Tag

Övrigt-arkiv - KeyMan

Konsult uppföljning organisationsförändring till Danderyds kommun – offert skickad till kund!

Vi söker nu en konsult för uppföljning organisationsförändring till Danderyds kommun.

Uppdraget omfattar:
Uppföljning av organisationsförändringar som genomfördes 2018 på socialkontoret samt aktuell input kring organisationen. De största förändringarna gällde a) inrättande av gruppchefer b) avdelningschefernas tydligare roll i utvecklingsarbete c) inrättande av chef för staben med ansvar att utveckla administrativa processer både intern och externt.
Uppdraget omfattar. Inledande samtal med förvaltningschef, framtagande av intervjufrågor gällande organisationen, intervjuer med 4 avdelningschefer, 1 stabschef, 8 gruppchefer samt 5 fackliga representanter från socialkontorets samverkansgrupp. Sammanställning av rapport. Återgivningssamtal med förvaltningschef.

Läs Mer

Analys och stöd vid framtagande av detaljplan för idrottsytor till Sundbybergs stad

Vi söker nu en konsult till Analys och stöd vid framtagande av detaljplan för idrottsytor till Sundbybergs stad.

Uppdraget omfattar:
Detta uppdrag är att bistå kultur- och fritidsförvaltningen i arbetet med den förstudie/detaljplan som ska tas fram för att möjliggöra idrott inom stadsdelen Ör.
Förvaltningen avser att avropa stöd inom följande områden i samband med denna förstudie/detaljplan.
1. Stöd i samordning av stadens förvaltningar och bolag
2. Stöd i arbetet med finansieringsmöjligheter, tex byggrätter
3. Stöd i arbetet med markägare vars mark gränsar till det tänkta detaljplaneområdet
4. Stöd i att ta fram relevanta referensobjekt
5. Stöd i utarbetandet av underlag för den fortsatta beslutsprocessen.

Förväntat resultat:
Detaljplan för idrottsytor möjliggörs

Läs Mer

Utvärderare till utvärderingsuppdrag i ESF-projeket Växtkraft Södertörn till Nynäshamn kommun

Vi söker nu en konsult i rollen som Utvärderare till utvärderingsuppdrag i ESF-projeket Växtkraft Södertörn till Nynäshamns kommun.

Uppdraget omfattar:
Upphandling av utvärderingstjänst

Bakgrund
Svenska ESF-rådet beviljade 2020-05-29 18 212 000 till projektet Växtkraft Södertörn. Projektet ägs av Nynäshamns kommun och genomförs av Campus Nynäshamn. Samverkande organisationer i projektet är företag och kommuner på Södertörn; Tyresö, Haninge, Nynäshamn, Botkyrka, Södertälje och Nykvarn.

Projektet syfte är att stärka kompetensen hos permitterade, varslade eller anställda personer med osäker position på arbetsmarknaden inom ekonomiskt utsatta branscher till följd av Covid-19-pandemin. Kompetensutvecklingens syfte är att stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden utifrån arbetsmarknadens och enskilda arbetsplatsers behov. Projektet riktar sig till tre drabbade branscher i de samverkande kommunerna – besöksnäring, handel samt kreativa och kulturella näringar.

Projektet är uppdelat i tre faser; analys- och planeringsfasen, genomförandefasen och avslutningsfasen. Den dag månad år gick projektet in i genomförandefasen.
Projektgruppen består av projektledare, studie- och yrkesvägledare, utbildningssamordnare, kommunikatör, ekonom och administratör.

Under projektets analys- och planeringsfas har förändringsteorin uppdaterats så att den i nuläget innehåller följande för hela projekttiden:
Aktiviteter
– Kompetensinventering av arbetsgivare och individer
– Studie –och yrkes/karriärvägledning
– Behovsanpassad kompetensutveckling och utbildning
– Handledning på arbetsplatsen
– Validering

Prestationer
– Totalt 50 företag inom 3 branscher deltar i projektet
– 500 kvinnor och män har deltagit i kompetensutveckling
– Minst 5 deltagare påbörjar karriäryrkesväxling
– Ge ökad kunskap hos arbetsgivare och utbildningsanordnare om värdet av en jämställd arbetsmarknad, icke-diskriminering och tillgänglighet

Resultat
– Kvinnor och män får kompetensutveckling som
1) stärker positionen inom ramen för nuvarande anställning, eller
2) står bättre rustade för anställning inom ett annat företag eller en annan bransch.
– En flexibel metod för att analysera behov av kompetensutveckling är framtagen av projektet

Förväntade effekter
– Anställda stärker sin kompetens och ställning på arbetsmarknaden.
– Företag inom drabbade branscher får möjlighet att möta den ekonomiska situationen med kompetensutveckling för anställda.
– Ett hållbart system för behovsanpassad kompetensutveckling används i 6 kommuner i Södertörn

Uppdragsbeskrivning
Anbudet ska innehålla:
• Ett förslag på hur uppdraget ska utföras i form av en övergripande arbetsplan
• Plan för avrapportering/återinföring av information till projektet som inkluderar både processbaserade lärandeaktiviteter och skriftlig rapportering
• Anbudsgivaren ska lämna ett totalpris för uppdragets utförande. Denne ska också redovisa beräknat antal timmar för uppdragets genomförande samt timpris. Totalpriset ska inkludera samtliga med uppdraget förenade kostnader. Pris ska lämnas i svenska kronor, exklusive mervärdesskatt.

Budgeten för projektutvärderingen uppgår till 600 000 kronor exklusive mervärdesskatt. Anbud som överstiger denna budget kan inte antas. Den ovannämnda budgeten kan komma att förändras under projektets tid och avsatt budget avser ingen garanterad volym i uppdraget.

Det är inte tillåtet att offerera ett pris som understiger 75 procent av budgeten ovan.

Uppdragstagaren ska efter tilldelning ta fram en utvärderingsplan tillsammans med projektets ledning, samt följa upp och utvärdera projektet genomförande och måluppfyllelse. Utvärderaren ska även stödja projektet med integrering av horisontella principerna i mål och förändringsteori samt i planerna för uppföljning och utvärdering.

Utvärderingen ska bidra med väl underbyggd kunskap om projektets utveckling till projektledare, projektägare, partners och styrgrupp. Resultat ska användas som ett verktyg för styrning av projektet och ett underlag för utvecklingsarbetet av projektets insatser och metoder.

Utvärderingen ska ge underlag om hur resultaten kan bidra till utveckling i den egna organisationen eller hos andra organisationer som kan vara mottagare av projektets resultat.

Utvärderingen ska bidra med väl underbyggd kunskap till Svenska ESF-rådet om hur projektet bidragit till att uppfylla utlysningens syften.

Utvärderingen ska vara en grund för lärande både under genomförandet av projektet och efter att projektet avslutats.

Under projektets gång kan det bli aktuellt med andra insatser/moment än ovan redovisade. Nynäshamn kommun ska äga rätt, att efter leverantörens samtycke, inkludera dessa i detta uppdrag.

Uppdraget påbörjas direkt efter att avtal slutits.

Uppdragets omfattning, så som beskrivet ovan, är beroende av att projektet genomförs i sin helhet. Av olika skäl kan ett projekt avbrytas i förtid. Vi förbehåller sig rätten att avbryta uppdraget för det fall projektet avbryts.

Centrala utvärderingsfrågor
Med utgångspunkt från behovsanalysen framtagen under projektets första fas; är projektets förändringsteori relevant för att nå förväntade resultat och effekter?
Har projektet lyckats skapa förutsättningar för metoder och arbetssätt att absorberas i ordinarie verksamhet?
Utvecklar eller kompletterar projektets insatser befintliga eller tidigare insatser för kompetensutveckling?
Hur har de horisontella principerna jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering integreras i projektet och bidragit till att nå uppsatta mål?

Läs Mer

Utredning om kommunens måltidsorganisation till Järfälla kommun

Vi söker nu en konsult till rollen för Utredning om kommunens måltidsorganisation till Järfälla kommun.

Kommunstyrelsen gav 2019-12-09 kommundirektören i uppdrag att i samråd med socialförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen och kompetensförvaltningen utreda förutsättningarna för att införa en gemensam kostorganisation i kommunen. I uppdraget om gemensam kostorganisation ska ingå att utreda om effektivisering av utkörning av mat till äldreboenden kan ske. Konsulten ska bistå kommunen i utredningen.
Dagens kostorganisation i kommunen är komplex och diversifierad och styrs på olika sätt.
Inom barn och ungdomsförvaltningen finns 54 kök och ett hundratal personer som arbetar med kost. Det finns ingen gemensam organisation utan ansvaret ligger under rektorerna. Centralt finns två kostkunsulenter. Inom verksamheten finns mottagningskök, tillagningskök samt några centralkök.

Socialförvaltningen har en gemensam organisation för sina verksamheter med en restaurangchef. Det finns också en dietist som arbetar med kost- och nutritionsfrågor. Det finns idag 6 produktionskök, varav 1 är undermåligt och endast tillfälligt i drift och 2 drivs av privata aktörer. Utöver detta finns tillagningskök på två äldreboenden. Det finns också restaurangverksamhet på ett antal platser ihop med mötesplatser för äldre.
Inom kompetensförvaltningen finns gymnasiet som har ett kök med 10 anställda.
Kommunen ska vid en kris kunna producera måltider för sina ordinarie verksamheter. Det finns dock inget uttalat lagkrav på beredskapskök. Ansvar och kostnader ligger under respektive nämnd/förvaltning.
Leveransen bör innehålla en nulägesbeskrivning och kartläggning av nuvarande kostverksamhet och organisation i kommunen, inklusive en fördjupad SWOT-analys.
Vidare ska av utredningen om en ny gemensam kostorganisation i kommunen framgå hur en sådan organisation skulle kunna se ut, vilka för- och nackdelar, t.ex. i form av samordning av personal- och lokalresurser, som finns med en sådan organisation samt möjliga effektiviseringsmöjligheter. Det ska också framgå vad som krävs i form av tid och resurser för att införa en ny organisation.

Konsulten kommer att rapportera till en styrgrupp bestående av direktörerna för de olika förvaltningarna.

Läs Mer