Projektledare till nätverkslyftet – koordinerad förbättring av nätverk i Haninge Kommun – offert skickad till kund!

By 14 oktober, 2020 oktober 26th, 2020 Data/IT
Roll Projektledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-11-02
 Slutdatum 2021-01-31
 Omfattning 75%
 Ort Haninge
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-10-19 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se)
 Referens nr 2146474
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en projektledare för Nätverkslyftet – koordinerad förbättring av nätverk till Haninge Kommun

Uppdraget omfattar:

BAKGRUND:
Under 2020 har Digital Utveckling (DU) arbetat med upphandling av nya avtal och leverantörer för Telefoni, WAN och LAN. Det är planerat att nya avtal ska vara tecknade under november 2020. Innevarande avtal gäller tom 2021-09-14. Innan dess ska nya avtal och nya leverantörer tagit över drift (transition) samt även gjort en del förändringar/ förbättringar (transformation) De nya avtalen innebär att Haninge kommun köper WAN och LAN som tjänst och att de inte ska äga relaterad hårdvara. Vidare planeras att nya avtal ska hantera all teknikskuld och gammal uttjänt hårdvara ska bytas ut under 2021.

Förutsättning för en god transition är samarbetet med kommunens verksamheter som idag är interna nätverkskunder. Transitionen måste ske i samråd och samplanering med verksamheten i syfte att reducera påverkan på daglig verksamhet och minimera risker i samband med nätverkkritiska samhällsfunktioner så som tillgång till vårdjournal och genomförande av utbildning.

Effektmålet är att alla kommunens verksamheter har ändamålsenlig nätverkskapacitet 2022.

UPPDRAGET:
Projektet ska skapa förutsättningar för den nya leverantören att under sin avtalstid kunna förflytta kommunen mot effektmålet avseende en ändamålsenlig nätverkskapacitet. De nya leverantörerna kommer att behöva en plan från kommunen för när förändringar kan genomföras. De kommer även behöva kontaktpersoner att detaljplanera tillsammans med samt kontaktpersoner som kan testa förändringarna. Till detta kommer ett massivt behov av kommunikation och planering inom Haninge kommuns verksamheter.
Haninge kommun vill inte bara att leverantörerna tar över ”as-is” utan vill även att de ska förbättra nätverksmiljön vid eller i samband med övertagandet. Det innebär att Haninge kommun behöver specificera vilka förändringar de vill att de ska genomföra samt när i tiden. Att byta avtal och leverantörer samt att gå från att äga hårdvara till att köpa som tjänst innebär stora förändringar. Det innebär även stor påverkan på verksamheterna. Om tex WAN förbindelser ska ”bytas ut” innebär det avbrott i verksamheten (Change management) Om tex uttjänsta switchar och Accesspunkter ska bytas ut innebär det avbrott i verksamheten (Change management) Om central nätverksutrustning ska bytas/ uppgraderas innebär det avbrott i verksamheten (Change management).

MÅL
Projekt ska ta fram behov, önskemål och planer, förankra dessa planer samt ta fram kontaktpersoner och ansvariga för respektive verksamhet och site. Dessa kontaktpersoner behöver delta i överförings- och transformationsprojektet för nya avtal rörande nätverk. Planerna ska kommuniceras och stämmas av med nuvarande och nya leverantörer.

LEVERANS
1 Det finns en plan för vilket behov av ”nätverkslyft” (NL) respektive site i kommunen har. Denna plan är framtagen tillsammans av DU och verksamheten
2 Det finns en övergripande plan för när i tiden NL ska genomföras för respektive site
3 Riktlinjer och regler kring vad kommunens nätverk för användas till är uppdaterade. (Vilka devices, hur många, vilken ”trafik” etc. Behöver ev.brytas ned/ bestämmas för olika verksamheter/ skolor mm)
4 Förteckning över ansvariga för respektive verksamhet och site som kan vara kontaktperson och planera för NL (changes) finns och kan hållas aktuell på ett strukturerat sätt med minimal administration.

OMFATTNING:
Start omgående och leverans senast sista januari 2021 med en omfattning på ca 75 %. Arbetet kommer till största del att ske på plats i Haninge Kommun då möjlighet till det personliga mötet med verksamheterna kommer att vara avgörande för leveranserna. Vissa möten/aktiviteter kan ske över Teams.

Mer information finns i bilaga: Projektdirektiv- Nätverkslyftet ver 2.1

FÖRUTSÄTTNINGAR:
– Konsulten ska arbeta enligt den metodik, modell och med de verktyg som kommunen fastställer.
– Konsulten ska lägesrapportera i av kommunen angivet verktyg i syfte att möjliggöra uppföljning och styrning.
– Konsulten ska ge beställaren tillräckligt underlag för god granskning och rimlighetsbedömning av fakturerad tid.
– Konsulten ska säkerställa tillgång till egen dator och mobiltelefon under uppdraget.
– Konsulten ska säkerställa möjlighet att genom digital identifiering (ex. Bank-ID, e-legitimation, SMS) kunna logga in till den av kommunen tillhandahållna inloggningsportalen.

Skallkrav

Kompetens och erfarenhet inom nätverk (LAN och WAN) i kommunal verksamhet, ffa skola. Ska styrkas med kort uppdragsbeskrivning och kontaktperson för referensuppdrag.
Stor social förmåga att skapa förtroende hos användare och förståelse för deras behov. Ska styrkas med kort uppdragsbeskrivning och kontaktperson för referensuppdrag
Körkort personbil

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort (max 255 tecken) i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Kommunikativ, kan anpassa budskap till mottagare och syfte i tal, text och bild på svenska. Dialog med verksamhet kommer att vara en stor del av uppdraget. Stor vikt i utvärderingen kommer att läggas på konsultens förmåga att förklara och skapa förståelse hos verksamheten avseende närverkskapacitet och den plan som behöver tas fram inför transition som kan komma att påverka verksamheten
Analytisk, kan dra slutsatser av komplexa och omfattande situationer och informationsmängder Den insamlade informationen ska kunna omsättas till en plan för transisionen som helhet där beroende kan vara många.
God social förmåga, ger förtroende och lyssnar in omgivningen Att skapa förtroende hos verksamheten kommer att vara avgörande för att kunna leverera målen med tillräcklig kvalitet.
Lösningsorienterad genom flexibilitet och anpassningsförmåga Var flexibel när det kommer till hur, när och var verksamheten kan föra dialogen i syfte att samla in den information som behövs och skapa förståelsen och förtroende för kommande transition.
Resultatorienterad, kan föreslå och genomföra det som är nödvändigt för att klara uppdraget och tidplanen.

Övrig information

OPTION:
Option till förlängning är möjlig under resterande del av 2021 i syfte att baserat på uppdraget stödja det kommande transitionsprojektet. Omfattning under option fastställs i dialog med beställare.

BETALNINGSSÄTT:
Fast pris för fas 1 – detta uppdrag
Pris per timme för fas 2 – optionen

ÖVRIG INFORMATION:
Observera att fast pris ska anges för uppdraget, men att pris per timme ska anges för optionen.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Annette Mårdberg / Elina Engman Östhem, mobilnummer 072-219 52 19/ 070 263 06 57

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag