Konsult för granskning av Pensionsmyndighetens organisation och förvaltning i kontext av minPension-samarbetet, till Pensionsmyndigheten

By 20 december, 2021 januari 25th, 2022 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-01-10
 Slutdatum 2022-04-30
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-01-05 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se | 072-529 43 56)
 Referens nr 3347299
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Konsult för granskning av Pensionsmyndighetens organisation och förvaltning i kontext av minPension-samarbetet, till Pensionsmyndigheten, med start omgående!

Uppdraget omfattar:

Pensionsmyndighetens samarbete med minPension är beskrivit i instruktion för Pensionsmyndigheten och Pensionsmyndighetens regleringsbrev. minPensions-tjänsterna är en förutsättning för att Pensionsmyndigheten ska kunna genomföra sitt informations- och konsumentstärkande uppdrag utan att hämta in pensionsuppgifter med stöd av lagstiftning.

Pensionsmyndigheten har en väldigt komplex samarbetsrelation med minPension på olika nivå. Det inkluderas:
• Organisationsstyrning – Pensionsmyndigheten har två platser som ordinarie ledamöter i minPensions styrelse. Dessa poster innehav av generaldirektör och kommunikationschef. Pensionsmyndigheten har även två suppleanter.
• Finansiering – ”Staten” (Pensionsmyndigheten och Statens tjänstepensionsverk) finansierar 50% av minPensions verksamhet.
• Dataleverantör – Pensionsmyndigheten är såsom andra anslutna bolag till minPensions en dataleverantör till minPension.
• Underleverantör med kundservicetjänsterna – Produktionsavdelning är minPensions kundservice för teknisk support och felhantering via telefon och e-post.
• Outsourcad prognostjänst via olika kanaler – minPensions tjänsterna har utvecklat till olika Kanaler för olika kundmålgrupper i olika livsfaser:
o Prognos till Pensionssparare
 På webb – Prognossimulator på minpension.se, en förenklad prognos (API – Applikationsprogrammeringsgränssnitt) som integreras in Pensionsmyndighetens webb och Singel Sign On (SSO) från webben till prognos
hos minPension. Målet är att API finns på fler anslutna bolags webbsidan i framtiden.
 På telefon – Pensionsmyndighetens Kundservice kan förse kunden (digital och odigital) med prognoser med kundens medgivande till Pensionsmyndigheten.
 Fysiskmöte – Informatörer och kundvägledare kan även erbjuda en prognos ”på stan” eller i möte med kunderna.
o Pensionsplanerare – minPension lanserad Uttagsplaneraren, en ny tjänst för individer som planerar att gå i pension. Syftet med tjänsten är att hjälpa kunderna att förstå konsekvenserna av sina val så att pensionen blir
förutsebar. Målet är att utveckla tjänsten så att kunden kan ansöka om sin allmänpension via Överföra Plan tjänsten, och att fler anslutnabolag erbjuder överföra plan.
o Pensionär – Kan logga in till minPensions tjänsterna och ser sina pensioner under utbetalning, inkludering Allmän Pension.
• Utvecklingssamarbete – Samarbetet med minPension är uppdelat i på en strategisk, taktiskt och operative nivå med deltagare från olika avdelningar och grupperna. Men kan även inkludera några nya utvecklingsinitiativ eller projekt.

Mycket kundfokuserad ”front-end” utveckling i tjänsterna har hänt sedan cirka 2014. Det innebär att minPensions-tjänsterna är mycket mer integrerad in i Pensionsmyndighetens verksamhet och har utvecklad i linjen med myndighetens följande strategi och målsättning:
• Myndighetens digital först strategi
• Pensionsmyndighetens sju effektmål för informations- och konsumentstärkande uppdrag som följs upp i myndighetens årsredovisning med stöd av ett antal indikatorer, främst från minPension.
• Pensionssparare har en uppfattning om sin kommande pension och vet vilka faktorer som påverkar.
• Pensionärer förstår varför deras totala pension ser ut som den gör och vet om de har rätt till tillägg eller andra förmåner.
• Det är tryggt och enkelt att ta ut sin pension.

