Sussa Samverkan – Samverkande Produktägare-/Synkledare till Region Sörmland

By 16 juni, 2022 juli 5th, 2022 Management
Roll Projektledare
 Kompetensområde Management
 Startdatum 2022-08-08
 Slutdatum 2022-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Valfri (distans)
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-06-28 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Maja Sundberg (cv@keyman.se | 070-555 72 21)
 Referens nr 4254098
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Samverkande Produktägare-/Synkledare till Sussa Samverkan/Region Sörmland.

Uppdraget omfattar:
Sussa samverkansorganisation är en kundgrupp bestående av regionerna Västerbotten, Västernorrland, Sörmland, Örebro, Blekinge, Norrbotten, Gävleborg, Dalarna och Halland. Samverkansorganisationen har en Vision ”Tillsammans mot framtidens Hälsa- och sjukvård” och ambitionen är att hitta samverkansvinster genom att driva gemensamma program, projekt eller uppdrag som svarar mot de strategiska målen. De nio regionerna har gemensamt upphandlat ett nytt vårdinformationsstöd, en helhetslösning som kommer att ersätta många av de digitala lösningar som regionerna har idag. Cambio Healthcare AB är leverantör av det upphandlade vårdinformationstödet. Arbetet drivs i programform med ett antal projekt med syftet att skapa förutsättningar för regionerna att införa det upphandlad Vårdinformationsstödet och nå sina regionala effektmål. Programmet koordinerar de projekt och uppdrag som krävs för att nå programmålen. Arbetet sker till största delen digitalt, då det är en stor geografisk spridning för de ingående nio regionerna.

Om projektet Gemensam utveckling av datalager
Det nya vårdinformationsstödet kommer i och med implementationen att ersätta befintligt vårdinformationsstöd och på så sätt, inom respektive Sussa-region, blir det ett nytt system som samlar in och lagrar vårddata. Det nya vårdinformationsstödet kommer inte på ett ändamålsenligt sätt att tillgängliggöra utdata för olika existerande eller nya behov, annat än det som avtalats med leverantören för vissa myndighetsregister.

Projektmålet är att under 2022 ha utvecklat en skalbar, väldokumenterad och förvaltningsbar datalagerlösning som regionerna ska kunna använda regionalt för sina rapporteringar till myndighetsregister och hälsodataregister samt att kunna använda den som en grund för en fortsatt gemensam utveckling.
Projektet har kommit i gång under våren med en planerings- och förberedelsetid och med ett genomförande av ett koncepttest (PoC). Projektets huvudsakliga genomförandetid är planerad att ske under hösten 2022. Projektet är bemannat med projektledare och ett utvecklingsteam med scrum master, lösningsarkitekter BI och datalager, testledare, testare, kravanalytiker, informations- och objektspecialister, datalagerutvecklare, integrations-, kub-, och rapportutvecklare. Projektet har även en gruppering med regionala representanter för taktisk planerande samverkan och för en operativ samverkan med regionernas egna utvecklingsprojekt inom datalagerutveckling och dess regionala intressenter.

Rollbeskrivning
I egenskap som samverkande produktägare representera och samla behov samt prioritera tillsammans med regionala representanter, regionala intressenter och behovsägare (från nio Sussa-regioner) gällande en gemensam datalagerlösning kopplat till vad leveransen ska omfatta för informationsområden och leveransobjekt.

I egenskap som synkledare lyssna in och samla upp utestående frågor och behov för och koordinera synkaktiviteter, dialog och möten, med andra projekt, uppdrag eller åtaganden där gemensamma beröringspunkter och beroenden finns för eller till projektet.

Den samverkande produktägare- /synkledaren bör ha en helhetssyn och vara stöttande och kompletterande i projektets styrande arbete med projektledaren och scrum mastern i ett samarbete med projektets nio regionala representanter. Rollen innebär även att samla och hämta kunskap om informatik inom hälso-sjukvård, från nyckelkompetenser och experter inom hälsoinformatikområdet samt informations-/objektsspecialister inom myndighetsrapportering.

Exempel på arbetsuppgifter
• Samla och hämta till projektet kunskap om informatik inom hälso-sjukvård, från nyckelkompetenser (både inom och utanför projektet) och experter inom hälsoinformatikområdet samt informations-/objektsspecialister inom myndighetsrapportering.
• Ansvara för att behov gällande en gemensam datalagerlösning samlas upp och att dessa blir prioriterade och uppföljda.
• Samordna regionala behovsägare och intressenter gällande rapportering till aktuella myndighetsregister och hälsodataregister, samt gällande funktionella behov generellt med en gemensam datalagerplattform.
• Kommunicera projektets tänkta totala leverans, aktuella behov och prioritet mot teamet i synk med projektets scrum master samt med regionala representanter och regionala intressenter
• Ansvara för en backlogg som inkluderar att arbeta tillsammans med scrum master och scrum teamet för att beskriva önskad funktionalitet och skapa acceptanskriterier.
• Fånga upp risker och olika beroenden och behov av synk med andra projekt eller uppdrag och koordinera att rätt kompetens och skapa möten och former för dialog samt dokumentera dessa och lyfta förslag till åtgärder.
• Delta löpande i kravmöten samt sprintplaneringar där behov och funktionalitet prioriteras
• Delta på dagliga stand-ups vid frågor om prioriteringar från dag till dag.

Programmet har ett etablerat programkontor som ansvarar för stöd, uppföljning och koordinering och som uppdragsledare tar du stöd i de metoder, verktyg och processer som är beslutade.

Arbete sker till stor del på distans och utförs i Leverantörens lokaler. Uppdraget innebär fysiska träffar då det tillåts, fysiska möten förläggs inom Stockholmstrakten. Resekostnader ersätts, efter överenskommelse, enligt slutkundens bestämmelser.

Skallkrav

Erfarenhet av produktägandeskap och projektledning
Erfarenhet av agila arbetssätt kopplat till agil projektledning
Erfarenhet av behovs-/kravframställning och prioriteringar kopplat till verksamheters behov
Erfarenhet av BI och statistikframställning för analys
Erfarenhet av synk/koordinering med olika intressenter, experter och nyckelkompetenser
Uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska

Börkrav

Erfarenhet inom hälso- och sjukvård, dess organisation och informatik
Erfarenhet av rapporteringar till myndighetsregister och/eller hälsodataregister
Erfarenhet av datalagerprojekt
Erfarenhet av utvecklingsprojekt i stora och komplexa organisationer
Erfarenhet av samverkan med många och olika intressenter

Övriga krav

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort (max 255 tecken) i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Hög grad av initiativförmåga, självständighet och drivkraft
Vara pedagogisk men en god kommunikations- och samarbetsförmåga
Kunna engagera och motivera
Förmåga att planera sitt arbete i förväg och organisera samt prioritera aktiviteter på ett effektivt sätt
Vara analytisk och ansvarstagande och ha ett lärande arbetssätt
Förmåga att vara tydlig och välformulerad i sin kommunikation

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2023-12-30.

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Maja Sundberg, mobilnummer 070-555 72 21.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag