Tag

Övrig-arkiv - KeyMan

Konsultteam för verksamhetsutveckling inom samhällsbyggnad till Sollentuna kommun

Till Sollentuna kommun söker vi nu två (2) konsulter inom verksamhetsutveckling, strategi, utredning, förändringar, ledning,
styrning och projektledning. Uppdraget omfattar tjänster inom samhällsbyggnadsavdelningens (SBA) verksamheter kring bland annat gemensamma
arbetssätt, ledning, tekniskt stöd, utvecklingsprojekt, strategier, digitalisering, digitalsamverkansplattform, processer och motsvarande. Konsulterna kommer att jobba som ett
team och komplettera varandra i arbetet.

Bland de effektmål som SBA önskar att uppnå finns följande:
– En ännu effektivare förvaltning
– Bättre styrning och slutresultat, inklusive ekonomi, i projekt
– Arbete med digitalisering av verksamheten
– Utredningsstöd åt förvaltningen
– Öka kundfokus och förbättra NKI
– Förbättrad kvalitet och styrning inom drift och underhåll
– Metodik för ledning och styrning i samhällsbyggnadsnära projekt inom
digitalisering

Nedan ges exempel och en specificering av arbetsuppgifter som kan bli aktuella:
– Strategisk styrning (uppdragsledning) avseende digitaliseringsprojekt inom SBA.
– Kravställare avseende upphandlingar inom SBA.
– Metodstöd framtida arbetssätt och metodik inom SBA.
– Vid behov interimistisk ledning och styrning inom SBA olika verksamhetsområden.
– Projektledar- och processledning avseende på implementering och vidareutveckling
av gemensam projektmodell på SBA.
– Projektledartjänster avseende digitaliseringsprojekt inom SBA.
– Projektledartjänster avseende upphandlingar inom SBA.
– Projektledartjänster avseende olika utredningsuppdrag inom SBA.
– Projektledningstjänster inom SBA kring framtida arbetssätt och metodiker.
– Förändringsledning avseende nya arbetssätt och processer inom SBA.
– Projektledartjänster avseende ökad medborgarservice och höjning av NKI PRIS

Läs Mer

Informationssäkerhetsspecialist/Informationsäkerhetssamordnare till Karolinska Institutet

Vi söker nu en Informationssäkerhetsspecialist/Informationssäkerhetssamordnare till Karolinska Institutet.

Uppdraget syftar till att stötta Karolinska Institutet i det operativa informationssäkerhetsarbetet med bland annat följande aktiviteter:
• Förvaltning av Karolinska institutets informationssäkerhetsutbildning.
• Stötta Karolinska Institutets dataskyddsfunktion rörande GDPR-frågor kopplat till informationssäkerhet.
• Besvara frågor rörande informationssäkerhet från verksamheten.
• Delta som stöd inom informationssäkerhet vid projekt som kan påverka Karolinska Institutets informationssäkerhet.
• Genomförande av informationsklassningar.
• Utbildningsinsatser inom informationssäkerhet for att öka kunskapen hos de anknutna på Karolinska Institutet.
• Intervjuer med huvudpersoner på de olika institutionerna for att ta reda på deras behov av stöd inom informationssäkerhet.
• Hålla nuvarande dokumentation uppdaterad.
• Framtagande av en process och arbetssätt för åtgärdshanteringen som informationsklassningarna resulterar i.
• Delta vid, och genomföra, riskanalyser och efterföljande rådgivning vid hantering av riskerna.
• lnföra ett metodstöd för kravställning av informationssäkerhet vid upphandling och inköp.
• Agera stöd vid kravställning och IT-system for att uppnå en önskad nivå av säkerhet vid upphandling och inköp.
• Ta fram en mall for kontinuitetsplaner.
• lnföra en process för att hantera informationssäkerhets- och personuppgiftsincidenter.

Omfattningen av de olika aktiviteterna beror på konsulternas tillgänglighet för uppdraget, och Karolinska Institutets behov och möjlighet till engagemang i arbetet.

Läs Mer

Office Key konsult till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund.

Vi söker nu en Office Key-konsult till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten använder idag OfficeKey som mallpaket både i sin handläggning, beslutsmallar och för vanliga korrespondens. IT-utrustningen består idag av datorer med Windows 10 och Office 2016. Pensionsmyndigheten har behov av en partner som hjälper till med att uppdatera och utveckla OfficeKey och dess användning. Idag finns ca 150 antal mallar.

Kort ser behovet ut enligt följande under 2019:
* Support via telefon/mail o Pensionsmyndigheten önskemål ska vara åtgärdade senast två veckor efter att ärendet inkommit till leverantör
* Uppdatera ca 80-100 mallar i enlighet med myndighetens önskemål
* Ta bort ca 40 mallar då dessa inte längre är aktuella (BOB)
* Vid behov bistå Pensionsmyndigheten med att se över befintlig struktur för att skapa unika ärendenummer på dokument
* Vid behov utbilda objektspecialister att själva kunna genomföra språkliga förändringar och/eller läras upp till att bli expertanvändare i hur man skapar nya mallar.

Uppdragen är av varierande längd och inträffar under olika delar av året. Planering inför 2019 har ännu inte startat.
Pensionsmyndigheten önskar få in svar på denna förfrågan i form av en skriftlig beskrivning av hur offererande part kan bistå myndigheten med detta. I underlaget ska även minst ett referensexempel anges. Ange om detta är heltid eller deltid.
Uppdraget är ett deltids uppdrag med en option på 100 timmar för att hantera de önskade uppdateringarna samt vid behov för support.

Läs Mer

IT-Tekniker för migreringsprojekt till Karolinska Institutet

Vi söker nu två IT-Tekniker för migreringsprojekt till Karolinska Institutet.

IT-tekniker för migreringsarbete i Flemingsberg och Solna, Karolinska Institutet. Uppdraget går ut på att vara ute i verksamheten för migrering och klientstöd. Man arbetar i ett team med befintliga tekniker. Det kan även innebära felsökning samt klientsupport för användare ute i verksamheten.

Det är en komplex IT-miljö, man behöver ha goda kunskaper både i engelska och svenska. Vi ser gärna en pedagogisk, driven och social person som inte räds för att ta sig an utmaningar. Erfarenhet av onsitesupport med både mac och pc kompetens.

Läs Mer

Senior Lösningsarkitekt Lönesystem

Till vår kund söker vi nu en senior Lösningsarkitekt med inriktning lönesystem. Detta är ett korttidsuppdrag och beräknas till ca 40-80 tim och kan drivas på deltid om så önskas.

Uppdraget omfattar:
Att analysera och dokumentera integration mellan Oracle HCM modul och Logicas lönesystem POL via kundens integrationsplattform.

Läs Mer