Projektledare för Nytt beslutsstödsystem till Haninge Kommun

By 20 november, 2020 december 4th, 2020 Data/IT
Roll Projektledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-12-01
 Slutdatum 2022-02-28
 Omfattning %
 Ort Haninge
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-11-24 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se)
 Referens nr 2208667
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Projektledare för Nytt beslutsstödsystem till Haninge Kommun.

Uppdraget omfattar:
BAKGRUND:
Datadrivet beslutstöd har seglat upp som en alltmer angelägen fråga i både privat och offentlig sektor i takt med att komplexiteten i verksamheter ökar.
Haninge kommun har sedan flera år beslutsstöd till verksamhetschefer med rapporter i Hypergene, med tyngdpunkt på ekonomi och personalsiffror. Hypergene är även plattform för verksamhetsplan, uppföljning och rapportering. Lösningen tillfredsställer de krav som ställts på den.
Den tekniska utvecklingen av beslutsstödsystem är snabb. Efter förra upphandlingen 2013-2014 så har beslutstödssystemsmarknaden utvecklats och systemen i sig har andra funktioner, teknik m.m.
Kommunens förmåga till strategisk analys och beslutsstöd för strategiska frågor kan stärkas. Behovet har konstaterats från införandet av en kompetensförsörjningsmetodik och från personalavdelningens arbete med förmågekartläggning. Social- och äldreförvaltningen samt utbildningsförvaltningen har också behov av systemstöd för kvalitetsledningssystem enligt nationella föreskrifter. Kommunstyrelseförvaltningens pågående utvecklingsuppdrag med styr- och uppföljningsprocess ska ge grund för ett övergripande ledningssystem. Oavsett förvaltning så finns en brist på verktyg för den som vill analysera kommunens eller enskilda verksamheters olika data efter samband, trender och indikatorer.
När nu det förlängda avtalet med Hypergene löper ut årsskiftet 2021/2022 kommer ett tillfälle att ta ett helhetsgrepp kring frågan om systemstöd för styrning, beslutsstöd och analys och finna en framtidssäkrad lösning.

Kommunens beslutstödssystem kommer att stödja chefer, strateger, controllers m.fl. i arbetet att planera, följa upp, analysera och förbättra verksamheternas resultat och resursanvändning. Beslutstödssystemet kommer också vara ett stöd i prognos och scenarieanalyser

UPPDRAGET:
En framtidssäkrad lösning för beslutstödssystem behöver upphandlas och implementeras i kommunens verksamheter, samt föregås av ett förarbete för att få fram en lägesbild av önskemål och behov.
Nuvarande lösning (Hypergene) har en avtalsperiod som löper ut vid årsskiftet 2021/2022.
Årsskiften är även en lämplig tid att övergå till en ny lösning då det harmoniserar med flera kommunala processer som avses ingå.

MÅL
Att per 2021-12-31 har genomfört och levererat följande:
– behovsfångst och nulägesanalys
– kravfångst genomförd och förfrågningsunderlag framtaget till en kvalitet och ett format som innebär att annonsering/upphandling kan genomföras.
– genomföra upphandling i samarbete med Upphandling Södertörn med målet att teckna ett affärsmässigt gott avtal
– planera och genomföra implementering av den nyavtalade lösningen inklusive integrationer och ev. anpassningar av arbetssätt
– planera och genomföra utbildning till utvalda användare, ffa blivande administratörer och superusers

LEVERANS
Uppdraget är utfört då upphandlad leverantörs lösning är i full drift i verksamheten.

OMFATTNING:
Uppdragets omfattning estimeras till 75% och kan komma att variera under uppdragstiden.
Uppdraget ska genomföras på plats i Haninge Kommun i de fall beställaren så anser lämpligt i relation till Covid-19 i samhället, därutöver genomföras på distans genom Teams som är kommunens verktyg.

FÖRUTSÄTTNINGAR:
– Konsulten ska arbeta enligt den metodik, modell och med de verktyg som kommunen fastställer.
– Konsulten ska lägesrapportera i av kommunen angivet verktyg i syfte att möjliggöra uppföljning och styrning.
– Konsulten ska ge beställaren tillräckligt underlag för god granskning och rimlighetsbedömning av fakturerad tid.
– Konsulten ska säkerställa tillgång till egen dator och mobiltelefon under uppdraget.
– Konsulten ska säkerställa möjlighet att genom digital identifiering (ex. Bank-ID, e-legitimation, SMS) kunna logga in till den av kommunen tillhandahållna inloggningsportalen.

Skallkrav

Konsulten ska kunna tala och skriva svenska språket flytande.
Konsulten ska ha genomfört liknande uppdrag i offentlig verksamhet, vilket ska styrkas med kort uppdragsbeskrivning och kontaktperson till referensuppdrag
Konsulten ska ha erfarenhet av uppdrag i kommun där kommunikation och dialog med användare inom flera förvaltningar varit aktuellt. Ska styrkas med kort uppdragsbeskrivning och kontaktperson till referensuppdrag.
Konsulten ska ha erfarenhet av och förståelse för de kommunala processerna som kan komma att ingå i beslutsstödet. Ska styrkas med en beskrivning av hur detta krav uppfylls.

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Kommunikativ, kan anpassa budskap till mottagare och syfte i tal, text och bild
God social förmåga, ger förtroende och lyssnar in omgivningen
Lösningsorienterad genom flexibilitet och anpassningsförmåga
Resultatorienterad, kan föreslå och genomföra det som är nödvändigt för att klara uppdraget och tidplanen.

Övrig information

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

OPTION:
Option till förlängning av uppdraget med upp till ytterligare 4 månader med en omfattning% baserat på beställarens bedömning och behov.

För eventuella frågor kontakta Annette Mårdberg, mobilnummer 072-219 52 19.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag