Skip to main content

Framåtriktad uppföljning av organisationen – en samlad förvaltning till Sundbybergs stad

By 23 november, 2022december 3rd, 2022Management
Roll Verksamhetsanalys
 Kompetensområde Management
 Startdatum 2022-12-12
 Slutdatum 2023-03-31
 Omfattning %
 Ort Sundbyberg
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-11-25 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referensnummer #8432
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Framåtriktad uppföljning av organisationen – en samlad förvaltning till Sundbybergs stad.

Efter ett antal politiska beslut i KF och KS under 2020 samt 2021 trädde en ny förvaltningsorganisation i kraft den 1 januari 2022. Den nya förvaltningsorganisationen, ”en samlad förvaltning” innebar att staden gick från sex till en (1) förvaltningsorganisation – kommunstyrelsens förvaltning. Den samlade förvaltningen organiserades i fem sektorer. Kommunfullmäktige angav syfte med organisationsförändringen; skapa en större helhetssyn, få en tydligare styrning, bättre säkerställa verkställighet och uppföljning, öka effektiviteten genom samordning av resurser, få en mer sammanhållen berednings- och ärendeprocess samt tydligare ansvars- och rollfördelning. 

Kommunstyrelsen förtydligade inriktningen i beslut om principorganisation. I beslutet synliggör kommunstyrelsen behov av förflyttning samt vilka grundläggande principer som skulle gälla vid genomförandet av den samlade förvaltningen (KS-0699/2021). 

Ett antal aktiviteter har genomförts under året 2022 i enlighet med uppdraget och en intern avrapportering/lägesrapport av hur arbetet med den samlade förvaltningen fortskrider har genomförts september 2022. 

Nu ett år efter att den samlade förvaltningen trätt i kraft önskar kommunstyrelsen få en framåtriktad och objektiv uppföljning av omorganisationen samt vilka effekter förändringen har åstadkommit i relation till kommunfullmäktiges syfte samt kommunstyrelsens påtalade behov av förflyttning. Resultatet av den framåtriktade uppföljningen ska sammanfattas i en rapport med bedömning och analys av genomförda aktiviteter och uppnådda effekter. 

I uppdraget ingår också att ge förslag/rekommendation till fortsatt arbete i en handlingsplan med prioriterade åtgärder för effekthemtagning och fortsatt förflyttning i önskad riktning. 

Staden får en ny stadsdirektör per den 1 januari 2023 och det är viktigt att denne får ett bra underlag i form av nulägesanalys och rekommenderad väg framåt för att driva utvecklingen vidare och hämta hem effekterna.

Beslutsunderlag till grund för omorganisationen finns i diariet:
 • Förslag om en samlad förvaltning enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut (KS-0210/2020)
 • Beslut i kommunfullmäktige om en samlad förvaltning den 27 september 2021 (KS-0381/2021) 
 • Beslut i kommunstyrelsen om principorganisationen den 15 november 2021 (KS-0699/2021)

Förväntat resultat:
Målet med uppdraget är att ge underlag och förslag till åtgärder som leder till:

 • Att syftet med den samlade förvaltningen uppnås
 • Att identifiera vilka aktiviteter och åtgärder som behöver genomföras för önskade effekter
 • Att förvaltningen använder dess samlade resurser effektivt (optimalt) 
 • Att öka kvalitet, samordning och samarbete 
 • Att kulturen utvecklas i önskad riktning 
Timdebitering. Inga övriga ersättningar för omkostnader (resor, traktamenten etc) 
Uppdraget är uppskattat till ca 120 timmar. 
Skallkrav

Senior konsult/er med dokumenterad erfarenhet och kunskap av organisationsutveckling, ledarskap, kultur och förändringsledning. Erfarenhet av politiskt styrda organisationer, gärna kommun
Gedigen erfarenhet organisationsutveckling och vilka drivkrafter och hinder som med-/motverkar
Erfarenhet av olika förändringsprojekt kopplat till organisation, processer och förändrade arbetssätt

Börkrav

Erfarenhet av att verka i ledande befattningar i politiskt styrda organisationer
Erfarenhet av kommunal verksamhet
Förändringsledningskompetens/certifikat

Övriga krav

Beskrivning av tillvägagångssätt/metod/process med aktiviteter och behov av stöd/engagemang från uppdragsgivaren. Vilken konsult/-er som ska genomföra uppdraget.
Tidplan
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.

Personliga egenskaper

Analytisk
Integritet
Förtroendeingivande
Strategisk

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2023-06-30.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

 1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
 2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
 3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
 4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
 5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag