Tag

Övrig-arkiv - KeyMan

Webmethods OneData Expert / Utvecklare

Kunden kommer startar upp ett projekt för att fortsätta resan inom Master Data Management.
Avdelningen IM Center ansvarar för utvecklingen och leveransen av MDM och BI hos kunden
Till IM Center (Information Management Center) teamet behövs en Subject Matter Expert inom Webmethods OneData. Rollen omfattar del i den dagliga förvaltning (underhåll och förbättringar) av kundens MDM-lösning, samt tillsammans med implementationsleverantör utveckla nya masterdatadomäner i de projekt som bedrivs inom MDM-området.

Start ASAP

Läs Mer

Konsultstöd för förstudie och upphandling av skolplattform och skoladministrativt system till Sollentuna Kommun – Offert skickad till kund!

Sollentuna kommun behöver genomföra en upphandling av skolplattform och
skoladministrativt system för kommunens skolor från förskola till gymnasium. Vi söker
därför nu en konsult som kan fullgöra arbetet med behovsanalysen samt bistå med att
genomföra upphandlingen.
I dagsläget använder förskola och grundskola en skolplattform med utgående avtal jan
2022. Gymnasieskolan har en annan produkt som inte har ett givet datum för när avtalet går
ut. Detta behöver dock upphandlas.
Vidare har Sollentuna kommun ett skoladministrativt system (IST Extens) som inte heller
har givet datum för när avtalet går ut.
Detta behöver också upphandlas.
I uppdraget ingår att göra en bedömning av hur dess delar ska upphandlas, som separata
upphandlingar eller helhetslösning, för att tillmötesgå det behov som finns i
verksamheterna.
Uppdraget går ut på att bistå kommunen med att upphandla och implementera en eller flera
lösningar för skolplattform samt skoladministrativt system. Vi behöver konsultativt stöd för
behovsanalys, kravställning och upphandling. Uppdraget kan delas in i två (2) olika faser:
● Behovsanalys
● Upphandling

Följande aktiviteter ingår i behovsanalysfasen:
● Projektledning av behovsanalysfasen i sin helhet samt nulägesanalys.
● Kartläggning av befintliga lösningar gällande skolplattform och skoladministrativt
system på svensk marknad.
● Behovsanalys och processkartläggning utifrån ett verksamhetsperspektiv.
● Matchning av behov och funktionalitet.
Följande aktiviteter ingår i upphandlingsfasen:
● Överväga olika alternativ av upphandling
● Överväga/förbereda underlag för möjlighet att avropa skolplattform från SKL
Kommentus Inköpscentrals ramavtal.
● Projektledning av upphandlingsfasen. Kommunen önskar hjälp med att ta fram all
upphandlingsdokumentation som ska annonseras av kommunen. Här ingår också
projektledning av framtagande av kravspecifikation. Kommunens ansvarige
upphandlare kommer finnas med under hela upphandlingsfasen. Eventuellt kommer
kommunen ha behov av konsultstöd under hela upphandlingsprocessen fram till
avtal är tecknat.
● Uppdraget innebär ett nära samarbete mellan konsulten, kommunens upphandlare
och ansvariga beställare på kommunen

Efter genomfört uppdrag så har Sollentuna kommun ett upphandlat verksamhetsstöd som
svarar mot de processer som finns i verksamhet både ur ett elevadministrativt och ur ett
pedagogiskt perspektiv.
Konsulten förväntas ta ett övergripande helhetsansvar för processen och hålla ihop projektet
från ax till limpa.
Intern projektledning på Utbildningskontoret finns för att identifiera och definiera behoven.
Som stöd finns dedikerade personer på Utbildningskontoret i form av förvaltningsledare för
skolplattform och skoladministrativt system.
Även IT-avdelningen och Upphandlingsavdelningen kan ställa resurser till förfogande.

Läs Mer

App-utvecklare iOS/Android för kort uppdrag hos Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund.

