Tag

Övrig-arkiv - KeyMan

ITSM-specialist för uppbyggnad av Servicedesk-funktion till Sollentuna kommun

Sollentuna kommun söker en pragmatisk ITSM-konsult.

Sollentuna kommun är mitt under uppbyggnad av egen Servicedesk-funktion. Servicedesken är i full drift men många fundament i form av processer och kunskapshantering saknas eller är delvis uppbyggda.

Vi söker nu en konsult som kan hjälpa oss i vårt fortsatta arbete, på ett pragmatiskt och drivande sätt. Vi behöver utveckla vårt arbetssätt i parallell med att vi levererar stöd till våra användare, det är därför viktigt för oss att konsulten ser en prioritering i kortsiktiga och långsiktiga göranden.
Den konsult som hjälper oss kommer att behöva förhålla sig till det och kunna omvandla en plan för helheten till en serie sekventiella förbättringar.
Konsulten har stor kunskap om praktisk implementering av ITIL-processer och uppbyggnad av Servicedesk både som organisation och funktion

Läs Mer

Erfaren Terminolog för arbete med NGS och NLL

Vi söker nu en Terminolog med kompetensnivå 4.

Uppdraget omfattar:

Kort beskrivning av NLL:
Nationella läkemedelslistan blir en rikstäckande informationskälla som ska ge vården, omsorgen, apoteken och patienten själv tillgång till samma information om patientens förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor. Nationella läkemedelslistan ska ersätta dagens Receptregister och Läkemedelsförteckningen.

Kort beskrivning av NGS, Nationella gemensamma specifikationer:
Med det menas överenskommelser om hur standarder ska tillämpas i olika situationer för att underlätta informationsutbyte inom och mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Uppdraget består av, men begränsas inte nödvändigtvis till, följande uppgifter:
NLL
• Harmonisera begrepp och termer inom uppdrag för NLL tillsammans med berörda aktörer, ex SKR, Inera, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, m.fl.
• Dokumentera och tydliggöra begrepp och termer.
• Presentera och förankra definierade begrepp och termer med övriga aktörer inom NLL.

NGS
• Fastställa en definition för vad en nationell gemensam specifikation är.
• Ta fram en begreppsmodell och en informationsmodell.
• Definiera och dokumentera viktiga begrepp och dess inbördes relation.
• Initiera ett arbete för harmonisering av begrepp och termer med övriga berörda aktörers framtagna material samt med nationella och internationella standarder inom området.
Uppdraget kan förändras där t.ex. konsulten kan komma att ingå i projekt, i rollen som expert.

Läs Mer

Konsult till SQL Server Reporting Services


Vi söker nu en resurs på SQL Server Reporting Services till en av våra kunder.
Konsulten skall sitta på en myndighet och ha följande kravprofil:

• Start omgående, inom en månad
• Fulltid; mellan 3 och sex månader, eventuell ytterligare förlängning
• Uppgift: Intervju av användare, kravdokumentation och implementation
• God erfarenhet av SQL Server Reporting Services; från installation till byggandet av färdiga rapporter
• Placering i Stockholms innerstad
• Erfarenhet av Jira

Läs Mer

Scrum master till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Scrum master till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Som Scrum Master kommer du att leda ett tvärfunktionellt team bestående av personer med olika typer av kompetenser, vilket också inkluderar fortsatt utveckling av vårt agila arbetssätt. Rollen ställer stora krav på förståelse och erfarenhet av agil utveckling, lean och DevOps tankesätt. Du har till uppgift att agera agil coach för teamet och balansera din ledning av teamet med att få individerna och teamet att ta eget ansvar, samt vara en katalysator för att få dem att växa till att ta egna beslut.

Du är ansvarig för teamets backlogg och håller i planeringar, morgonmöten, demos och retrospektiv. Du ansvarar också för att driva visualisering och rapportering av teamets progress löpande till teamets olika intressenter och stakeholders. För dig är lärandet i ett agilt förhållningssätt viktigt, och du ser det som självklart att personer som vill bredda sina förmågor inom nya kompetensområden ska få möjlighet att göra det.

Läs Mer

VDI-expert till Karolinska Institutet

Vi söker nu en VDI-expert till Karolinska Institutet.

Uppdraget innebär att drifta befintlig Horizonmiljö på IMM tills den flyttats in i centrala IT-Avdelningen (ITA), Horizonmiljö, både hårdvarumässigt och logiskt. Vara behjälplig med design och installationshjälp vid uppgradering av ITAs Horizonmiljö till 7.10 och integration/migrering av IMMs miljö med ITA.

Konsulten kommer jobba med en del direktkontakt med KIs kärnverksamhet (forskare) som nyttjar VDI-lösningen samt KI:s övriga IT personal.

Läs Mer

Konsultstöd för inventering av Oraclelicenser

Vi söker nu Konsultstöd för inventering av Oraclelicenser till Myndighet till vår samarbetspartner.

Uppdraget omfattar:
Myndigheten har för avsikt att inte förlänga licensavtalet Oracle ULA (Oracle Unlimited License Agreement) som de sedan flera år har haft med Oracle. Befintligt avtal går ut 2021-05-31.
Uppdraget ska därför utföra en certifiering av Myndighetens Oraclelicenser. Det innebär att uppdraget ska deklarera hur många licenser av berörda produkter de har installerat och använder. Detta ska utgöra basen för det licensinnehav som de har rätt att använda när Oracle ULA är avslutat. Produkter i Oracle ULA är Oracle Databas med ett antal optioner och Management Packs samt Weblogic Server, Tuxedo, Forms & Reports och SOA suit.

För att säkerställa att Myndigheten inte har avvikit från de begränsningar som finns i Oracle ULA ska uppdraget utföra en intern licensgranskning under våren 2020. Detta ska utföras med samma verktyg och analyser som Oracle själva använder vid en granskning. Med syftet att identifiera om det är andra Oracle produkter som inte ingår i ULA som är installerade. Om diskrepanser identifieras ska ”städning” utföras så att inga spår finns kvar.

Vidare ska det identifieras om det finns möjligheter att optimera nyttjandet och de fördelar som Myndighetens nuvarande Oracle ULA erbjuder.

Städning och optimeringsarbetet ska ske under hösten 2020. Arbetet under hösten ska också ta fram en strategi för att avsluta Oracle ULA så optimalt som möjligt. Som underlag för arbetet ska en avtalsanalys utföras för att utreda exakt vilka villkor som gäller i ULA.

Våren 2021 ska en slutgiltig certifiering utföras. Detta ska utföras på ett sådant sätt som Oracle kommer att godkänna och acceptera. Under hela perioden fram till 2021-05-31 ska uppdraget assistera Myndigheten i dialogen med Oracle. Målet med uppdraget är att Myndigheten ska sänka sina licens- och supportkostnader utifrån en långsiktig plan.

Läs Mer

Konsult för uppgradering från StreamServe till Exstream till Pensionsmyndigheten -Offert skickad till kund

Vi söker nu en konsult för uppgradering från StreamServe till Exstream till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten sänder stora mängder brev och blanketter till pensionärer och pensionssparare. Det är både digitala och fysiska utskick.

Pensionsmyndighetens Utdatasystem använder Open Text streamserve-5.6.2.GA.1236 och behöver uppgradera till Exstream 16.6. Javaversionen skall vara OpenJDK 11. Utveckling sker på virtuell Windows server 2016. Drift sker på Linux (RHEL7). Vi söker en konsult som kan hjälpa oss att planera och att genomföra uppgraderingen.

Teknisk information: Vi använder idag StoryTeller, DocumentBrokerPlus, Global Resources, metadata för DocumentBrokerPlus. Vi skapar afp-printfil. Systemet har inga användare. Vi använder GIT/Bitbucket som versionshantering.

Vi räknar med att arbetet genomförs i ett kort förberedande steg och ett par veckor senare i ett längre genomförande.
Steg 1 – förberedande arbete: Tillsammans med Pensionsmyndighetens medarbetare går igenom drift- och utvecklingsmiljö för Produkten, och tar fram en uppgraderingsplan. Detta steg beräknas omfatta två till tre arbetsdagar. Detta steg kan konsulten genomföra utan SUA-granskning.

Steg 2 – genomförande: Genomförande av uppgradering enligt vad som framkommer enligt steg 1.
Installation och uppgradering genomförs och dokumenteras tillsammans med Pensionsmyndighetens medarbetare.

Läs Mer

Agilt resursteam för utveckling och förvaltning av integrationer – offert skickad till kund!

Vi söker nu 1 produktägare, 1 Scrum Master, 1 kravanalytiker samt 1 Teknisk testare/Testautomatiserare till ett agilt resursteam hos kunden.

Uppdraget är att tillsammans med kundens egen personal öka förmågan att utveckla och förvalta integrationer. Idag är det två team som är baserade i Solna. Under hösten 2019 implementerades SAFe som arbetsmodell med tvärfunktionella autonoma team. Detta kommer att påverka teamen och bemanningen under 2020 och ställer krav på tillgång till olika kompetenser i detta avrop.

Teamet blir ansvarigt för att leverera integrationer som prioriteras av product management-gruppering. De kommer även att bli involverade i uppdraget att få andra värdeströmmar att bli mer autonoma inom integrationsområdet för att undvika beroende av kompetenser som finns hos ICC.

Förflyttningen sker med hjälp av en “self service” -strategi som är under utveckling.

För samtliga roller finns en lägst kompetensnivå men högre nivå premieras i anbudet. Nedan beskrivs de olika rollerna vi söker:

Produktägare: ansvarar för att definiera och prioritera teamets backlog och bestämmer när ett utvecklingsinitiativ (Story) kan anses vara slutförd (Done). Produktägaren har ett nära samarbete med produktledningen (Product Management) och dess planering av kommande programinkrement. Produktägaren ansvarar för att teamet inte lägger till teknisk skuld. Produktägaren ska vara utvecklingsorienterad och ha ett pragmatisk förhållningssätt samt besitta mycket god förmåga att skapa och utveckla relationer.

Scrum Master: ansvarar för att teamet arbetar med estimat samt ansvarar för uppföljning, rapportering av progress, eventuella avvikelser och säkerställer att teamet arbetar med ständiga förbättringar. Scrum mastern ansvarar även för att teamet genomför dagliga effektiva stå-upp-möten samt att demo och retrospektiv genomförs vid varje sprintavslut. Scrum mastern förväntas använda ett situationsanpassat ledarskap utifrån teamets och projektets behov. Vi uppskattar att behovet av denna roll är 50% under uppdragstiden och går att kombinera med annan roll inom uppdraget.

Kravanalytikerrrollen: kräver driv och erfarenhet inom området. Van vid att arbeta teambaserat, i nära kontakt med
producent/konsument. Omfattande erfarenhet av att självständigt ansvarat för kravrelaterade
arbetsuppgifter bl a kravfångst/kravhantering, kravmodellering, system- och kravanalys, kravdokumentering och modellering.

Teknisk test/testautomatiserarrollen:
Kvalitetssäkrar att systemet uppfyller ställda funktionella och icke-funktionella krav. Van att arbeta
metodiskt och med hjälp av olika verktyg och ramverk. Arbetar riskbaserat och i tätt samarbete med kravanalytiker och utvecklare.
Läs Mer

RPA-utvecklare till Värmdö kommun – offert skickad till kund!

Vi söker nu en RPA-utvecklare till Värmdö kommun med kompetensnivå 4.

Värmdö kommuns verksamheter har ett starkt behov av att automatisera arbetsprocesser. För att komma igång i en större skala behöver kommunen hjälp med den delen som gäller RPA utveckling för att själva sedan kunna ha kompetens inhouse.
Uppdrag:
– Designa, utveckla och konfigurera RPA-lösningar
– Delta i RPA-projekt
– Programmering, dokumentation, testning av RPA lösningar.
– Vidareutveckla och förbättra de interna automatiseringsramverken för RPA.
– Samarbeta i processanalys-fasen med Verksamhetsutvecklare.
– Arbetet kommer göras tillsammans med Värmdö kommuns personal för att säkerställa kompetensöverföring till kommunen.

Läs Mer

Konsult IDAC till Karolinska Institutet

Vi söker nu en Konsult IDAC till Karolinska Institutet (KI).

IT-avdelningen vid Karolinska institutet söker en konsult för arbete kring vår lösning för identitets- och behörighetskontroll. KI har för detta en plattform baserad på MIM och Omada. För integrationer mellan källdatasystem och konsumerande system arbetar KI med en integrationsplattform med processer och regler för hur integrationer får ske.
Konsultens uppgift är att delta dels kring ärendehantering, dels vid införande av utökad funktionalitet.

Läs Mer