Tag

Övrig-arkiv - KeyMan

Tjänstedesigner till arbete med framtidens skola till Solna stad

Till Solna stad söker vi nu en tjänstedesigner till arbete med framtidens skola.

Bakgrund
Barn och utbildningsförvaltningen står inför en resa för att designa en ny verksamhet för att möta framtidens utmaningar och behov. En del av den utvecklingen innebär att tillgodose en djupare förståelse för vilka behov som finns samt kartlägga lärarnas roll.

Uppdrag
Inom arbetet med kartläggningen av lärarrollen behövs ett konsultstöd som tillsammans med förvaltningsledningen och andra medarbetare på barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) genomföra en kvalitativ samt kvantitativ studie och kartläggning för lärarrollen. Uppdraget kommer att innefatta att delta i de kvalitativa intervjuerna samt analysera data som inkommit från en enkät som skickas ut. Som tjänstedesigner i projektet kommer du även att delta i designen av en framtida skola med fokus på lärarrollen. Du kommer att vara ansvarig för att strukturera arbetet och föreslå arbetssätt och angreppsätt för att arbetet ska få framfart. Du kommer att rapportera direkt till ledningsgruppen på BUF.

Läs Mer

Senior utvecklare/arkitekt .Net/Azure

Till vår kund söker vi nu en senior utvecklare inom .Net/Azure med viss erfarenhet av lösningsarkitektur.

Kunden har ett starkt fokus på nyutveckling inom Azuremiljö och framtagande av microservices.

Kunden sätter stort värde på personlighet och söker dig som är drivande och initiativkraftig, ser vad som behöver göras och är duktig på att leda dig själv i ditt arbete och att kroka arm med de som behöver involveras. Du slutför saker du påbörjat och ser vikten av att äga hela kedjan inom dina ansvarsområden. Du har öga för detaljer och ser samtidigt helheten. Du är en noggrann och ambitiös person som kvalitetssäkrar innan du släpper ifrån dig färdiga projekt och arbetsuppgifter. Du är observant och trivs med att förbättra och utveckla samtidigt som du tänker kundnytta och kan konsten att kombinera komplexitet och enkelhet.

Du bör ha en tyngre utvecklingsbakgrund och gärna i rollen som lead developer. Erfarenhet av arbete som lösningsarkitekt är meriterande.

Uppdraget är långsiktigt.

Läs Mer

VMware-konsult till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en VMware-konsult till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Konsulten ska inom ramen för myndighetens VMware-drift arbeta i grupperingen infrastruktur, där virtualisering, nätverk, samt hantering av serverplattformerna ingår. Arbetet är fokuserat på automatisering. Du ska ha mycket god kunskap inom VMwareplattformen.

Uppdraget kommer till största delen utföras från Pensionsmyndighetens kontor i Stockholm. Resor inom Sverige kommer förekomma.

Läs Mer

Organisations- och ekonomikonsult för stadsledningen och omvårdnadsförvaltningen inom Solna stad

Bakgrund
Omvårdnadsnämnden ansvarar för Solna stads äldreomsorg och stöd till funktonsnedsatta inom ramen för LSS. Omvårdnadsnämnden har omsorgsförvaltningen (OF) som beställande och inom vissa områden utförande förvaltning.

Sedan år 2018 har kostnadsutvecklingen inom vissa av omvårdnadsförvaltningens verksamheter utvecklats i ogynnsam riktning, detta behöver analyseras och åtgärdas utifrån ett organisatoriskt och ekonomiskt perspektiv.

Vid sidan av detta har ett omfattande annat arbete påbörjats för att möta framtidens utmaningar inom bland annat hemtjänsten. Detta projekt (Solna 2025) inrymmer bland annat ett uppdrag att utveckla en effektivare hemtjänst vilket innebär att ett antal delar inom organisationen behöver utredas och sannolikt utvecklas, för att möta målen om en effektiv hemtjänst och äldreomsorg.

Uppdrag
Inom arbetet med projektet Solna 2025 behövs ett konsultstöd som tillsammans med förvaltningsledningen och stadsledningsförvaltningen arbetar för att skapa en effektivare hemtjänst.

För att nå målen med Solna 2025 behöver bland annat följande frågor och problemområden adresseras:

1. Analysera och ta fram åtgärdsförslag för att skapa en hållbar ekonomisk utveckling inom förvaltningens verksamheter.
2. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen behöver förbättras med tydligt budget- och verksamhetsansvar inklusive uppföljning på månadsbasis.
3. Kvalitetssäkringen inom biståndsbedömningen behöver utvecklas.
4. Utveckla den månatliga styrningen med relevanta styrnyckeltal inom ekonomi och verksamhet.

Läs Mer

Testautomatiserare till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Testautomatiserare till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Inom området Förmånshantering har ett större utvecklingsinitiativ påbörjats för ett helt nytt systemstöd för Pensionsmyndighetens förmåner. Till detta behöver vi förstärka med fler testautomationskonsulter.

Konsulten kommer att ingå i något av våra förmånsteam, bestående av utvecklare, testare och med verksamhetsrepresentanter knutna till teamen. Teamen omfattar runt 6-9 personer har hög grad av självstyre varpå god samarbetsförmåga är extra viktigt. Team finns distribuerade i Stockholm och Luleå

Konsulterna bör gilla och vara vana vid att arbeta i tekniskt komplexa miljöer med beroenden både internt och externt. Vi arbetar i Linuxmiljöer och använder IntelliJ, GIT/BitBucket, SoapUI, Toad för Oracle och MySQL , Jira.

I arbetsuppgifterna ingår kravanalys, test-analys, testdatahantering, skapande av automattestfall i vårt egenutvecklade testramverk, utveckling och exekvering av automattestfall. För att arbetet ska utföras på ett kvalitetsmässigt sätt ingår även revidering av testfall, verifiering av GUI samt rapportering av eventuella fel och sammanställning av testresultat. Vi jobbar agilt med krav, test & utveckling tätt tillsammans.

Läs Mer

Administrativ konsult med WCAG-kunskap till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en administrativ konsult med WCAG-kunskap till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten ska enligt lagen om ”tillgänglighet till digital offentlig service” som antogs 1 januari 2019, uppfylla kravet på tillgänglighet. Kraven listas enligt den europeiska standarden där WCAG 2.1 utgör en del av angivna kriterier.

I detta uppdrag söker vi en konsult som säkerställer att Pensionsmyndigheten uppfyller de krav som avser PDF:er. Det innebär:
1 – Genomföra en förstudie och bland annat se över de kriterier som berör PDF samt se över vilka PDF:er hos Pensionsmyndigheten som berörs av lagkravet.
2 – Genomföra själva arbetet med att tillgänglighetsanpassa samtliga PDF:er.
3 – Rekommendationer till fortsatt arbete med PDF:er.

Läs Mer

Senior Systemutvecklare till utvecklingsteam

Vi söker nu en Systemutvecklare med kompetensnivå 4

I uppdraget ska konsulten driva utvecklingsarbetet framåt mot målet som är att ersätta de gamla systemen som hanterar domar och strafförelägganden. Dessa system ska ersättas med funktionalitet i kundens nya system. Målet är att under tidigt 2021 hantera all uppbörd i ett och samma system. Förutom att driva arbetet framåt gällande utvecklingen så ska konsulten bidra i att effektivisera arbetssätt och se till att arbete fokuseras där det behövs enligt prioritering. Utöver detta så ska konsulten hjälpa till att introducera nyanställda.

Ämnesområden inom uppdraget:
• Ta fram tekniska lösningar och bidra i arbetet med att vidareutveckla och förvalta befintliga system på javaplattform.
• Sätta upp och vidareutveckla utvecklingsmiljöer.
• Testa och leverera enligt teamets planering.
• Självständigt driva och ansvara för aktiviteter/leveranser.
• Arbeta agilt enligt uppdrag av scrum master och uppdragsledare.
• Dela med sig av sin kunskap och bidra till kompetenshöjning hos mer juniora systemutvecklare.
• Samarbeta med övriga uppdrag där beroenden finns samt övriga roller inom teamet och sektionen.

Läs Mer

2st C#/.NET Fullstack/frontend för uppdrag i Norge, Oslo

Vi söker nu en fullstack utvecklare med intresse för frontend till vår kund i Oslo, Norge.
Uppdragsgivaren är ett Norskt företag i telekombranschen.

Uppdraget omfattar:
Kunden söker nu fler utvecklare till ett Scrum-team. De önskar att starta omgående men kan tänka sig att invänta rätt kandidat.

Oppstart:
Gjerne så fort som mulig.

Varighet:
Langvarig engasjement

Teknologi:
Våre portaler er bygget med C# og ASP.NET Core og vi benytter Angular som preferert frontend-rammeverk. Vi benytter mye javascript og typescript og vi tester Angular gjennom Karma & Jasmine. For dataaksess og migrering bruker vi teknologier som Dapper og Fluentmigrator. Av skyløsninger, så benyttes Azure. For CI/CD benytter vi verktøyene TeamCity og Octopus, samt Cake for automatisering av bygg. Vi benytter også en rekke andre verktøy som Elastic Search, Logstash og Kibana. Vi er opptatt av å til enhver tid bruke den beste og mest egnede teknologien og oppdaterer stadig porteføljen av verktøy, teknologi og rammeverk som benyttes.

Läs Mer

UX-designer

Nu söker vi en erfaren UX-designer till utvecklingssektorn för arbete med kundens nya systemstöd för kursutvärdering.

Offerten ska för konsulten innehålla motivering, d v s kortare beskrivning hur konsulten uppfyller kravet, gärna med referens till genomförda uppdrag i CV.

Offerten ska i bilaga innehålla CV där konsultens kompetens, erfarenheter och personliga egenskaper framgår.

Läs Mer