Skip to main content

Framtagande av ett program för att motverka välfärdsbrott i offentligt finansierade verksamheter i Järfälla kommun

By 9 mars, 2023mars 21st, 2023Process- och organisationsutveckling
Roll Processutvecklare
 Kompetensområde Process- och organisationsutveckling
 Startdatum 2023-04-01
 Slutdatum 2023-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Järfälla
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2023-03-17 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referensnummer #9097
Övergripande uppdragsbeskrivning

Järfälla kommun kommer att upprätta ett program för att motverka välfärdsbrott i offentligt finansierade verksamheter. 
Syftet är att säkerställa att skattemedel går till det de är avsedda för. 

 

Program för att motverka välfärdsbrott
Programmet ska besvara frågan: Vad vill kommunen uppnå inom området under en mandatperiod och på längre sikt. Programmet ska tala om vad man vill uppnå och vilka metoder som verksamheten bör använda. Programmet ska göra det möjligt för kommunens olika förvaltningar och verksamheter att skriva egna planer för sina områden utan ytterligare kommunövergripande överväganden. Programmet ska utgöra/visa ”grunden/infrastrukturen” för ett helhetsperspektiv och organiseringen för ett sammanvägt systematiskt arbete.
 
I framtagande av programmet ska det tas hänsyn till de kunskaper och erfarenheter som framkommer i BRÅs rapport 2022:1, Välfärdsbrott mot kommuner och regioner – Fel och oegentligheter bland företag och föreningar. SKR’s Välfärdsbrott och otillåten påverkan – intervjustudie.
Beredningsunderlag

Tillsammans med programmet ska det tas fram ett tillhörande beredningsunderlag med följande rubriker; 
 • Förslag till beslut
 • Ärendet i korthet
 • Handlingar
 • Bakgrund
 • Analys
 • Överväganden
 • Barnkonsekvensanalys
 • Ekonomiska konsekvenser 
 • Slutsatser
 
Arbetet med programmet behöver ta hänsyn till en rad olika aspekter, exempelvis:
 
Prioriterade verksamheter/områden – Vilka områden bör prioriteras – på kort sikt och på lång sikt? Exempelvis hemtjänst, personlig assistans, boenden, vårdgivare, föreningsbidrag, upphandlingar, falska fakturor osv.
 
Definiera relevanta begrepp och terminologier – Tydliggöra skillnader mellan begrepp. Exempelvis skillnaden mellan felaktiga utbetalningar, avvikelser, brottsliga upplägg och andra mer omfattande former av överutnyttjande etc.
 
Organisering – information, utredningskapacitet och ansvar ofta är fördelat över organisationsgränser inom kommunen. Programmet behöver ta hänsyn till kommunens styrmodell samt komplexiteten som finns i kommunal verksamhet med olika nämnder, förvaltningar, verksamheter och specialistkompetenser. Hur kan arbetet hållas till en helhet över förvaltningsgränserna?
 
 • Ansvar och roller behöver framgå. Från nämnder, förvaltningar till verksamhetsnivå. Särskild fokus bör ligga på att tydliggöra kommunstyrelsens ansvar och roll för att samordna, leda och stödja nämnderna för att skapa förutsättningar för att motverka välfärdsbrott. 
 
 • Juridisk kartläggning. Vilka möjligheter och skyldigheter som relevanta kommunala verksamheter omfattas av och behöver beakta inom området. Exempelvis avtalsregler, upphandlingsregler, kommunallagens krav att all kommunal verksamhet som genom avtal lämnas till privata utförare ska följas upp och kontrolleras.
 
 • Implementering och uppföljning av programmet. Hur bör implementering ske och återrapporteringen?
 
 • Kunskapsbehov. Vilka utbildningsinsatser finns behov av? Till vilka funktioner, vilken grundläggande kunskap behövs, vilken specialiserad kunskap behövs?
 
Tekniska faktorer – Vilka system, exempelvis inom IT kan användas för att underlätta arbetet? System som finns i nuläget eller sådant som är i behov att anskaffas. Allt från ekonomisystem, kontrollsystem och andra system som e-tjänster för att tipsa om/anmäla misstänkt välfärdsbrottslighet. Internt som externt.
 
Visselblåsarfunktionen – Programmet behöver ta hänsyn till och föreslå hur nuvarande visselblåsarfunktionen kan utgöra en pusselbit i helheten.
 
Perspektiv och processtänk – Programmet behöver tydliggöra olika perspektiv och processtänk. Exempelvis genom att strukturera upp programmet i före-under-efter perspektiv. Olika typer av felaktiga utbetalningar enligt exempelvis compliance-pyramiden (oavsiktliga fel, avsiktliga, mindre fel, ekonomisk brottslighet, organiserad brottslighet (SOU 2020:35, Figur 3.1). 
 
Mänskliga faktorer – Vilka förutsättningar behöver finnas på plats för att chefer och personal ska kunna arbeta systematiskt, ta fram verksamhetsspecifika planer och implementera arbetet i enlighet med programmet? Vilken generell kompetenshöjning behövs och vilka specifika områden/verksamhetsområden behöver särskilt kompetenshöjas mer djupgående?
 
Upphandling – Upphandling är ett utsatt område varför det är viktigt att vi som kommun är seriösa och ställer tydliga och ibland hårda krav på våra leverantörer/entreprenörer. Vi behöver få stöd och rekommendation hur krav ska  och ställas vid upphandlingar inom riskområdena, hemtjänst, personlig assistans, byggentreprenader m.fl. så att inte oseriösa aktörer ”nästlar” sig in. Det är också viktigt att det inte bara ställs krav i upphandlingar utan också hur ska det villkoras i ett avtal för att göra det möjligt för kommunen (verksamhet och upphandling) att följa upp kraven och vid behov häva ett avtal på ett effektivt sätt utan att det riskerar skadeståndsersättning för kommunen. Att kanske ge oss möjlighet vid behov att ta in externa företag för att göra revision, anmäld och oanmäld på plats. 
Även eskaleringstrappor vid avvikelser vid avtal är relevant.
 
Samråd och samverkan – I framtagandet av programmet behöver olika verksamheter/personer i relevanta områden inom den kommunala organisationen involveras/intervjuas för att inhämta underlag/information. 
 
Best practise – Programmet ska ta hänsyn till den best practise som finns på området.
Skallkrav

Erfarenhet från liknande uppdrag offentlig verksamhet
Mervärde om det är kommunal verksamhet
Referensuppdrag

Börkrav

Övriga krav

En genomförandebeskrivning ska bifogas.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback

Personliga egenskaper

Analytisk
Pedagogisk

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2024-12-31.

Omfattningen på uppdraget kan periodvis uppgå till 100 % av en heltid och periodvis ha en omfattning på ca 20 % och däremellan. Exakt omfattning av uppdraget är svårt att förutse.
Fakturering sker månadsvis med en tidredovisning på antal nedlagda timmar.

Efter framtagande av programhandlingen kan det bli aktuellt med ett stöd vid en införande process på samtliga förvaltningar och ingår angivningen uppdragstid inkl. eventuell nyttjande av optionen.

Utvärdering kommer att ske utifrån referensuppdrag inkl. uppdragstid, erfarenhet från kommunalt uppdrag och pris.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

 1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
 2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
 3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
 4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
 5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag