Tag

Förändringsledare-arkiv - KeyMan

Konsult för workshop om den fysiska planeringsprocessen till Danderyd Kommun, Brådskande – offert skickad till kund!

Vi söker nu en konsult för workshop om den fysiska planeringsprocessen till Danderyd Kommun

Uppdraget omfattar:

Kommundirektören har identifierat ett behov av att fördjupat kartlägga de tvärorganisatoriska fysiska planeringsfrågorna inom stadsbyggnadsprocessen. Kartläggningen ska läggas till grund för att säkerställa en optimal fysisk planeringsprocess utifrån de mål och styrdokument som gäller för stadsutvecklingen i Danderyd, oberoende av hur tjänstemannaansvaret är organiserat.
Fokus i kartläggningen ska vara en workshop en (heldag eller två sammanhängande halvdagar) med berörda chefer. Den ska hållas i början av november 2020.
Som bas för workshopen ska befintliga regelverk och definierade processer sammanställas av konsulten. I befintliga regelverk ingår samtlig styrning som idag är beslutad på området, från kommunfullmäktiges mål till rutiner inom förvaltningarna. Workshopen ska föregås av intervjuer med ett antal chefer och medarbetare.
Workshopen ska landa i en tydlig summering av nuläge och önskat läge för att klargöra förväntningarna på vad som kommer att ske i nästa steg. Konsulten ska dokumentera workshopen och redovisa summeringen båda i en skriftlig rapport till kommundirektören.

Den som har lett workshopen ska vara beredd att fortsatt stödja kommundirektören med översynen av den fysiska planeringsprocessen under tiden fram till slutet av december 2020.
Det är en utgångspunkt att konsulten är insatt i de generella förväntningarna från en politisk organisation på en väl fungerande fysisk planeringsprocess, liksom de förväntningar och föreställningar som omvärlden har.

Se bilaga för fullständig beskrivning.

Läs Mer