Tag

Omvärldsanalytiker-arkiv - KeyMan

Omvärlds- och trendanalys inför ny översiktsplan till Järfälla kommun

Vi söker nu en konsult/leverantör för uppdrag gällande omvärlds- och trendanalys inför ny översiktsplan till Järfälla kommun

Uppdraget omfattar:
Syftet är att identifiera vilka kommunala, regionala, nationella och eventuell globala trender och pågående förändringar som kan påverka mark- och vattenanvändningen i Järfälla kommun. Det kan tex. handla om trender inom efterfrågade boendekvaliteter, kommande beslut om infrastruktur, förändrade livsmönster, förändrad arbetsmarknad och förändrade sätt avseende eller någon annan betydande aspekt som kan påverka mark- och vattenanvändningen i Järfälla. Det är sedan underlag för att diskutera trender, drivkrafter och utmaningar för kommunen i framtiden.
Uppdraget är att ta fram en omvärldsbevakning och utifrån det leda en process för att ta fram regionala och kommunala trender. Förändringsfaktorer och trender arbetas fram och processas i arbetsgrupper med deltagare från kommunens förvaltningar. I uppdraget ingår att tillsammans med kommunens styr-, projekt- och referensgrupp kartlägga och analysera omvärlden och vilka trender som kommunen kan behöva hantera i den fysiska planeringen på kort och lång sikt. Översiktsplanens målår är 2050 likt Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2050).

Arbetet ska utmynna i en rapport som redovisar trendernas aktualitet och styrka samt de vilka konsekvenser de globala och regionala trenderna får på förutsättningar det finns för Järfälla kommuns utveckling. Konsulten ska tillsammans med kommunens tjänstepersoner arbeta fram ett antal lokala ”Järfällatrender” och ta fram trendernas konsekvenser, utmaningar och möjligheter för Järfälla.
Innan en slutgiltig version av rapporten levereras till kommunen ska resultatet presenteras för kommunens ledningsgrupp, politisk referensgrupp och kommunens interna referensgrupp. Det slutgiltiga resultatet ska även presenteras vid ett webbinarium för allmänhet och politiker.

Läs Mer