Sailpoint IIQ konsultteam till Pensionsmyndigheten

By 8 september, 2020 september 21st, 2020 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-10-01
 Slutdatum 2021-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-09-10 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se)
 Referens nr 2057795
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu Sailpoint IIQ konsultteam till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Syftet med avropet är att Pensionsmyndigheten tillsammans med leverantören ska verka för en stabil miljö med god prestanda som motsvarar våra användares behov. Pensionsmyndigheten behöver stöd i frågor kring utvecklingsmöjligheter såväl som konkreta felavhjälpande åtgärder.

Beskrivning av Pensionsmyndighetens organisation kring applikationen.
Pensionsmyndighetens organisation inom IAM består av två delar, en i denna externa ID-tjänst (support och förvaltning, viss utveckling) och en med interna resurser för utredning/analys och viss utveckling.

Pensionsmyndigheten ansvarar för att ha en beställarorganisation med en IAM Manager samt kontaktpersoner för ID-tjänstens förvaltning.
IAM Manager ansvarar för att delge leverantör av ID-tjänsten dokumentation gällande regelefterlevnad, samt styrande dokument inom IAM-området.

Kontaktyta mot leverantör:
Primär kontakt mot leverantör är teamet kring behörighetsportalen, under ledning av IAM Manager. I särskilda fall kan tekniker inom IT göra en anmälan om den är av teknisk karaktär.
Ärenden och incidenter rapporteras i verktyg som tillhandahålls av Pensionsmyndigheten.

Avropets utformning:
ID-tjänsten (fastprisdel)

Support:
• Incidenthantering
• Problemhantering

Förvaltning:
• Ändringshantering
• aktiviteter för att ”hålla igång” ID-tjänsten

Incidenter ska hanteras i ett av myndigheten utpekat ärendehanteringssystem och ska hanteras från initialt rapporterad incident till avslutad Incident.
Sammanfattad rapportering av incidenter sker månadsvis till utpekad person inom myndighetens IAM-organisation.

Incidenter som identifieras som problemärenden ska planeras tillsammans med utvecklingsdelen för att inkluderas i releaseplaneringen. Problemärenden som innebär nyutveckling och/eller nykonfiguration ska alltid meddelas utsedd person på myndigheten för beslut om genomförande. Efter beslut ska problemärenden utföras inom ramen för ID-tjänsten om inte annat anges.

Följande aktiviteter är aktiviteter inom Förvaltningen och är inkluderade inom fastprisdelen för ID-tjänsten:
• Kontroll av konfigurerade körningar
• Manuella rättningar av identitetskuber
• Manuella rättningar av identitets- och behörighetsbeställningar
• Anslutningar av system med standardkonnektorer
• Skapa och ändra roller
• Konfiguration av behörighetscertifieringar
• Versionshantering, releasebyggen och deployment av miljön
• Konfiguration och förändringar av policys
• Rapporter, utsökningar och ”ad-hoc” analyser
• Förvaltningsplanering
• Dokumentation
• Livscykelhantering Sailpoint IdentityIQ i utvecklingsmiljöer, testmiljöer och produktionsmiljöer
• Livcykelhantering av konnektor mot Navet
• En årlig uppgradering, eventuella patchningar löpande under avtalstiden
• Deltagande på kvartalsvisa förvaltningsmöten, på plats hos Pensionsmyndigheten. Kostnader förknippade med dessa resor ingår i fastprisuppdraget.
• Support vardagar via telefon, mail och mail helgfria vardagar kl 8-16:30
• Inställelsetid: Leverantören ska återkoppla på anmält ärende inom 2 timmar
• Tekniskt stöd vid datahallsswitchar inom Pensionsmyndigheten (2 per år)
• Ge prisförslag om lösningen av ett ärende tar mer än 4 timmar att åtgärda
• En portal för ärendehantering för Pensionsmyndigheten
• Månadsrapportering gällande inkommande ärenden, lösningsgrad, timmar (ej fastpris)
• Teknisk kompetens och stöd för befintlig installation inklusive miljöer för drift och acceptanstest.

Timbank för särskild utveckling och rådgivning strategisk nivå. (ej inkluderad i ID-tjänsten)

Nyutveckling och nykonfiguration:
Problemärenden som innebär nyutveckling eller nykonfiguration och aktiviteter som inte är inkluderade i ändringshanteringen ska kunna avropas från en timbank som är exkluderad från ID-tjänsten. Timbanken kan också nyttjas för strategiska dialoger eller andra aktiviteter som parterna överenskommer. Behovet uppskattas till 1300 timmar per år, till ett fast timpris.

Aktiviteterna inom timbanken planeras på gemensamma förvaltningsmöten.

Önskad avtalslängd:
1 år med option på förlängning med ett år i taget, maximal avtalslängd 4 år. Då detta är ett avrop med fastprisdel accepterar Pensionsmyndigheten tre (3) månaders uppsägningstid för avtalet.

Övrigt:
• Leverantören ska uppvisa plan för uppstart av tjänst, inklusive tider och priser.
• Ange hur många säkerhetsklassade konsulter som kommer att finnas inom ramen för detta avrop.
• Ange pris för fastprisdel per månad
• Ange timpris för timmar utöver avtalad timbank

Skallkrav

1. Vara certifierad partner till Sailpoint – leverantör specificerar certifieringsnivå
2. Tillhandahålla teknisk kompetens för att kunna utföra uppdraget
3. Tillhandahålla en förvaltningsledare som sammanhållande person hos leverantören
4. Planera för och genomföra månatliga förvaltningsmöten och inför dessa leverera: a) Månadsrapporter b) statusrapporter
5. Ha dokumenterad erfarenhet av produkten från andra kunder
6. Ha erfarenhet enligt följande/nedan:
a) Minst fyra års erfarenhet av konfiguration och anpassning av IdentityIQ
b) Mycket goda kunskaper om IAM/IGA på process-nivå
c) Minst 3 års erfarenhet av Java-utveckling
d) Minst 3 års erfarenhet av Apache Tomcat
e) Minst 1 års erfarenhet av MySQL
f) Minst 1 års erfarenhet av Apache httpd
g) Minst 1 års erfarenhet av LDAP/ActiveDirectory integration
7. Kunskap i IdentityIQ:
a) Erfarenhet av att hantera LCM-funktionaliteten
b) Erfarenhet av att skriva och editera workflows och rules
c) Erfarenhet av att skriva och editera email-mallar
d) Erfarenhet av att hantera releaser och uppgraderingar
e) Erfarenhet av att driva arbetet med att integrera applikationer
f) Erfarenhet av att hantera konfigurationer, inklusive versionshantering
g) Erfarenhet av roll-modellering
h) Erfarenhet av att sätta upp behörighetscertifieringar
i) Erfarenhet av att definiera rapporter
j) Erfarenhet av att utveckla anpassade konnektorer
k) Vara certifierade på Sailpoint IIQ – leverantören specificerar vilka
l) Ha erfarenhet med att arbeta med produkten hos andra kunder
m) vara SUA godkända

Börkrav

1. Besitta viss kompetens inom regelverket inom IAM för statliga myndigheter
2. Ha erfarenhet av offentlig sektor
3. Ha erfarenhet av FAM
4. Kunskap i IdentityIQ:
a) God kunskap om Standard Services Deployment
b) God kunskap i risk-modellering
5. Kurser / Certifieringar:
a) SailPoint IdentityIQ Basic Training, eller motsvarande
b) SailPoint IdentityIQ Fundamentals Training, eller motsvarande
6. Meriterande krav på levererande konsult Kunskap i IdentityIQ:
a) Erfarenhet av att skriva egna integrationsmoduler med ärendehanteringssystem
b) Erfarenhet av att integrera logguppföljningssystem Erfarenhet
c) Erfarenhet av attributbaserad behörighetskontroll
d) Kurser / Certifieringar – SailPoint IdentityIQ Provisioning Training, eller motsvarande

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Självgående
Noggrann
Pedagogisk
Kommunikativ
God språklig förmåga i tal och skrift
Svenska och engelska – flytande i tal och skrift

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 31 december 2024.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag