Skip to main content
Tag

Projektledare

Sussa samverkan – Biträdande Arbetsströmsledare Arbetssätt och gemensam till Region Sörmland

Vi söker nu till Sussa samverkan en Biträdande Arbetsströmsledare Arbetssätt och gemensam för Region Sörmland. 
Konsulten ska uppnå kompetensnivå 3 i efterfrågad roll, se bilaga “Kompetensnivåer för konsultuppdrag”.

Sussa samverkansorganisation är en kundgrupp bestående av regionerna Västerbotten, Västernorrland, Sörmland, Örebro, Blekinge, Norrbotten, Gävleborg, Dalarna och Halland.
 Dessa nio regioner har gemensamt upphandlat ett nytt vårdinformationsstöd, en helhetslösning som kommer att ersätta många av de digitala lösningar som regionerna har idag. Cambio Healthcare AB är leverantör av det upphandlade vårdinformationstödet.

Sussa samverkan förbereder för implementation av det Kärnsystem som upphandlats inom ramen för Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS). Sussa samverkan agerar som en (1) kund mot leverantören och målet är en gemensam och standardiserad grundkonfiguration av vårdinformationsstödet. 

Inom ramen för Sussa samverkans FVIS-program drivs projektet Etablera FVIS och däri tillhörande delprojekt Arbetssätt och gemensam konfiguration. 

Syftet med delprojektet är att ytterligare verksamhetsanpassa den grundkonfigurerade lösningen och ta fram konfiguration som är gemensam för alla nio regioner, och därmed bygga vidare på tjänsten från projektet FVIS Grundimplementation. Den gemensamma konfigurationen är lika för alla och används av alla regioner som ingår i Sussa samverkan. 

Utgångspunkten är att verifiera Cambios system Cosmic ur verksamhetens perspektiv: Hur/fungerar lösningen per vårdområdes behov? Inom ramen för delprojektet identifieras ytterligare konfigurations- eller informationsbehov, t.ex. anpassningar, informationstillägg, ändring i lösningen. Cambio utför konfigurationsändringen, vilken sedan verifieras i projektsystemmiljön av delprojektet. Genom verifieringen av vårdinformationsstödet ur verksamhetsperspektiv kan delprojektet även identifiera arbetssätt som förutsätts i systemet, eller rekommenderas för ett effektivt användande av Cosmic eller god effekt av användandet. Arbetssättsbeskrivningar kan då formuleras som underlag till regionala arbetssättsförberedelser och regional förändringsledning.

Projektledningskompetens är därmed en mycket viktig faktor och förmåga att koordinera parallella och interagerande skeenden. Delar av det grundläggande arbetet är redan genomfört i ett tidigare projekt och ett antal vårdprocesser är redan detaljerade och omsatta i den gemensamma grundkonfigurationen. Delprojektets uppgift är att ta vid detta redan påbörjade arbete.

Till detta delprojekt söker vi nu resurs i rollen som Arbetsströmsledare. I rollen ingår att leda och driva en sk. arbetsström och säkerställa arbetsströmmens framdrift enligt upprättad delprojektplan och målsättningar. 

En viktig del av arbetet är samverkan, kommunikation och framdrift i en stor och komplex organisation med många involverade parter från Sussa samverkan, från regionerna liksom från leverantör och andra gränsytor. Mycket arbete sker tillsammans med klinisk vårdpersonal varpå erfarenhet från hälso- och sjukvården värderas.

Arbetet drivs till stor del via digitala workshops varpå kompetens och erfarenhet inom workshopfacilitering är viktigt. Då delprojektet verkar i en komplex miljö är det också viktigt med kompetens och erfarenhet inom förändringsledning.

Arbetet sker till stor del på distans och utförs i Leverantörens lokaler. Uppdraget innebär fysiska träffar då det tillåts, fysiska möten förläggs inom Stockholmstrakten. Resekostnader ersätts, efter överenskommelse, enligt slutkundens bestämmelser.

Läs Mer

Konsult för serverbyte och uppgradering till Täby kommun

Vi söker nu en Konsult för serverbyte och uppgradering till Täby kommun

Om uppdraget: 
Uppdraget består i att leda en transformation av befintlig servermiljö för en systemportfölj med ca 10 system från leverantören Sokigo som berör samtliga medarbetare på Täby kommuns samhällsutvecklingskontor. Dessa är bland annat, men inte begränsat till: ByggR/Nova, AGS Ipaax, Reflex, LV/LTF, Topodirekt, Focus, CSM, FB, med mera.

Samtliga serverinstallationer ska bytas ut och sättas upp på nytt på senaste version, integrationer ska ses över och justeras/ersättas samt befintliga databasteknik ska fasas ut och befintliga data migreras till nya databaser. 

Systemen nyttjar en gemensam databas av typen Oracle idag, vilken ska ersättas med ett flertal nya databaser av typen MSSQL och PostgreSQL.
Projektet är komplext med många intressenter och beroenden.

Förväntat resultat:
En ny miljö uppsatt med senaste versionen av samtliga system samt migrerat data till nya databaser och erforderliga integrationer.

Projekorganisation: 
Avropad konsult kommer att planera samt leda arbetet tillsammans med kommunens specialister samt med systemleveratör.

Arbete ska kunna ske från och med 1 april på plats i Täby kommun och vid behov på distans. 

Läs Mer

Projektledare för att etablera en förvaltningsorganisation för SAP – VI SÖKER FLER KANDIDATER!

Vi söker omgående en Senior Projektledare för ett projekt vars syfte är att etablera en förvaltningsorganisation för SAP S/4 Hana private cloud.

Uppdraget omfattar:
Förvaltningsorganisationen behöver vara på plats till september 2023 för då driftsätter kunden det nya affärssystemet för ett av deras specialistbolag.

Projektet ingår i ett flerårigt program hos kunden och parallellt som driftsättningen sker pågår arbete med att implementera SAP för deras andra bolag i gruppen.

Vi söker dig som är trygg och tydlig, med erfarenhet av förändringsledning och stabilisering under den första perioden efter en driftsättning. Vi hoppas att du kan hjälpa kunden att genomföra detta viktiga projekt med en förmåga att hitta pragmatiska och effektiva lösningar på komplexa problem.   

Krav

  • Du ska ha mångårig erfarenhet av att leda team i projekt inom förvaltningsorganisationer.
  • Du ska ha erfarenhet av hantering av förvaltning och utveckling av SAP-lösningar för retail- eller grossistbranschen.
  • Du har erfarenhet av organisationsutveckling inom IT och med fokus på utveckling av förvaltningsprocesser och grundläggande driftprocesser om incident, problem och change.
  • Du ska ha ett övertygande men samtidigt lyhört sätt att kommunicera och kunna samverka med olika intressenter inom företaget samt styrgrupp.
  • Du ska ha kunskap om agila arbetssätt och vilka förutsättningar som krävs för att kunna gå över till ett agilt arbetssätt inom förvaltningen. 
  • Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Placering: Stockholmsområdet, möjlighet att jobba på distans 2 dagar i veckan när uppdraget tillåter.
 
 

Läs Mer

Projektledare – etablering av förvaltningsorganisation för en ERP-lösning

Vi söker nu en Projektledare, med kompetensnivå 4, för ett projekt med syfte att sätta upp en koncerngemensam förvaltningsorganisation för en ERP-lösning. 

Stort fokus på att konsulten är en hands-on projektledare med erfarenhet av att etablera förvaltningsorganisationer i tvärfunktionella team. Som kandidat är en bra kombination att du har erfarenhet från både rollen som Projektledare och Förvaltningsledare.

 
Projekt
Projektet omfattar steg 1 i uppbyggnaden av förvaltningsprocesser och organisation till Q3 2023. Lösningen som skall förvaltas är baserad på SAP med ett 20-tal kringsystem.

Uppdragsbeskrivning

* Mottagande av utvecklings- och förvaltningsteam, bl.a. 
       o    implementation av tvärfunktionella team och arbetssätt i förvaltning och utveckling (steg 1 av flera) – Preliminärt kommer ca 9 team sättas upp
       o    Synka och koordinera styrning och governance 
       o    Förändringsledning – Utbildning, kommunikation och stakeholder management

* Mottagande IT-organisation
       o    Etablera plattformsteam för SAP-plattformen
       o    Etablera IT-support för SAP (internt och externt)
       o    Upphandla förvaltningspartner 
       o    Kravställa och säkerställa dokumentation från programmet för SAP-implementering
       o    Kompetensutvecklingsprogram
Projektledaren skall:
*       Slutföra projektifieringen av uppdraget och delvis bemanna det
*       Leda, planera och följa upp genomförandet av projektet.
*       Säkerställa tydliga och effektiva gränsytor för samarbete mellan externa och interna medarbetare.
*       Skapa förankring av upplägg och resultat med intressenterna. 
*       Koordinera och leda sitt team genom planering, implementation och slutförande. 
*       Hantera beroenden och koordinera arbetet mellan team på olika geografiska platser.
*       Säkerställa status och hålla i projektmöten och dokumentera dessa.
*       Kvalitetssäkra resultatet av leveransen och leverera enligt uppsatta mål på tid. 
*       Delta i genomförandet av det övergripande programmet efter behov. 
*       Bidra till kompetensutveckling och nytänkande på området.  

 Arbetet utförs i enlighet med den projektmodell som definieras av kunden.

Arbetet utförs på kontoret ca 3 dagar/vecka, 2 dagar remote om arbetet tillåter. 

Läs Mer

Senior projektledare för norska marknaden med inriktning byggnation

Vi söker nu en Senior Projektledare med kompetensnivå 4 till vår kund.

Kunden söker en senior projektledare i Norge som kan hantera ett projekt på CEO nivå. 
Dvs projektledaren behöver ha erfarenhet av att producera goda översiktliga planer för underliggande projekt och samtidigt hålla ihop totala bilden av:
1. Omfattning
2. kostnad( budget) 
3. resurser (delprojekt)

Projektet är ett byggprojekt med flertalet delprojekt som skall hållas samman. Vi är på en ”tight” tidsplan och behöver avancera så snabbt vi kan med förstudie och planering av genomförande (byggnation). 
Delprojektledare inom bygg är kontrakterade och är färdiga till att sätta igång men det behöver en större samordning samt sammanhållande kraft för hela projektet (programmet). Därav behovet till en senior projektledare. 

Kunden, en större restaurangkedja, har varit aktiv under en längre tid i södra Norge men har nu för ambition att expandera till Norra delen av Norge. Specifika byggplatser behöver säkras och förberedas för nybyggnation samt etablering av nya restauranger. 
 
Utmaning
Utmaningen ligger i att driva på byggnation och nödvändiga tillstånd och samarbeten med kommuner och lokala entreprenörer. Kunden har kontakter och nätverk till befintliga leverantörer i Syd Norge och ämnar använda sig av dem. Men det kommer att finnas utmaningar med logistik etc.
 
 
Läs Mer