Tag

Projektledare-arkiv - KeyMan

Projektledare kollektivtrafikförvaltningen till Region Västmanland

Vi söker nu en konsult i rollen som Projektledare, kollektivtrafikförvaltningen till Region Västmanland.

Uppdraget omfattar:
Kollektivtrafikförvaltningen är en av Region Västmanlands förvaltningar. Verksamheten baseras på två viktiga grunder – samhällsnytta och kundnytta, som utgår från medborgare och resenärer. Grunden ligger i att kollektivtrafiken är ett viktigt instrument för kommunernas och länets utveckling. Förvaltningens verksamhet bedrivs inom allmän kollektivtrafik och serviceresor och har i uppdrag att identifiera och möta medborgarnas behov av kollektivtrafik inom de ekonomiska ramar som förvaltningen har att hålla sig till. Den allmänna kollektivtrafiken innefattar regionala tåg- och busslinjer, inomkommunal trafik, stadstrafik och skolskjuts. Serviceresor omfattar sjukresor, färdtjänst, omsorgsresor, särskild skolskjuts samt anropsstyrd- och kompletteringstrafik. Vår vision är att skapa ett effektivt kollektivtrafiksystem som är konkurrenskraftig och bidrar till landsbygdens, kommunernas och regionens utveckling. Verksamheten är inriktad på att bedriva och utveckla den allmänna och särskilda kollektivtrafiken inom Västmanlands län. VL är vårt varumärke som vi använder för den allmänna kollektivtrafiken.
Inom förvaltningen bedrivs ett antal större och mindre projekt som befinner sig i olika faser. Nya projekt är beslutade och planerade med start under våren och hösten. Det är viktiga projekt för verksamheten där digitalisering är en viktig del.

Uppdraget:
Organisation
Kollektivtrafikförvaltningen är en av Region Västmanlands förvaltningar.
Verksamheten baseras på två viktiga grunder – samhällsnytta och kundnytta, som utgår från medborgare och resenärer. Grunden ligger i att kollekitvtrfiken är ett viktigt instrument för kommunernas och länets utveckling.
Förvaltningens verksamhet bedrivs inom allmän kollektivtrafik och serviceresor och har i uppdrag är att identifiera och möta medborgarnas behov av kollektivtrafik inom de ekonomiska ramar som förvaltningen har att hålla sig till.
Den allmänna kollektivtrafiken innefattar regionala tå- och busslinjer, inomkommunal trafik, stadstrafik och skolskjuts. Serviceresor omfattar sjukresor, färdtjänst, omsorgsresor, särskild skolskjuts samt anropsstyrd- och kompletteringstrafik.
Vår vision är att skapa ett effektivt kollektivtrafiksystem som är konkurrenskraftig och bidrar till landsbygdens, kommunernas och regionens utveckling.
Verksamheten är inriktad på att bedriva och utveckla den allmänna och särskilda kollektivtrafiken inom Västmanlands län. VL är vårt varumärke som vi använder för den allmänna kollektivtrafiken.
Inom förvaltningen bedrivs ett antal större och mindre projekt som befinner sig i olika faser. Nya projekt är beslutade och planerade med start under våren och hösten. Det är viktiga projekt för verksamheten där digitalisering är en viktig del.

Uppdraget
Projektledare ska leda och driva förstudie/projekt på uppdrag av Kollektivtrafikförvaltningen i Region Västmanland. Ett krav är att projektledaren har förmåga att hålla ihop och driva flera parallella projekt samtidigt. Projektdeltagare/specialister finns inom organisationen. Nedan är exempel på tre pågående projekt som blir aktuella i uppdraget

Plattform för trafikinformation – Upphandling och tilldelning är klar, genomförandefasen ska startas snarast under våren.
Integrationsplattformen är bl a förutsättning för att kunna ge trafikinformation i realtid till våra resenärer. Samma information ska visas i alla kanaler.

Serviceresor 2.0 – Förstudie och kravställning för upphandling av nytt verksamhetssystem för serviceresor. (Förstudie-kravställning- upphandling- genomförande) Planerad start hösten 2021

Förstudie nytt biljettsystem – Förstudie och kravställning för upphandling av nytt biljettsystem. (Förstudie – kravställning- upphandling- genomförande). Planerad start hösten 2021.

Läs Mer

2 st Projektledare med SPC-certifiering för agil transformation till Pensionsmyndigheten – Pausad

Vi söker nu 2 st Projektledare med SPC-certifiering för agil transformation till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
På Pensionsmyndigheten är vi i slutskedet av första fasen av vår agila transformation inspirerad av SAFe. Myndighetens första agila releasetåg startades i januari 2020 och ambitionen är att resterande tåg startas under våren 2021. Arbetet drivs i projektform och parallellt med att tågen startas pågår ett arbete med att skapa förutsättningar för den agila resan att drivas vidare i linjen vilket kommer att ske i formen av ett LACE. Ambitionen är att projektet ska kunna avslutas i juni 2021. Då nyckelresurser inom projektet kommer att sluta i närtid behöver myndigheten under en period konsultstöd.

Konsulternas uppdrag blir att som två av tre projektledare i ett team som ska projektet leda och koordinera slutförandet av implementeringen av portofolio nivån av SAFe. Dessutom ingår att bidra till att skapa förutsättningar för den agila resan att fortsätta när projektet har stängt genom överflyttning till en LACE struktur. Pensionsmyndigheten har en egen projektledare som också ingår i teamet.

Ni har huvudansvar för att:
• Föreslå former för och etablera ett LACE för Pensionsmyndighetens verksamhetsnära IT-utveckling
• Säkerställa ett enhetlig agilt arbetssätt inom Pensionsmyndighetens verksamhetsnära it-utveckling
Tillsammans med resten av projektgruppen ansvarar ni också för att:
• Etablera identifierade UVSer och rulla ut resterande tåg i linje med den framtagna roadmapen
• Skapa samsyn med styrgrupp och övriga intressenter för en gemensam ”Definition of done”
• Säkerställa att respektive arbetsområde har uppnått en tillräckligt god kvalitet vid projektavslut och att det vid slutleverans dessutom finns en roadmap per område för LACEt att ”ta över”
• Säkerställa att arbetet inom projektets olika arbetsområden hänger ihop och går i takt.

En förutsättning för att bli lyckosam i uppdraget är att konsulterna har praktisk erfarenhet av stora agila transformationer och har förmågan att hitta rätt vägar för den aktuella organisationen.

Läs Mer

2 st IT-Projektledare med erfarenhet av komplexa IT-utvecklingsprojekt – Offert skickad till kund.

Vi söker nu 2 st IT-Projektledare med erfarenhet av komplexa IT-utvecklingsprojekt till vår samarbetspartner för uppdrag i Enköping.

Uppdraget omfattar:
Konsulten kommer huvudsakligen att arbeta som projektledare inom Systemproduktionsavdelningen.

I konsultens arbetsuppgifter som it-projektledare ingår men begränsas inte arbetet, till följande:
– Projektplanering inklusive men inte begränsat till intressentanalys, resursplanering, riskanalys och kommunikationsplanering.
– Projektledning för att genomföra planerat projekt, leverans av beslutade leveransobjekt.
– Uppföljning och återrapportering av projektets status, inklusive rapportering av samtliga milstolpars och leveransobjekts status till olika nyckelintressenter.
– Ändringshantering vad gäller projektets planer inklusive milstolpar och leveransobjekt. Ledning av och praktiskt deltagande i arbets- och samordningsmöten vid framtagande av projektets alla leverabler.
– Kommunikationsaktiviteter med nyckelintressenter.

Projektledaren samordnar berörda organisationer i problemdefinitioner och behovsbeskrivningar samt funktionell- och icke funktionell kravspecificering. Projektledaren svarar för att lösningsförslag tas fram på överordnad arkitekturell nivå. I realiseringsfas ingår att leda tekniskt genomförande av beslutade utvecklingsåtgärder, förbereda genom t ex avtalshantering en kommande drift- och förvaltning av lösningen samt genomföra överlämning till mottagande drift- och förvaltningsutförare som kan vara extern eller intern part.

Konsulten är en ”spelande lagledare” i olika omfattning beroende på projektens omfattning och deltar i normalläget i praktiskt projektarbete – ibland som ensam resurs vid vissa faser vilket innebär att konsulten måste besitta IT-kompetens och vana vid att ta fram teknisk dokumentation samt granska teknisk dokumentation som bereds inom projektet.
Inom ramen för uppdraget som Projektledare ingår även arbetsuppgifter såsom att stödja Produktionssamordnare och Teknisk produktföreträdare med rapportering till olika intressenter samt beredning av olika typer av beslutsunderlag.

Läs Mer