Tag

Lösningsarkitekt-arkiv - KeyMan

Senior Lösningsarkitekt Azure

Vi söker nu en Azure arkitekt med kompetensnivå 4, till vår kund.

Uppdraget omfattar:
Vi letar efter en erfaren lösningsarkitekt inom Cloud i allmänhet och Azure i synnerhet, som kan agera bollplank till Kundens egna Lösningsarkitekter i deras arbete med att designa nya tjänster i Azure. Konsulten ska även kunna rådge och agera bollplank till lösningsarkitekterna i uppsättningen av en ny grundplattform för drift som ändras då vissa tjänster kommer att komma från:
• Egen driftleverantör (on-prem)
• Azure
• En tredje del kommer att komma från en framtida driftpartner som har en privat molnleverans.

Läs Mer

Lösningsarkitekt ITSM/IT4IT – Offert skickad till kund

Vi söker nu en Lösningsarkitekt med kunskap inom ITSM/IT4IT till vår kund.

Bakgrund:
Organisationens it-verksamhet har infört ett processorienterat arbetssätt enligt ITIL, och har i dagsläget en varierad grad av mognad mellan olika processer. Ett kontinuerligt verksamhetsutvecklingsarbete pågår för att öka tjänsteorienteringen och likforma, effektivisera och kvalitetssäkra it-verksamhetens arbete. Som IT-stöd inom IT-driftsverksamheten används främst Micro Focus produktsvit (Service Manager, Asset Manager m.fl).
Det genomförs för närvarande en förstudie avseende införande av verktygsstöd för konfigurationshantering, så kallad Configuration Management Database, CMDB. Förstudiens uppdrag är att analysera möjligheten att införa CMDB. I detta ingår att analysera såväl fortsatt användning av befintlig plattform alt utbyte till annan plattform, integrationslösningar med nya eller befintliga system/komponenter etc.

Uppdraget omfattar:
Arbetet omfattar att bereda detaljerad arkitekturbeskrivning kring stödsystem för konfigurationshantering där CMDB ingår inför kommande realisering. Lösningsarkitekten kommer även bereda lösningsförslag för övriga områden inom ”IT4IT”. Lösningsarkitekten ger inriktning till utvecklings-projekt inom området, bereder systemrelaterad dokumentation, ger stöd till pågående utvecklingsarbeten samt utvärdera byggd lösning mot beskriven arkitektur.

Lösningsarkitekten leder alternativt deltar i workshops där modellering av arkitektur genomförs. Att säkerställa att framtagna förslag till lösningsdesign och arkitekturbeskrivningar följer organisationens regler och riktlinjer avseende IT ingår i uppdraget. Lösningsarkitekten bereder även beslutsunderlag avseende design.

Arbetet sker självständigt men i nära samverkan med andra aktörer, t ex informationssäkerhetsanalytiker, kravanalytiker och IT-arkitekter.

Läs Mer