Projektledare och Arkitekt till Pensionsmyndigheten. Status: Offert skickad till kund

By 30 september, 2019 oktober 18th, 2019 Data/IT
Roll Projektledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2019-10-03
 Slutdatum 2019-12-31
 Omfattning 50%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2019-10-02 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se)
 Referens nr 1570974
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Projektledare och Arkitekt till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten (PM) står inför en rad av förändringar och en stor del av dessa är en direkt konsekvens av departementspromemoriorna ”Översyn av grundskyddet för pensionärer” (Ds 2018:8) och ”Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem” (Ds 2019:2).
Under hösten 2018 har ett antal analyser gjorts som sammantaget pekar på att de förmånssystem som Pensionsmyndighetens verksamhet vilar på kommer att behöva förändras för att vara ändamålsenliga i förhållande till kommande förändringar med avseende på lagar och regelverk. Dagens IT-system möter inte framtida krav och PM behöver från och med år 2021 en alternativ lösning. Efter analys har slutsatsen varit att man bör gå vidare med att etablera nya förmånssystem för att möta upp den nya kravbilden.
Syftet med programmet är:
* På kort och medellång sikt klara av att möta de nya kraven från pensionsöverenskommelsen, grundskyddsutredningen mm
* På kort sikt lösa problemet med att de nuvarande systemen för ålderspensionen inte går att förändra inför kommande lagförslag
* På medellång till lång sikt skapa en effektivare verksamhet både vad gäller kostnader och tid
* På kort och lång sikt sänka komplexiteten i systemen för att göra dessa förändrings och förvaltningsbara över tiden.
En av effekterna av denna nya arkitektur är att dataflöden kommer att förändras och därvidlag påverka Pensionsmyndighetens arbete med statistik och analys.
I ett första skede behöver en förändrad samverkan mellan de nya IT-systemen och funktionerna för Statistik och Analys analyseras.

Vi söker nu en konsult som skall hjälpa oss att analysera en förändrad interaktion mellan de nya förmånssystemen och dagens lösning för statistik och analys kommer att se ut och vilka alternativa vägval som finns.

Huvudsakliga leverabler blir:
• Förändringsbehov och förändrings-möjligheter identifierade
• Alternativa vägval beskrivna med för respektive nackdelar för de olika vägvalen.
• Inventera och vid behov dokumentera dagens dataflöden inom statistik och analys.

Skallkrav

Den konsult som vi önskar engagera för detta uppdrag ska ha mångårig erfarenhet av att såväl analysera som implementera system och dataflöden. Det är viktigt att konsulten är kommunikativ, har lätt att samarbeta, kan hantera och motivera människor i förändringssituationer. Vi vill även att konsulten är mål- och lösningsinriktad. Vi tror att det är fördel om konsulten har kompetens inom försäkring och eller pensionssystemet då det finns många värderegler som förmånen måste förhålla sig till.
Skall ha minst 10 års erfarenhet av system och dataanalys.
Skall ha lång erfarenhet av att kommunicera inom samtliga nivåer.
Stor och bred erfarenhet av arkitekturarbete på både övergripande och detaljerad nivå.
Skall ha verkar som ansvarig arkitekt för minst ett område inom en myndighet.
Erfarenhet av IT-strategiska aspekter inom myndighetssfären.
Dokumenterad förståelse för digitaliseringens möjligheter inom myndighetssfären.
Dokumenterad erfarenhet av att analysera och presentera strategiska vägval inom myndigheter.
Kunskaper om olika lösningar för statistik och analys.

Börkrav

Bör ha erfarenhet av att arbeta med produkt och tjänster som styrs utifrån regelverk.
Bör ha erfarenhet av kvalitetsgranskning och känner väl till viktiga parametrar vid granskningar.
Bör ha erfarenhet av komplexa systemutvecklingsprojekt i storleksordningen på minst 5 MSEK
Bör ha erfarenhet av större implementerings projekt som inkluderar systemutveckling, nya arbetsrutiner och nya processer, storleksordning 25 MSEK uppåt
Bör ha erfarenhet av försäkring och pensionsbolag

Övriga krav

Registerkontroll nivå 2 (SUA) av konsulten kommer att genomföras. Se info i bifogat dokument.
Alla konsulter med uppdrag som kräver placering i säkerhetsklass ska vara svenska medborgare.
Konsulter som ska ha tillgång till Pensionsmyndighetens system genom inloggning med e-tjänstekort ska inneha svenskt personnummer.

Personliga egenskaper

Kan motivera och få med sig människor
Kan omvandla olika typer av krav (verksamhet, värderegler, icke funktionella krav) till kvalitetskrav
Förmåga att självständigt driva och genomföra eget arbete
Ha lätt för att samarbeta och bygga relation på alla plan i en organisation
Kommunikativ och pedagogisk

Övrig information

Option på förlängning längst till 2020-12-31
Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.
Eventuellt kan resor inom landet förekomma i uppdraget.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag