Tag

Förändringsledare-arkiv - KeyMan

Processledning för att tydliggöra roller och gränsdragning till Nynäshamns kommun

Vi söker nu två konsulter inom Processledning, med kompetensnivå 4, för att tydliggöra roller och gränsdragning till Nynäshamns kommun.

Övergripande mål
Kommunstyrelsens arbetsutskott har startat ett förändringsarbete för ett förbättrat samarbetsklimat mellan förtroendevalda, samt mellan förtroendevalda och tjänstepersoner. Styrgrupp för arbetet är gruppledarna för de politiska partierna och kommundirektören.

Mål med förändringsarbetet är att:
– enas om en uppförandekod som utgår från kommunens värdegrund
– enas om hur arbetsgången och rollfördelning ska se ut
– att säkerställa att alla har kunskap om detta
– att alla ställer upp på den gemensamma uppförandekoden
Det övergripande målet är att uppförandekoden, arbetsgången och samtalsklimatet leder till ett bra samarbete.
Målgrupp för förändringsarbetet är förtroendevalda i kommunstyrelse och facknämnder, gruppledare/ordföranden lokal partiorganisation med representation i nämnd, politiska sekreterare, kommunledningsgrupp samt förvaltningsledningsgrupper och nämndsekreterare.
Förändringsarbetet bedrivs tillsammans med målgruppen i form av utbildningar och workshops. Utbildningarna genomförs av kommunens tjänstepersoner och har fokus på erforderliga kunskaper för politikerrollen, inklusive nämndernas arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar.

Uppdrag och mål
Kommunen behöver stöd i att processleda förändringsarbetet med fokus på Roller och gränsdragning.
Arbetet med målgruppen sker i workshops i syfte att nå följande mål:
1. tydlig beskrivning/processbild av ärendegång och generell arbetsgång
2. tydliggöra former för kommunikation och kommunikationskanaler under de olika faserna i ärendegången/arbetsgången och relationen politiker och tjänstepersoner
3. tydliggöra förväntningar och roller i ärendeberedning och ärendegång/arbetsgång
4. ta fram hur hantering av avvikelser ska göras
Målgruppen förväntas uppleva en tydligare process samt ökad kunskap och bättre förståelse om roller och gränsdragning i ärendegången/arbetsgången.

Workshop
Arbetet med målgruppen i workshop ska ske smittskyddssäkert, enligt överenskommelse med beställaren på plats lokalt i Nynäshamn eller i form av digitala workshops, i anslutning till ordinarie nämndmöten. Workshopen ska minst innehålla följande delar:
• Demokratibegreppet – en diskussion förs kring begreppet.
• Förtroendevaldas ansvar och uppdrag – hur ser det ut och vad ingår?
• Chefers ansvar och uppdrag – hur ser det ut och vad ingår?
• Hur ser arbetsgången ut?
• Vilka kommunikationskanaler finns?
• Vad behöver förtroendevalda av cheferna för att samarbetet ska fungera bra?
• Vad behöver cheferna av förtroendevalda för att samarbetet ska fungera bra?
• Vad behöver förbättras?
• Vad ska samarbetet byggas på?

Kommunen har fem befintliga nämnder och en nämnd som är under uppstart. Följande tider är bokade med respektive nämnd för genomförande av workshop:
• 31 augusti kl 13-17 kommunstyrelsen
• 1 september kl 13:30 – ca 17 socialnämnden
• 20 september kl 12- ca 16 kultur- och fritidsnämnden
• 21 september kl 8-12 samhällsbyggnadsnämnden
• 22 september kl 8-12 barn- och utbildningsnämnden
• Ny nämnd – inget datum fastslaget ännu
Kommunen förbehåller sig rätten att ändra datum för workshop vid en situation där det uppstår ändringar i inplanerade möten.
Förväntat resultat:
Uppfyllande av uppdrag och mål enligt ovan samt genomförande av workshop vid bokade datum. Utföraren av uppdraget ska skriftligen rapportera till kommunen en sammanfattning av arbetet i workshopen samt en redogörelse för resultatet utifrån de fyra målen ovan.:

Läs Mer