Tag

Projektledare-arkiv - KeyMan

Projektledare för larm och sensorpresentationssystem – Offert skickad till kund

Vi söker nu en Projektledare för larm och sensorpresentationssystem till vår samarbetspartner för uppdrag hos Försvarsmakten i Enköping.

Uppdraget omfattar:
Försvarsmaktens bevakningssystem omfattar en flora av moderna och äldre systemlösningar och ett behov av konsolidering och modernisering föreligger. Ett omfattande arbete pågår inom Försvarsmakten nedifrån enskild sensor upp till lokala, regionala och centrala system. Omsättning av systemlösningar erfordras både centralt samt lokalt vid vakter inom garnisoner, baser och flottiljer.
Avsikten är att ta fram ett samlat systemkoncept som kan användas vid Försvarsmaktens verksamheter inom området larm- och sensorpresentation (exempelvis fysiskt skydd, perimeterlarm m.m.). Arbetsnamnet för detta systemstöd är LSP LORENA (Larm och SensorPresentation, LOkalt, REgionalt och NAtionellt).

Försvarsmakten har därutöver andra pågående förändringsinitiativ inom området teknisk bevakning vilket innebär att konsulten dels kan komma att verka som projektledare för sådana projekt, och/eller deltagare i andra projekt utifrån konsultens sakkunskap inom området.

Utvecklingsprojekt och uppdrag inom vidmakthållande (förvaltning) kommer att erfordra samordning vilket gör att projektledaren kommer att genomföra löpande samverkan med såväl andra projekt och förvaltningsutförare som andra verksamheter inom Försvarsmakten.

Konsultens arbetsuppgifter:
Konsultens roll är att verka i rollen som projektledare för ett eller flera projekt inom området teknisk bevakning från förstudieprojekt till utvecklingsprojekt, förvaltningsprojekt samt projekt med syfte att avveckla IT-lösningar.
I konsultens arbetsuppgifter som projektledare ingår men begränsas inte arbetet, till följande:
 Projektplanering inklusive men inte begränsat till intressentanalys, resursplanering, riskanalys och kommunikationsplanering.
 Projektledning för att genomföra planerat projekt, leverans av beslutade leveransobjekt.
 Uppföljning och återrapportering av projektets status, inklusive rapportering av samtliga milstolpars och leveransobjekts status.
 Ändringshantering vad gäller projektets planer inklusive milstolpar och leveransobjekt.
 Ledning av och praktiskt deltagande i arbets- och samordningsmöten vid framtagande av projektets alla leverabler.
 Kommunikationsaktiviteter med nyckelintressenter.

Projektledaren samordnar berörda organisationer i problemdefinitioner och behovsbeskrivningar samt funktionell- och icke funktionell kravspecificering. Projektledaren svarar för att lösningsförslag tas fram på överordnad arkitekturell nivå. I realiseringsfas ingår att leda tekniskt genomförande av beslutade utvecklingsåtgärder, förbereda genom t ex avtalshantering en kommande drift- och förvaltning av lösningen samt genomföra överlämning till mottagande drift- och förvaltningsutförare som kan vara extern eller försvarsmaktsintern part.

Konsulten är en ”spelande lagledare” i olika omfattning beroende på projektens omfattning och deltar i normalläget i praktiskt projektarbete – ibland som ensam resurs vid vissa faser vilket innebär att konsulten måste besitta IT-kompetens inom aktuellt område och vana vid att ta fram teknisk dokumentation samt granska teknisk dokumentation som bereds inom projektet.
Inom ramen för arbetet som Projektledare ingår även arbetsuppgifter såsom att stödja FM Projektsamordnare med t ex rapportering till styrgrupp och beredning av olika typer av beslutsunderlag.
Då TVK Ledsyst som helhet nyttjar all tillgänglig kompetens där den bäst gör nytta i verksamheten kan konsulten utöver projektledningsuppdrag även komma att tilldelas vissa linjeuppgifter såsom utredningar och förstudieuppdrag.

Läs Mer

Senior projektledare för införande av en CMDB-lösning, långt uppdrag – Offert skickad till kund

Vi söker nu en senior projektledare IT-system till vår samarbetspartner för uppdrag hos Försvarsmakten i Enköping.

Uppdraget omfattar:
Konsultens roll är att verka i rollen som Projektledare för projekt IT4IT med primär uppgift att realisera och införa ett samlat stödsystem för Försvarsmaktens IT-verksamhet. Primära nyttjare är drift- och förvaltningsutförare och arbetet sker i flera steg där båda IT-infrastrukturerna SK/Inet och BH omfattas.
Arbetet omfattar initialt att ta över ledning av ett pågående förstudieprojekt avseende införande av en CMDB (Configuration Management Database) inom SK/Inet och därefter leda realisering av CMDB. Därefter följer anpassning/utbyte av plattform för befintliga lösningar i systems managementområde inom SK/Inet. De system som tas fram och levereras av projektet ska därefter kunna instansernas och nyttjas inom kommande IT-infrastruktur BH vilket är en beredduppgift för projektet.

Konsultens arbetsuppgifter:
Konsultens ansvar är att i första hand planera, genomföra och rapportera status på projekt/delprojekt.
Inom ramen för arbetet som Projektledare ingår även arbetsuppgifter såsom att stödja Försvarsmaktens projektsamordnare och huvudprojektledare med t ex:
• Intressentanalys
• Riskanalys
• Kommunikationsplanering
• Övergripande projektplanering
• Rapportering till styrgrupp
• Beredning av olika typer av beslutsunderlag

I projektledning ingår att samordna berörda organisationer i problemdefinitioner och behovsbeskrivningar samt funktionell- och icke funktionell kravspecificering samt att svara för att lösningsförslag tas fram på överordnad arkitekturel nivå. I realiseringsfas ingår att leda tekniskt genomförande av beslutade utvecklingsåtgärder. Konsulten är en ”spelande lagledare” i olika omfattning beroende på projektens omfattning och deltar i normalläget i praktiskt projektarbete – ibland som ensam resurs vid vissa faser vilket innebär att konsulten måste besitta viss IT-kompetens och god dokumentationsvana.

Läs Mer