Tag

Drifttekniker-arkiv - KeyMan

Tekniker för löpande driftstöd Linux till Karolinska Institutet

Vi söker nu en Tekniker för löpande driftstöd Linux till Karolinska Institutet.

Uppdraget innebär arbete med KIB’s Linuxmiljöer och innefattar installationer, underhåll, driftstöd mm. Arbete både förvaltning och projekt förekommer.
Även arbete med att anpassa och skriva script förekommer, plus att visst arbete med att anpassa plugins till olika ramverk förekommer. I arbetet ingår också att stödja vår juniora Linuxtekniker.

Läs Mer

Driftstekniker för MS SQL server och Windows applikationer till Karolinska Institutet

Vi söker nu en Driftstekniker för MS SQL server och Windows applikationer till Karolinska Institutet.

Uppdraget innebär:
– Drift, underhåll och övervakning av MS SQL t e x indexunderhåll, prestandaoptimering m m.
– Drift, underhåll och övervakning av Windows-servrar och ett antal applikationer i Windowsmiljö på Enterprise-nivå.
– Regelbundna avstämningar med förvaltningsledare IT och med verksamheten.
– Deltar som projektmedlem i IT-projekt.

Läs Mer

Teknisk driftledare till utveckling-, test-, och stödsystem

Vi söker nu en Driftledare/Drifttekniker med kompetensnivå 4 till Försvarsmakten i Stockholm.

Uppdraget omfattar:
Den tekniska driftledarens arbetsuppgifter omfattar att samordna och genomföra driftledning av utvecklings-, test-, provdrifts- och utbildningsmiljöer för FMV projekt TT Stödsystem, samt svara för vidmakthållande av miljöerna och även aktivt deltaga i drift- och förvaltningsverksamheten. I driftledarens uppgifter ingår leda och deltaga i genomförandet av daglig drift, anpassa miljöer utifrån FMV utvecklingsprojekts behov, dokumentera miljöer, stödja FMV samt stödja Försvarsmaktens driftorganisation vid t.ex. driftsättningar. Inom ramen för driftledningsuppgifter ingår även att genomföra löpande dialoger med nyttjare och planera och leda förändringsarbeten i miljöerna utifrån nyttjarnas behov.

Konsulten utför löpande förvaltnings- och driftåtgärder i en mindre arbetsgrupp och arbetet bygger på god kännedom om aktuella miljöer och deras aktuella läge.
I konsultens uppgifter ingår att leda och genomföra daglig drift, anpassa befintliga/sätta upp nya/avveckla gamla miljöer utifrån FMV utvecklingsprojekts behov, dokumentera miljöer, stödja FMV projekt samt stödja FM driftorganisation vid till exempel driftsättningar, felsökning i problemhanteringsprocessen och liknande.

Då TVK Ledsyst strävar efter att nyttja alla tillgängliga kompetenser där de bäst gör nytta kan konsulten även komma att delta i andra projekt eller linjeuppgifter inom dennes kompetensområde.

Beskrivning av tjänsten/uppdraget:
TVK Ledsyst har i uppdrag att drifthålla utvecklings-, test- och utbildningsmiljöer åt FMV Projekt TT Stödsystem Flyg som i sin tur har design- och leveransansvar för flygunderhållssystemet Fenix. Uppgifterna löses inom TVK Ledsyst projekt TUFF (Test- och Utvecklingsmiljöer För Fenix) som verkar under FMV projekt. Uppdraget omfattar utöver leverans av miljöer även tekniskt stöd åt FMV projekt rörande Fenix-systemets utveckling.

I TVK Ledsyst Fenixprojekt ingår även samordningsuppgifter rörande leveranser från FMV till Försvarsmakten vad avser system och applikationer från utvecklingsprojekt till drift- och systemförvaltningsorganisationer inom Försvarsmakten, samt övrig samordning med Högkvarteret sakansvariga för Fenix och flygunderhållsverksamheten. Projektet stödjer även vid exportsatsningar där stöd avseende exempelvis utbildningsmiljöer och produktionsmiljöer för andra nationer etableras.

Miljöerna består av driftplattformar baserade på MS Windows Server, Oracle Database v. 11.x, Oracle Weblogic v12.x, MS SQL Server, Jaspersoft Reportserver, VMware vSphere/vCenter/vCloud m.fl. lösningar.

Applikationsprogramvaran är realiserad på Maintenix vilket är ett COTS för flygunderhållsverksamhet.

TVK Ledsyst projekt stödjer FMV projekt TT Stödsystem Flyg med miljöer och stödtjänster under hela dess livslängd. Efter det att FMV projekt TT Stödsystem Flyg har avslutats (preliminärt 2022-12-31) kommer fortsatt förvaltning och vidareutveckling att ske genom linjeorganisationens försorg, huvudman för denna verksamhet kan bli FMV eller FM. Behovet av miljöer och stödtjänster kommer fortsatt finnas kvar under 1-2 år efter det att FMV avslutat sitt projekt i syfte att möjliggöra resurs- och kompetensuppbyggnad under den nya huvudmannen. TVK Ledsyst projekt kommer därför att avslutas först när ny förvaltningsorganisation etablerats och kompetens byggts upp inom denna.

