Tag

Handledare-arkiv - KeyMan

Handledare ekonomiskt bistånd till Sollentuna Kommun

Vi söker nu en Handledare ekonomiskt bistånd hos Sollentuna Kommun.

Uppdraget omfattar:
Din uppgift är handledning av två olika grupper.
En mottagningsgrupp och en grupp som jobbar med långtidsärenden med ekonomiskt bistånd.
Du ska stödja handläggarna i deras myndighetsutövning genom att handleda dom i ärenden.

Handledning sker på plats i två grupper var fjärde vecka med start i januari.

Läs Mer

Handledare gruppledare, socialtjänst vuxenenhets utförarverksamheter till Sollentuna kommun

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Handledare gruppledare, socialtjänst vuxenenhets utförarverksamheter till Sollentuna kommun
Uppdraget omfattar:
Processhandledning för Socialförvaltningens gruppledare inom vuxenenhetens utförarverksamheter. Gruppen består av 4 personer som leder och fördelar det dagliga arbetet inom områden som socialpsykiatri, missbruk, bostadslöshet, samsjuklighet etc. från verksamheterna beroendemottagning, socialpsykiatriska enheten och två stödboenden. Processhandledningen rör hur medarbetare ska få sitt dagliga stöd i både prioriteringar och i ärenden och tillhörande arbetsuppgifter.
Målet ska vara att de kan få stöd med komplexa frågor gällande såväl medarbetare som klienter och vid behov även diskutera hur de kan vara del i effektiviserings- och utvecklingsåtgärder, samt diskutera organisering av sin arbetstid samt vilket ansvar de har och vilket ansvar enhetsledningen har för en fungerande arbetssituation.

Läs Mer

Handledning av skolkuratorer till Lidingö stad – offert skickad till kund!

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Handledning av skolkuratorer till Lidingö stad

Uppdraget omfattar:
Handledning med inriktning på process och relationer (ej metodhandledning)

Kontinuerligt stöd i arbetet för skolkuratorer
Grundskola samt gymnasieskola

Omfattning:
Fyra timmar (4) på onsdagar var tredje vecka, fördelat på två grupper (ca 5 personer/grupp):
Förmiddag grupp 1, 2 timmar
Eftermiddag grupp 2, 2 timmar

Läs Mer

Handledning utförarenhet socialpsykiatri sysselsättning/träfflokal till Sollentuna kommun

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Handledning utförarenhet socialpsykiatri sysselsättning/träfflokal till Sollentuna kommun.

Uppdraget omfattar:
Behov av process- och klienthandledning för handledare inom socialpsykiatriska enhetens sysselsättning samt träfflokal som arbetar med personer med psykiatriska- och neuropsykiatriska diagnoser. Målet ska vara att de kan få stöd med komplexa klienter och vid behov även diskutera hur de kan vara del i effektiviserings- och utvecklingsåtgärder, samt diskutera organisering av sin arbetstid samt vilket ansvar de har och vilket ansvar enhetsledningen har för en fungerande arbetssituation. Det gäller således handledning för en utförarverksamhet inom socialpsykiatri.

Uppdraget omfattar ett tillfälle per månad, förslagsvis vecka 2 med gruppen handledare på sysselsättning/träffllokal.

Läs Mer

Handledning till Åkerbo och Edsbergs stödboenden inom socialpsykiatri och missbruk, Sollentuna kommun – offert skickad till kund!

Vi söker nu en konsult för Handledning till Åkerbo och Edsbergs stödboenden inom socialpsykiatri och missbruk, Sollentuna kommun

Uppdraget omfattar:
Att handleda personal på två stödboenden förlagda i Helenelund och Edsberg i Sollentuna kommun och med en omfattning om 4 timmar i månaden som fördelas med två timmar på respektive boende. Det ena boendet har inriktning hemlöshet, missbruk och socialpsykiatri. Personalen har utbildningar som högst socionom och lägst mentalskötare. Handledningen åsyftar dels att handleda i klientärenden, dels att handleda i eventuella utvecklings- och organisationsförändringar som kan komma under året.

Läs Mer

Handledning för två grupperingar på Lidingö Stad – offert skickad till kund!

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Handledning för två grupperingar på Lidingö kommun

Uppdraget omfattar:

Behovet: Enheten består av 2 arbetsgrupper med var sin bitr. enhetschef. Enheten befinner sig i en förändringsfas efter många år av att saker och ting rullade bara på (i ena gruppen) och präglades av arbetsmiljöproblem och kommunikationsproblem (i den andra gruppen). Kommunen har en ny enhetschef sedan 3 mån och har i uppdrag att effektivisera enheten för att bli mer användarcentrerade, höja kvalitéten och kompetens. Det krävs en del förändringsarbete under 2022. Det är svårt att tänka annorlunda, göra annorlunda. Vi satt redan i gång med översyn av våra processer och de behöver hjälp med gruppen att jobba under 2022 med förändringsprocesser, organisationer, gruppdynamiken. De två grupperna kommer bestå av 7 handläggare plus biträdande var. Den ena gruppen kan behöva extra mycket fokus på kommunikation, internt och externt.

Förväntat resultat:
I december 2022 är enhetens nya organisation sjösatt och alla har fått möjlighet att jobba med förändringen, kommunikationen, förstå processen.

Omfattning:
3 tim/gång, 4 ggr/termin

Uppdraget kan även delas upp på fler resurser.

I priset: Fastpris per gång (dvs per 3 tim). resor, material, förberedelsetid etc ska ingå.

Läs Mer