Category

Verksamhets- och strategiutveckling

Stöd i digitaliserings- och utvecklingsarbete till Sollentuna kommun

Uppdraget avser att vara stöd till digitaliseringsstrateg och kommunorganisationen i stort genom digitaliseringsstrategen, i det löpande arbetet. Digitaliseringsstrategens uppdrag är att stödja och hjälpa kommunorganisationen att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och att navigera i en digitaliserad omvärld. Uppdraget innefattar också att verka för att organisationen har förutsättningar för arbetet, som arbetssätt och kompetens.

En nulägesanalys har nyligen genomförts och rekommendationer till fortsatt arbete har tagits fram. Arbetet under 2020 bygger vidare på dessa rekommendationer. Bland annat planeras ett arbete tillsammans med kontor och avdelningars ledningsgrupper i syfte att skapa samsyn kring digitalisering och att konkretisera riktning och ambitionsnivå för det fortsatta arbetet. Under året har ett arbete startat där kommunorganisationen hanterar tvärfunktionella digitaliseringsinitiativ och det arbetet bör fortsätta. Vidare behöver förmågan att arbeta med utveckling och digitalisering stärkas och stor del av det arbetet bör ske i samband med praktiskt arbete med digitaliseringsinitiativ, där digitaliseringsstrategen och konsult är stöd.

Digitaliseringsstrategen tillhör Avdelningen för samordning och kommunikation och rapporterar till avdelningschefen, som i sin tur rapporterar till kommundirektören.

Läs Mer