Läs Mer

Systemtekniker drift/underhåll/utveckling

Vi söker nu en Systemtekniker drift/underhåll med kompetensnivå 4 till slutkund FMV.

Uppdraget omfattar:
Inom MSK Ledsyst projektsektion finns kompetensområde (KO) Test som svarar för ledning och samordning av testverksamheten i projektsektionens projekt. KO Test arbetar med såväl processer och rutiner för test som stöd till olika projekt där testverksamhet ingår. I funktionen ingår testledarresurser, prestandatestexpert och systemtekniker, samtliga konsulter. KO Test stödjer projektsektionens projekt i allt testarbete.
KO Test ansvarar även för en projektgemensam samlad förvaltnings-, utvecklings- och testmiljö som skall nyttjas av förvaltnings- och utvecklingsprojekt inom projektsektionen. Miljön används även för teknisk systemförvaltning av vissa IT-system som förvaltas av FMTIS, (Försvarsmaktens interna IT-drift- och förvaltningsorganisation).

Den samlade förvaltnings-, utvecklings- och testmiljön är ett i Försvarsmakten godkänt IT-system och finns redovisad i Försvarsmaktens IT-tjänstekatalog. Därav följer att miljön ska ha en samlad kontrollerad och aktiv drift och förvaltning i syfte att upprätthålla säkerhet och funktionalitet över tid och för att uppfylla Försvarsmaktens säkerhetskrav på de IT-system som förvaltas och utvecklas i miljö.

Arbetsuppgifter:
Konsultens ansvar är att tekniskt drifthålla och förvalta samtliga KO Tests förvaltnings-, utvecklings- och testmiljöer över tid. Konsulten förbereder miljöerna för kommande utvecklings- och testarbeten, drifthåller och förvaltar dem under arbetets gång, och avvecklar miljöer efter utfört utvecklings- och testarbete alternativt bistår i överföring till förvaltningsansvarig. Konsulten ansvarar för att miljöerna är tillgängliga för de som behöver arbeta i dessa. Konsulten ansvarar även för att miljöerna uppfyller FM informationssäkerhetskrav.

Konsulten drifthåller och förvaltar därutöver den samlade miljön (plattformen) i samverkan med FMTIS. Konsulten stödjer utvecklingsprojekt och förvaltningsutförare i tekniskt arbete som systemtekniker och integratör kring installationer, konfigurationer, framtagande av script.

I konsultens arbetsuppgifter för såväl plattform som etablerade miljöer ingår, men begränsas inte till, följande:
 installation och konfigurering av nya servrar, fysiska och virtuella
 löpande omkonfiguration av virtuella servrar (t.ex. tilldelning minne, CPU och dylikt)
 installation av operativsystem, avinstallation av operativsystem och virtuella servrar
 drift och förvaltning av backuplösning
 planering, genomförande och verifiering av backuper
 omkopplingar i nät (patchning) och liknande enklare nätverksrelaterade uppgifter
 installation av patchar, antivirusdefinitioner och liknande
 driftövervakning inkl kontroll av säkerhets- och driftloggar
 hårdvaruunderhåll, felsökning och åtgärder vid fel
 tillsyn av kyla, UPS och liknande (dock ej underhåll)
 vidmakthållande av systemdokumentation
 stöd till utvecklingsprojekt och förvaltningsutförare vad avser installation och konfiguration av systemspecifika produkter, framtagande av script o dyl, felsökning och tekniska tester
 drift och förvaltning av utvecklings- och testspecifika lösningar såsom Microsoft TFS, Microfocus ALM m.fl.
 införandekontroll av produkter för att skydda miljöerna från skadlig kod o dyl
 upprätthåller löpande kontakt med projekt och förvaltnings-utförare för att ge stöd i hur miljöer får/ska nyttjas för att följa FM regelverk**)
Med stora organisationer med geografisk spridning avses organisationer med minst 2 500 anställda och verksamhet på fem skilda geografiska orter. (Se skallkrav)

Läs Mer

Drifttekniker Try/Hire

Vi söker nu en drifttekniker till vår kund i Norge med placering i Oslo.

Uppdraget omfattar:
Kunden är i en expansiv fas och vill därför anställa en drifttekniker till företaget. Vi söker dig som är genuint intresserade av teknik och vill vara en del av en stark professionell miljö. Detta är en unik möjlighet att delta i kundens spännande resa.

Arbetsuppgifter:
• Daglig drift och övervakning
• Ständigt uppgradera och förbättra dagens plattform
• Initiera, planera och genomföra förbättringar som bidrar till effektiv, säker och stabil drift
• Felsökning och eskalering
• Bidra till att optimera operativa processer
• Ge professionellt stöd och råd för utveckling

Kunden erbjuder:
• Ett varierat och utmanande läge
• Konkurrenskraftiga förhållanden
• Trevlig arbetsmiljö i ett spännande företag
• En professionellt stark miljö

Läs Mer