Tag

Övrigt-arkiv - KeyMan

Rekryteringskonsult till Signalisten i Solna

Vi söker nu en Rekryteringskonsult till Signalisten i Solna

Uppdraget omfattar:
Framförallt rekryteringar löpande under perioden. Om rekryteringsbehovet är lågt periodvis kan vi lägga till andra HR-relaterade arbetsuppgifter såsom arbete med arbetsmiljöfrågor, arbetsrätt osv.

Förväntat resultat:
Tillsättning av lediga tjänster (i nuläget 5 st) samt eventuellt fler arbetsuppgifter inom HR.

Projektorganisation:
Kommer att arbeta tillsammans med HR-enheten på 4 personer. Rapporterar till Stabschef.
Konsulten kommer att behandla personuppgifter så som, namn, adress, kontaktuppgifter, personnummer.

Uppdraget ska utföras på 75% (30tim/vecka).

Läs Mer

Uppdragsledare Analys ekonomimodell och styrning till Utvecklingsavdelningen på Tillväxtverket

Vi söker nu en Uppdragsledare Analys ekonomimodell och styrning till Utvecklingsavdelningen på Tillväxtverket.

Utvecklingsavdelningen är nybildad sedan maj 2021. Avdelningen ansvarar för utveckling och förvaltning av enhetliga arbetssätt och processer, myndighetens strategiska digitala utveckling samt utveckling och förvaltning av IT-system, tjänster och verktyg. Vi ansvarar även för utvecklingsprocessen och arbetssätt i utveckling, såsom utvecklingsportfölj, projektmodell och andra metoder.

Avdelningen finansieras genom flera olika anslag, genom lån och användaravgifter. Behovet av utveckling, drift och förvaltning av IT-system och tjänster är stort och ökande. Avdelningen arbetar med en hög andel konsulter. Det finns en hög grad av komplexitet i hur avdelningen i dag budgeterar för och finansierar sin verksamhet. Modellen är svår att förstå, kostnader blir otydliga och detta skapar utmaningar i att styra, leda och prognostisera verksamheten. De olika finansieringskällorna samt tillhörande finansiella villkor skapar begränsningar och oönskade inlåsningseffekter.

Det finns behov av att få ett underlag för att inför budgetering för nästa år se över om ändringar behöver göras i det sätt på vilket avdelningen budgeterar och finansierar verksamheten.

Om uppdraget
Vi söker en konsult på heltid eller ett team av upp till fyra konsulter som delar på uppdraget.

Konsulten/konsulterna ska arbeta operativt genom att sätta sig in i verksamheten och våra styrdokument, intervjua nyckelpersoner, utarbeta förslag och dokumentera resultatet i form av leverablerna ovan. Samma konsult/er kan senare få fortsatt ansvar för att genomföra de förslag som tas fram.

Uppdraget kan variera i tid mellan 50-100% och bestäms i samråd mellan kund och konsult.

Arbetet bedrivs tills vidare i huvudsak på distans.

Läs Mer

Kvalitetsutvecklare till vård- och omsorgskontoret till Sollentuna kommun

Vi söker nu en konsult för rollen som Kvalitetsutvecklare till vård- och omsorgskontoret till Sollentuna kommun.

Uppdraget omfattar:
Som kvalitetsutvecklare på vård- och omsorgskontoret, Sollentuna kommun ansvarar du för att säkerställa att kunder och brukare har tillgång till insatser med hög kvalitet. Du driver och ger stöd till kontorets kvalitetsutveckling genom kundens hela process från förebyggande insatser och myndighetsutövning till biståndsbedömda insatser.

Du ansvarar för kravställning i nämndens upphandlingsprojekt, har kontinuerlig dialog med företagen som utför vård och omsorg och utvecklar metoder för individ- och verksamhetsuppföljning. Du genomför både proaktiva och reaktiva uppföljningar av företagen som utför vård och omsorg i Sollentuna. Du är sakkunnig inom området äldreomsorg, gällande både myndighet och utförardelar. Som sakkunnig ansvarar du för omvärldsbevakning och deltagande i nätverk inom ditt ansvarsområde.

I rollen som kvalitetsutvecklare genomför du utredningar, skriver tjänsteutlåtanden, svarar på remisser och deltar i/leder projekt. Du ansvarar också för brukarundersökningar och handlägger avvikelser, klagomål och Lex Sarah anmälningar.

Vi söker dig som vill driva kvalitetsutveckling och som är genuint intresserad av vad kvalitet innebär för kunder och brukare inom omsorg.

Kvalitetsutvecklare tillhör avdelning stöd och utveckling och rapporterar till avdelningschef. Inom avdelningen finns flera kvalitetsutvecklare, avtalscontroller, verksamhetscontroller samt samordnare, utredare, administratör och registrator.

Läs Mer

Utredning gällande resursfördelningsmodell för förskola till Danderyds kommun

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Utredning gällande resursfördelningsmodell för förskola till Danderyds kommun

Förväntat resultat
Dokumenterade och väl motiverade förslag på en reviderad resursfördelningsmodell för förskolan som ska säkerställa att resursfördelningsmodellen är resurseffektiv, transparent, konkurrensneutral och lättbegriplig för politiker, tjänstemän och utövare.
Förslagen ska vara baserade på:
• förutsättningarna inom förskola i egen regi i Danderyds kommun,
• exempel från jämförbara kommuner,
• aktuella bestämmelser inom området,

Utredningen ska ta utgångspunkt i nuvarande modell och ekonomiska nivåer där utredaren genom intervjuer med nyckelpersoner och samarbete med förvaltningens ekonomicontrollers och administrativa chef presenterar en rapport som innehåller åtminstone:
• Beskrivning av nuvarande resursfördelningsmodell
• En jämförelse med jämförbara kommuners pengnivåer
• En genomgång av förskolepengens beståndsdelar
• En jämförelse mellan kommunala förskolor gällande relevanta nyckeltal kopplade till förskolepengens beståndsdelar med fokus på personal- och lokalkostnader.
• En analys av hur eventuellt förändrade regelverk gällande rätt till förskola, antal timmar och liknande kan komma att påverka pengnivåer och ersättningsmodell.
• Förslag till förändringar.
Rapporten ska dokumenteras skriftligt och föredras muntligt.

Uppdraget formas tillsammans med tjänstemännen på bildningsförvaltningen och fördelas lämpligen in i två faser där den första fasen innefattar att leverantören tar fram en arbetsplan i samråd med beställaren för att säkra en gemensam och mer detaljerad bild av förväntningarna på uppdraget samt med en tydlig arbetsfördelning. En rapport från 2021 gällande översyn av skolpengens uppbyggnad, resursfördelningsmodell för skolan finns tillgänglig för utredaren.

Om offerten:
Offerten ska innehålla en kortfattad beskrivning av för uppdraget viktiga antaganden som leverantören gör. Tillvägagångssätt och leverabler ska presenteras tillsammans med en tidplan. Om anbudet godtas vidareutvecklas denna beskrivning till en arbetsplan som utarbetas i samverkan med kunden (fas ett av uppdraget).
Sista datum för leverans är 30 september. Då arbetet genomförs i nära samarbete med förvaltningens tjänstemän och där arbetsfördelningen bestäms i senare skede ska pris anges per timme. Men en uppskattad tidsåtgång ska ändå anges i anbudet, som en del av beskrivningen av föreslaget tillvägagångssätt.
Kunden säkerställer att verksamheten står till förfogande för informationsöverlämning inklusive relevant ekonomisk data.

Läs Mer

Enhetschef ÄO till Lidingö stad

Vi söker nu en konsult för rollen som Enhetschef ÄO till Lidingö stad.

Uppdraget omfattar:
Lidingö stad söker nu en Enhetschef inom vård och omsorg.
Uppdraget innefattar att utföra chefsuppgifter under parallell rekrytering.

– arbetet styrs av policy, riktlinjer, lagar, och författningskrav samt gällande avtal.
– sköta daglig drift med fokus på kvalitet och effektivitet.
– vara nära driften för att säkra rätt bemanning utifrån kundernas behov
– säkerställa att alla medarbetare vid enheten har tillräckliga kunskaper i ledningssystemet, för att kunna fullgöra sitt arbete på bästa sätt.
– verksamheten vidtar de åtgärder som behövs utifrån undersökningar, uppföljningar, kundenkäter, intern/externa revisioner, så att ständig förbättring och utveckling sker.
– kontinuerligt planera, genomföra samt följa upp så att enheten uppfyller utlovad kvalitet och servicenivå i enhet med uppdrag
– kommunicera enhetens mål till alla medarbetare samt löpande informera om aktuella frågor som rör enheten.
– arbetsmiljölagstiftningen följs enligt gällande delegationsordning

EKONOMI

– vidta åtgärder vid negativa avvikelser exempelvis vid volym, arbetade timmar, sjukfrånvaro mm.

MEDARBETARE

– Säkerställa att medarbetarna får tillräcklig information, handledning och stöd i sitt dagliga arbete.
– Att ansvara för rekrytering -och arbetsrättsfrågor


I uppdraget kommer konsulten att hantera personuppgifter, såsom personalinformation.

Läs Mer

Projektledare för upphandling och införande av e-arkiv till Täby kommun

Vi söker nu en konsult för rollen som Projektledare för upphandling och införande av e-arkiv till Täby kommun.

Uppdraget omfattar:
Kommunen har behov av en senior konsult som kommer att arbeta på timme tillsammans med kommunarkivarie med förberedelse för och upphandling av e-arkiv samt efter avslutad upphandling arbeta med projekt för införande av e-arkiv i enlighet med nedan.
Konsulten kommer att ansvara för att leda projekt för upphandling och införande av e-arkiv. Uppdraget innebär bland annat:
• Bistå med kunskap, kompetens och utvecklingsmöjligheter vid upphandling av e-arkiv.
• Bistå vid framtagande av kravspecifikation samt upphandlingsdokument.
• Leda projekt för införande av e-arkiv, bistå projektsamordnande kommunarkivarie i projektstyrningen.
• Leda arbetet med migrering av data från nuvarande e-arkiv till det nya e-arkivet, med mellanarkiv för verksamheterna. Här ingår samverkan med flera olika avdelningar/enheter inom kommunen.
• Medverka i testning av lösningen avseende migrering och leverantörens uppfyllnad av ställda krav i upphandlingen.
• Bidra i arbetet med att ta fram organisation för systemförvaltning samt implementera processer och organisation för e-arkiv enligt OAIS-modellen.
• Bidra i arbetet med utvecklingen av förvaltningen av kommunens e-arkiv.

Förväntat resultat
Bidra till att kommunen får rätt upphandlingsdokument med rätt krav ställda. Leda och styra upphandlingen av en lösning för e-arkiv med mellanarkivslösning, migrerat material, koppling till e-tjänst och få detta på plats. Bidra till att kommunen får en modell för förvaltning av e-arkiv samt processer för och organisation för e-arkivering enligt OAIS- modellen.

Projektorganisation
Konsulten kommer att rapportera till projektsamordnare (kommunarkivarien), styrgrupp, kanslichef inköpschef.

Omfattning:
ca 25-50 % av en heltidstjänst om inte något annat skulle överenskommas. Uppdraget omfattar ca 25% med förberedelse för och upphandling av e-arkiv samt efter avslutad upphandling arbeta ca 50% med projekt för införande av e-arkiv. Omfattningen på uppdraget ca 25-50 % d.v.s. ca 10-20 timmar/vecka. Antalet timmar är endast en uppskattning, ingen garanti eller begränsning. Omfattningen kan variera under uppdragstiden.

Läs Mer