Tag

Projektledare-arkiv - KeyMan

Delprojektledare IT för kravställnings- och upphandlingsarbete avseende IT-system till Region Sörmland

Vi söker nu en konsult som delprojektledare IT för kravställnings- och upphandlingsarbete avseende IT-system till Region Sörmland

Bakgrund
Region Sörmland har fått i uppdrag av Mälardalstrafik att etablera och driva Mälartåg Kundservice. Etableringen sker, på grund av sin omfattning, i projektform.
I oktober 2021 ska ”projektet” ha överlämnat en fullt fungerande och driftsatt organisation för Mälartåg Kundservice i Region Sörmlands regi, som uppfyller kraven och intentionerna i Mälardalstrafiks uppdragsbeskrivning. Kundservicefunktionen hanteras idag av nuvarande operatör, SJ.

Bolaget Mälardalstrafik ägs gemensamt av regionerna i Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland och har till uppdrag att förbättra möjligheterna till pendling och övrigt resande i Mälardalen, framförallt med tåg.

Projektledare finns för hela etableringen samt ytterligare resurs i projektet. Därtill finns stöd från RSIT och i viss mån Mälardalstrafik. Vi arbetar också med att säkra stöd för få hjälp med att kravställa det ekonomiska flödet.

Systemstöd för automatiserad förseningsersättning (Ersättning vid försening).
Region Sörmland saknar i dagsläget systemstöd för att kunna utföra arbetsuppgiften Ersättning vid försening (EVF) och behöver av den anledningen upphandla systemstöd.
Ersättning vid försening innebär att resenärer har rätt till ersättning om resan är försenad med minst 20minuter. (Sveriges lag om kollektivtrafikresenärers rättigheter samt EU:s passagerarförordning)

Systemstödet ska upphandlas på ett sådant sätt att det kan användas för både tåg-och busstrafiken. Hanteringen och processen av EVF är komplext utifrån flera olika regerverk/lagar samt utifrån integrationer som måste till mellan Regionens ekonomisystem, Regionens ärendehanteringssystem TOPdesk, Trafikverket och Mälardalstrafiks biljett-och försäljningssystem. Hanteringen ska i så lång utsträckning som möjligt vara automatiserad.

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att upphandla systemstöd och ta fram tillhörande process-och kravställningsarbete kopplat till detta.
Som delprojektledare är man också med i utvärderingsarbetet och rapporterar status i arbetet.
Juridiskt stöd för upphandlingen finns att tillgå, så även resurser som besitter delar av verksamhetskunskapen att ta stöd av i arbetet.
Som delprojektledare kan man även få agera stöd i projektet som helhet.

Läs Mer

Projektledare för införande och migrering till nya SITHS eID till Region Västmanland

Vi söker nu en Projektledare för införande och migrering till nya SITHS eID till Region Västmanland.

Region Västmanland använder identifieringstjänsten SITHS som tillhandahålls av Inera. Identifieringstjänsten SITHS är en säkerhetslösning och e-legitimation som gör det möjligt för användare att identifiera sig med stark autentisering vid inloggning i e-tjänster och för signering.

Inera har tagit fram en ny lösning för SITHS som följer referensarkitekturen för identitet och åtkomst. Lösningen möter nya krav och behov och inkluderar även Mobilt SITHS eID.

Regionen har ett trettiotal förvaltade applikationer som nyttjar SITHS och dessa behöver anpassas och migreras till den nya lösningen.

Projektet omfattar
• Uppgradering och kvalitetssäkring av lokal identifieringstjänst (IdP)
• Implementation av autentiseringstjänsten för SITHS eID i lokal IdP
• Implementation av Mobilt SITHS eID
• Installation av SITHS eID på alla PC-klienter
• Användarstöd och dokumentation framtaget och kommunicerat
• Migreringsplan med tid och kostnader för samtliga lokalt förvaltade applikationer och tjänster framtagen
• Migrering av samtliga lokalt förvaltade applikationer och tjänster

Vid utvärdering kan det bli aktuellt med offertgenomgång/intervju via Teams.

Läs Mer

2 st IT-Projektledare med erfarenhet av komplexa IT-utvecklingsprojekt

Vi söker nu 2 st IT-Projektledare med erfarenhet av komplexa IT-utvecklingsprojekt till vår samarbetspartner för uppdrag i Enköping.

Uppdraget omfattar:
Konsulten kommer huvudsakligen att arbeta som projektledare inom Systemproduktionsavdelningen.

I konsultens arbetsuppgifter som it-projektledare ingår men begränsas inte arbetet, till följande:
– Projektplanering inklusive men inte begränsat till intressentanalys, resursplanering, riskanalys och kommunikationsplanering.
– Projektledning för att genomföra planerat projekt, leverans av beslutade leveransobjekt.
– Uppföljning och återrapportering av projektets status, inklusive rapportering av samtliga milstolpars och leveransobjekts status till olika nyckelintressenter.
– Ändringshantering vad gäller projektets planer inklusive milstolpar och leveransobjekt. Ledning av och praktiskt deltagande i arbets- och samordningsmöten vid framtagande av projektets alla leverabler.
– Kommunikationsaktiviteter med nyckelintressenter.

Projektledaren samordnar berörda organisationer i problemdefinitioner och behovsbeskrivningar samt funktionell- och icke funktionell kravspecificering. Projektledaren svarar för att lösningsförslag tas fram på överordnad arkitekturell nivå. I realiseringsfas ingår att leda tekniskt genomförande av beslutade utvecklingsåtgärder, förbereda genom t ex avtalshantering en kommande drift- och förvaltning av lösningen samt genomföra överlämning till mottagande drift- och förvaltningsutförare som kan vara extern eller intern part.

Konsulten är en ”spelande lagledare” i olika omfattning beroende på projektens omfattning och deltar i normalläget i praktiskt projektarbete – ibland som ensam resurs vid vissa faser vilket innebär att konsulten måste besitta IT-kompetens och vana vid att ta fram teknisk dokumentation samt granska teknisk dokumentation som bereds inom projektet.
Inom ramen för uppdraget som Projektledare ingår även arbetsuppgifter såsom att stödja Produktionssamordnare och Teknisk produktföreträdare med rapportering till olika intressenter samt beredning av olika typer av beslutsunderlag.

Läs Mer