Tag

Projektledare-arkiv - KeyMan

Genomlysning av projektorganisation till Sundbyberg kommun – offert skickad till kund!

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Genomlysning av projektorganisation till Sundbyberg kommun

Uppdraget omfattar:
Sundbyberg står inför utmaningen med flera komplexa stadsutvecklingsprojekt som ska genomföras på ett hållbart sätt. Staden behöver därför göra en genomlysning och bedömning kring frågan om hur stadens samlade projektkapacitet fortsatt ska vara strukturerad.

Sundbyberg önskar därför få hjälp med att genomlysa den nuvarande organisationsstrukturen och utifrån det ta fram förslag till struktur som leder till ökade synergieffekter för stadens och dess bolags olika stadsutvecklingsprojekt.

Uppdragsbeskrivning
Vi önskar få synliggjort stadsutvecklingsprojektens utvecklingsområden samt få förslag på hur dessa projektorganisationer övergripande skulle kunna organiseras och samordnas för att ge ökade synergieffekter.

I uppdraget ingår även att:
• Ta fram förslag till en tydlig projektstyrning av stadens stadsutvecklingsprojekt (STUP) för att tydliggöra roller och ansvar, både internt i projekten men även med externa intressenter till projekten, för att uppnå ett effektivt och kostnadsmedvetet genomförande för samtliga medverkande i processerna.
• Ge förslag och rekommendation på den lämpligaste organisatoriska hemvisten för projektet ”Sundbybergs Nya stadskärna”.

Sundbybergs nya stadskärna; I samband med att järnvägen genom Sundbyberg läggs i tunnel ska Sundbyberg utveckla en blandad stadsmiljö, som länkar samman omgivande bebyggelse och grönområden – Nya stadskärnan. Järnvägens nuvarande barriäreffekt försvinner och föreslås ersättas av en urban, grön promenad, som kopplar samman öst med väst och norr med söder.
Vänligen läs mer om projektet: https://www.sundbyberg.se/bygga-bo-miljo/stadsplanering-byggprojekt/stadsutvecklingsprojekt/nya-stadskarnan.html

Bakgrund
Sundbyberg är en av landets mest expansiva kommuner. I Sundbybergs stads kommunkoncern hanteras i dagsläget stadsutvecklingsprojekt av både stadens egna förvaltningar samt stadens helägda bolag.
Projektenheterna har idag sina egna specifika uppdragsområden. Flera av projekten har gemensamma beröringspunkter och gränssnitt gentemot varandra.
Projekten som drivs i Sundbyberg är av varierad dignitet men de flesta projekt har den gemensamma nämnaren att de är komplexa och med flera olika aktörer och intressenter inblandade, allt från statliga och regionala offentliga organisationer till privata aktörer.
Nuvarande projektorganisationer och deras organisationstillhörighet:
• Stadsutvecklingsprojekt – Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen, Sundbybergs stad
• Infrastrukturprojekt – Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen, Sundbybergs stad
• VA-projekt – Sundbyberg Avfalls & Vatten AB
• Byggprojekt – Lokalfastigheter AB
• Byggprojekt – Fastighets AB Förvaltaren
• Projekt Sundbybergs Nya Stadskärna – Sundbybergs Stadshus AB
Även stadens övriga bolag för lokaler och fastigheter samt IT-infrastruktur, delaktiga, och har olika roller, i stadsutvecklingen.

Mål
Målet med uppdraget är att ge underlag och förslag till åtgärder gällande hur stadsutvecklingsprojekten kan struktureras och organiseras och som leder till:
– Bättre och tydligare ledning, styrning och uppföljning
– Optimerade synergieffekter inom hela kommunkoncernen
– Bättre kvalitet, samordning och effektivitet vid upphandlingar
– Hur man kan utveckla organisationsstrukturen som bäst stödjer målen för stadsutvecklingsprojekten i Sundbyberg
– En tydlig projektstyrning av stadens stadsutvecklingsprojekt (STUP).
– Den lämpligaste organisatoriska hemvisten för projektet Sundbybergs Nya stadskärna

Projektorganisation
Konsulten får gärna inkomma med lämplig projektorganisation för uppdraget.
__________________________________________________________________________________________

Överenskommelse om var huvuddelen av arbetet ska utföras sker i samråd med konsult.

Läs Mer

SaaS Procurement and Rollout Manager till kund i Stockholm

Product area and team:
In the Colleague and Corporate Support domain within Business Tech, in the product area Corporate Support Functions. You will join the product team Store Lifecycle together with ten inspiring and driven co-workers. The team manages a global platform to support the customers store portfolio and manage the entire lifecycle of our stores and premises. A platform with different integrated systems handling everything related to a new store opening, re-build, and closure of a store. 

Work tasks:
As the SaaS Procurement and Rollout Manager, you will be responsible for the procurement (RFI, RFP, POC), implementation, and global rollout of a new SaaS for Facility Management within the Store Lifecycle product.

The FM system main objectives should be to allow user to plan their reactive & preventive maintenance (inc. supplier allocation and possibly service contract management), manage assets as well as to allow for capital planning and follow up.

Facility management encompass:

• Reactive & preventive maintenance
• Asset management/capital planning
• Suppliers & contracts

Läs Mer

Project Manager for Hercules Materials & Stock handling to NCC

We are now looking for a Project Manager for Hercules Materials & Stock handling to our customer NCC. Consultant need to be based in Sweden.

Description:
Efficient material supply is an important prerequisite for a successful project to be completed on time. To secure flexibility and ensure solid quality at all levels, Hercules produce concrete and sheet piles in self-owned modern factories.

Maximo is currently used for stock & material management of sheet piles, beams and concrete piles. Supporting main activity as: inventory raw materials, workorder, planning, production, delivery , stock & logistics, invoicing. In addition, sheet piles are also sold as “rentals” (handle return etc).
Maximo is “End of Life”.

Idea – high level scope – Evaluation phase:
Deeper analysis of current situation and identified challenges. Set requirements and identify needed functionality

Objective:
Primarily reduce risk from EoL situation. In addition, improve functionality and hence quality of stock and materials handling in Hercules.

Background – need for change
Trigger to analyze situation and investigate possibilities:

Primarily the system, Maximo is “End of Life”.
No support Maximo Hercules after 2022.
Secondarily, current functionality do not meet the business needs.
Maximo was initially not built to handle management of materials and stock. Adaptions was made when developing for Hercules.

Expected benefit:
Prime benefit is reduced risk from End fo Life situation. Supported technical platform. Functionality supporting business way of working. Reduced IT-cost.

In addition – Improved business benefits:
Higher automation – less adminstration and manuel handling in the system
Transparancy – meeting customer requirments of traceability and documentation
Improved control of pricing and flexibility in tenders and orders. invoicing, etc.
Improved control of stock, materials, rentals. Incl. forecasting and financial control.

Challenge risk
Risk (if not changed):
Technical platform “End of Life”. Gradually risk for system deviations and not able to develop nor maintain. Currently high dependency to individual system experts. Worst case: major functionality not working. Complex system requires excessive use of consultants (update prices etc.)
Missing functionality in current system and deviations. Leading to low control on status stock / inventory. Impacting on forecasting and financial control. (incl. rentals)
Inefficient administration is time consuming and driving cost.
Not meeting customer demand for efficient order handling, delivery and transparency.

Läs Mer