Tag

Övrigt-arkiv - KeyMan

Konsult för medieutbildning till Lidingö kommun

Vi söker nu en Konsult för medieutbildning till Lidingö kommun.

Uppdraget innebär att leda utbildningen av vissa medarbetare inom Lidingö stad i att möta journalister och deras granskning.
Förväntat resultat är stärkt förmåga och förståelse om hur medierna fungerar och hur man bäst förbereder sig för att möta journalistisk granskning.

Omfattningen är heldagsutbildningar vid två tillfällen per år (vår och höst) med 8 deltagare per tillfälle. Utbildningen ska i första hand ske på plats på Lidingö, om Coronarestriktionerna tillåter det.
Offerten ska ange ett fast pris per utbildningstillfälle.
Fakturering kan ske efter varje utbildningstillfälle.

Läs Mer

Utredning och utvärdering av uppkommen situation på särskilt boende för äldre till Sollentuna kommun

Vi söker nu en konsult för Utredning och utvärdering av uppkommen situation på särskilt boende för äldre till Sollentuna kommun.

Uppdraget är att genomföra en utredning och utvärdering av en uppkommen situation på ett särskilt boende för äldre i Sollentuna kommun.
Syftet med analysen är att utifrån den uppkomna situationen med många smittade i verksamheten belysa situationen vid ett av kommunens särskilda boenden för äldre, grundförutsättningar enligt avtal, vilka åtgärder som vidtagits under nuvarande krishantering av utövaren (bolaget) men också av beställaren (kommunen) och om dessa varit tillräckliga. Övergripande syftar analysen att vara ett stöd för framtida krishantering.
Analysen ska främst titta på krishantering under en begränsad period av ca en månad, men även tidpunkter i direkt anslutning till dessa datum kan tillkomma.

Projektägare av uppdraget är tf avdelningschef avtal och uppföljning på vård- och omsorgskontoret.
Konsulten ska ta fram en plan för genomförande som projektägaren ska godkänna. Konsulten ska också lämna en slutrapport.

Läs Mer

Konsult för utredning av nyttjande av stadens bilpool till Lidingö stad.

Vi söker nu en konsult för Utredning av nyttjande av stadens bilpool till Lidingö stad.

Vi behöver stöd med en extern och objektiv utredning gällande hur stadens bilar nyttjats under de senaste åren.

Förväntat resultat:
Vi önskar en tydlig bild av hur stadens bilar nyttjats inom ramen för ett projekt som pågått under en treårsperiod och hur förutsättningarna kommunicerats. Vi önskar få veta om det finns befintliga rutiner och hur de i så fall kommunicerats och uppfattats och i vilken utsträckning bilpoolens nyttjande i så fall skett i enlighet med befintliga rutiner och riktlinjer.

Projektorganisation:
Utredaren kommer att ha möjlighet att intervjua medarbetare som ingått i projektet och nyttjat bilarna. Vidare kommer man att ha tillgång till chefer som varit ansvariga för verksamheten. Dessutom kommer utredaren att ha möjlighet att intervjua personalchef och förvaltningschef.

Omfattningen på uppdraget beräknas till max 80 timmar.

Läs Mer

Konsult för handledning kring individärenden till Täby kommun

Vi söker nu en konsult för handledning kring individärenden till Täby kommun.

Beskrivning av behovet av konsultstöd
Verksamheten/boende behöver ha handledning och rådgivning kring arbetssättet IBIC och ICF-klassifikationer som ingår i arbetssättet IBIC (socialstyrelsen).
Utbildningar – webbutbildningen men även utbildningar i fysisk form.
Även handledning där man kan få verktyg och specifika tips och råd för bemötande kring individärenden -brukare.

Förväntat resultat i
Att få stöd och råd och utbildning kring ICF- klassifikationer
Att få stöd och råd i det dagliga arbetet kring vissa individärenden

Uppskattad omfattning på uppdraget beräknas till max 100 timmar.

Läs Mer

Konsult med inriktning tillsyn och uppföljning av kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar till Täby kommun

Vi söker nu en konsult med inriktning tillsyn och uppföljning av kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar till Täby kommun.

Beskriv behovet av konsultstöd
– Tillsyn och uppföljning av det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret både inom äldreomsorg och LSS.
– Stöd i ledningen av det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret
– Verksamhetsutveckling och strategi
– Upphandling och avtalsuppföljning av kommunal hälso- och sjukvård
– Stöd i hälso- och sjukvårdsfrågor till kommunens myndigheter
– Stöd till kommunens MAS och ersätta denne vid ledighet.

Förväntat resultat i
Kontinuerlig leverans enligt fastslagen plan

Projektorganisation i
Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS leder arbetet och handleder konsulten.

Konsulten kommer hantera personuppgifter i sitt uppdrag.

Konsulten ska vara tillgänglig för start 15 februari 2021.

Läs Mer

Förstudie kring masterdatahantering och informationsarkitekturer till Danderyds kommun

Vi söker nu en konsult för en förstudie kring masterdatahantering och informationsarkitekturer till Danderyds kommun.

Danderyds kommun avser att ta fram en IT-lösning för att tillhandahålla kommungemensamt grundläggande data, s.k. masterdata, för kommunens olika IT-system. Initialt är målet att tillhandahålla masterdata avseende kommunens organisation och person. Syftet med lösningen är att säkerställa att samma och aktuellt grundläggande data används i alla IT-system och att effektivisera hanteringen av förändringar i grundläggande data i IT-system.

Som underlag för ett beslut om att utveckla lösningen för masterdata vill kommunen genomföra en förstudie. Förstudien ska dels kartlägga behovet av grundläggande data i kommunens IT-system och dels beskriva informationsstrukturen i grundläggande data. Dessutom ska ett förslag på hur masterdata skulle kunna realiseras i en IT-lösning presenteras. För genomförande av förstudien behöver kommunen konsultstöd som kan vägleda förstudiearbetet, hålla workshops med nyckelpersoner, genomföra intervjuer med t ex systemförvaltare/systemägare, analysera inhämtad information, ta fram en informationsmodell som beskriver strukturen i masterdata och föreslå en IT-lösning för masterdata. I arbetet ingår också att förankra resultatet och informationsstrukturen i kommunens ledning och förmedla både positiva och negativa konsekvenser av masterdatahantering t.ex. hur det påverkar kommunens IT-system och hantering av framtida organisationsändringar.

Deltagare till workshops och intervjuer utses i samverkan med kommunens projektledare. Kommunen bedömer att 2-3 workshops och 40-50 intervjuer kan komma att behövas.

Leverabel i förstudien är en i kommunledningen förankrad rapport som omfattar redovisning av genomförda intervjuer och workshops, analys, informationsmodell och förslag till IT-lösning för masterdata.

Kommunen har en intern projektledare. Det finns även en intern projektgrupp som kan stötta med kunskap om kommunen i förstudiearbetet. Gruppen består av representanter från HR-avdelning, ekonomiavdelning och IT-enhet.

För förstudien behöver kommunen förstärkning med expertkunskap inom masterdatahantering och informationsarkitekturer samt erfarenhet av att leda workshops, genomföra intervjuer och förankríngsarbete inom denna typ av frågor.

Läs Mer

Framtagande av förstudie och kravspecifikation inför webbupphandling till Danderyd Kommun

Vi söker nu en konsult för Framtagande av förstudie och kravspecifikation inför webbupphandling till Danderyd Kommun

Uppdraget omfattar:
Uppdraget innebär att genomföra en förstudie samt baserat på den ta fram en kravspecifikation för ny webbplattform för intranät och externwebb.

Förstudien ska innehålla:
1. En behovsanalys bland annat i form av max 5 workshops där användarnas olika behov för respektive webbplats beskrivs och prioriteras.
2. En beskrivning av system på marknaden som uppfyller kommunens behov samt hur deras framtida utveckling ser ut.
3. En omvärldsspaning med ett par exempel på hur andra framgångsrika kommuner arbetar med sina webbplatser där exempelvis verktyg, ev integration, organisation etc. beskrivs. Hur arbetar framgångsrika kommuner som fått pris för sina webbplatser för att säkerställa nytta med webbplatserna?
4. En beskrivning av konsekvenser och en rekommendation kring en eventuell integration mellan intranätet och Microsoft 365.

Det finns en intern projektgrupp som kommer bistå med underlag till nulägesbeskrivning och syfte med webbplatserna.

Syftet är att framtida webb/intranät bättre ska motsvara användarnas behov och bidra till ökad nytta för invånare och anställda.

Bakgrund: Danderyd har behov av att upphandla ny webbplattform för intern (intranätet) och extern kommunikation (danderyd.se) samt en leverantör som kan bistå med webbutveckling.
Kommunen använder Episerver idag, men den konsult vi söker ska vara systemoberoende och ha kunskap om flera olika CMS-verktyg. Uppdraget omfattar inte i sig upphandlingen av nytt webbverktyg och leverantör.

Läs Mer

Organisationskonsult på deltid för jämställdhetsprojektet Genie till Chalmers Göteborg/remote

Vi söker nu en Organisationskonsult på deltid för jämställdhetsprojektet Genie till Chalmers Göteborg/remote

Uppdraget omfattar:
Chalmers jämställdhetssatsning, Genie söker stöd för att arbeta med förändringsledning för en mer jämställd kultur. Primära områden är:
1. Utveckling och genomförande av utbildning med målet att ledare och Genie-representanter inom Chalmers själva skall kunna arbeta med att etablera, utveckla och premiera en jämställd kultur.
2. Stödja Genies projektgrupp
• i arbete med inriktning och strategi,
• med expertis kring organisationskultur och jämställdhet,
• i arbete med förankring av Genies arbete i organisationens kultur, i Chalmers ledning och organisation.
3. Övrigt arbete inom området där behov uppstår under arbetets gång.


Erfarenhet och kunskaper:
Mycket hög kompetens inom området organisationskultur och i att arbeta med förändring av hela systemet, kultur, struktur, personligt och organisatoriskt ledarskap.
Mycket god erfarenhet av att utbilda inom området.
Öppen för att integrera olika perspektiv i moment i utbildningarna.
Har deltagit i och lett arbeten med organisationskultur i stora organisationer (fler 1 000 medarbetare) och ha god kännedom om specifika förutsättningar som akademin har.
Erfarenhet av att ha arbetat inom industri som är kopplad till Chalmers utbildnings- och forskningsområden.
Mycket hög kompetens i och lång erfarenhet av att använda Barrett:s Culture Transformation Tools.
Kan självständigt formulera problembeskrivningar, strukturera, se helhet, anpassa kunskap till olika kontexter (särskilt inom olika akademiska discipliner), kommunicera pedagogiskt och driva utveckling av det område som beskrivits.
Mycket god förståelse för gruppdynamik och val av strategier utifrån underliggande behov.
Minst 10 års erfarenhet inom området.

Förmågor och personliga egenskaper:
Mycket god förmåga i att kommunicera.
Mycket god förmåga att med trovärdighet förmedla vald inriktning på utvecklingsarbetet.
Mycket god färdighet i att formulera sig i tal och skrift, på engelska och svenska.
Mycket god förmåga i att coacha och stötta i att driva förändring och i att prioritera.

Deltid, varierande omfattning.

Nivå 4
Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom området.
Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet.
Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 år som konsult inom aktuellt område.
Har befunnit sig på nivå 3 under minst 2 år.
Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp.
Självständighet – mycket stor.

Läs Mer