Konsultstöd för förstudie och upphandling av skolplattform och skoladministrativt system till Sollentuna Kommun – Offert skickad till kund!

By 4 september, 2019 september 21st, 2019 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2019-10-10
 Slutdatum 2020-06-10
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2019-09-10 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se)
 Referens nr 1532574
Övergripande uppdragsbeskrivning

Sollentuna kommun behöver genomföra en upphandling av skolplattform och
skoladministrativt system för kommunens skolor från förskola till gymnasium. Vi söker
därför nu en konsult som kan fullgöra arbetet med behovsanalysen samt bistå med att
genomföra upphandlingen.
I dagsläget använder förskola och grundskola en skolplattform med utgående avtal jan
2022. Gymnasieskolan har en annan produkt som inte har ett givet datum för när avtalet går
ut. Detta behöver dock upphandlas.
Vidare har Sollentuna kommun ett skoladministrativt system (IST Extens) som inte heller
har givet datum för när avtalet går ut.
Detta behöver också upphandlas.
I uppdraget ingår att göra en bedömning av hur dess delar ska upphandlas, som separata
upphandlingar eller helhetslösning, för att tillmötesgå det behov som finns i
verksamheterna.
Uppdraget går ut på att bistå kommunen med att upphandla och implementera en eller flera
lösningar för skolplattform samt skoladministrativt system. Vi behöver konsultativt stöd för
behovsanalys, kravställning och upphandling. Uppdraget kan delas in i två (2) olika faser:
● Behovsanalys
● Upphandling

Följande aktiviteter ingår i behovsanalysfasen:
● Projektledning av behovsanalysfasen i sin helhet samt nulägesanalys.
● Kartläggning av befintliga lösningar gällande skolplattform och skoladministrativt
system på svensk marknad.
● Behovsanalys och processkartläggning utifrån ett verksamhetsperspektiv.
● Matchning av behov och funktionalitet.
Följande aktiviteter ingår i upphandlingsfasen:
● Överväga olika alternativ av upphandling
● Överväga/förbereda underlag för möjlighet att avropa skolplattform från SKL
Kommentus Inköpscentrals ramavtal.
● Projektledning av upphandlingsfasen. Kommunen önskar hjälp med att ta fram all
upphandlingsdokumentation som ska annonseras av kommunen. Här ingår också
projektledning av framtagande av kravspecifikation. Kommunens ansvarige
upphandlare kommer finnas med under hela upphandlingsfasen. Eventuellt kommer
kommunen ha behov av konsultstöd under hela upphandlingsprocessen fram till
avtal är tecknat.
● Uppdraget innebär ett nära samarbete mellan konsulten, kommunens upphandlare
och ansvariga beställare på kommunen

Efter genomfört uppdrag så har Sollentuna kommun ett upphandlat verksamhetsstöd som
svarar mot de processer som finns i verksamhet både ur ett elevadministrativt och ur ett
pedagogiskt perspektiv.
Konsulten förväntas ta ett övergripande helhetsansvar för processen och hålla ihop projektet
från ax till limpa.
Intern projektledning på Utbildningskontoret finns för att identifiera och definiera behoven.
Som stöd finns dedikerade personer på Utbildningskontoret i form av förvaltningsledare för
skolplattform och skoladministrativt system.
Även IT-avdelningen och Upphandlingsavdelningen kan ställa resurser till förfogande.

Skallkrav

Ska kunna tala och skriva svenska språket flytande
Använda distansöverbryggande teknik om kommunen så begär i syfte att minska
antalet resor
När det är relevant för uppdraget och när kommunen så begär, följa kommunens
olika policies och strategier.
Erfarenhet av upphandlingar
En för området adekvat högskoleutbildning eller liknande utbildning
Erfarenhet av projektledning, behovsanalys och processkartläggning
Ha kännedom om olika skolplattformar och skoladministrativa system
Ha kännedom om de standardiseringslösningar och krav som kan påverka
helhetslösningen idag och imorgon
Erfarenhet av att genomföra uppdrag som det aktuella inom kommunal sektor, dvs.
t.ex. erfarenhet av rapportskrivning och kommunala styrdokument samt förståelse
för kommunala processer och organisationer

Börkrav

God förståelse för hur utbildningssektorn är organiserad och fungerar
Förståelse och förtrogenhet med framtidsscenarier inom utbildningsväsendet

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort (max 255 tecken) i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Mycket god social förmåga och ha lätt för att samarbeta med olika
yrkesgrupper
Självgående
Kommunikativ
Flexibel

Övrig information

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Estimerat antal timmar: 300-500

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag