Projektledare för larm och sensorpresentationssystem – Offert skickad till kund

By 12 mars, 2020 maj 28th, 2020 Data/IT
Roll Projektledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-04-01
 Slutdatum 2022-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Enköping
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-03-18 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se)
 Referens nr 1866176
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Projektledare för larm och sensorpresentationssystem till vår samarbetspartner för uppdrag hos Försvarsmakten i Enköping.

Uppdraget omfattar:
Försvarsmaktens bevakningssystem omfattar en flora av moderna och äldre systemlösningar och ett behov av konsolidering och modernisering föreligger. Ett omfattande arbete pågår inom Försvarsmakten nedifrån enskild sensor upp till lokala, regionala och centrala system. Omsättning av systemlösningar erfordras både centralt samt lokalt vid vakter inom garnisoner, baser och flottiljer.
Avsikten är att ta fram ett samlat systemkoncept som kan användas vid Försvarsmaktens verksamheter inom området larm- och sensorpresentation (exempelvis fysiskt skydd, perimeterlarm m.m.). Arbetsnamnet för detta systemstöd är LSP LORENA (Larm och SensorPresentation, LOkalt, REgionalt och NAtionellt).

Försvarsmakten har därutöver andra pågående förändringsinitiativ inom området teknisk bevakning vilket innebär att konsulten dels kan komma att verka som projektledare för sådana projekt, och/eller deltagare i andra projekt utifrån konsultens sakkunskap inom området.

Utvecklingsprojekt och uppdrag inom vidmakthållande (förvaltning) kommer att erfordra samordning vilket gör att projektledaren kommer att genomföra löpande samverkan med såväl andra projekt och förvaltningsutförare som andra verksamheter inom Försvarsmakten.

Konsultens arbetsuppgifter:
Konsultens roll är att verka i rollen som projektledare för ett eller flera projekt inom området teknisk bevakning från förstudieprojekt till utvecklingsprojekt, förvaltningsprojekt samt projekt med syfte att avveckla IT-lösningar.
I konsultens arbetsuppgifter som projektledare ingår men begränsas inte arbetet, till följande:
 Projektplanering inklusive men inte begränsat till intressentanalys, resursplanering, riskanalys och kommunikationsplanering.
 Projektledning för att genomföra planerat projekt, leverans av beslutade leveransobjekt.
 Uppföljning och återrapportering av projektets status, inklusive rapportering av samtliga milstolpars och leveransobjekts status.
 Ändringshantering vad gäller projektets planer inklusive milstolpar och leveransobjekt.
 Ledning av och praktiskt deltagande i arbets- och samordningsmöten vid framtagande av projektets alla leverabler.
 Kommunikationsaktiviteter med nyckelintressenter.

Projektledaren samordnar berörda organisationer i problemdefinitioner och behovsbeskrivningar samt funktionell- och icke funktionell kravspecificering. Projektledaren svarar för att lösningsförslag tas fram på överordnad arkitekturell nivå. I realiseringsfas ingår att leda tekniskt genomförande av beslutade utvecklingsåtgärder, förbereda genom t ex avtalshantering en kommande drift- och förvaltning av lösningen samt genomföra överlämning till mottagande drift- och förvaltningsutförare som kan vara extern eller försvarsmaktsintern part.

Konsulten är en ”spelande lagledare” i olika omfattning beroende på projektens omfattning och deltar i normalläget i praktiskt projektarbete – ibland som ensam resurs vid vissa faser vilket innebär att konsulten måste besitta IT-kompetens inom aktuellt område och vana vid att ta fram teknisk dokumentation samt granska teknisk dokumentation som bereds inom projektet.
Inom ramen för arbetet som Projektledare ingår även arbetsuppgifter såsom att stödja FM Projektsamordnare med t ex rapportering till styrgrupp och beredning av olika typer av beslutsunderlag.
Då TVK Ledsyst som helhet nyttjar all tillgänglig kompetens där den bäst gör nytta i verksamheten kan konsulten utöver projektledningsuppdrag även komma att tilldelas vissa linjeuppgifter såsom utredningar och förstudieuppdrag.

Skallkrav

Nedan skallkrav måste uppfyllas och motiveras för att kund ska ta emot offert.
Relevant akademisk examen inom IT-området alternativt ingenjörsområdet och minst tio (10) års arbetserfarenhet inom IT-området, alternativt minst femton (15) års arbetserfarenhet från IT-området.
Konsult ska ha arbetserfarenhet av IT- projektledning.
 Arbetserfarenheten ska vara erhållen under minst tio (10) år.
 Varav minst tre (3) år inom området teknisk bevakning, dock minst ett (1) år för projekt med uppgift att realisera och införa PSIM-system (Physical security information management)
Konsult ska ha minst fem (5) års sammanlagd arbetserfarenhet av tekniska lösningar inom området teknisk bevakning.
Konsult ska ha minst tre (3) års sammanlagd arbetserfarenhet av IT-säkerhetsområdet som omfattas av lagstiftad eller på annat sätt formaliserade krav på säkerhet, såsom försvar, polisväsende, bank/finans och vård eller motsvarande.
Konsult ska ha minst ett (1) års sammanlagd arbetserfarenhet av genomförande av förstudier där behovs-, verksamhets- och kravanalyser ingår.
Konsult ska ha minst ett (1) års sammanlagd arbetserfarenhet av utvecklingsprojekt där syfte varit att konsolidera och avlösa äldre systemlösningar.
Konsult ska ha minst ett (1) års sammanlagd arbetserfarenhet som projektledare för utvecklingsprojekt med uppgift att realisera centrala larmpresentationssystem för organisationer med minst 500 anställda och verksamhet på minst två (2) geografiskt skilda orter (t.ex. larmcentraler).
Konsult ska ha minst ett (1) års sammanlagd arbetserfarenhet av projektledning av utvecklingsprojekt där lösningarna varit avsedda för hantering av sekretessreglerade uppgifter** (Se bilaga för definition)

Börkrav

Konsult bör ha minst 18 månaders arbetserfarenhet som IT-projektledare för projekt med uppgift att realisera och införa PSIM-system (Physical security information management)
Konsult bör ha minst 18 månaders arbetserfarenhet som projektledare för utvecklingsprojekt med uppgift att realisera centrala larmpresentationssystem för organisationer med minst 500 anställda och verksamhet på minst två (2) geografiskt skilda orter (t.ex. larmcentraler).
Konsult bör ha minst 18 månaders arbetserfarenhet av projektledning av utvecklingsprojekt där lösningarna varit avsedda för hantering av sekretessreglerade uppgifter**
Konsult bör ha minst ett (1) års arbetserfarenhet av projektledning av utvecklingsprojekt där lösningarna varit avsedda för hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter*** (se bilaga för definition)

Övriga krav

CV måste vara på svenska, bifoga i Wordformat under fliken Dokument
Registerkontroll nivå 2 (SUA) av konsulten kommer att genomföras
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool.

Personliga egenskaper

Övrig information

Utvärderingsmodell: Den kandidat som uppfyller samtliga skallkrav och helst även börkraven, samt har lägst pris går vidare i utvärderingen.
Förlängning längst t.o.m. 2024-12-31
Under “bifogade dokument” finns en helhetsbeskrivning av uppdraget samt definitioner, bifogat.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag