Arkitekt med förvaltningsfokus till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund

By 27 januari, 2021 maj 9th, 2021 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-03-01
 Slutdatum 2021-12-31
 Omfattning 50%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-01-29 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se)
 Referens nr 2350251
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Arkitekt med förvaltningsfokus till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten (PM) står inför en rad av förändringar och en stor del av dessa är en direkt konsekvens av departementspromemoriorna ”Översyn av grundskyddet för pensionärer” (Ds 2018:8) och ”Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem” (Ds 2019:2).

Under hösten 2018 har ett antal analyser gjorts som sammantaget pekar på att de förmånssystem som Pensionsmyndighetens verksamhet vilar på kommer att behöva förändras för att vara ändamålsenliga i förhållande till kommande förändringar med avseende på lagar och regelverk. Dagens IT-system möter inte framtida krav och PM behöver från och med år 2021 en alternativ lösning. Efter analys har slutsatsen varit att man bör gå vidare med att etablera nya förmånssystem för att möta upp den nya kravbilden.

Syftet med programmet är:
* På kort och medellång sikt klara av att möta de nya kraven från pensionsöverenskommelsen, grundskyddsutredningen mm
* På kort sikt lösa problemet med att de nuvarande systemen för ålderspensionen inte går att förändra inför kommande lagförslag
* På medellång till lång sikt skapa en effektivare verksamhet både vad gäller kostnader och tid
* På kort och lång sikt sänka komplexiteten i systemen för att göra dessa förändrings och förvaltningsbara över tiden.

En av effekterna av denna nya arkitektur är att dataflöden kommer att förändras och därvidlag påverka Pensionsmyndighetens arbete med statistik och analys.
I ett första skede behöver en förändrad samverkan mellan de nya IT-systemen och funktionerna för Statistik och Analys analyseras,

Vi söker nu en konsult som skall hjälpa oss att analysera en förändrad interaktion mellan de nya förmånssystemen och dagens lösning för statistik och analys kommer att se ut och vilka alternativa vägval som finns. Huvudsakliga leverabler blir:
• Förändringsbehov och förändrings-möjligheter identifierade
• Alternativa vägval beskrivna med för respektive nackdelar för de olika vägvalen.
• Inventera och vid behov dokumentera dagens dataflöden inom statistik och analys.

Skallkrav

Den konsult som vi önskar engagera för detta uppdrag ska ha mångårig erfarenhet av att såväl analysera som implementera system och dataflöden. Det är viktigt att konsulten är kommunikativ, har lätt att samarbeta, kan hantera och motivera människor i förändringssituationer. Vi vill även att konsulten är mål- och lösningsinriktad. Vi tror att det är fördel om konsulten har kompetens inom försäkring och eller pensionssystemet då det finns många värderegler som förmånen måste förhålla sig till.
Skall ha minst 10 års erfarenhet av system och dataanalys
Skall ha lång erfarenhet av att kommunicera inom samtliga nivåer i en organisation
Stor och bred erfarenhet av arkitekturarbete på både övergripande och detaljerad nivå
Stor erfarenhet av att jobba utifrån socialförsäkringsbalkens perspektiv
Skall ha verkar som ansvarig arkitekt för minst ett område inom en myndighet
Erfarenhet av IT-strategiska aspekter inom myndighetssfären
Dokumenterad erfarenhet av att analysera och presentera strategiska vägval inom myndigheter
Kunskaper om olika lösningar för statistik och analys

Börkrav

Bör ha erfarenhet av att arbeta med produkt och tjänster som styrs utifrån regelverk.
Bör ha erfarenhet av kvalitetsgranskning och känner väl till viktiga parametrar vid granskningar
Bör ha erfarenhet av komplexa systemutvecklingsprojekt i storleksordningen på minst 5 MSEK
Bör ha erfarenhet av större implementerings projekt som inkluderar systemutveckling, nya arbetsrutiner och nya processer, storleksordning 25 MSEK uppåt
Bör ha erfarenhet av försäkring och pensionsbolag

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Kan motivera och få med sig människor
Kan omvandla olika typer av krav (verksamhet, värderegler, icke funktionella krav) till kvalitetskrav
Förmåga att självständigt driva och genomföra eget arbete
Ha lätt för att samarbeta och bygga relation på alla plan i en organisation
Kommunikativ och pedagogisk

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 30 juni 2022.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag