Tag

Organisationskonsult-arkiv - KeyMan

Konsult inom statistik och demografi för framtagning av befolkningsprognoser till Lidingö stad

Vi söker nu en konsult inom statistik och demografi för framtagning av befolkningsprognoser till Lidingö stad.

Lidingö Stad söker en konsult för upprättande av befolkningsprognoser.

Varje år upprättar Lidingö Stad befolkningsprognoser för att kunna förutse kommande skatteintäktsunderlag, behov av förskole- och skolplatser, äldreomsorgsbehov osv. Prognoserna utgör också grund till gatu- och trafikplanering samt planering av avfallshantering och annan kommunal service och infrastruktur. Underlag för prognoserna hämtas från Lidingö Stads planerade bostadsbyggande samt från SCB:s statistikpaket avseende startfolkmängd, in- och utflyttningsfördelning, fruktsamhetstal och dödsrisker.

Förväntat resultat
I uppdraget förväntas konsulten leverera befolkningsprognoser på kommunnivå (totalprognos) samt på nyko 4-nivå (delområdesprognos). Prognoserna redovisas per prognosår i 1-årsklasser och avser den sista december för varje år 2021-2030 (totalprognos), respektive per delområde år 2021-2025 (delområdesprognos).

En totalprognos ska levereras senast den 28 februari 2021, och därefter presenteras för beställaren måndagen den 1/3 2021. En delområdesprognos ska levereras senast 3 veckor efter att erforderligt statistiskt underlag har distribuerats från SCB. Beställning på ytterligare prognoser kan tillkomma senare.

Prognoserna ska levereras digitalt i filformat kompatibelt med programvaran Demos, eller på annat sätt med motsvarande funktionalitet och som inte kräver särskilt inköp av annan programvara.

Projektorganisation
Konsulten rapporterar till uppdragsbeställaren ovan, som samordnar statistikfrågor i kommunen.

En totalprognos ska levereras senast 28/2 2021, och presenteras för beställaren måndagen den 1/3 2021.

Läs Mer

Handledare ledningsgruppsutveckling till Täby kommun


Till Täby kommun söker vi nu en handledare inom kulturanalysarbete och utveckling av ledningsgrupp

Uppdraget ska utföras i Täby med omnejd. Handledning till 2 chefer och ledningsgruppsutveckling som inkluderar kulturanalysarbete. Arbetet kommer att sträcka sig under hela 2021 och innebära handledning 10×2 timmar samt ca 10 heldagar med kartläggning, återkoppling och arbete med handlingsplaner.

Konsulten förväntas arbeta ute hos kommunen alternativt på annan plats vid heldagar. Under rådande Coronapandemi kan delar utföras via Skype eller annat verktyg


Omfattningen är ca 100 timmar.

Läs Mer

Framtagande av incidenthanteringsprocess för Täby kommun

För att säkerställa att oönskade händelser får liten påverkan på kommunens verksamheter ska en incidenthanteringsprocess tas fram och implementeras som visar hur hantering, rapportering och analys och uppföljning av incidenter ska genomföras.

Förväntat resultat efter utfört uppdrag är en incidenthanteringsprocess i enkelt och tillgängligt format som tydligt pekar ut ansvar och uppgifter vid oönskade händelser.
Checklistor och/eller instruktioner för enskilda roller i kommunen som stöd att hantera oönskade händelser.

Omfattningen kan variera mellan 120-240 timmar.

Läs Mer