Tag

Projektledare-arkiv - KeyMan

Teknisk Projektledare IT för utveckling och införande av ny intern webb-applikation

Vi söker nu en Teknisk Projektledare IT för utveckling och införande av ny intern webb-applikation med kompetensnivå 4.

Kunden har beslutat sig för att utveckla en intern applikation som ska vara ett nav för all informationsgivning till kundens målgupp istället för att behöva använda ett flertal befintliga som nya externa gränssnitt. Detta för att effektivisera verksamheten. Utvecklingsprojektet är relativt stort, startade i augusti 2020 och kommer pågå tom maj 2021. Applikationen kommer baseras på en befintlig plattform som kunden redan har utvecklat.

Uppdraget omfattar:
Uppdraget går framförallt ut på att leda ett internt utvecklingsprojekt som ska leverera en webb-applikation som kan ersätta flera andra externa som interna för en del av verksamheten. I princip kan jobbet sammanfattas av följande punkter:

• Verksamhetsutvecklingsprojekt samt mindre uppdrag och säkra så det levereras mot behovet från verksamheten.
• Du bidrar med att tydliggöra leveranserna, där kundens lösningsarkitekter står för krav och lösningshantering. Du skapar och tydliggör tillhörande aktiviteter tillsammans med utförarna och kravställarna (verksamhetsutvecklare) för att sammanställa en projektplan som säkrar största möjliga leverans och kvalitet för pengarna. Dvs. underlag som används för slutligt investeringsbeslut och för att starta genomförandet.
• Under genomförandet bidrar du med ledning av arkitekter och övriga projektpersoner framförallt utvecklare, samarbetar med team-ledare och chefer, använder metoder som riskhantering och ändringshantering, säkrar åtgärder mot risker och effektiva projektlösningar, följer upp och rapportera mot plan till sponsor och styrgrupp, samt hela tiden säkrar så vi löpande levererar enligt överenskomna mål till verksamheten.
• Du kommer även leda testledare/testare för att säkra kvalitet, liksom leda förvaltare, verksamhet och drift för att säkra driftsättning av releaser, införande och överlämning så sömlöst och säkert som möjligt. Efter leverans är det väldigt viktigt för oss med uppföljning så vi ständigt lär oss och förbättrar vårt arbetssätt.

Kunden ställer stora krav på att konsulten själv ska ha utfört och haft motsvarande ansvar i liknande projekt, samt till stor del lyckats med dessa uppdrag.

Omfattningen är en ram över tid och inte per dag och baserat på beräknad arbetsmängd. Det kan bli så att fler projekt tillkommer som fyller upp tiden mer, kanske hela vägen till 100%, men inget som utlovas

Läs Mer

Projektledare till nätverkslyftet – koordinerad förbättring av nätverk i Haninge Kommun – offert skickad till kund!

Vi söker nu en projektledare för Nätverkslyftet – koordinerad förbättring av nätverk till Haninge Kommun

Uppdraget omfattar:

BAKGRUND:
Under 2020 har Digital Utveckling (DU) arbetat med upphandling av nya avtal och leverantörer för Telefoni, WAN och LAN. Det är planerat att nya avtal ska vara tecknade under november 2020. Innevarande avtal gäller tom 2021-09-14. Innan dess ska nya avtal och nya leverantörer tagit över drift (transition) samt även gjort en del förändringar/ förbättringar (transformation) De nya avtalen innebär att Haninge kommun köper WAN och LAN som tjänst och att de inte ska äga relaterad hårdvara. Vidare planeras att nya avtal ska hantera all teknikskuld och gammal uttjänt hårdvara ska bytas ut under 2021.

Förutsättning för en god transition är samarbetet med kommunens verksamheter som idag är interna nätverkskunder. Transitionen måste ske i samråd och samplanering med verksamheten i syfte att reducera påverkan på daglig verksamhet och minimera risker i samband med nätverkkritiska samhällsfunktioner så som tillgång till vårdjournal och genomförande av utbildning.

Effektmålet är att alla kommunens verksamheter har ändamålsenlig nätverkskapacitet 2022.

UPPDRAGET:
Projektet ska skapa förutsättningar för den nya leverantören att under sin avtalstid kunna förflytta kommunen mot effektmålet avseende en ändamålsenlig nätverkskapacitet. De nya leverantörerna kommer att behöva en plan från kommunen för när förändringar kan genomföras. De kommer även behöva kontaktpersoner att detaljplanera tillsammans med samt kontaktpersoner som kan testa förändringarna. Till detta kommer ett massivt behov av kommunikation och planering inom Haninge kommuns verksamheter.
Haninge kommun vill inte bara att leverantörerna tar över ”as-is” utan vill även att de ska förbättra nätverksmiljön vid eller i samband med övertagandet. Det innebär att Haninge kommun behöver specificera vilka förändringar de vill att de ska genomföra samt när i tiden. Att byta avtal och leverantörer samt att gå från att äga hårdvara till att köpa som tjänst innebär stora förändringar. Det innebär även stor påverkan på verksamheterna. Om tex WAN förbindelser ska ”bytas ut” innebär det avbrott i verksamheten (Change management) Om tex uttjänsta switchar och Accesspunkter ska bytas ut innebär det avbrott i verksamheten (Change management) Om central nätverksutrustning ska bytas/ uppgraderas innebär det avbrott i verksamheten (Change management).

MÅL
Projekt ska ta fram behov, önskemål och planer, förankra dessa planer samt ta fram kontaktpersoner och ansvariga för respektive verksamhet och site. Dessa kontaktpersoner behöver delta i överförings- och transformationsprojektet för nya avtal rörande nätverk. Planerna ska kommuniceras och stämmas av med nuvarande och nya leverantörer.

LEVERANS
1 Det finns en plan för vilket behov av ”nätverkslyft” (NL) respektive site i kommunen har. Denna plan är framtagen tillsammans av DU och verksamheten
2 Det finns en övergripande plan för när i tiden NL ska genomföras för respektive site
3 Riktlinjer och regler kring vad kommunens nätverk för användas till är uppdaterade. (Vilka devices, hur många, vilken ”trafik” etc. Behöver ev.brytas ned/ bestämmas för olika verksamheter/ skolor mm)
4 Förteckning över ansvariga för respektive verksamhet och site som kan vara kontaktperson och planera för NL (changes) finns och kan hållas aktuell på ett strukturerat sätt med minimal administration.

OMFATTNING:
Start omgående och leverans senast sista januari 2021 med en omfattning på ca 75 %. Arbetet kommer till största del att ske på plats i Haninge Kommun då möjlighet till det personliga mötet med verksamheterna kommer att vara avgörande för leveranserna. Vissa möten/aktiviteter kan ske över Teams.

Mer information finns i bilaga: Projektdirektiv- Nätverkslyftet ver 2.1

FÖRUTSÄTTNINGAR:
– Konsulten ska arbeta enligt den metodik, modell och med de verktyg som kommunen fastställer.
– Konsulten ska lägesrapportera i av kommunen angivet verktyg i syfte att möjliggöra uppföljning och styrning.
– Konsulten ska ge beställaren tillräckligt underlag för god granskning och rimlighetsbedömning av fakturerad tid.
– Konsulten ska säkerställa tillgång till egen dator och mobiltelefon under uppdraget.
– Konsulten ska säkerställa möjlighet att genom digital identifiering (ex. Bank-ID, e-legitimation, SMS) kunna logga in till den av kommunen tillhandahållna inloggningsportalen.

Läs Mer