Skip to main content

Konsultstöd – utveckling av digitalt verktyg för systematiskt arbetsmiljö & patientsäkerhetsarbete till Region Västmanland

By 10 februari, 2023mars 21st, 2023Data/IT
Roll Utvecklare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2023-03-06
 Slutdatum 2023-05-31
 Omfattning 50%
 Ort Västerås
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2023-02-16 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Pernilla Seger (cv@keyman.se | 070-960 66 30)
 Referensnummer #8940
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu ett Konsultstöd – utveckling av digitalt verktyg för systematiskt arbetsmiljö & patientsäkerhetsarbete till Region Västmanland.
Konsulterna ska uppnå kompetensnivå 4 i efterfrågad roll, se bilaga “Kompetensnivåer för konsultuppdrag”.

Region Västmanland önskar teckna avtal med en leverantör som gör ett helhetsåtagande. För att klara uppgiften kan roller som front-end, back-end, UX/UI och projektledare behövas. Region Västmanland vill också kunna teckna förvaltningsavtal med vald leverantör. Pris för förvaltningsåtagandet behöver ingå i leverantörens estimat av tidsåtgång.

Inom ramen för ett forskningsprojekt som syftar till att integrera arbetsmiljö- och patientsäkerhetsperspektivet inom hälso- och sjukvården prövas metoden SamSa på ett utvalt antal dygnet-runt verksamheter i Region Västmanland och ev. närliggande regioners sjukhus. Start sen höst 2023. Till Samsa-metoden hör ett digitalt verktyg där medarbetarna dagligen reflektera kring hur arbetspasset fungerat och identifierar ev. risker. I riskbedömningen ingår en skattning enl. färgskalan grön-gul-röd samt en notering av vad som har hänt och/eller har fungerat bra. Månadens skattningar sammanställs i ett visuellt cirkeldiagram och identifierade risker diskuteras vidare på ordinarie möten. Den visuella cirkeln visar månadens alla dagar och färgläggs dag för dag. Till verktyget finns en tillhörande webbplats med information om projektet där de också kan ta del av utbildning i metodiken via videoinspelningar. Uppdraget (samtliga delar nedan) behöver utvecklas i enlighet med regionens rekommendationer för att, när forskningsprojektet avslutas, möjliggöra fortsatt utveckling och förvaltning inom Region Västmanland. Uppdragets resultat tillfaller regionen som köpare. Regionens budget/prognoser bygger på forskningsanslag vilket innebär att nedan beskrivna moment behöver diskuteras ytterligare mellan parterna men vi önskar ändå att ni lämnar estimat på tidsåtgång och kostnad för detta enligt er bedömning.

Uppdragsbeskrivning:
-Designa ett digitalt verktyg i form av en webbaserad app. Fokus på användarvänlighet och lättillgänglig design utifrån regionens rådande skiss på interaktiv cirkel. Metoden visas i steg-för-steg i inledande utbildning/videoinspelningar. Månadskalendern som beskrivs i texten ovan ska ha klickbara datum. När man klickar ställs tre-fyra frågor och dessa kan besvara med korta ”noteringar” likt en post-it. Det går också att sätta en färg på datumet. Varje arbetsplats har en kalender som går att nå via inloggningen medarbetare (alla har samma) alt. chef.  Hur avancerat verktyget blir anpassas i dialog med teknisk utvecklare och är kopplat till budget. En nära dialog behövs med löpande avstämningar.  Detaljer i resp. klickfunktion sker i dialog med teknisk utvecklare. Gällande teknikval önskar Region Västmanland att leverantören använder valfritt open sourceteknik för att lösa uppgiften.
Separata inloggningar och hantering av data.  Möjlighet för resp. arbetsplats samt medarbetare/chefer att logga in separat. Möjlighet för varje arbetsplats att ta del av sin sammanställda statistik löpande (enklare diagram/staplar).  Dölja/maskera data för att ej göra det för lättillgängligt för utomstående att läsa. Upprätta en sammanfattande vy med statistik där projektansvariga kan följa arbetsplatsernas anonymiserade data/resultat. (i ett senare skede kan det bli aktuellt att titta på möjligheter att överföra/exponera data via ett API för ev. koppling till rådande avvikelsessystem i resp. region men det ingår inte i detta uppdrag)
Utveckla en tillhörande webbplats med information om projektet. Innehållssidor start/utbildning/FAQ/kontakt. Webbplatsens design ska vara användarvänlig och enkel och bedöms vara enkel att skapa avseende den tekniska designen i jämförelse med det digitala verktyget (som är den huvudprioriterade produkten).
Sammansättning av delar till digitalutbildning (länkad via webbplats). Kortare videoinspelning/presentation samt sammanfoga bilder steg-för-steg utifrån det digitala verktyget. Forskargrupp ansvarar för innehåll. Leverantören behöver eventuellt hjälpa att ”spela in” när någon från forskargruppen demonstrerar verktyget, dvs. en enkel steg för steg-guide samt att det går att länka utbildningen från webbsidan. Det kan vara så enkelt som power-point med videoinspelning. 

Utveckling under mars-april för att kunna pröva en prototyp av verktyget på referensgrupp i maj 2023. Behövs det sedan mindre justeringar, slutversion redo sista augusti 2023. Regionen prioriterar verktygets enkelhet och design för att tilltala resp. vidmakthålla arbetsplatsernas användande. Arbete kan utföras remote men vissa avstämningar ska kunna ske på plats för att diskutera verktygets olika funktioner, pröva ut dess användarvänlighet i dialog samt göra justeringar efter behov.

Skallkrav

Dokumenterad erfarenhet av liknande projekt med teknisk design/webbaserade appar.
Ange en kort beskrivning av referenscase samt kontaktuppgifter till referens.
Leverantören ska bifoga en beskrivning och ett estimat på uppskattat antal timmar för projektet.
Konsulten skall behärska svenska språket väl i både tal och skrift

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

God samarbetsförmåga
Lösningsorienterad
Mål- och resultatorienterad
God social förmåga

Övrig information

Option på förlängning månadsvis längst  t.o.m. 31/8-23, överenskommes mellan parterna senast 4 veckor innan gällande löptid utgår

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Pernilla Seger, mobilnummer 070-960 66 30.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag