Tag

Projektledare-arkiv - KeyMan

Sussa samverkan – 3 st Arbetsströmsledare Arbetssätt och gemensam grundkonfiguration till Region Sörmland

Vi söker nu efter tre stycken Arbetsströmsledare Arbetssätt och gemensam grundkonfiguration till Sussa Samverkan/Region Sörmland.

Sussa samverkansorganisation är en kundgrupp bestående av regionerna Västerbotten, Västernorrland, Sörmland, Örebro, Blekinge, Norrbotten, Gävleborg, Dalarna och Halland.
Dessa nio regioner har gemensamt upphandlat ett nytt vårdinformationsstöd, en helhetslösning som kommer att ersätta många av de digitala lösningar som regionerna har idag. Cambio Healthcare AB är leverantör av det upphandlade vårdinformationstödet.

Sussa samverkan förbereder för implementation av det Kärnsystem som upphandlats inom ramen för Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS). Sussa samverkan agerar som en (1) kund mot leverantören och målet är en gemensam och standardiserad grundkonfiguration av vårdinformationsstödet. 

Inom ramen för Sussa samverkans FVIS-program drivs projektet Etablera FVIS och däri tillhörande delprojekt Arbetssätt och gemensam konfiguration. 

Syftet med delprojektet är att ytterligare verksamhetsanpassa den grundkonfigurerade lösningen och ta fram konfiguration som är gemensam för alla nio regioner, och därmed bygga vidare på tjänsten från projektet FVIS Grundimplementation. Den gemensamma konfigurationen är lika för alla och används av alla regioner som ingår i Sussa samverkan. 

Utgångspunkten är att verifiera Cambios system Cosmic ur verksamhetens perspektiv: Hur/fungerar lösningen per vårdområdes behov? Inom ramen för delprojektet identifieras ytterligare konfigurations- eller informationsbehov, t.ex. anpassningar, informationstillägg, ändring i lösningen. Cambio utför konfigurationsändringen, vilken sedan verifieras i projektsystemmiljön av delprojektet. Genom verifieringen av vårdinformationsstödet ur verksamhetsperspektiv kan delprojektet även identifiera arbetssätt som förutsätts i systemet, eller rekommenderas för ett effektivt användande av Cosmic eller god effekt av användandet. Arbetssättsbeskrivningar kan då formuleras som underlag till regionala arbetssättsförberedelser och regional förändringsledning.

Projektledningskompetens är därmed en mycket viktig faktor och förmåga att koordinera parallella och interagerande skeenden. Delar av det grundläggande arbetet är redan genomfört i ett tidigare projekt och ett antal vårdprocesser är redan detaljerade och omsatta i den gemensamma grundkonfigurationen. Delprojektets uppgift är att ta vid detta redan påbörjade arbete.

Till detta delprojekt söker vi nu resurs i rollen som Arbetsströmsledare. I rollen ingår att leda och driva en sk. arbetsström och säkerställa arbetsströmmens framdrift enligt upprättad delprojektplan och målsättningar. 

En viktig del av arbetet är samverkan, kommunikation och framdrift i en stor och komplex organisation med många involverade parter från Sussa samverkan, från regionerna liksom från leverantör och andra gränsytor. Mycket arbete sker tillsammans med klinisk vårdpersonal varpå erfarenhet från hälso- och sjukvården värderas.

Arbetet drivs till stor del via digitala workshops varpå kompetens och erfarenhet inom workshopfacilitering är viktigt. Då delprojektet verkar i en komplex miljö är det också viktigt med kompetens och erfarenhet inom förändringsledning.

Arbetet sker till stor del på distans och utförs i Leverantörens lokaler. Uppdraget innebär fysiska träffar då det tillåts, fysiska möten förläggs inom Stockholmstrakten. Resekostnader ersätts, efter överenskommelse, enligt slutkundens bestämmelser.

Läs Mer

Projektledare – biljettsystem till Region Västmanland

Vi söker nu en Projektledare – biljettsystem till Region Västmanland.

Kollektivtrafikförvaltningen är en av Region Västmanlands förvaltningar. Verksamheten baseras på två viktiga grunder – samhällsnytta och kundnytta, som utgår från medborgare och resenärer. Grunden ligger i att kollektivtrafiken är ett viktigt instrument för kommunernas och länets utveckling. Förvaltningens verksamhet bedrivs inom allmän kollektivtrafik och serviceresor och har i uppdrag att identifiera och möta medborgarnas behov av kollektivtrafik inom de ekonomiska ramar som förvaltningen har att hålla sig till. Den allmänna kollektivtrafiken innefattar regionala tåg- och busslinjer, inomkommunal trafik, stadstrafik och skolskjuts. Serviceresor omfattar sjukresor, färdtjänst, omsorgsresor, särskild skolskjuts samt anropsstyrd- och kompletteringstrafik. Vår vision är att skapa ett effektivt kollektivtrafiksystem som är konkurrenskraftig och bidrar till landsbygdens, kommunernas och regionens utveckling. Verksamheten är inriktad på att bedriva och utveckla den allmänna kollektivtrafiken och serviceresor inom Västmanlands län. VL är vårt varumärke som vi använder för den allmänna kollektivtrafiken. Inom förvaltningen bedrivs ett antal större och mindre projekt som befinner sig i olika faser. Nya projekt är beslutade och planerade med start under hösten. Det är viktiga projekt för verksamheten där digitalisering är en viktig del.

Uppdraget
Projektledare ska leda och driva upphandlingar och projekt på uppdrag av Kollektivtrafikförvaltningen i Region Västmanland. Ett krav är att projektledaren har förmåga att hålla ihop och driva flera parallella uppdrag samtidigt. Projektdeltagare/specialister finns inom organisationen. Projektledaren kommer samverka och rapporterar till förvaltningens övergripande projektkoordinator. Nedan är exempel som blir aktuellt i uppdraget
– Nytt biljettsystem – Kravställning, upphandling samt införande av nytt biljettsystem. Planerad start hösten 2022.
– Ny VL-app – Kravställning, upphandling samt införande av ny VL-app. Planerad start hösten 2022.

Uppdragen omfattar upphandling samt införande och innebär t.ex. att:
• Klargöra vilka krav som förvaltningen har i form av kravspecifikation som tas fram genom att utföra olika workshops tillsammans med verksamheten
• Baserat på framtagen kravspecifikation, undersöka vilka system som finns på marknaden och hur de uppfyller förvaltningens krav. 
• Genomföra en riskanalys för att identifiera vilka risker det finns med införandet av ett nytt system, i enlighet med regionens metoder/modeller
• Ta fram förslag på projektplan för införande av ett nytt system                                                             
• Genomföra offentlig upphandling                                                                                                           
• Genomföra implementation av system
Läs Mer

Projektledare – serviceresor Till Region Västmanland

Vi söker nu en Projektledare – serviceresor Till Region Västmanland

Kollektivtrafikförvaltningen är en av Region Västmanlands förvaltningar. Verksamheten baseras på två viktiga grunder – samhällsnytta och kundnytta, som utgår från medborgare och resenärer. Grunden ligger i att kollektivtrafiken är ett viktigt instrument för kommunernas och länets utveckling. Förvaltningens verksamhet bedrivs inom allmän kollektivtrafik och serviceresor och har i uppdrag att identifiera och möta medborgarnas behov av kollektivtrafik inom de ekonomiska ramar som förvaltningen har att hålla sig till. Den allmänna kollektivtrafiken innefattar regionala tåg- och busslinjer, inomkommunal trafik, stadstrafik och skolskjuts. Serviceresor omfattar sjukresor, färdtjänst, omsorgsresor, särskild skolskjuts samt anropsstyrd- och kompletteringstrafik. Vår vision är att skapa ett effektivt kollektivtrafiksystem som är konkurrenskraftig och bidrar till landsbygdens, kommunernas och regionens utveckling. Verksamheten är inriktad på att bedriva och utveckla den allmänna kollektivtrafiken och serviceresor inom Västmanlands län. VL är vårt varumärke som vi använder för den allmänna kollektivtrafiken. Inom förvaltningen bedrivs ett antal större och mindre projekt som befinner sig i olika faser. Nya projekt är beslutade och planerade med start under hösten. Det är viktiga projekt för verksamheten där digitalisering är en viktig del.
Uppdraget
 

Projektledare ska leda och driva upphandlingar och projekt på uppdrag av Kollektivtrafikförvaltningen i Region Västmanland. Ett krav är att projektledaren har förmåga att hålla ihop och driva flera parallella uppdrag samtidigt. Projektdeltagare/specialister finns inom organisationen. Projektledaren kommer samverka och rapporterar till förvaltningens övergripande projektkoordinator. Nedan är exempel som blir aktuellt i uppdraget 
·       Nytt verksamhetssystem för serviceresor – Kravställning, upphandling samt införande av nytt verksamhetssystem. Planerad start hösten 2022. 

Uppdraget omfattar upphandling samt införande och innebär tex. att: 

• Klargöra vilka krav som förvaltningen har i form av kravspecifikation som tas fram genom att utföra olika workshops tillsammans med verksamheten
• Baserat på framtagen kravspecifikation, undersöka vilka system som finns på marknaden och hur de uppfyller förvaltningens krav. 
• Genomföra en riskanalys för att identifiera vilka risker det finns med införandet av ett nytt system, i enlighet med regionens metoder/modeller
• Ta fram förslag på projektplan för införande av ett nytt system                                                              
• Genomföra offentlig upphandling                                                                                                           
• Genomföra implementation av system 
Läs Mer

IT Asset management Consultant to NCC (10291) – söker fler kandidater

We are now looking for a IT Asset management Consultant to NCC with competence level 3 (see appendix NCC Competence levels).

Assignment description:
NCC is looking for a experienced management consultant for a short term assignment around IT Asset management. Scope of the assignment is to support in as-is analysis and define a roadmap to increase maturity for IT Asset Management. Previous experience of IT Asset management is needed for the assignment, preferably in Nordic organizations

Läs Mer

Projektledare IT till Tillväxtverket

Vi söker nu en Projektledare IT till Tillväxtverket med placering i Stockholm.

Tillväxtverket har påbörjat en förstudie under 2022. Förstudien avsåg att utgöra en grund för ett preliminärt införande av ett e-arkiv som skulle förvalta myndighetens information genom hela dess livscykel. Syftet med förstudien var att få en bra överblick över vilka förberedelser som behövde genomföras för att kunna upphandla och driftsätta ett e-arkiv med målsättning år 2023/2024. 

Om uppdraget
Vi söker nu en IT projektledare med vana av att driva stora projekt. I rollen som IT projektledare ska du initialt utreda olika IT-lösningar och eventuella alternativ till e-arkiv för att förvalta myndighetens digitala information. Du ingår i ett roligt och framåtriktat team och det är du som leder arbetet kring att ta fram den IT-lösning som lämpar sig bäst för myndigheten. Avsikten är att du därefter ska vara med och genomföra en förstudie kopplat till den IT-lösning som valts inför ett eventuellt införande av denna.

Vi söker en person med tidigare erfarenhet av att genomföra IT-projekt och upphandlingar samt införande och anpassning av komplexa och processbaserade IT-system på myndighet. Vi ser helst att du har genomfört sådana typer av projekt flertalet gånger.

Önskvärt är tidigare erfarenhet av att införa e-arkiv på myndighet där kännedom och kunskap avseende relevant lagstiftning och standarder är av vikt. Vi ser gärna att du har ett intresse för e-arkivfrågor.
Som projektledare kommer du att ha ett nära samarbete med organisationens arkivarier såväl som vår interna IT, data- och systemstöd, kärnverksamheten, viktiga intressenter, externa organisationer samt IT driftleverantören.

 Uppdraget omfattar:
 • Hålla ihop, planera och leda/driva projektet mot uppsatt mål
 • Koordinera information och olika aktiviteter mot kärnverksamhet
 • Kommunicera med samtliga berörda i projektet samt runt omkring projektet
 • Säkerställa leveransen i projektet
 • Säkerställa att alla intressenter blir informerade om pågående och kommande aktiviteter
 • Följa upp och löpande rapportera status i projektet
 • Aktivt arbeta med risker och ge rekommendationer om vägval

 Arbetet sker främst på distans, men möten på Tillväxtverkets kontor i Stockholm sker vid behov.
Läs Mer

Konsult förstudie gemensamt ärendehanteringssystem till Karolinska Institutet – Offert skickad till kund

Vi söker nu en Konsult till förstudie gemensamt ärendehanteringssystem till Karolinska Institutet.

IT-avdelningen söker nu projektledare för att genomföra en förstudie kring förutsättningarna för att använda ett gemensamt ärendehanteringssystem inom KI. 
Idag används flera olika ärendehanteringssystem inom KI. IT-avdelningen använder Dynamics CE och vi vill nu undersöka förutsättningarna för att använda detta som ärendehanteringssystem för flera avdelningar/funktioner.

Förstudien ska ta fram en behovsanalys som ger KI ett underlag för att implementera ett KI-gemensamt ärendehanteringssystem, samt om behov finns även en koppling till befintlig self service-portal. 
Detta ska inkludera: 
• Identifiera och dokumentera verksamhetsspecifika processer och behov hos de avdelningar/funktioner som idag använder andra ärendehanteringssystem 
• Identifiera och dokumentera förutsättningarna för KI att använda ett och samma ärendehanteringssystem, Dynamics CE. Vad kommer att krävas, t ex avseende utveckling, för att Dynamics CE ska kunna användas av hela KI?
• Identifiera och dokumentera förutsättningar för att vid behov kunna koppla nya avdelningar/funktioner till befintlig selfservice-portal.

Efter genomfört projekt skall det finnas ett underlag för hur en implementation av Dynamics CE inom KI skulle kunna genomföras och vilka förutsättningar som krävs. Underlaget ska bygga på de enligt ovan identifierade och dokumenterade behoven.

Uppdraget kan genomföras av en eller flera resurser. Omfattningen ska dock inte överstiga 100% totalt.
Start önskas snarast möjligt.

Läs Mer

Project Manager – Sustainability

We are searching for a project manager for a customer (large company) to drive their sustainability initiativ for the Swedish market. 

There are three main areas:

Reusables-project
Purpose to prepare for new legislation in 2024. 
Learn from other markets with similar legislation and prepare for tests.

Sustainability workshop
Cross functional workshop
Purpose to leverage the knowledge of the team to build the companys sustainability plan for 2023. 
Initiate ideas in relation to the customers parent company’s key sustainability pillars. 

The recycling group
Purpose to prepare for new legislation in 2023. 
Focus on packaging material and sorting stations. 

Läs Mer