Tag

Övrig-arkiv - KeyMan

Teknikstöd för produkten Automic i samband med en stor uppgradering till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en konsult för teknikstöd för produkten Automic i samband med en stor uppgradering till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Behovet är en konsult med djup teknisk kompetens på produkten Automic. Pensionsmyndighetens primära användning av produkten är avancerad jobbschedulering.
Konsulten ska guida Pensionsmyndighetens egna tekniker i samband med att Automic uppgraderas. Konsulten ska också kunna ge support om det dyker upp problem i samband med uppgraderingen i Pensionsmyndighetens interna IT-miljö i syfte att minimera riskerna med uppgraderingen.

Omfattning: Konsult på hel- eller deltid. Uppskattat totalt behov ca 80 timmar.

Läs Mer

Murex – konfiguration och förvaltning

Till vår kund söker vi en en duktig Murexkonsult som har erfarenhet av att konfigurera och förvalta systemet. Konsulten kommer att arbeta med drift av Murex. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att:
konfigurera systemet
hantera drift och förvaltning i produktion och testmiljöer
identifiera avvikelser och problem samt göra uppföljning av dessa
på ett analytiskt och strukturerat sätt arbeta med problemlösning individuellt, i gruppen och tillsammans med Utveckling och Infrastruktur

För att vara framgångsrik i rollen måste du ha:
erfarenhet av Murex-drift
erfarenhet av drift av system/affärssystem i UNIX och/eller MS
erfarenhet av arbete (eller goda kunskaper) i databaser så som MS-SQL eller Oracle
kunskaper inom integration

Läs Mer

Senior utvecklare/arkitekt .Net/Azure

Till vår kund söker vi nu en senior utvecklare inom .Net/Azure med erfarenhet av lösningsarkitektur.

Kunden har ett starkt fokus på nyutveckling inom Azuremiljö och framtagande av microservices.

Kunden sätter stort värde på personlighet och söker dig som är drivande och initiativkraftig, ser vad som behöver göras och är duktig på att leda dig själv i ditt arbete och att kroka arm med de som behöver involveras. Du slutför saker du påbörjat och ser vikten av att äga hela kedjan inom dina ansvarsområden. Du har öga för detaljer och ser samtidigt helheten. Du är en noggrann och ambitiös person som kvalitetssäkrar innan du släpper ifrån dig färdiga projekt och arbetsuppgifter. Du är observant och trivs med att förbättra och utveckla samtidigt som du tänker kundnytta och kan konsten att kombinera komplexitet och enkelhet.

Du bör ha en tyngre utvecklingsbakgrund och gärna i rollen som lead developer.

Uppdraget är långsiktigt och därmed option på förlängning..

Läs Mer

Kravhanterare förskolans och skolans lärplattform till Haninge Kommun – Offert skickad till kund

Vi söker nu en senior Kravhanterare som ska ge stöd i arbetet med kravställning på förskolans och skolans lärplattform till Haninge Kommun

Uppdraget omfattar:
Idag har kommunen 3 olika lärplattformar, en per skolform. Visionen är att kommunen ska ha 1. Haninge kommun inleder nu arbetet med att kravställa vilket de vill göra genom att formulera så
kallade “user stories”. Projektledaren behöver stöd i det arbetet av en person med erfarenhet från denna typ av kravformulering och offentlig sektor.
Kommunen har egna inköpare som kommer att hantera upphandlingen av nytt system.

Läs Mer

Sökspecialist till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Sökspecialist till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten söker en leverantör för analys, kravställning och specifikation av konfigurering för lösning av Pensionsmyndighetens söklösning och hittbarhet på i första hand myndighetens intranät. Sökfunktionerna är baserade på Solr vilka för närvarande är konfigurerade enligt SiteVisions standardkonfiguration. Till detta arbete behöver vi ett sökexpertteam med varierande resurser och kompetenser, främst på nivå 3 och 4. De olika kompetenserna kan vara fördelade på olika resurser:

• Teknisk inriktning
• Hittbarhet (Findability), strategi och innehållsfrågor
• UX och grafisk design
• Utbildning och workshop

Pensionsmyndigheten jobbar ständigt med att förbättra sitt intranät, och hittbarheten och sökupplevelsen är en central funktion som påverkar hela intranätupplevelsen.
Uppdraget syftar till att ta fram lösningar, identifiera, prioritera andra eventuella förbättringar för att öka hittbarheten och upplevelsen av sökfunktionen på den information en handläggare och andra anställda behöver ta del av, samt att omsätta resultaten av förbättringarna i utbildningsmaterial för redaktörer och handläggare.

Läs Mer

Sailpoint IIQ konsultteam till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu Sailpoint IIQ konsultteam till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Syftet med avropet är att Pensionsmyndigheten tillsammans med leverantören ska verka för en stabil miljö med god prestanda som motsvarar våra användares behov. Pensionsmyndigheten behöver stöd i frågor kring utvecklingsmöjligheter såväl som konkreta felavhjälpande åtgärder.

Beskrivning av Pensionsmyndighetens organisation kring applikationen.
Pensionsmyndighetens organisation inom IAM består av två delar, en i denna externa ID-tjänst (support och förvaltning, viss utveckling) och en med interna resurser för utredning/analys och viss utveckling.

Pensionsmyndigheten ansvarar för att ha en beställarorganisation med en IAM Manager samt kontaktpersoner för ID-tjänstens förvaltning.
IAM Manager ansvarar för att delge leverantör av ID-tjänsten dokumentation gällande regelefterlevnad, samt styrande dokument inom IAM-området.

Kontaktyta mot leverantör:
Primär kontakt mot leverantör är teamet kring behörighetsportalen, under ledning av IAM Manager. I särskilda fall kan tekniker inom IT göra en anmälan om den är av teknisk karaktär.
Ärenden och incidenter rapporteras i verktyg som tillhandahålls av Pensionsmyndigheten.

Avropets utformning:
ID-tjänsten (fastprisdel)

Support:
• Incidenthantering
• Problemhantering

Förvaltning:
• Ändringshantering
• aktiviteter för att ”hålla igång” ID-tjänsten

Incidenter ska hanteras i ett av myndigheten utpekat ärendehanteringssystem och ska hanteras från initialt rapporterad incident till avslutad Incident.
Sammanfattad rapportering av incidenter sker månadsvis till utpekad person inom myndighetens IAM-organisation.

Incidenter som identifieras som problemärenden ska planeras tillsammans med utvecklingsdelen för att inkluderas i releaseplaneringen. Problemärenden som innebär nyutveckling och/eller nykonfiguration ska alltid meddelas utsedd person på myndigheten för beslut om genomförande. Efter beslut ska problemärenden utföras inom ramen för ID-tjänsten om inte annat anges.

Följande aktiviteter är aktiviteter inom Förvaltningen och är inkluderade inom fastprisdelen för ID-tjänsten:
• Kontroll av konfigurerade körningar
• Manuella rättningar av identitetskuber
• Manuella rättningar av identitets- och behörighetsbeställningar
• Anslutningar av system med standardkonnektorer
• Skapa och ändra roller
• Konfiguration av behörighetscertifieringar
• Versionshantering, releasebyggen och deployment av miljön
• Konfiguration och förändringar av policys
• Rapporter, utsökningar och ”ad-hoc” analyser
• Förvaltningsplanering
• Dokumentation
• Livscykelhantering Sailpoint IdentityIQ i utvecklingsmiljöer, testmiljöer och produktionsmiljöer
• Livcykelhantering av konnektor mot Navet
• En årlig uppgradering, eventuella patchningar löpande under avtalstiden
• Deltagande på kvartalsvisa förvaltningsmöten, på plats hos Pensionsmyndigheten. Kostnader förknippade med dessa resor ingår i fastprisuppdraget.
• Support vardagar via telefon, mail och mail helgfria vardagar kl 8-16:30
• Inställelsetid: Leverantören ska återkoppla på anmält ärende inom 2 timmar
• Tekniskt stöd vid datahallsswitchar inom Pensionsmyndigheten (2 per år)
• Ge prisförslag om lösningen av ett ärende tar mer än 4 timmar att åtgärda
• En portal för ärendehantering för Pensionsmyndigheten
• Månadsrapportering gällande inkommande ärenden, lösningsgrad, timmar (ej fastpris)
• Teknisk kompetens och stöd för befintlig installation inklusive miljöer för drift och acceptanstest.

Timbank för särskild utveckling och rådgivning strategisk nivå. (ej inkluderad i ID-tjänsten)

Nyutveckling och nykonfiguration:
Problemärenden som innebär nyutveckling eller nykonfiguration och aktiviteter som inte är inkluderade i ändringshanteringen ska kunna avropas från en timbank som är exkluderad från ID-tjänsten. Timbanken kan också nyttjas för strategiska dialoger eller andra aktiviteter som parterna överenskommer. Behovet uppskattas till 1300 timmar per år, till ett fast timpris.

Aktiviteterna inom timbanken planeras på gemensamma förvaltningsmöten.

Önskad avtalslängd:
1 år med option på förlängning med ett år i taget, maximal avtalslängd 4 år. Då detta är ett avrop med fastprisdel accepterar Pensionsmyndigheten tre (3) månaders uppsägningstid för avtalet.

Övrigt:
• Leverantören ska uppvisa plan för uppstart av tjänst, inklusive tider och priser.
• Ange hur många säkerhetsklassade konsulter som kommer att finnas inom ramen för detta avrop.
• Ange pris för fastprisdel per månad
• Ange timpris för timmar utöver avtalad timbank

Läs Mer

Senior BI/DW-utvecklare (Power BI)

Vi söker nu en senior BI/DW utvecklare med vass kompetens inom Power BI.

Konsultens roll kommer främst vara att arbeta med utveckling inom DW/backend och i andra hand att agera coach/mentor inom Power BI för andra utvecklare. Därför bör utvecklaren vara duktig på SQL och BI / Data Warehousing inkl Data Mart med Kimball-modell (stjärnmodell).

Mycket meriterande om flera av börkraven uppfylls.


Läs Mer

Specialist inom säkerhet och test till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Specialist inom säkerhet och test till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Statisk Applikationssäkerhetstestning (SAST)/Penetrationstestning (PEN). Tjänsten som ska testas är en SAML V2 IdP som implementerar WebSSO-flödet enligt DIGG:s Tekniska ramverk (docs.swedenconnect.se). IdP:n implementerar BankID (både på kort/fil och mobilt), också detta flöde skall testas. Digital lista ska överföras med hög säkerhet över funna sårbarheter, svagheter, buggar, felkonfigureringar etc. listade i allvarlighetsgrad. Sårbarheterna skall bedömas enligt CVSSv3. Sårbarheterna, svagheter, buggar, felkonfigureringar skall ha en förklarande text om trolig/vanlig orsak varför de uppstår och rekommenderad åtgärd.

Testning enligt White box SAST, med fokus på de områden/scenarion vi har identifierat i vår hot-modellering. Det finns dokumentation på vilka tester/scenarion som har testats men inte givit något att anmärka.

Läs Mer

2 Compliance senior Specialists

We are now looking for two Compliance senior Specialists to our customer.

Description Working tasks:
The regulatory landscape has changed during the last years, and our Customer with it! During the last year they implemented a new monitoring function to oversee their operational team, and help improve their regulatory reporting area. The Regulatory Reporting team covers regulations such as Mifid 2, EMIR, SFTR, ISR, and also handled ad hoc requests from our regulators.
We’re now is looking to strengthen the Regulatory Reporting team, with focus on EMIR.

Who is the customer?
European Market Operations operate both trading and clearing related functionalities and products that are traded on the Nordic Cash Equities Markets, Nordic Derivatives Market, Commodities Markets and Fixed Income Markets. We work closely together with our Business and Product Owners, our technical developers, and testers to ensure the stability of the production and surrounding systems.
The customer’s regulatory reporting team is part of European Market operations, with a responsibility to monitor regulatory changes and implementations, ensure data quality and analyzing issues that our operational teams advise us on.

The Task
Regulatory reporting team consists of 3 full time employees, and is part of the System Management Team. Together they are a fast-paced team of 13 people with high focus on delivery and quality is responsible for the Customer’s Nordic’s trading and clearing platforms. The System Management team is also responsible for the databases used for both the Trading Venues and Clearing house’s regulatory reporting.

We’re now looking to fill consultant positions for two specific projects.
With the right profile for the EMIR migration project, we see a benefit in extending this person to continue the work with the EMIR Rewrite project.
EMIR Migration – as our Trade Repository (‘TR’) has informed us of their plans to decommission their Trade Repository service in the European markets, The Customer has initiated a project to migrate all their regulatory reporting activities to a new TR. You’ll be working full time on this migration project, ensuring that all of ther Customer’s Clearing’s trades and positions are migrated and that we can meet our obligations with the new selected TR. You’ll be working with our operational teams, developers and business analysists, to ensure quality and requirements.

Responsibilities:
• Completion of the Customer prior TR migration (this migration was done in 2019, but still have some unresolved issues)
• TR selection support and new TR liaison (already ongoing)
• Translation Service (supporting the replacement of the current TR translation service)
• Compliance with ESMA’s portability guidance
• Communications with CCP and GMO management, Legal (contacting), Risk and Compliance
• Support for the TR migration to a new TR (issues arising, communications, administrative paperwork and ensuring adequate controls are in place for the migration process)
• Communication with regulators and clearing participants on the migration and any issues that may arise impacting our counterparties or the data received by regulators.

EMIR Rewrite – during spring The Customer, together with industry bodies, participants and other clearing houses, responded to ESMAs consultation paper, of a future EMIR implementation. The Customer will during autumn start a project to analyze the full impact (upon publication from ESMA), set the strategy on how to implement this change, produce detailed requirements and work on internal operational procedures, participate in the implementation and secure a successful go live. This project will start in Q4 2020 and last minimum 1 year.

Responsibilities:
• Interpretation and analysis of final guidelines and ongoing regulatory monitoring
• Liaise with industry bodies such as EACH, ISDA and FIA on the ongoing implementation
• Project team representation
• Support for reporting policy changes, documentation and communications to members
• New processes and procedures to be set up to comply with the new standards (internal readiness)
• Liase with new TR on the implementation

About you:
In order for you to be successful in this role, you need to have:
• Deep knowledge on current EMIR framework and knowledge about how it affects firms operationally
• Good analytic skills, to be able to analyze the impact, and produce documentation with our requirements for our Customer’s regulatory reporting
• Proven ability to deliver good results in implementations projects (including planning, execution and analysis)
• Very good understanding of the Nordic financial products, trading and/or clearing. For example from experience working with back, middle or front offices, or supporting organizations
• A team player with strong collaboration and communication skills
• Problem solving skills
• Structured and thorough
• Fluent in English, both written and verbal

Läs Mer

Data Governance SME

We are now looking for a Data Governance SME to our Business Partner, for assignment at end customer Telia.

Description:
The Data Governance (DG) SME is a critical role within the BI & Analytics domain to ensure Data within the domain is trustworthy, compliant and secure.

The position will focus on establishing Data Governance Framewok and ensuring adherence to the framework for data policies, standards and practices, both at the department and Business and Functional areas level, to achieve the required level of consistency, quality and protection to meet overall business needs.
The DG SME is a senior profile who has worked in multiple DG engagements in complex enterprises.

The DG SME will need to work with:
Data trustees – Stewards, Information and Business Architects, Power BAsSource Systems SMEs
1. Legal & Security SPOCs
2. Enterprise Information Mgmt team
3. Define an organization structure needed to support Data Governance
4. Define data policies for different data types (Eg. GDPR restrcitions)
5. Put requirements on how data is stored, processed, maintained and accessed.
6. Ensure fitment for purpose (of a Use Case)
7. Ensure ownership of all data within the domain
8. Ensure mechanisms for secure access to sensitive data and information assets.

Läs Mer