Tag

Övrigt-arkiv - KeyMan

Kartläggning/uppföljning av hälso- och sjukvårdsansvaret i Järfälla kommun

Vi söker nu en konsult för Kartläggning/uppföljning av hälso- och sjukvårdsansvaret, till Järfälla kommun Socialförvaltningen ÄOF.

Uppdraget omfattar:

– Kartlägga befintligt hälso- och sjukvårdsarbete i Järfälla kommun för att ge en nulägesbild med tillhörande åtgärdsförslag för att utveckla arbetet.
– Följa upp hur hälso- och sjukvårdsarbetet fungerat under pågående Corona-pandemi för att lära av erfarenheter och få förslag på åtgärder kopplat till förvaltningens krisledningsarbete
Båda uppdragen ovan ska ge förutsättningar för förvaltningen att kunna verkställa det politiska uppdraget:
– Socialdirektören ges i uppdrag att arbeta fram en strategi för att höja sjukvårdskompetensen på Järfällas boenden i enlighet med det kommunala sjukvårdsansvaret och erfarenheterna från pandemin.
Hela uppdraget ska sammanställas i en rapport och innehålla förslag till åtgärder för socialförvaltningens fortsatta arbete
Arbete sker i dialog med verksamhet och med beställare. Intervjuer och möten i form av fysiska besök kan förekomma, sker dock på pandemisäkrat sätt. Möjlighet till digitala möten finns också.

Områden som ska omfattas av konsultuppdraget
 MAS riktlinjer och stöd.
 Uppdrag/”krav/ambitionsnivå”.
 Dokumentation/stödsystem Procapita/ LIfecare.
 Kvalitetsregister.
 Säker läkemedelshantering/delegeringar.
 Gemensamma arbetssätt, processer och rutiner.
 Samverkan internt/externt.
 Kunskap/kompetensutveckling.
 Digitalisering/utveckling av gemensamma digitala lösningar

Läs Mer