Översyn av supportorganisation för IT och telefoni i Nynäshamns kommun

By 28 juni, 2022 augusti 9th, 2022 Data/IT
Roll Utredare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-08-31
 Slutdatum 2022-12-31
 Omfattning 50%
 Ort Nynäshamn
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-08-15 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referens nr 4295569
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Översyn av supportorganisation för IT och telefoni i Nynäshamns kommun.

Bakgrund
Nynäshamns kommun består av 5 olika förvaltningar med ca 2000 medarbetare. Kommunen erbjuder support för IT och telefoni på flera olika sätt till förvaltningarnas medarbetare.

Driften för IT-miljön är outsourcad och i leverantörens åtagande ingår även en servicedesk, inklusive SPOC-funktion. För telefonirelaterade frågor ansvarar telefonileverantören för support och användarstöd. Utöver detta finns det även en intern supportorganisation som bistår med användarstöd samt en separat driftorganisation för skolans verksamheter.

Att support ges på många olika sätt av flera olika aktörer har visat sig innebära en otydlighet gentemot kommunens medarbetare och också en oklar ansvarsfördelning för aktörerna i de olika supportorganisationerna. Supportåtagandet har i många fall blivit svårt att avgränsa.

IT-miljön har också blivit allt mer komplex samtidigt som användandet av IT-tjänster och system inom kommunens samtliga verksamheter stadigt ökar. Detta gör att en total översyn av kommunens supporttjänster för IT och telefoni behöver genomföras och en ny organisation behöver föreslås som bättre möter medarbetarnas behov.

Uppdrag
Utvecklingsavdelningen på kommunstyrelseförvaltningen i Nynäshamns kommun avser med detta avrop upphandla en konsult för att genomföra och leda en förstudie som syftar till att kartlägga de kommunövergripande behoven av IT-och telefonisupport, samt föreslå en organisation som tillmötesgår de identifierade behoven. I resultatet ska även en ekonomisk analys samt tidplan för övergången till ny supportorganisation presenteras där hänsyn tas till nu gällande avtalstider och andra eventuella beroenden.

I behovsanalysen kommer särskild vikt att läggas vid medarbetarnas behov av att ha tillgång till support på plats kontra support på distans.

Förstudien ska resultera i en rapport där nuläge, behov, konsekvenser, börläge och tidplan presenteras. Förstudien ska sedan utgöra underlag för beslut om kommande supportorganisation.

Resurser
Konsulten kommer att leda arbetet med förstudien med stöd från IT-enheten på Utvecklingsavdelningen. Kommunens förvaltningar kommer tilldela egna resurserför att bistå med nödvändig verksamhetskompetens. Detta kan komma att innebära deltagande i projektgrupp eller referensgrupp samt medverkande vid projektaktiviteter såsom workshops.

Uppdragets omfattning kommer att variera under projekttiden. Under de mest arbetsintensiva perioderna i projektet uppskattas insatsens omfattning till 50-100% av en heltid.

Skallkrav

Ska ha mångårig erfarenhet av utredningsuppdrag
Ska vara väl insatt i kommuners olika verksamhetsområden
Ska ha erfarenhet från uppdrag inom offentlig sektor
Ska ha förståelse för digital transformation och erfarenhet kring olika verksamheters IT-behov
Ska vara lyhörd och ha förmåga att fånga organisationens behov och förutsättningar

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Kommunikativ
Analytisk
God samarbetsförmåga
Driven

Övrig information

Om konsultbolaget arbetar med team kan den erbjudna kompetensen spridas på fler än en (1) person från konsultbolaget. Huvudansvaret för uppdraget ska dock vara tydligt utpekat och tilldelat en namngiven person. Huvudansvarig i teamet ska aktivt driva projektet under hela projekttiden och vara kommunstyrelseförvaltningens huvudsakliga kontaktperson. Vid byte av kontaktperson ska den lösning som erbjuds godkännas av beställaren. Alla personer i teamet ska inneha samma kompetensnivå.

Nynäshamns kommun ska inte belastas med ökade kostnader på grund av konsultbolagets arbete i team, deltar t ex hela teamet vid ett möte ska endast kostnader motsvarande en konsult debiteras.

Option på förlängning längst t.o.m. 2023-06-30.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag