Verksamhetsarkitekt med inriktning systemstöd till Pensionsmyndigheten

By 17 november, 2021 november 30th, 2021 Data/IT
Roll Verksamhetsarkitekt
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-01-01
 Slutdatum 2022-12-31
 Omfattning 40%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-11-19 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se | 072-529 43 56)
 Referens nr 3224127
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Verksamhetsarkitekt med inriktning systemstöd till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Ditt uppdrag är att utifrån systemsynsmetod, styra och leda pågående förändring i samråd med chefer och controllers vilket innefattar analys av beroenden och konsekvenser avseende utvecklingsinitiativ, samt säkerställa att samordning sker mellan pågående och planerade utvecklingsaktiviteter i såväl projekt som i förvaltning. Du ger expertstöd och kompetensöverföring till vår försöksverksamhet i form av metodstöd, samt arbetar med uppbyggnad av myndighetens strukturkapital i vilket kartlagda processer, informationsmodeller och IT-system ingår. Även arbete med att leda långsiktig planering av strategier för verksamhetens utveckling ingår.

Du leder arbetet genom att:
• Öka kunskaperna om nuvarande resultat och system utifrån kundens perspektiv och syftet med verksamheten.
• Skapa insikt inom organisationen om vad som behöver ändras för att resultatet ska förbättras utifrån kundens perspektiv och syftet med verksamheten.
• Åtgärda de systembegräsningar som styr hur arbetet utförs så som exempelvis regler, roller och uppföljningssystem.

Omfattning: från 20% upp till 60%, Omfattningen varierar utifrån våra behov.

Skallkrav

Vara certifierad konsult inom systemsyn (Vanguard-metod eller en annan motsvarande metod) med mycket hög kompetens inom området förändringsledning
Ha erfarenhet och dokumenterad kunskap om hur man leder och utformar en förändring utifrån systemsyn under de senaste åtta (8) åren inom statlig sektor i Sverige
Ha minst åtta (8) års erfarenhet av att utbilda chefer och medarbetare inom statlig sektor i Sverige i att förstå systemtänkande och utveckla arbetssätt baserade på systemsyn
Ha teoretisk kunskap i variationsteori och tio (10) års erfarenhet i den praktiska tillämpningen av variationsteori och styrdiagram i syfte att utveckla leding och styrning
Ha minst fyra (4) större relevanta referensuppdrag inom statlig verksamhet i Sverige
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Ha relevant akademisk examen
Erfarenhet i undervisning på högskolenivå

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Van att leda människor i förändringsarbetet
Förmåga att jobba med komplexa uppdrag på alla organisatoriska nivåer (från lednings- till linjenivå) och skapa engagemang bland medarbetare
Drivande med förmåga att förstå organisationens verksamhet med helhetssyn på organisation och processer
Målinriktad och förmåga att uppnå resultat

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 31 december 2023.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag