Översyn av kommunala arbetsmarknadsinsatser i Nacka kommun.

By 9 juni, 2022 juli 5th, 2022 Process- och organisationsutveckling
Roll Övrigt
 Kompetensområde Process- och organisationsutveckling
 Startdatum 2022-08-16
 Slutdatum 2022-11-23
 Omfattning %
 Ort Nacka
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-07-01 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072 219 52 19)
 Referens nr 4244843
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Översyn av kommunala arbetsmarknadsinsatser i Nacka kommun.

Uppdraget omfattar:
Syftet med översynen: Arbets- och företagsnämndens syfte med översynen är att på sikt höja kvaliteten på kommunens arbetsmarknadsinsatser och därigenom möjliggöra för fler kunder att snabbare komma ut i egen försörjning, via arbete eller studier. Syftet är vidare att säkerställa att rätt stöd ges till rätt individ, så att de insatser verksamheten erbjuder stämmer överens med målgruppens behov och förutsättningar.

Förväntat resultat/mål med översynen: Konsulten levererar en rapport innehållande en oberoende genomlysning/översyn av befintliga arbetsmarknadsinsatser. Vidare innehåller rapporten en analys med strategisk höjd och rekommendationer för Nackas kommunala arbetsmarknadsinsatser framåt. Översynen väntas resultera i identifierade utvecklingsområden samt att belysa eventuella behov av att utöka/justera utbudet av de arbetsmarknadsinsatser Nacka kommun idag tillhandahåller målgruppen.

Bakgrund: Arbets- och företagsnämnden beslutade i oktober 2021, i enlighet med förslag i den redovisning av arbetsmarknadsinsatser som presenterades i ärende AFN 2021/231, att tillsätta en extern översyn av kommunens arbetsmarknadsinsatser.

Behov av konsult: Arbets- och etableringsenheten uppdrar åt konsult:
•Kartläggning: att utifrån befintlig information, rapportering, statistik sammanställa och analysera relevans och kvalitet på utbudet av arbetsmarknadsinsatser, med fokus på resultat och progression utifrån målgruppernas/kundernas behov och förutsättningar.
•Intervjuer: att intervjua nyckelpersoner med fokus på relevans och progression; kunder, tjänstepersoner, anordnare och andra nyckelpersoner.
•Ekonomisk översyn: att med fokus på kvalitet och kostnadseffektivitet se över avtal, villkor och ekonomiska incitament för leverantörer att leverera i enlighet med nämndens ansvar och uppdrag.
•Förslag på framgångsexempel: att sammanställa framgångsrika exempel på arbetssätt och utbud av arbetsmarknadsinsatser från i kommuner med liknande struktur och målgrupper, som kan fungera framgångsrikt även i Nacka kommun.
•Utvecklingsförslag: att ge utvecklingsförslag utifrån en omvärldsanalys – med fokus på aktuell arbetsmarknadspolitik, arbetsförmedlingens utbud, och kommuner med likartade förutsättningar och struktur för arbetsmarknadsinsatser.
•Verksamhetsutveckling: rapportera eventuella förslag på anpassning av verksamheten och kommunens utbud av arbetsmarknadsinsatser.

Projektorganisation :
•Ansvarig uppdragsägare är enhetschef för Arbets- och etableringsenheten.
•Ansvarig kontaktperson för översynen är utvecklingsledare på Arbets- och etableringsenheten.
•En styrgrupp kommer att innefatta utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör, enhetschef, biträdande enhetschef samt controller.
•Projektgruppen leds av utvecklingsledare, som är tillsatt projektledare. I projektgruppen ingår även arbetsledare för arbetsmarknadsinsatser, kundkoordinator, kvalitetsutvecklare och eventuellt ytterligare nyckelperson.
•Uppstartsmöte sker tillsammans med styrgrupp och projektgrupp.
•Avstämningsmöten sker regelbundet med projektledare samt projektgrupp.
•Slutrapportering sker till projektgrupp, styrgrupp och andra för uppdraget relevanta roller inom politik och tjänstemannaorganisation.
•Löpande kontakt: Projektledare och projektgruppen kommer att stå till konsulternas förfogande.
•Prioriterat uppdrag: Avstämningar och möten under uppdragets gång kommer att prioriteras och genomföras utifrån behov.


Omfattning: Uppdraget ska genomföras under augusti-oktober, med slutlig rapportering till arbets- och företagsnämnden i november 2022.
Offert inkluderar föreslagen omfattning inom de tidsramar som angivits. Uppdraget utförs under augusti-oktober, och redovisas vid ett par tillfällen i november. Uppdragsgivare välkomnar olika förslag på upplägg och omfattning av uppdraget.

Skallkrav

Erfarenhet av arbetsmarknadsinsatser – kunskap om arbetsmarknadsinsatser från kommun med liknande förutsättningar som Nacka kommun.
Erfarenhet av uppdrag för kommunal verksamhet

Börkrav

Erfarenhet av leverantörer av arbetsmarknadsinsatser, inklusive kundval – Meriterande är kunskap om fristående leverantörers perspektiv.
Erfarenhet av Nacka kommun – Meriterande är erfarenhet och kunskap om Nacka kommun som organisation
Erfarenhet av arbetsförmedlingens utbud av arbetsmarknadsinsatser och/eller ersättningsmodell för Kundval Rusta och Matcha (KROM) – Meriterande är kunskap om arbetsförmedlingens ersättningsmodell för Kundval Rusta och matcha, samt lärdomar och erfarenheter från Arbetsförmedlingens tidigare satsningar och andra arbetsmarknadsinsatser.

Övriga krav

Referensförteckning:
Offerten ska innehålla två referensuppdrag.
Beskriv kort, syfte, tillvägagångssätt och resultat av referensuppdraget. Beskriv även hur referensuppdraget anses vara relevant för genomförandet av uppdraget.
Referenspersoner, med kontaktuppgifter och roll under uppdragets genomförande, anges för de två referensuppdraget.
Genomförandeplan/tidplan
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.

Personliga egenskaper

Övrig information

Genomförandeplan:
Underlag: Skriftligt material samlas i ett gemensamt Teams skapat av uppdragsgivaren för anlitad/e konsult/er. Underlag för översynen innefattar bland annat:
• tidigare ärenden
• statistik om insatser och resultat för flera år tillbaka,
• rapporter, processkartor
• annan för uppdraget relevant information

Intervjuer: översynen ska innefatta intervjuer med
• Kunder, leverantörer
• Nyckelpersoner i verksamheten
• Andra för uppdraget relevanta personer

Omvärldsbevakning: översynen bör innefatta
• utgångspunkt i aktuell arbetsmarknadspolitik
• exempel från andra kommuner som varit framgångsrika eller arbetat nyskapande.
• relevant forskning
Tidplan för genomförandeplanen ska vara i enlighet med angivna tidsramar och rapporteringskrav enligt nedan.

Pris:
Konsulter inbjuds att inkomma med offert på uppskattad tidsåtgång. Offerten kan ange olika prisbilder. Ingen särskild ersättning för resor eller tidsspillan utgår.

Tillgänglighet:
Beakta att rapportering av uppdraget sker enligt nedan.
Skriftlig rapportering: Översynen ska redovisas i form av
• en skriftlig preliminär rapport, för genomgång och återkoppling, senast den 21 oktober 2022
• en slutlig rapport levereras den 28 oktober 2022
Muntlig avrapportering: I uppdraget ingår att vid tre tillfällen redovisa resultaten muntligt.
• i samband med den preliminära rapporten den 21 oktober 2022,
• under ett möte med medarbetare och chefer under vecka 45 2022 samt
• på kvällstid för ansvarig nämnd den 23 november 2022


Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag