Teknisk expert/systemutvecklare/GIS-ingenjör för systemintegration inom detaljplaneprocessen till Haninge kommun

By 11 oktober, 2021 oktober 19th, 2021 Data/IT
Roll Systemutvecklare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-11-08
 Slutdatum 2021-12-31
 Omfattning 25%
 Ort Haninge
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-10-18 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referens nr 3048421
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult för rollen som Teknisk expert/systemutvecklare/GIS-ingenjör för systemintegration inom detaljplaneprocessen till Haninge kommun

Uppdraget omfattar:
Haninge har under februari och mars 2021 genomfört en förstudie kring digitala detaljplaner och grundkartor som del av programmet ”Smartare samhällsbyggnadsprocess i Haninge (SmartSam Haninge)”.

Förstudien finns dokumenterad i en rapport som inkluderar befintligt och önskat arbetsflöde för detaljplaner och grundkartor, samt en handlingsplan för vad som krävs för att implementera det önskade arbetsflödet.

Detta uppdrag utgör att vara tekniskt ansvarig i de delar som gäller datautbyte mellan de olika system som används under planprocessen. I uppdraget ingår att utifrån det övergripande arbetsflöde som tagits fram i tidigare nämnd förstudie arbeta med att arbeta fram lösningar för att datautbyte mellan de tekniska system som kommer att användas och konfigurera dessa för de arbets- och dataflöden som förstudien har pekat ut. Datautbyte kommer primärt att ske genom delade databaser, och i uppdraget ingår att undersöka behov och struktur för dessa databaser, såväl som att installera och konfigurera dem. Att ta fram dokumentation och rutiner ingår för användning av systemen ingår också i uppdraget.

Avropade uppdrag omfattar bl.a. att:

• Utreda hur kommunen kan jobba i AutoCad och detaljplanemodulen Focus detaljplan mot en intern plandatabas.

• Sätta upp och konfigurera en eller flera databaser för detaljplaneinformation och ta fram dokumentation för hur databasen ska användas och underhållas.

• Utreda möjligheterna att genom AutoCad map 3D skriva till kartdatabas. Funktionalitet ska bland annat användas för beställning av grundkartor.

• Utreda möjligheterna att ansluta AutoCad Map 3D till kartdatabaser samt karttjänster.

OMFATTNING

Då uppdraget handlar om att utreda arbetsprocesser kan omfattning och arbetsinsats komma att variera, men som utgångspunkt bör konsulten vara tillgänglig för motsvarande minst 25% av heltid under cirka 8 veckor. Omfattning kan dock diskuteras, arbetsinsatsen kan koncentreras till en kortare men intensivare tid beroende på konsultens tillgänglighet.

OPTION

• Option till förlängning av uppdraget om ursprungligt uppdrag visar på ytterligare utredningsbehov.

• Option till förlängning av uppdraget avseende metodutveckling för digitalisering av befintliga detaljplaner.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Konsulten förväntas ställa upp på en kortare intervju innan eventuellt uppdrag avropas.

Konsulten kommer ingå i kommunens projektgrupp och ha stöd av kompetens från bland annat planavdelningen och geo-infoavdelningen.

Löpande avstämningsmöten ska hållas. Konsulten förväntas (via Teams) delta på projektgruppsmöten.

LEVERANS

Leverans utgörs av:

• Korrekt konfigurerade databaser för utbyte av planinformation mellan kommunens olika system, specifikt Focus detaljplan, AutoCad Map 3D och övriga GIS-system.

• Dokumentation av databasen eller databaserna för förvaltning och underhåll

• Rutinbeskrivning för uppdatering och underhåll av databaserna

Rutiner och processer ska utförligt och strukturerat och levereras som lathundar och/eller malldokument.

Skallkrav

Erfarenhet av installation, konfiguration och drift av databaser, primärt SQL.
Erfarenhet av QGIS och liknande GIS-system.

Börkrav

Erfarenhet av AutoCad Map 3d.

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

God initiativförmåga
Kommunikativ
Lösningsinriktad

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2022-03-31.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag