uppdaterade och kvalitetssäkrade IH-planer i ytterligare nämnder och bolag i staden.

Projektorganisation:
Uppdragsgivare är arkivmyndigheten i Sundbybergs stad (kommunstyrelsen) genom bitr. stadsarkivarien.

Omfattning: 100% = 38,75tim/vecka

Konsultens placeringsort under uppdraget: Sundbybergs stadshus, Hallonbergen

Läs Mer

Konsult inom säkerhet till Lidingö stad – intervjuer pågår!

Vi söker nu en Konsult inom säkerhet till Lidingö stad.

Uppdraget omfattar:
Syftet med uppdraget är att ta fram kontinuitetsplaner för Omsorgs- och socialförvaltningens verksamhetsområden. Vilket innebär dokumenterade rutiner som vägleder verksamheten att vid avbrott reagera, återställa och återuppta verksamheten i en förväg definierad omfattning.

Förväntat resultat:
Kontinuitetsplaner för Omsorgs- och socialförvaltningen;

– Kontinuitetsplaner
– Reservrutiner
– Återgångsrutiner
– Nödvändiga kontaktuppgifter
– Rutinerna kan även innehålla checklistor för att guida personalen ytterligare

En kontinuitetsplan innehåller information som hjälper personalen att veta vad den ska göra vid en störning vid en kritisk aktivitet eller resurs.

Läs Mer

Senior konsult Användarcentrerad utveckling till Lidingö stad

Vi söker nu en konsult som ska genomföra en grupputbildning för projektledare i metodiken tjänstedesign enligt Innovationsguiden till Lidingö stad.

Uppdraget omfattar:
Konsulten ska hjälpa uppdragsgivaren att planera upplägget för implementering av ett nytt arbetssätt. Grundidén är att implementering ska ske genom att genomföra och kommunicera utvalda pilotprojket som använder processen användarcentrerad utveckling.

Konsulten ska genomföra en grupputbildning för projektledare i metodiken tjänstedesign enligt Innovationsguiden, dvs SKR:s metodik.

Konsulten ska fungera som expertstöd i användarcentrerad utveckling för att säkra att metodiken används i utvalda typprojekt samt bidra till att det blir en lärande process för respektive projektledare och av central projektet utpekade intressenter.

Plan för hur detta ska gå till praktiskt utarbetas i samråd mellan uppdragsgivare och konsulten.

Det kan även vara aktuellt att stötta som projektledare i något av pilotprojekten.

Antal projekt: 4 typprojekt samt 1 centralt projekt

Delaktig i både uppstartsskedet och löpande


FÖRVÄNTAT RESULTAT:
Projektmedarbetare i respektive projekt har tillräcklig kunskap för att bli ”superusers” för SKR:s modell tjänstedesign genom att de fått rätt stöd i metodiken under projektarbetet.

OMFATTNING:
Uppdragsstart är redan 25 oktober. Initialt handlar det om att planera konsultens respektive beställarens uppdrag. Utbildning och coaching sker först därefter.

Utbildning: 25 tim
Coaching för projekt
Uppstart 10 tim x 4 = 40 tim
Löpande 60 tim x 4= 240 tim
Centralt projekt =100 tim
Ca 400 konsulttimmar under 8 månader

Eventuellt kan det bli aktuell med att gå in som delprojektledare i något av pilotprojekten. Detta diskuteras med konsulten och i mån av dennes tid.

Läs Mer