Men vi har saknat samma fokus på ”back-end” utveckling och ”styrning och kontroll” dvs Pensionsmyndighetens interna organisationen, resurs, processerna, förvaltning och riskkontrollprocesserna har inte utvecklad i samma takt!

Uppdraget ska vara en holistisk analys av hela samarbetet. Analysen ska vara från en strategisk, verksamhet, IT, förvaltning och processperspektiv. Det ska även tar hänsyn till myndighetens digitaliseringsstrateger som in praxis innebär ökat digital samverkan med extern samarbetspartner.

I uppdraget inkluderas kartläggning och granskning av Pensionsmyndighetens organisation struktur, intern organisation styrning, verksamhetsutveckling, förvaltning och processer i kontext av minPension samarbetet. Identifikation av riskområdet och rekommendation med förbättring av interna processer från strategiskt beslut ned till verksamheter och IT.

Analysen får inte heller glömma bort myndighetens kommunikationsstrategier, målgruppsanalys och kundservicehantering.
Eftersom Pensionsmyndigheten är medvetna om omvärldsförändringar, både i Sverige och Europa, och utveckling i best praxis i olika kontexter kan det vara bra att analys tas hänsyn till myndighetens samarbetsrelation till minPension i denna kontext. T.ex.:
• eSam – Ramverk och vägledning för digital samverkan: https://www.esamverka.se/stod-och-vagledningar.html
• ISF – Digitala myndigheter och odigitala medborgare – En granskning av allmänhetens kontakter med Pensionsmyndigheten: https://isf.se/publikationer/rapporter/2020/2020-12-02-digitala-myndigheter-och-odigitala-medborgare
• European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) råd till Europeiska kommissionen om tjänsterna likna minPension: https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-submits-its-advice-pensions-tools-european-commission
• Capital markets union: Final report by High-Level Forum pushes for the completion of the CMU https://ec.europa.eu/info/news/cmu-high-level-forum-final-report_en

I CV eller konsultprofil ska det framgå att erbjuden konsult har erfarenhet från minst två (2) uppdrag där ovanstående kompentens behövs.

Skallkrav

Analytisk förmåga – För det aktuella uppdraget är det en viktig förutsättning att seniorkonsulten har god analytisk förmåga att ta ett holistiskt perspektiv och kartlägger befintliga processer
Workshop – Seniorkonsult ska ha kompetens och erfarenhet av att genomföra och leda workshops båda digitalt och på kontorsmiljö
Förändringshantering – Seniorkonsult ska ha kompetens och erfarenhet av förändringsarbeten som rör utveckling och effektivisering av processer inom verksamhetsutveckling som även kan innebära IT utvecklingen. Seniorkonsulten ska även ha erfarenhet av att implementera de lösningar eller resultat som framkommit under uppdraget.
Projektstyrningsmodell – Seniorkonsult ska ha erfarenhet av att arbeta enligt projektstyrningsmodeller, agila metoder eller motsvarande
Kompetensöverföring – Seniorkonsult ska aktivt medverka till kompetensöverföring för uppdraget till berörd personal i samband med utövandet av tjänsten.
Offentlig verksamhet – Seniorkonsulten ska för uppdraget ha kunskap om hur statstjänstemannarollen och myndigheters verksamhet, organisation och beslutsvägar fungerar
I CV eller konsultprofil ska det framgå att erbjuden konsult har erfarenhet från minst två (2) uppdrag där ovanstående kompentens från uppdragsbeskrivning samt skallkrav behövs
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

För att uppdraget ska bli framgångsrikt bedömer myndigheten att det är viktigt att den seniorkonsult som leverantören ställer till myndighetens förfogande innehar erfarenhet och följande personliga egenskaper: socialt kompetent, självgående, drivande, team player och flexibel

Övrig information

Start så snart som möjligt, enligt överenskommelse.
Option på förlängning längst t.o.m. 31 december 2022.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag