Tag

Övrigt-arkiv - KeyMan

Digitaliseringsstrateg till Tillväxtverket.

Vi söker nu en Digitaliseringsstrateg med kompetensnivå 4 till Tillväxtverket.

Tillväxtverket driver digitaliseringsinitiativ som syftar till att öka samverkan inom det offentliga. Vårt uppdrag syftar till att förenkla för företagen i hela landet och vi gör detta i samverkan med många andra myndigheter och organisationer, på nationell, regional och lokal nivå.

En ökad digitalisering och enhetlighet mellan myndigheter och kommuner beträffande vilka uppgifter som ska hämtas in från företagen kan möjliggöra en märkbar förenkling för företagen. En digitaliserad ärendehantering gör det lättare för företag att göra rätt från början, ger en snabbare ärendehantering och gör det möjligt att följa sitt ärende. Samtidigt kan den offentliga sektorn effektiviseras med ökade förutsättningar att ge bättre service åt företagen till en lägre kostnad. Digitalt uppgiftslämnande och digital ärendehantering kan även öka kvaliteten och minska kostnaderna hos myndigheter och kommuner. Ytterligare förenkling och effektivisering kan uppnås om kommuner och myndigheter via sina verksamhetssystem kan hämta information från myndighet-ers digitala källor.
Vi behöver nu stärka upp vår verksamhet med en digitaliseringsstrateg som trivs i gränslandet mellan IT och verksamhet, och som kan bistå med stöd i frågor som rör förvaltningslösningar och utvecklingsplaner.

Om uppdraget
Tillväxtverket behöver stöd i arbetet av en erfaren digitaliseringsstrateg med att arbeta med de mål och strategier som finns i regeringens styrdokument. Dessutom krävs en koordinering med strategier och mål för digitaliseringen av landets alla kommuner. Arbetet omfattar förändringsledning på såväl nationell som lokal nivå.
Det kan till exempel handla om att:
• Förenkla för företagare, bl.a. genom digitalisering och processutveckling hos myndigheter och kommuner
• Driva förändringsarbete i flerpartssamverkan
• Stödja införande av digitala standarder
• Arbeta med utvecklingen och införande av en nationell digital infrastruktur
• Nyttorealisering och nyttovärdering
• Förvaltningsbarhet av de lösningar som tas fram, genom att t.ex. visualisera, och arbeta fram realiserbara alternativ.
• Stödja införande av verktyg för minskat och förenklat uppgiftslämnande med hjälp av bl.a. informationsmodeller, informatik

Som konsult hör du till avdelningen Förenkling på Tillväxtverket som samordnar arbetet med att driva förenkling genom digitalisering, med verksamt.se som huvudsaklig kanal, men där flertalet samverkansprojekt bedrivs parallellt med fokus på förenkling och digitalisering. Konsulten kommer att medverka i de olika projekten med fokus på ovan nämnda punkter.

Uppdraget behöver starta snarast möjligen. Stationeringsort är Tillväxtverket på Väst-götagatan i Stockholm, i huvudsak på plats men under covid-19 krisen på distans.

Läs Mer