Vi söker nu en app-utvecklare iOS/Android till Pensionsmyndigheten (ca 2-3 dagar).

Uppdraget omfattar:
Uppdatering av Pensionsmyndighetens app ”Byt fonder”

Pensionsmyndigheten har en mobil applikation – Byt fonder – som ger en användare ett antal direktingångar till de mest använda fondtjänsterna. Appen är mycket enkel i sin funktionalitet och består av fyra stycken genvägar som var och en öppnar upp olika sidor på Pensionsmyndighetens responsiva webbplats. Den fungerar således endast som en länksamling och snabbingång för våra fondanvändare. Appen finns tillgänglig på plattformarna iOS och Android.

Sedan den senaste uppdateringen av iOS fungerar dock inte appen tillfredsställande, då en användare behöver hålla inne länken i några sekunder och sedan släppa för att komma vidare till webbplatsen. I väntan på att Pensionsmyndigheten fattar ett beslut på hur appen ska utvecklas på lång sikt, så behöver detta tekniska problem åtgärdas. På grund av brist på tid och kompetens samt ej befintliga utvecklings- och testmiljöer för mobila applikationer internt på myndigheten, så behöver vi ta hjälp av externa resurser för detta arbete.

Pensionsmyndigheten behöver hjälp med:
– Rättning av befintlig iOS-app så att länkarna fungerar som de ska.
– Uppdatering av beskrivning i app-store.

Uppdraget ska genomföras som fast pris och beräknas till ca 2-3 dagar.

Läs Mer

Inbjudan Kammarkollegiets upphandling av IT-konsulttjänster, Resurskonsulter, Rikstäckande – Teamleverans

KeyMan har idag flera ramavtal inom den offentliga sektorn. Vi ämnar nu lämna anbud på Kammarkollegiets upphandling av IT-konsulttjänster, Resurskonsulter, Rikstäckande – Teamleverans.

Vi behöver er hjälp för att tillsammans skapa ett högkvalitativt anbud med leverans av IT-konsultteam som kan generera många intressanta uppdrag de närmaste åren. Skicka in er intresseanmälan så snart som möjligt så kontaktar vi er sedan för mer information.

Ange nedan i fältet för skallkrav hur många konsulter ni har per kompetensområde.

Aktuella områden är:
1. Användbarhet & Tillgänglighet
2. Verksamhetsutveckling & Krav
3. Arkitekter
4. Systemutveckling & Systemförvaltning
5. Test & Testledning
6. Ledning & Styrning
7. IT-säkerhet

För information om kompetensområden och roller, se bifogat dokument Tekniska krav – Kravspecifikation.
För information om kompetensnivåer, se bifogad Bilaga Kravkatalog.

Läs Mer

Devops Engineer – för Anställning/Hyrköp

Som Devops Engineer kommer du att ingå i ett Team som tillhandahåller utveckling, teknisk support och förvaltning av system och applikationer. Teamet jobbar tillsammans för att accelerera affärsutveckling genom digitalisering samt jobbar med att säkra den dagliga driften och att verksamheten och kunder har tillgång till rätt IT-tjänster. Det är viktigt att du är självgående, driven och att dokumentering är en självklarhet.

Arbetet omfattar bl.a.
Agera stöd och support i organisationen mellan utvecklings och förvaltningsteam.
Lokala applikationer: support, konfigurering, test och förvaltning
Infrastruktur; Databaskunskap, serverkunskap, plattform, monitorering
Klienter; installationer samt felsökning av hårdvara Nätverk; patchhantering och konfigurering
Backup
Support/Beredskap

God svenska och engelska i tal och skrift är ett krav

Design och underhåll av infrastruktur, både datahall och i molnmiljöer
Analys och åtgärder för att uppnå optimal informationssäkerhet
AWS Cloud formation
Continuous Integration, Continuous Deployment med TeamCity och AWS Code Deploy
Infrastructure as Code (dvs att även infrastruktur är programmerad med t.ex. power shell och källkodshanteras i Git).

Du bör besitta goda kunskaper inom några av följande områden:

Windows Server (Infrastruktur samt inbyggda funktioner)
Amazon Web Services (AWS)
Powershell, VB script
Server virtualisering (VMware eller HyperV)

Erfarenhet av installation, drift, felsökning, underhåll av Windows server miljöer

Vi ser gärna att du även har kännedom inom några av nedan områden:

Microsoft Azure
Microsoft Office365
Kunskap och erfarenhet av lagringslösningar, klientmanagering, Informationssäkerhet, Dokumentering, Självgående

Beställaren har möjlighet att anställa konsulten efter 6 månaders konsulttid om båda parter är överens.

Läs Mer

Strategiskt rådgivare för implementation av digital arbetsplats – Teamleverans – Offert skickad till kund

Vi söker nu ett team för att implementera en digital arbetsplats till vår kund.

Vi söker efter en konsult som tillsammans med sitt team kan ta fram en strategi för att implementera en digital arbetsplats.

Uppdragsbeskrivning:

Utarbeta en strategi för en digital arbetsplats
Fokus ligger på att samutveckla lokaler, den fysiska och den digitala arbetsplatsen så att Organisationen uppfattas som modern och som en attraktiv arbetsgivare. Det saknas idag vision och strategi
för utveckling av den digitala arbetsplatsen. Frågor som behöver besvaras är t.ex:

– Vad är den digitala arbetsplatsen?
– Vad omfattar den?
– Hur skapar vi helhetssyn med användaren i fokus?
– Hur samordnar man utvecklingen av den digitala arbetsplatsen?
– Hur påverkar man den digitala arbetsplatsens utveckling?
– Vem ska styra hur den digitala arbetsplatsen utvecklas?

I ett första steg omfattar detta arbete inte interna verksamhetssystem eller utvecklingen av externa tjänster gentemot kund.

Stöd för att förverkliga den digitala arbetsplatsen
Organisationen behöver stärka kompetensen inom utvecklingen av den digitala arbetsplatsen med fokus på användarupplevelse och –nytta samt samspelet mellan teknik och människa. Uppdraget består därför även av att utföra/vara rådgivande i aktiviteter som t.ex. behovsinhämtning, utforma lösningsförslag utifrån kunskap om omvärld och marknad för innovativ teknik, kravställning mot Organisationens it-avdelning eller externa leverantörer, genomförande av PoC och piloter samt ledning av tester. Stöd ska också kunna ges avseende frågor inom arkitektur och teknisk integration samt vid kommunikations- och lanseringsaktiviteter.

Förväntat resultat
En vision och en tydlig målbild som är förankrad och kommunicerad i hela organisationen. För att uppnå detta måste det skapas en bra process för behovsinsamling. Arbetet med ”businesscase” måste förstärkas för samutveckling över organisationsgränser. Stöd behövs för omvärldsbevakning i syfte att inspireras och att hitta ”best practice”. Att jobba med user experience och user adoption är viktigt för Organisationens framgång.

Utvecklingen av den digitala arbetsmiljön är en väsentlig aktivitet för att skapa moderna arbetsplatser.
Utvecklingen ska stödja den förändringsresa som verksamheten behöver genomgå bl.a. vid den planerade flytten till nya lokaler. Leveransgodkännande kommer ges av beställaren vid löpande avstämningsmöten.

Konsultteamet inklusive huvudkonsulten ska uppfylla nedan skallkrav.
Konsultteamet bör tillsammans uppfylla nedan börkrav.
CV för samtliga i teamet ska bifogas och det ska tydligt framgå hur respektive konsult uppfyller kraven.

Läs Mer

ITSM-verktyg utredare till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund

Vi söker nu en ITSM-verktyg utredare till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar att på taktiskt och operativ nivå utvärdera behoven för ett nytt ITSM-verktyg, att kartlägga befintliga verktyg för att sammanställa det till ett eventuellt upphandlingsunderlag. Det ingår att utföra ett antal intervjuer med nyckelpersoner (som PM tar fram åt konsulten) och att kartlägga IT och verksamhetens behov kopplat ITSM-processerna, främst:
Demand management, Change managmement, Release and deployment management, Service- asset and configuration management, Knowledge management, Incident, Problem och Service request.

Konsulten ska kunna se behoven att brygga mellan det som ITIL kallar operations och transition. Att kunna och förstå kopplingen mellan förvaltningsmodellen PM3 och hur den fungerar ihop med ITIL processer. Att förstå värdet som central del.

Då Pensionsmyndigheten befinner sig i en transformation mot ett agilt arbetssätt är vikten att förstå agilitet och utvecklares behov och en skalad agil struktur (SAFe) viktigt för att kunna skapa underlag för ett verktyg som även fungerar i en agil värld.

Konsulten bör vara väldigt självgående, strukturerad, kommunikativ och lyhörd.
Outcome från uppdraget är att få fram:
• en behovskartläggning
• ett beslutsunderlag (VBU)
• en generell implementationsplan (oberoende verktyg).

Läs Mer

Jurist med säkerhetsskyddsexpertis – Offert skickad till kund

Vi söker nu en jurist med säkerhetsskyddsexpertis till vår kund.


Uppdraget omfattar:
Genomförande av säkerhetsskyddsanalys och GAP-analys. Kunden planerar inför ny säkerhetsskyddslagstiftning och behöver genomföra en genomlysning av IT-miljö och system i syfte att säkerställa uppfyllelse av de nya regulatoriska kraven.


Du kommer att ingå i ett team som tillsammans kommer att arbeta med säkerhetsskydd inom ramen för uppdragets omfattning.


Exempel på uppgifter som teamet kommer att hantera:
– Kartläggning av it-verksamhet och beroenden.
– Identifiera it-system och informationstillgångar som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet ur aspekterna konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet.
– Identifiera och dokumentera dataflödet inom it-miljön, hur information kommuniceras externt och hur den förvaras/lagras. Detta för att ha kontroll över var verksamhetskritisk information befinner sig.
– Dokumentera för prioriterade it-system en översikt som beskriver förhållandet mellan systemdelar för att illustrera hur information flödar genom olika delar i it-systemet.
– Dokumentera en översikt som beskriver dataflödet i it-miljön mellan it-system och mellan nätverkssegment. Underlaget används för att kunna kontrollera dataflödet mellan olika nätverkssegment i verksamheten.
– Genomföra gap-analyser samt andra administrativa och tekniska it- och informationssäkerhetsgranskningar. Identifiera IT-risker och prioritera åtgärder baserat på tidigare analyser och granskningar.
– Delar i det arbetet kommer bestå av att tolka och översätta den nya säkerhetsskyddsregleringen till praktiska och för myndigheten anpassade tekniska lösningar som uppfyller kraven.
– Ta fram en plan i hur den nya regleringen på bästa sätt kan införlivas i övrig förvaltning av it och it-säkerhet utifrån Skatteverkets säkerhetsstyrning.
– Där så behövs ta fram informations- och utbildningsmaterial samt kunna hålla information och utbildning för olika målgrupper.

Läs Mer

IT-Tekniker för migreringsprojekt till Karolinska Institutet

Vi söker nu två IT-Tekniker för migreringsprojekt till Karolinska Institutet.

IT-tekniker för migreringsarbete i Flemingsberg och Solna, Karolinska Institutet. Uppdraget går ut på att vara ute i verksamheten för migrering och klientstöd. Man arbetar i ett team med befintliga tekniker. Det kan även innebära felsökning samt klientsupport för användare ute i verksamheten.

Det är en komplex IT-miljö, man behöver ha goda kunskaper både i engelska och svenska. Vi ser gärna en pedagogisk, driven och social person som inte räds för att ta sig an utmaningar. Erfarenhet av onsitesupport med både mac och pc kompetens.

Läs Mer