Modellkonsult med expertkompetens till Raps hos Tillväxtverket

By 2 juni, 2021 juni 14th, 2021 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-09-01
 Slutdatum 2022-12-31
 Omfattning %
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-06-18 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Jonas Pettersson (cv@keyman.se | 076-231 26 69)
 Referens nr 2654238
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult/leverantör för rollen som modellkonsult med expertkompetens till Raps hos Tillväxtverket.

Uppdraget omfattar:
Raps är ett verktyg för regional planering och kan användas till både en- och flerregionala analyser. Raps används av nationella, regionala och privata aktörer. De främsta användningsområdena är för att göra regionalt jämförande nulägesbeskrivningar, analysera utveckling över tid både som historiska tillbakablickar och prognostiserade framtidsutsikter, analysera samband mellan struktur- och utvecklingsvariabler, göra regionala simuleringar och konsekvensanalyser, med mera. Regioner i Raps-sammanhang kan vara kommuner, län och funktionella analysregioner
Nu söker vi resurser för att underhålla, analysera och utveckla modellsystemet som applikationen Raps baseras på.

Leverantören ska löpande och på begäran av Tillväxtverket tillhandahålla tjänster för anpassningar, uppdateringar och revideringar av modellsystemet och dess parametrar. Därefter bestäms när vad ska göras i dialog mellan Tillväxtverket och leverantören.

Leverantören ska löpande tillhandahålla ett användarstöd för Raps avseende användningen av modellsystemet. Användarstödet ska ha kapacitet att bekräfta för användaren att frågan är mottagen inom en (1) arbetsdag.

Leverantören skall kunna tillhandahålla analyser och prognoser i Raps på initiativ av Tillväxtverket.

Uppdragstagaren ska på Tillväxtverkets begäran kunna genomföra minst en Raps-utbildning per år. Rapsutbildningen ska kunna ha upp till 15 deltagare. Tillväxtverket ansvarar för att förse uppdragstagaren med lokal, vid behov, för att kunna genomföra utbildningarna vid utbildningstillfällena.

Leverantören ska delta på möten med de som arbetar med att drifta, underhålla och utveckla Raps. Dessa möten äger rum 6 – 12 gånger per år. Det finns möjlighet att delta on line, men leverantören ska kunna närvara fysiskt vid minst ett tillfälle per halvår. Arbetsgruppsmötena hålls oftast i Stockholm, men kan komma att hållas även i Östersund.

Leverantören ska uppmärksamma Tillväxtverket på behov av dokumentation, och på begäran skapa och underhålla dokumentation som är viktig för förståelse och användning av modellsystemet.

Ingen ersättning utgår för resor till möten i Stockholm. Övriga resor ersätts med verifierade kostnader som avser resa inom Sverige om ej annat skriftligen överenskoms. Restidsersättning utgår ej.

Uppdragstagaren ska kunna tillhanda en konsult som kan få stöd av minst ytterligare en konsult vid behov som kan ansvara för uppdragstagarens åtagande för modellsystemet gentemot Tillväxtverket.

Uppdraget är uppskattningsvis 400-750 timmar per år som fördelas i samråd med uppdragsgivaren.

Arbetet bedrivs i huvudsak externt.

Skallkrav

Utbildning inom Nationalekonomi eller motsvarande område som Tillväxtverket bedömer som relevant
Dokumenterad djup kunskap om modellsystemets teoretiska grund. Det inne-bär att gruppen har specialistkunskaper inom områdena: – Demografi – Arbetsmarknad – Bostadsmarknad – Regionalekonomi – Sambanden mellan dessa områden i ett regionalt (rumsligt) perspektiv
Flerårig dokumenterad erfarenhet av modellutveckling, med användning av kvalificerade statistiska och ekonometriska metoder för att estimera matematiska modellsamband inom nämnda områden. Estimerade modellsamband för flyttningar, arbetskraftsutbud och huspriser är några exempel
Stor kunskap om och erfarenhet av arbete med de datakällor och modeller som på nationell och regional nivå förser Raps med beräkningsförutsättningar för respektive område. Det innebär bland annat att gruppen har dokumenterad ingående kännedom om SCB:s befolkningsstatistik och befolkningsprognoser, nationalräkenskaper och Konjunkturinstitutets prognosmodeller
Dokumenterad förmåga att vägleda användare av Raps modell-system
Dokumenterad erfarenhet av att hålla utbildningar i Raps modellsystem
Flerårig dokumenterad erfarenhet att genomföra Raps-analyser av skilda slag som exempelvis både enregionala och flerregionala prognoser och/eller scenarion
Skall ha goda kunskaper i svenska. Det är viktigt då all dokumentation sker på svenska

Börkrav

God förmåga att samverka med övriga specialister inom området

Övriga krav

Leverantören ska tillhanda två konsulter som för leverantörens räkning kan ansvara för modellsystemet enligt punktera under “skall- och bör-krav”.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.

Personliga egenskaper

Självgående
Kommunikativ
Analytisk
Lösningsorienterad
Driven
Flexibel

Övrig information

Option på förlängning: Tillväxtverket har ensidigt rätt att förlänga avtalet en eller flera gånger fram till som längst 2026-12-31. Begäran om förlängning ska ske skriftligen senast 2 månader innan avtalsperiodens slut.

Utvärderingskriterier:
Utöver konsultens kompetens och erfarenhet värderar vi personliga egenskaper högt.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor, kontakta Jonas Pettersson 076-231 26 69.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag