Tag

Projektledare-arkiv - KeyMan

Project Manager for DARE – Despatch Advice & Rental to NCC (10275)

We are now looking for a Project Manager for DARE – Despatch Advice & Rental with competence level 3 to NCC (see appendix NCC Competence levels).

Assignment description:
The main purpose of this initiative is to improve NCC’s handling of order reception of goods, services and deliveries to the project- /production sites. I.e secure that NCC has received deliveries according to order (right product, quantity, price, time, place etc.). In addition, receive complementary information digitally. I.e. data on logistics, environmental and other related product data.

A digital flow of data between NCC and supplier, will lead to increased availability of information. This will reduce inefficient time consumption and increase quality in production-/project control. Through a digitalized way of working, this will lead to better control to cost and financial follow-up, sustainability, progress control and project management (i.e .project steering and better use of resources)

Idea / high level scope:
Develop and implement “digital” way of working with purchase order reception and receipt – in BUSE, BUNO and Infrastructure.

* Order confirmation, material/service delivery tickets, delivery reception and order receipt.
* Automated flow of information. Purchase order match with delivery receipt.
* Support to supply of building materials, NeC /machinery, ballast (concrete etc.) and rental,
* Order tickets /-receipt shall provide complementary product information in a digital way. I.e. logistics, environmental and other related product data.
* Existing functionality in Pipechain, i.e pricecontrol, needs to be continued as a minimum.
* Build on scope from Rental project (scope can be realized through multiple releases).
* Information model and definitions in order to cooperate with external suppliers

Run pre-study on 3 selected solutions for order reception and despatch advice. Verify functionality fit to purpose – type of delivery and country. Kubicom, Pipechain + 1 more

Align with related projects and initiatives (Sourcing and procurement, Cost Finance, DDS,etc.).

Three chain of supplies covered in this initiative:
– NeC – delivery of machinery, haulage services, materials such as ballast (sand, earth and stone), concrete
– Materials – deliveries of building materials and other materials.
– Delivery and planning of rental machines and other equipment

The Despatch Advice enables the Supplier to provide detailed information about the content of a delivery and enables a Buyer to reconcile, or confirm, the physical delivery against the order.

Läs Mer

Biträdande projektledare till Tillväxtverket

Vi söker nu en Biträdande Projektledare till Tillväxtverket med placering i Stockholm / Malmö / Östersund.

Tillväxtverket genomför uppdraget stöd till korttidsarbete, vilket innebär en stor arbetsbelastning för hela organisationen.
För att kunna genomföra uppdraget behöver myndigheten externt stöd under en period 2022/2023.

Om uppdraget
Konsulten ska stötta myndigheten i genomförandet av uppdraget stöd till korttidsarbete. Myndigheten har behov av en konsult med väldokumenterad kompetens rörande metoder och verktyg för förändringsledning, projektledning och verksamhetsutveckling.

Konsulten ska kunna identifiera processer med förbättringspotential och ha erfarenhet av att driva förändringsarbete i liknande organisationer.

Under pandemin sker arbetet främst på distans.

Läs Mer

Projektledare, biträdande projektledare till Tillväxtverket

Vi söker nu en Projektledare, biträdande projektledare, till Tillväxtverket med placering i Stockholm / Malmö / Östersund.

Tillväxtverket genomför uppdraget stöd till korttidsarbete, vilket innebär en stor arbetsbelastning för hela organisationen. För att kunna genomföra uppdraget behöver myndigheten externt stöd under en period 2022.

Om uppdraget
Konsulten ska stötta myndigheten i genomförandet av uppdraget stöd till korttidsarbete.
Myndigheten har behov av en konsult med väldokumenterad kompetens rörande metoder och verktyg för projektledning, förändringsledning och verksam-hetsutveckling.

Konsulten ska kunna identifiera processer med förbättringspotential och ha erfarenhet av att driva förändringsarbete i liknande organisationer.

Under pandemin sker arbetet främst på distans.

Läs Mer

Projektledare för upphandling av lärplattform till Nynäshamns kommun

Vi söker nu en Projektledare för upphandling av lärplattform till Nynäshamns kommun.

Uppdraget omfattar:
Del 1:
Barn- och utbildningsförvaltningen har sedan tre år tillbaka en lärplattform för förskolan, grundskola, grundsärskola, gymnasiet och gymnasiesärskolan. Avtalet löper ut i augusti 2023. Målsättningen är att skriva avtal med leverantör kring årsskiftet 2022/2023 och att ett nytt system ska implementeras under våren 2023. Barn- och utbildningsförvaltningen har behov av en konsult som kan genomföra en förstudie samt leda arbetet med upphandlingsprocessen med tillhörande aktiviteter.
Målet med uppdraget är en upphandlad leverantör för en lärplattform och kan komma att innefatta följande aktiviteter:
1. Agera projektledare och leda arbetet med upphandlingsarbetet.
2. Lägga grunden för ett gott samarbete mellan projektets deltagare.
3. Tillsammans med arbetsgrupp vid förvaltningen genomföra förstudie.
4. tillsammans med arbetsgrupp utarbeta förfrågningsunderlag.
5. Tillsammans med ansvarig upphandlare ta fram förslag på upphandlingsform.
6. Tillsammans med ansvarig upphandlare ta fram en utvärderingsmodell för upphandlingen.
7. Tillsammans med ansvarig upphandlare utarbeta avtalsförslag.

Del 2:
Tillsammans med arbetsgrupp vid förvaltningen driva införandeprojekt som kan komma att innefatta följande aktiviteter:
1. Ta fram och förankra ett förslag på organisation för implementering.
2. Planera implementeringens olika faser tillsammans med tilldelad leverantör.
3. Hålla samman arbetet med systemintegrationer.
4. Ta fram en plan för avveckling av befintligt system tillsammans med nuvarande leverantör.

Uppdragets omfattning kommer att variera under projekttiden. Under de mest arbetsintensiva perioderna i projektet uppskattas insatsens omfattning till 50-100% av en heltid.

Om konsultbolaget arbetar med team kan den erbjudna kompetensen spridas på fler än en (1) person från konsultbolaget. Huvudansvaret för uppdraget ska dock vara tydligt utpekat och tilldelat en namngiven person. Huvudansvarig i teamet ska aktivt driva projektet under hela projekttiden och vara barn- och utbildningsförvaltningens huvudsakliga kontaktperson. Vid byte av kontaktperson ska den lösning som erbjuds godkännas av beställaren.

Alla personer i teamet ska inneha samma kompetensnivå.

Barn- och utbildningsförvaltningen ska inte belastas med ökade kostnader på grund av konsultbolagets arbete i team, deltar t.ex. hela teamet vid ett möte ska endast kostnader motsvarande en konsult debiteras.

Barn- och utbildningsförvaltningen tar ställning till de priser som presenteras av konsultmäklaren.

Läs Mer

Projektledare för systemutvecklingsprojekt Offert skickad till kund

Vi söker nu en Projektledare för systemutvecklingsprojekt med kompetensnivå 4, till vår kund (se bifogad kompetensbilaga för definition).

Om kunden:
Kunden strävar efter att vara en ledande aktör som bidrar till att skapa framtidens smarta, attraktiva och hållbara transportlösningar.
Kunden är Stockholms tredje största privata arbetsgivare spridda över fem verksamhetsområden..
Deras värderingar är den röda tråden i deras dagliga arbete: utmärkt service, ömsesidig respekt, ständig utveckling och mätbara resultat.

Uppdraget omfattar:
Kunden utökar mängden applikationer som ska utvecklas, vilket är allt från mobil-appar till förbättringar av deras Klient-serverapplikationer. Rollen innebär att vara Projektledare för olika systemutvecklingsprojekt, inkl. LCDP-baserad app-utveckling.

Du kommer som konsult primärt agera projektledare för Kundens systemutvecklingsprojekt som utförs av deras utvecklingsgrupp, men som kravställs från verksamheten och projekt- som testleds av PMO-IT. I samtliga fall ingår allt från behov, krav, UI/UX till acceptanstest, produktionssättning och driftsäkerhetsverifiering. Sekundärt kommer du även kunna få dra i ett par förstudier för att landa i hur Kunden ska lösa applikationer som är end-of-life.

Exempel på projekt:
• Vidareutveckla Kundens Lost and Found system med ett antal funktioner
• Lägg till semi-permanenta högtalarutrop i vår förarstöds-app
• App som återkopplar till Kundens förare gällande ECO-drive
• App med vilken Kundens åkandepersonal hanterar trafikhändelser och dylikt
• App med vilken Kundens städpersonal kan använda för rapportering
• App som används för att kommunicera ordar till operativ personal
• Förstudie; Hur ska Kunden ersätta alla sina applikationer utvecklade i sharepoint on-prem
• Förstudie; Hur ska Kunden ersätta sitt egenutvecklade system som innehåller ett antal egenutvecklade funktioner

Personliga egenskaper:
Som person är du pragmatisk och resultatfokuserad med en vilja att nå bra IT-lösningar och resultat för Kunden på lång sikt. Du är tekniskt kompetens och har stor förmåga att rätt omgående sätta dig in i uppgiften och börja leverera med kvalitet. Du är snabb och styrande där så behövs för att nå största möjliga effektivitet i projektet och nytta för verksamheten. Du rör dig med lätthet mellan teknik och verksamhet, samt att arbeta med medarbetare på olika nivåer och olika teknisk kunskapsnivå. Du är analytisk samtidigt som du har god förmåga att föreslå och förankra lösningar, dokumentera och presentera den på ett sätt som skapar förtroende och förståelse.

Läs Mer

Upphandlingskonsult/er för strategisk analys, upphandling och konkurrensutsättning av tekniska plattformar till Haninge kommun

Vi söker nu en eller fler konsult/konsulter för uppdrag – Upphandlingskonsult/er för strategisk analys, upphandling och konkurrensutsättning av tekniska plattformar till Haninge kommun

Uppdraget omfattar:
BAKGRUND:
Haninge kommun önskar genomföra avrop av ett uppdrag på 1 FTE maj till december. Tiden kan fördelas på projektledare inkl. team. Uppdraget gäller upphandling och förnyad konkurrensutsättning av IT-områdena Teknisk plattform och Digital arbetsplats. Befintliga avtal finns för områdena Teknisk plattform, som innehåller Server- och databasplattform samt identitetshantering, och Digital Arbetsplats som innehåller hårdvara i form av datorer (PC, Mac och Chromebooks), operativsystem samt tjänster relaterade till hanteringen av dessa.
I samband med upphandlingen görs även en översyn av kommunens IT-behov inför nästa avtalsperiod. För att säkerställa ett ändamålsenlig och verksamhetsorienterat IT-stöd behöver vi ställa relevanta krav på de tjänster vi kommer att behöva under nästa avtalsperiod. Dessa krav ska också spegla hur vi vill att nästa avtalsperiod skall fungera i praktiken, så att vi får en funktionell affärsrelation med våra kommande leverantörer. Viktiga effektmål är en kostnadseffektiv lösning, god kostnadsöversikt samt en funktion som fungerar bra för kommunens nuvarande och framtida arbetssätt. Verksamhetens önskemål har hög prioritet.

UPPDRAGET:
Uppdraget görs i samråd med Upphandling Södertörn.

För uppdraget gäller följande, för varje avrop/upphandling:
Fas1 – strategisk analys:
Strategisk väg framåt som är framtidssäkrad gällande teknisk plattform och digital arbetsplats.

Fas2 – initiering, förberedelse och upphandling:
Framtagning av kravspecifikation och avropsunderlag
Vara behjälplig vid uppläggning av avropsunderlag/upphandlingsunderlag i Mercell/TendSign
Svara på frågor under upphandlingstiden
Anbudsöppning (protokoll)
Framtagning av utvärderingsrapport
Framtagning av tilldelningsbeslut
Avtalsspärr (normalt 10 kalenderdagar)
Framtagning av leveransavtal samt justering av detta tillsammans med vinnande anbudsgivare

Option: Fas3 – etablering:
Transitering till ny leverantör

MÅL
Strategisk analys.
Kravfångst genomförd och förfrågningsunderlag framtaget till en kvalitet och ett format som innebär att annonsering/upphandling kan genomföras.
Upphandling genomförd.
Option: Transitering genomförd.

LEVERANS
Genomförd upphandling med nya leverantörer på plats.

OMFATTNING:
Uppdraget är beräknas till ett heltidsuppdrag med start 2022-05-23 och leverans senast 2023-03-31. Lägre omfattning under sommaren trolig då uppdragets intensitet minskar under semesterperioden.

Läs Mer

Erfaren projektledare för införande av bemanningssystem vård och omsorg/socialtjänst till Haninge kommun – Offert skickad till kund

Vi söker nu en konsult för rollen som Erfaren projektledare för införande av bemanningssystem vård och omsorg/socialtjänst till Haninge kommun.

Uppdraget omfattar:
Uppdrag att projektleda införandet av bemanningssystem inom social- och äldreförvaltningens verksamheter inom äldreomsorg, IFO och funktionsnedsättning samt vikariehanteringsfunktion för utbildningsförvaltningen inom Haninge kommun utifrån beslut av respektive förvaltningsdirektör. I uppdraget ingår att innan projektstart i september 2022 starta upp samarbete med leverantörens projektledare samt ta fram projektplan. Projektledaren kommer att utifrån projektplanen driva projektet med hjälp av en projektgrupp bestående av interna resurser inom systemförvaltning och utveckling samt resurser med kompetens inom bemanning. En styrgrupp kommer att tillsättas för projektet.

Bakgrund: Under 2021 har social- och äldreförvaltningen tagit fram en strategisk riktning för personalbemanning. En del i det är upphandling av IT-stöd för bemanning som förväntas vara klar i början av maj 2022 som har till syfte att skapa förutsättningar att bemanna verksamheten med rätt kompetens vid rätt tidpunkt och med god ekonomisk kontroll. Förvaltningen kommer under våren 2022 avsluta införandet av verksamhetssystemet Lifecare med dess planeringsdel och Lifecare mobil omsorg inom vård- och omsorgsverksamheterna.

Läs Mer

Project Manager DDS – Design & Data in Sourcing to NCC (10259)

We are now looking for a Senior Project manager, with competence level 4 to NCC.

This is an already up-started project that needs a new Senior Project manager . As Project manager you lead and focus on the project objectives add structure. The project are in execution Phase and have done the first product release of 5. The project is part of an larger initiative/ Program.

Strong leader skills of large complexed IT based project
Implementation of VDC tools is a merit

Project idea
The project contributes to NCC getting correct data with high quality, reduced risk and administration, more correct cost estimation and effective design process and increased customer value by gathering information from project and important NCC systems. Establish library with standardized data and solution for sharing information.

Background and Connections

The design and sourcing process today is very manual, time consuming and with pore data quality. This lead to high risk, incorrect cost estimation and loss of money due to incorrect prerequisites when starting projects. Also to be able to consider different design alternatives is inefficient since the process is very manual and that has lead to increased customer value.
Often the customer requirement is very uncomplete and we need to take a lot of prerequisites to be able to establish a design. Lack of control on prerequisites could and have lead to high risk.

Legal- and customer requirement are increasing and we need large organization to be able to perform design and cost estimation since it is very manual. This will lead to loss in competitiveness.

Low data quality/unstructured data is a big problem. In one project we had 5 different definitions for height on wall. If we mix that it could lead to the incorrect solutions, incorrect cost estimation and loss of money. On another project we had 13 different definitions on sound reduction. This creates a lot of extra work to secure data is correct. The reason for this is that data is not standardized so we have a common language that everybody understand. Also naming of construction objects differs between system and people. All system and process have their own language. Also sharing all this unstructured information with our stakeholders is very time consuming and with large risk that not all information is not good enough considered when performing design and sourcing. Standardized data is also needed to be able to establish seamless flow of data between stakeholders in design and sourcing.

Today information is gathered in excel sheet and to update and have control on this requires a lot of administrative work and with high risk. There are also some system in use to share and collect information but it is not connected to all system so it require several administrative routines.

Sourcing for prices and services is time consuming and with high risk since the data often are of low quality. We need to use a lot of time to secure the foundation that we send to our suppliers. Often suppliers have to less data to be able to give NCC the correct product and price. They often set a lot of prerequisites that we need to take into consideration in the design and that have/can lead to high risk and loss of money.

Need for change
NCC need to establish a common construction object library with standardized data, define the responsible for the data and be able to seamless share that data between stakeholders. This will secure high quality on data, faster processes, correct design, correct foundation for sourcing and cost estimation.

We need to specify all the customer needs digital based on standardized data and secure that it is available in needed processes.

The standardization of data need to be done in a system with governance, to secure that it will be standardized in the future according to international standards.

To secure high customer value we need to provide our customer the needed correct data in the project life cycle, through standardized data from international standards.

To be able to meet legal- and customer demands on e.g. traceability and correct data to secure reuse etc., we need to do this changes fast. The standardization is ongoing in all Nordic countries and EU.

Läs Mer