Tag

BI-arkiv - KeyMan

IT-Analytiker/Business Intelligence Specialist

Vi söker nu en IT-Analytiker/Business Intelligence Specialist till slutkund Försvarsmakten.

Beskrivning av Uppdragsgivarens organisation:
FMTIS/Systemförvaltningsenheten ansvar är att stödja Försvarsmaktens insats- och förbandsverksamhet och myndighetsuppgift genom att förvalta och utveckla Försvarsmaktens IT-system samt förvalta central masterdata i system PRIO. SFE arbetar kontinuerligt för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med att vidmakthålla och utveckla funktionalitet i systemen i syfte att säkerställa nytta för verksamheten. Organisationen har 5 avdelningar och består totalt av ca 200 medarbetare och ca 150 konsulter.

Beskrivning av tjänsten/uppdraget:
Konsulten kommer tillföras till FMTIS/SFE/Avdelning PRIO/Sektion Teknik. Sektionens ansvar är att via linjearbete ansvara för att vidmakthålla och utveckla system PRIO i Försvarsmakten inom områdena BI/BO, ABAP, BASIS, Workflow, FiF och Portal. Sektionen jobbar med dessa frågor oavsett funktionellt område och är ett nav inom Försvarsmaktens SAP-förvaltning. Konsulten kommer med sin kompetens inom SAP BW/IP/BO förstärka sektionens leveransförmåga inom området samt förvalta och vidareutveckla Försvarsmaktens systemlösning för uppföljning/rapportering och planering

Konsultens arbetsuppgifter:
• Incidenthantering
Arbetet innebär att ta hand om de incidenter som kommer SFE tillhanda från Försvarsmakten via ärendehanteringssystemet SM9. Konsulten kommer att arbeta med analysering, felsökning och rätta dessa på egen hand eller ge förslag och genomföra de utvecklingar/ändringar som krävs för att åtgärda problemet. Konsulten kommer även att kontinuerligt föra dialog och utbilda Försvarsmaktens personal i analys, felsökning och lösning av incidenter.

• Tilläggshantering
Konsulten kommer att vara konsultativa till Systemförvaltningen internt, övriga Försvarsmakten samt andra externa aktörer i beredningen och lösningen av tilläggsärenden. Även i detta arbete förväntas konsultens kompetens höja Försvarsmaktens personal genom att involvera dem i arbetet. Arbetet med tillägg sträcker sig över hela PRIO, allt från plattformsfrågor, integrationer, funktionell analys och utveckling.

I uppdraget ingår uppgifter så som:
• Hantera teamets inkommande Business warehouse/IP-relaterade ärenden
• Delta i utredningar och analysarbete rörande Business warehouse/IP-frågor
• Bistå avdelningens olika sektioner med Business warehouse/IP-kompetens
• Delta i pågående projekt utifrån ett Business warehouse/IP-perspektiv
• Bistå Lösningsarkitekt i designfrågor rörande planeringsapplikationer

Stödjande/konsultativ funktion:
• Agera stöd till SFE förvaltningsledare, objektsledare och ITIL managers
och SFE Ledningsgrupp i uppbyggandet av nya arbetssätt och metoder.
• Agera stöd till kravställare och övriga i Försvarsmakten.
• Stödja och aktivt arbeta i SFE och andra aktörers pågående projekt inom området.
• Kompetenshöja Försvarsmaktens personal genom utbildning och praktiskt arbete.

Läs Mer