Lösningsarkitekt Infrastruktur

By 11 maj, 2021 juni 14th, 2021 Data/IT
Roll Lösningsarkitekt
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-07-01
 Slutdatum 2023-06-30
 Omfattning 100%
 Ort Enköping
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-05-18 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se | 072-529 43 56)
 Referens nr 2587190
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Lösningsarkitekt Infrastruktur till vår samarbetspartner för uppdrag hos slutkund Försvarsmakten i Enköping.

Uppdraget omfattar:
Efter beslut under 2017 har ett stort antal utvecklings- och förändringsområden identifierats och planerats. Försvarsmakten avser samla genomförandet av dessa uppgifter i existerande linjeorganisation i syfte att säkerställa erforderlig samordning avseende tidplaner, resurser och leveranser.

Ett genomförande kommer att ske genom samordning av uppgifter såsom:
 Etablering av en dedikerad infrastruktur/domän för hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som inplacerats i säkerhetsskyddsklass Begränsat hemlig (BH)
 Fortsatt genomförande av åtgärder i Försvarsmaktens affärssystem PRIO för att möjliggöra hantering av BH-uppgifter.
 Utveckling av nya och anpassning av befintliga gateways och integrationer.
 Modernisering av Försvarsmaktens standardarbetsplats inkl. införande av förmågor avseende mobilitet och rörlighet samt åtkomst till tjänster på och över internet.

Konsultens roll:
Att verka i rollen som lösningsarkitekt för realisering och införande av etablering av en dedikerad infrastruktur/domän för hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som inplacerats i säkerhetsskyddsklass Begränsat hemlig (BH).

 Konsulten ansvarar för framtagning, vidmakthållande och vidareutveckling av arkitektur- och design för IT-system inkluderat relaterad dokumentation.
 Konsulten ansvarar för beredning av beslutsunderlag avseende design och lösningsförslag. I detta ingår att dokumentera olika typer av modeller, beskriva design- och lösningsförslag i t ex löpande text
och illustrativt i bilder och med olika grader av komplexitet/förenklingar.
 Konsulten analyserar verksamhetsbehov och omsätter behov och krav till en realiserbar och effektiv IT-arkitektur.
 Konsulten ger inriktning och stöd till utvecklingsarbete, och stödjer vid behov arbetet med t ex beredningar av arkitektur- och systemrelaterad dokumentation. Konsulten kan även komma att operativt
delta i tekniskt arbete under utvecklingsskedet, t.ex. vid installation och konfiguration av programvaror o dyl.
 Konsulten utvärderar byggd lösning mot beskriven arkitektur och mot Försvarsmaktens regelverk.
 Konsulten bereder underlag till systemlivscykelplaner och materielplaner avseende behov av förändringar inom produktdomän.
 Konsulten producerar presentations- och utbildningsmateriel till olika målgrupper.

Definitioner: (se * i kraven)
** Med stora organisationer med geografisk spridning avses organisationer med minst två tusen (2 000) anställda och verksamhet på minst fem (5) geografiskt skilda orter
*** Med centralt placerade standardsystem avses COTS-baserade IT-system som drifthålls i egen IT-infrastruktur och som nyttjas gemensamt för hela organisationen

Skallkrav

Nedan skallkrav måste uppfyllas och motiveras för att kund ska ta emot offert.
Relevant akademisk examen inom IT med minst sju (7) års arbetserfarenhet som IT- arkitekt/lösningsarkitekt, alternativt minst tolv (10) års arbetserfarenhet som IT-arkitekt/lösningsarkitekt
Minst sju (7) års sammanlagd arbetserfarenhet av framtagande av IT-arkitektur och IT-design varav minst tre (3) års sammanlagd arbetserfarenhet med inriktning mot IT-infrastruktur
Minst två (2) års sammanlagd arbetserfarenhet av framtagande av IT-arkitektur och IT-design i stora organisationer med geografisk spridning **
Minst ett (1) års sammanlagd arbetserfarenhet av arbete i rollen lösningsarkitekt vid implementation av centralt placerade standardsystem***
Minst ett (1) års sammanlagd arbetserfarenhet av arkitektur och design i enlighet med principerna för tjänsteorienterade arkitektur (SOA)
Minst sex (6) månaders arbetserfarenhet av processmodellering
Minst tre (3) års arbetserfarenhet som lösningsarkitekt i operativ (utförande) nivå.
Konsult ska vara flytande i det svenska språket i såväl tal som skrift.

Börkrav

Konsulten bör ha minst ett (1) år arbetserfarenhet av att bearbeta tekniskt komplexa arkitekturmodeller och skapa förenklade men korrekta presentationsvyer för en icke-teknisk målgrupp
Konsulten bör vara certifierad IT-arkitekt enligt IASA eller motsvarande
Konsulten bör ha minst ett (1) års sammanlagd arbetserfarenhet av att självständigt ta fram och vidmakthålla detaljerad systemrelaterad dokumentation, t ex systembeskrivning, installationsanvisning, driftsanvisning o dyl.
Konsulten bör ha minst ett (1) års sammanlagd arbetserfarenhet av arkitektur för virtualiserings- och molnplattformar med tillhörande servertjänster
Konsulten bör ha minst ett (1) års sammanlagd arbetserfarenhet av arkitektur för nätinfrastruktur (LAN, WAN)
Konsulten bör ha minst ett (1) års sammanlagd arbetserfarenhet av framtagning av IT-system/IT-infrastruktur avsedda för hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter*****

Övriga krav

CV måste vara på svenska. Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Registerkontroll nivå 2 (SUA) av konsulten kommer att genomföras
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool.

Personliga egenskaper

Mycket god kommunikationsförmåga/social förmåga

Övrig information

Förlängning längst t.o.m. 30 juni 2025.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag