Tag

Projektledare-arkiv - KeyMan

Projektledare IT-infrastruktur Modern IT-arbetsplats – Offert skickad till kund

Vi söker nu en projektledare till vår samarbetspartner för uppdrag hos Försvarsmakten i Enköping.

Uppdraget omfattar:
Konsultens roll är att verka i rollen som Projektledare för realisering och införande av Modern IT-arbetsplats med uppgift att anpassa befintlig standardklient och tillhörande IT-infrastruktur omfattande bl.a. införande av förmågor avseende mobilitet samt åtkomst till tjänster på och över internet. Arbetet omfattar en övergång från primärt trådbunden nätverksinfrastruktur till trådlösa nät – dessa anpassningar av nätverksinfrastrukturen sker i annat projekt men arbetsplatsens anpassning mot trådlös användning ska taktas mot detta. I arbetet ingår även att realisera och införa annan funktionalitet som pågående verksamhetsutvecklingsarbete identifierar och/eller förmågor som kommer av att gå från trådbunden och nätverksmässigt inlåst funktion till trådlös funktion med förmåga att nyttja tjänster på internet.

Konsultens arbetsuppgifter:
Konsultens ansvar är att i första hand planera, genomföra och rapportera status på projekt/delprojekt.
Inom ramen för arbetet som Projektledare ingår även arbetsuppgifter såsom att stödja Försvarsmaktens projektsamordnare och huvudprojektledare med t ex:
o Intressentanalys
o Riskanalys
o Kommunikationsplanering
o Övergripande projektplanering
o Rapportering till styrgrupp
o Beredning av olika typer av beslutsunderlag
Konsulten kommer att samordna berörda organisationer i problemdefinitioner och behovsbeskrivningar samt funktionell- och icke funktionell kravspecificering samt att svara för att lösningsförslag tas fram på överordnad arkitekturel nivå. I realiseringsfas ingår att leda tekniskt genomförande av beslutade utvecklingsåtgärder.
Konsulten är en ”spelande lagledare” i olika omfattning beroende på projektens omfattning och deltar i normalläget i praktiskt projektarbete – ibland som ensam resurs vid vissa faser vilket innebär att konsulten måste besitta viss IT-kompetens och god dokumentationsvana.

Läs Mer

Senior projektledare för införande av en CMDB-lösning, långt uppdrag – Offert skickad till kund

Vi söker nu en senior projektledare IT-system till vår samarbetspartner för uppdrag hos Försvarsmakten i Enköping.

Uppdraget omfattar:
Konsultens roll är att verka i rollen som Projektledare för projekt IT4IT med primär uppgift att realisera och införa ett samlat stödsystem för Försvarsmaktens IT-verksamhet. Primära nyttjare är drift- och förvaltningsutförare och arbetet sker i flera steg där båda IT-infrastrukturerna SK/Inet och BH omfattas.
Arbetet omfattar initialt att ta över ledning av ett pågående förstudieprojekt avseende införande av en CMDB (Configuration Management Database) inom SK/Inet och därefter leda realisering av CMDB. Därefter följer anpassning/utbyte av plattform för befintliga lösningar i systems managementområde inom SK/Inet. De system som tas fram och levereras av projektet ska därefter kunna instansernas och nyttjas inom kommande IT-infrastruktur BH vilket är en beredduppgift för projektet.

Konsultens arbetsuppgifter:
Konsultens ansvar är att i första hand planera, genomföra och rapportera status på projekt/delprojekt.
Inom ramen för arbetet som Projektledare ingår även arbetsuppgifter såsom att stödja Försvarsmaktens projektsamordnare och huvudprojektledare med t ex:
• Intressentanalys
• Riskanalys
• Kommunikationsplanering
• Övergripande projektplanering
• Rapportering till styrgrupp
• Beredning av olika typer av beslutsunderlag

I projektledning ingår att samordna berörda organisationer i problemdefinitioner och behovsbeskrivningar samt funktionell- och icke funktionell kravspecificering samt att svara för att lösningsförslag tas fram på överordnad arkitekturel nivå. I realiseringsfas ingår att leda tekniskt genomförande av beslutade utvecklingsåtgärder. Konsulten är en ”spelande lagledare” i olika omfattning beroende på projektens omfattning och deltar i normalläget i praktiskt projektarbete – ibland som ensam resurs vid vissa faser vilket innebär att konsulten måste besitta viss IT-kompetens och god dokumentationsvana.

Läs Mer

IT-projektledare med erfarenhet av CRD IV och/eller Solvens II

Vi söker nu en IT-projektledare med erfarenhet av CRD IV och/eller Solvens II till vår kund.

Uppdraget omfattar:
Kunden är har en IT-verksamhet med drygt ett 50-tal anställda samt ett antal konsulter. De behöver förstärka ett projekt med en IT-projektledare till ett systemupphandlingsprojekt avseende finansiell rapportering. Konsulten behöver ha mycket goda kunskaper inom finansiell rapportering till de EU-myndigheter som övervakar finans- och försäkringsmarknaderna.

Läs Mer