Skip to main content

Konsultstöd – hemtagning och arkivering av Region Västmanlands SVEVAC-journaler i R7e-arkiv till Region Västmanland

By 17 oktober, 2022december 3rd, 2022Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-11-03
 Slutdatum 2023-03-31
 Omfattning 25%
 Ort Västerås
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-10-25 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Maja Sundberg (cv@keyman.se | 070-555 72 21)
 Referensnummer #8190
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu Konsultstöd – hemtagning och arkivering av Region Västmanlands SVEVAC-journaler i R7e-arkiv till Region Västmanland.

Svevac är ett nationellt register och journalsystem för registrering av vaccinationer och rapportering till det nationella vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten. Svevac ägs av Inera och används av läkare, sjuksköterskor och annan behörig personal som arbetar med vaccinationer inom regioner, kommuner och hos privata vårdgivare såsom skolhälsovård och äldreomsorg. De kan också se vilka vaccinationer en person har fått, hur många doser, vilket datum och hos vilken vårdgivare som vaccinationen getts.

Svevac har varit i bruk sedan 1970-talet och 2018 tog Inera och dess ägare beslut om att avveckla Svevac. Anledningen var att den tekniska lösningen inte hade förutsättningar att på sikt upprätthålla en fullgod och hållbar tjänst, och enligt beslutad strategi för Inera ska företaget inte heller utveckla och tillhandahålla journalsystemsfunktioner. Vid årsskiftet 2022-2023 stängs Svevac för allmänt bruk för alla kunder. Det innebär att användarna inte längre kommer att ha tillgång till tjänsten för att registrera nya vaccinationer. Under våren 2023 kommer även möjligheten att läsa information som registrerats tidigare tas bort.

I och med avvecklingen ska journalinformationen i Svevac återföras till respektive vårdgivare, senast kvartal 1, 2023. Region Västmanland ska ta emot journalinformation för de verksamheter inom regionen som registrerat i Svevac, och slutarkivera den i regionens digitala arkiv: R7e-arkiv. Journalinformationen lagras i filer i formatet XML, och konsult/leverantör ansvarar för att informationen mappas om och anpassas enligt inleveransspecifikation för journaler för inläsning i R7e-arkiv. Leverantören ska tillsammans med Region Västmanland möjliggöra processen från informationsexport via XML-filer ur SVEVAC till inleverans till R7e och informationsägarens verifiering och godkännande av korrekt inleverans. Leverantören/konsulten ansvarar i detta sammanhang för att journalinformationen som blivit konverterad till R7e-arkivformat uppfyller de krav som kunden ställer för att en produktionssättning i R7e-arkiv ska vara möjlig. Med detta menas att validering ska ha genomförts utan fel samt att innehållet har verifierats i R7e-arkivets arkivportal och godkänts av kund. Uppdragets planering görs gemensamt mellan leverantör och beställare och ska kunna påbörjas 2022-11-01, slutdatum är 2023-03-31. Regionarkivet samt förvaltningsobjekt E-arkiv och lagring är behjälpliga och vill ha dialog med konsulten under arbetets och uttagets gång. Konsulten ska regelbundet (veckovis) via fysiskt möte eller teams rapportera till regionens kontaktperson/-grupp. 

Regionen skattar omfattningen till ca 25% av en heltidstjänst i 5 månader (november-mars), ca 200 h. Dialog kring omfattning sker löpande mellan parterna och behöver denna justeras så måste båda parter vara överens kring detta.

Skallkrav

Leverantören ska ha god kunskap om SVEVAC – både dess verksamhetsmässiga användning och tillhörande/underliggande teknologi.
Leverantören ska ha kunskap om och verktyg för konvertering/mappning enligt kravspecifikationen för R7e
Leverantören ska ha god kännedom om inleveransprocesserna knutna till R7e-arkiv. All information som finns med i källsystemet och som ska kunna bevaras ska tas med i mappning gentemot R7e-arkivs inleveransspecifikation
Leverantören ska tillhandahålla säker överföring av patientdata, exempelvis SFTP
Konsulten skall behärska svenska språket väl i både tal och skrift

Börkrav

Meriterande med referensuppdrag som påminner om detta uppdrag.
Meriterande med erfarenhet av uppdrag inom hälso- och sjukvårdsområdet

Övriga krav

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Självgående
Kommunikativ
Kommunikativ i tal och skrift
Strukturerad

Övrig information

Regionen skattar omfattningen till ca 25% av en heltidstjänst i 5 månader (november-mars), ca 200 h. Dialog kring omfattning sker löpande mellan parterna och behöver denna justeras så måste båda parter vara överens kring detta.

Option på förlängning längst t.o.m. 1 månad (tom 30/4-23): överenskommes mellan parterna senast 4 veckor innan gällande löptid utgår

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Maja Sundberg, mobilnummer 070-555 72 21.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag