Tag

Övrig-arkiv - KeyMan

Systemspecialist för Windows-plattformen med erfarenhet av Apache till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Systemspecialist för Windows-plattformen med erfarenhet av Apache till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten söker en konsult som har erfarenhet av att konfigurera, automatisera och drifta opensource-applikationer på Windowsplattform. Arbetet innebär att tillsammans i ett tvärfunktionellt team ta ett helhetsansvar för systemet RINA (EU-utvecklat system för utbyte av socialförsäkringsinformation).

Läs Mer

W3D3 konsulter till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu W3D3 konsulter till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten avser att teckna ett avtal kring tekniskt stöd, support och mindre utvecklingsinsatser för applikationen W3D3 från Formpipe – med tillhörande moduler, kringsystem och testmiljö, samt de myndighetsspecifika anpassningar som gjorts hos Pensionsmyndigheten. Avtalet omfattar också motsvarande insatser för de delar av W3D3 som Pensionsmyndigheten i egenskap av värdmyndighet förväntas erbjuda den kommande nämndmyndigheten för premiepensionens fondtorg.

Syftet med avtalet är att Pensionsmyndigheten tillsammans med leverantören ska verka för en stabil miljö med god prestanda som motsvarar våra användares behov. Pensionsmyndigheten behöver stöd i frågor kring utvecklingsmöjligheter såväl som konkreta felavhjälpande åtgärder och årliga uppgraderingar.
W3D3 är ett av Pensionsmyndighetens dokumenthanterings- och ärendehanteringssystem. I systemet diarieförs allmänna handlingar kopplade till ärenden som rör t.ex. omprövningar, kontrollutredningar, avtal, beslut, remisser, upphandlingsärenden, synpunkter från allmänhet, personalärenden och vissa fondhandelsärenden.

Med nuvarande förvaltningsorganisation tillhör W3D3 med kringsystem förvaltningsobjektet FO Stöd. Objektet förvaltas och drivs av våra förvaltningsledare (en för verksamheten och en för IT) tillsammans med objektägare. På verksamhetssidan finns två objektspecialister med systemförvaltaransvar och djupa kunskaper i hur applikationen används. Objektspecialisterna planerar för hur applikationen ska nyttjas och utvecklas under året. Detta dokumenteras i en för objektet gemensam förvaltningsplan. Detta underlättar för en bra årsplanering tillsammans med kommande leverantör.
Vid uppgraderingar, eventuell felsökning och utveckling inom IT drivs arbetet av FL IT (på beställning av objektspecialisten). FL IT stöds av resurser IT-specialist för objektet, teknikförvaltare, samt övriga tekniska resurser inom IT.

Beskrivning exempel på incidenter, beställningar, utvecklingsaktiviteter

Incident: Felaktigheter som uppstår i W3D3. Kan t ex avse problem som uppstår vid förändringar i Pensionsmyndighetens IT-miljö, såsom uppgradering av webbläsare. Incidenter kan också avse buggar som uppstår i div funktioner i W3D3.

Beställning/utvecklingsaktivitet: t ex utveckling av nya fält eller formulär i ärendekort och handlingskort, inläggning av nya dokumentmallar, nya rapporter, uppgradering till ny version eller konvertering av uppgifter i W3D3.
Primär kontakt mot leverantör är objektspecialisterna för W3D3, i särskilda fall kan tekniker inom IT göra en anmälan om den är av teknisk karaktär. Dessa roller ska ges behörighet att registrera ärenden/incidenter/problem hos leverantören.

Pensionsmyndigheten önskar dela upp avtalet i två delar varav fastprisdelen ska omfatta:

– En årlig uppgradering, eventuella patchningar löpande under avtalstiden
– Deltagande på kvartalsvisa förvaltningsmöten, på plats hos Pensionsmyndigheten. Kostnader förknippade med dessa resor ingår i fastprisuppdraget.
– Support vardagar via telefon, mail och mail helgfria vardagar kl 8-16:30
– Inställelsetid: Leverantören ska återkoppla på anmält ärende inom 2 timmar
– Tekniskt stöd vid datahallsswitchar inom Pensionsmyndigheten (2 per år)
– Ge prisförslag om lösningen av ett ärende tar mer än 4 timmar att åtgärda
– En portal för ärendehantering för Pensionsmyndigheten
– Månadsrapportering gällande inkommande ärenden, lösningsgrad, timmar (ej fastpris)
– Teknisk kompetens och stöd för befintlig W3D3 installation inklusive miljöer för drift och acceptanstest, samt klientmiljö
Det fasta priset ska anges per kvartal.

Pensionsmyndigheten ska kunna avropa löpande konsulttimmar för att genomföra aktiviteter som inte ingår i fastprisuppdraget. Dessa insatser planeras på de normalt kvartalsvisa förvaltningsmötena.
Konsultpriset ska anges per timme.
Leverantören ska:

– Vara certifierad partner till Formpipe
– Tillhandahålla en portal för ärendehantering för Pensionsmyndigheten
– Månadsrapportera i en statusrapport gällande inkomna ärenden, lösningsgrad, antal förbrukade timmar etc.
– Tillhandahålla teknisk kompetens och utgöra stöd för befintlig W3D3 installation inklusive miljöer för drift och acceptanstest, samt klientmiljö
– Vara drivande i hantering av inkomna ärenden och lösningar för dessa.

Läs Mer

IT-teknisk specialist med fokus på hälsa och sjukvård till Region Sörmland

Vi söker nu en leverantör för rollen som IT-teknisk specialist med fokus på hälsa och sjukvård till Region Sörmland.

Uppdraget omfattar:
Region Sörmland konsumerar en rad nationella tjänster som levereras från Inera och för att kunna hantera dem smidigt finns en Regional Tjänsteplattform inom Region Sörmland. Plattformen innebär en del specifik teknik och produkter vilket gör den speciell. Nu efterfrågar vi en leverantör som kan erbjuda en eller flera konsult/specialister som kan hjälpa Region Sörmland med:

• Expertis som förstår Region Sörmlands RTjP driftmiljö att kunna kontakta vid behov.
• Stöd vid en pågående integration av nationell tjänst från Inera
• Hjälp att planera och genomföra migrering från Mule

Arbetet sker löpande efter överenskommelse och kan variera mellan 0-40%. Arbetsuppgifter kan utföras på distans.

Läs Mer

Senior UX Analytiker – Omgående

Vi söker nu en UX-Analytiker till vår kund med omgående start.

Uppdraget omfattar:
Kunden har en oberoende tjänst som erbjuder schyssta, enkla och prisvärda lån där ansvarsfullt låntagande belönas. Lånen distribueras via några av Sveriges ledande digitala plattformar för sparande och investeringar.

Du kommer att arbeta tillsammans med hela kundens leveransteam och rapportera till produktägaren.

Din roll blir att ansvara för att undersöka, konceptualisera, designa och göra kundens applikationer mer användbara och användarvänliga, både för kunder och internt. För Kunden är det mycket viktigt att leverera en bra upplevelse till kunderna och det mest intuitiva, effektiva och lättlärda gränssnitt till deras kundtjänst- och handläggaravdelning.

Du kommer att arbeta tätt tillsammans med kravanalytiker i förstudiearbetet och detaljera skärmar och applikationer under implementationsarbetet. Vi förväntar oss att du är väl påläst inom nya tekniker och koncept, är en aktiv lyssnare och kommer med egna förslag och idéer.

Ansvar för en användarupplevelseanalytiker:
• Analysera befintliga system och förstå företagets, användarnas och kundernas nya behov.
• Genomföra förstudier och undersökningar om användbarhet och kundupplevelse.
• Förtydliga kraven och separera dem i funktionella och icke-funktionella kategorier.
• Presentera lösningar, idéer och rekommendationer som uppfyller kraven
• Dokumentera diskussionerna, koncepten och det slutgiltiga omfånget.
• Skapa mönster och principer som anpassas till användarens behov
• Förbered mockups, prototyper och interaktionsdiagram.
• Detaljera, granska och bidra till utvecklingen av skärmarna och applikationerna.
• Genomföra tester för att verifiera att den utvecklade funktionaliteten är i enlighet med kravställningen och principerna för användarvänligheten i gränssnitten.
• Kontinuerligt undersöka och sträva efter att förstå användarnas behov bättre och förbättra de befintliga systemen för ökad effektivitet och automatisering.

Läs Mer

Senior Risk Management Specialist – Offert skickad till kund

We are now looking for a Senior Risk Management Specialist to our customer.

You will work in the Customer’s Credit Risk team in 1st line Clearing Risk Management, reporting to the Head of Credit Risk.

Description Working tasks:
• Perform credit risk analysis and monitoring of The Customer’s Clearing‘s counterparties; both existing and new; including internal reporting and contact with counterparties
• Lead credit risk evaluation of counterparties, including credit risk rating and annual reviews
• Lead smaller projects (improvements to the framework, documentation etc.)


This could be either 4-5 days a week.
The assignment will be for a minimum of 3 months and a maximum 8 months – this role will be reviewed on a month to month basis.

Läs Mer

Appdesigner Sketch

Till vår kund söker vi nu en mobilappdesigner för Android och IOS. Man har en befinlig reseapp som hela tiden utvecklas och man behöver ha stöttning inom design där man använder Sketch samt verktyget Lottie för animation.

Konsulten behöver även ha erfarenhet av versionshantering.

Uppdraget är på 50% men kan växlas upp till 75% om det är mer passande för konsulten.

Läs Mer

Arkitekt med förvaltningsfokus till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund

Vi söker nu en Arkitekt med förvaltningsfokus till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten (PM) står inför en rad av förändringar och en stor del av dessa är en direkt konsekvens av departementspromemoriorna ”Översyn av grundskyddet för pensionärer” (Ds 2018:8) och ”Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem” (Ds 2019:2).

Under hösten 2018 har ett antal analyser gjorts som sammantaget pekar på att de förmånssystem som Pensionsmyndighetens verksamhet vilar på kommer att behöva förändras för att vara ändamålsenliga i förhållande till kommande förändringar med avseende på lagar och regelverk. Dagens IT-system möter inte framtida krav och PM behöver från och med år 2021 en alternativ lösning. Efter analys har slutsatsen varit att man bör gå vidare med att etablera nya förmånssystem för att möta upp den nya kravbilden.

Syftet med programmet är:
* På kort och medellång sikt klara av att möta de nya kraven från pensionsöverenskommelsen, grundskyddsutredningen mm
* På kort sikt lösa problemet med att de nuvarande systemen för ålderspensionen inte går att förändra inför kommande lagförslag
* På medellång till lång sikt skapa en effektivare verksamhet både vad gäller kostnader och tid
* På kort och lång sikt sänka komplexiteten i systemen för att göra dessa förändrings och förvaltningsbara över tiden.

En av effekterna av denna nya arkitektur är att dataflöden kommer att förändras och därvidlag påverka Pensionsmyndighetens arbete med statistik och analys.
I ett första skede behöver en förändrad samverkan mellan de nya IT-systemen och funktionerna för Statistik och Analys analyseras,

Vi söker nu en konsult som skall hjälpa oss att analysera en förändrad interaktion mellan de nya förmånssystemen och dagens lösning för statistik och analys kommer att se ut och vilka alternativa vägval som finns. Huvudsakliga leverabler blir:
• Förändringsbehov och förändrings-möjligheter identifierade
• Alternativa vägval beskrivna med för respektive nackdelar för de olika vägvalen.
• Inventera och vid behov dokumentera dagens dataflöden inom statistik och analys.

Läs Mer

Systems Operations Specialist – Offert skickad till kund

We are now looking for a Systems Operations Specialist to our customer.

Description Working tasks:
Do you have a passion for technology and a drive for innovation? Our Customer is looking for a Systems Operations Engineer who can help them manage and operate modern technologies. They are expanding their capabilities and products to achieve this goal.

The Customer is recognized around the globe as a diversified worldwide financial technology, trading and information services provider to the capital markets serving businesses and investors from over 50 offices in 26 countries across six continents – and in every capital market.

Operating our state of the art trading platform you will be responsible for handling incoming issues, solving incidents and launching of new versions. Also performance testing and recovery procedures are performed for different releases. There are many different exciting projects as well that you will be part of, enhancing and introducing new improvements and products.

If you are someone who enjoys working in a results-driven, high-performing international culture and thrive in a creative and dynamic environment- this is the role for you.

The job includes:

• Being part of all activities regarding the applications such as handling of incoming issues, incident solving, requirements, launch of new releases
• Designing, planning and implementing changes to our existing systems and implementing new solutions
• Planning and executing non-functional and performance testing
• Acting as specialist in operational issues, questions and requirements
• Taking part in different projects regarding current and new customers
• Maintaining operational documentation needed for second line operation
• Managing projects and independently carrying out our parts of large implementation projects

To be considered for this role your skills will include:

• Experience from working with DevOps, System Administration, Network, Application Operations or other related area.
• Knowledge of Linux/Unix.
• Knowledge of Scripting (Perl, Python etc.), and Databases (SQL) is meriting.
• Knowledge in Cloud Computing, Containerization (Docker) and Container Orchestration (Kubernetes) is meriting
• Degree in Computer Science, Information Systems or other related discipline
• Excellent language skills in written and spoken English
• You have a strong personal drive and initiative and enjoy a working in a fast paced, high pressure, client-focused environment
• The ability to perform multiple tasks combined with a great work ethic working in a mission-critical 24×7 diverse environment will ensure your success in this role

To be a good match for this role you should have an agile mindset and enjoy working under constantly changing conditions. In addition you should possess a strong drive to achieve result, be a good team member and be able to work efficiently both independently and in cooperation with others.

Läs Mer