Tag

Organisationskonsult-arkiv - KeyMan

Tillfällig kanslichef till Lidingö stad – offert skickad till kund!

Vi söker nu en konsult för rollen som Tillfällig kanslichef till Lidingö stad.

Uppdraget omfattar:
Idag består Miljö- och stadsbyggnadskontoret av 3 st enheter: miljö-, plan- och bygglov samt Mark- och kansli. Inom enheten mark- och kansli ingår kommunens markägande, kart- och mätverksamhet, bostadsanpassning samt administration som ska serva hela kontoret. Då nuvarande kanslichef skall gå i pension och organisationen kring kommunens markägande är under förslag till förändring finns anledning att utreda behov av och organisation för de administrativa uppgifterna. Kontoret har i stor utsträckning digitaliserat sitt arbete så karaktären och behovet av administrativt stöd har förändrats mycket under de senaste åren. Behovet framåt utgörs främst av systemförvaltning, kvalitetssäkring, processutveckling och samordning. Konsulten ska framåtsyftande kartlägga vilka administrativa behov som finns, vilka krav på kompetenser som behövs för att genomföra uppgifterna samt föreslå lämplig organisation för detta. Konsulten ska under tiden uppdraget pågår också utgöra Tf chef för de 5 personer som har ”administrativa uppgifter” (koordinatorer och nämndsekreterare).

Förväntat resultat:
Förslag till organisation samt kompetensprofiler för de administrativa uppgifterna som finns på kontoret.

Projektorganisation:
Rapporterar till Miljö- och stadsbyggnadschef och förv Ledningsgrupp.

Läs Mer

Utredning it-stöd till utbildningskontoret – Sollentuna kommun

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Utredning it-stöd till utbildningskontoret till Sollentuna kommun.

Vad ska utföras/uppdragets omfattning:
Kommunen behöver säkerställa att leveransen av IT-tjänster till skolan är kostnadseffektiv samt att kvaliteten på leveransen är rätt i förhållande till behov och budgetmässiga förutsättningar.
Utbildningskontoret och it-enheten har identifierat ett gap mellan behovet i skolan och it-enhetens leverans. Detta uppdrag ska verifiera och ytterligare detaljera gapet, identifiera konkreta lösningsalternativ samt konsekvenser av dessa avseende teknik, organisering och ekonomi.
Målet är att efter utredningen är slutförd ha fått klarhet i vad gapet är, dvs vad skillnaden är mellan Utbildningskontorets behov och förväntningar och vad IT-enheten är rustade att leverera. I tillägg att ha fått en tydlighet i nödvändiga åtgärder, kostnader och konsekvenser för att åtgärda respektive gap.

Bakgrund
Utbildningskontoret har sedan starten av sin 1:1-satsning haft egen leverantör av de tjänster som förskolor och skolor haft behov av.
Parallellt har kommunens övriga verksamheter haft sin it-drift outsourcad till en leverantör men inför den avtalsperiodens slut, förändrades sourcingstrategin och kommunen gjorde för ett par år sedan ett antal upphandlingar av it-tjänster uppdelade på it-arbetsplats, server och applikationsdrift, nätdrift och utskriftstjänster.
Inför upphandlingen fördes dialog mellan utbildningskontoret och it-enheten om möjligheterna att it-enheten levererar infrastrukturtjänster även för skolornas behov. Parterna var överens att gå den vägen och nu levererar it-enheten, och dess leverantörer, tjänster till utbildningskontoret.
Båda parters ambition och vilja är att ge en bra användarupplevelse i skolan men upplevelsen är att något saknas och skolpersonalens vardag i skolan påverkas stort.
Organisering och ansvarsfördelning mellan it-enhet, utbildningskontoret centralt resp lokalt på skolan är otydlig, så det finns en osäkerhet i vem som beslutar och var åtgärder ska göras.
Dagens kostnader är svåra jämföra med tidigare kostnader och vi har svårt att överblicka kostnadsutvecklingen.

Resultat:
Vilka möjligheter har vi då utredningens förslag är genomfört?
Rita upp landskapet vi har att förhålla oss till.
Redogöra/föreslå och kostnadsestimera alternativ
• Verifiera och detaljera beskrivet gap för att kunna
• Identifiera vägval och lösningsalternativ
• Analysera alternativens konsekvenser i perspektiven teknik, organisering och ekonomi.
• Beskriva vilka åtgärder som bedöms göras och vilka konsekvenser respektive åtgärd har.
Konsekvenser ska betraktas i mer än ett perspektiv.

Metod
Vi tänker oss att utredningen tar fram resultat medelst intervjuer med ansvariga på utbildningskontoret och på it-enheten.
Fokus på slutanvändarens behov, läraren i undervisningen, eleven i lärandet.
Behov identifieras i utbildningskontorets beskrivningar av arbetssätt och bland personal på UK.

Exempel på frågeställningar
Vi har identifierat några områden och frågeställningar som kan behöva ett svar.
Support
• Supportvägar upplevs ta onödigt lång tid. Vad kan vi förkorta och hur?
• Personal i skolan – DTS – On-site-support UK-resurs – SSD – Leverantör
• Förvaltningsledare
• Applikationssupport
• Tekniksupport – Tekniskt stöd
Ansvar
• Är det tydligt vem ansvarar för respektive leverans?
• Vem styr över vilka delar?
Teknik
• Har vi rätt enheter i utbildnings?
• Har vi anledning att helt standardisera på OsX/iOs, eller annat?
• Ska vi avveckla vissa enhetstyper inom undervisningen?
• Har vi ”rätt” infrastruktur och använder vi den på ”rätt” sätt?
• Kan vi konsolidera infrastruktur, inom skolans leverans och/eller tillsammans med leveransen till kommunen i övrigt?
• Har UK ett behov av annat utbud av tjänster än det som it-enheten levererar?
• Behöver utbudet förändras och hur stämmer det överens med it-enhetens uppdrag, ramar och resurser?
Organisering
• Är Utbildningskontoret och it-enheten effektivt organiserade med avseende på ansvar och roller kopplat till leverans av it-stöd?
• Är DTS-funktionen organiserad så att vi får bäst effekt?
• Vad skulle det krävas av SSD att kunna supportera skolornas behov, helt eller delvis? Utbildning, ytterligare personal mm.
• UK har en parallell organisation för att tillgodose en stor del av behoven, ser vi gemensamt någon förbättringspotential i organisation och struktur för att tillgodose dessa behov?
Ekonomi
• Hur stor är den enskilda skolan frihet att göra egna teknikval? Hur stort bör/kan det vara?
• Vilka extra kostnader ger det gemensamt?
• Den leverans som utbildningskontoret haft tidigare, hur kostnadseffektiv har den varit i jämförelse med andra. Hur ser kostnadsnivån ut hos andra i jämförelse med likvärdig leverans?
• Finns besparingspotential kopplat till olika teknikval?Läs Mer

Konsult med erfarenhet av organisationsöversyn och projektledarskap till Järfälla socialförvaltning – offert skickad till kund!

Vi söker nu en Konsult med erfarenhet av organisationsöversyn och projektledarskap hos Järfälla socialförvaltning.

Uppdraget omfattar:
Tillsammans! Med mod, engagemang och flexibilitet bedriver vi vårt arbete i socialförvaltningen.
Verksamhetsområdet Barn och unga inom socialförvaltningens individ- och familjeomsorg har vuxit ur nuvarande organisation och behöver hjälp att utforma en ny ändamålsenlig organisation och organisering av arbetet.
Området har i dagsläget ca 85 medarbetare uppdelat på fyra enheter.

Arbetet är ofta akutstyrt, ny lagstiftning som påverkar arbetet införs med kort varsel och ett utmanande rekryteringsläge är saker som påverkar verksamheten och medför att ett nära och närvarande ledarskap krävs.

Om du tycker att detta låter intressant och har utrymme att i en nära framtid ta dig an uppdraget så ser vi fram emot ditt svar!

Läs Mer