Tag

Systemutvecklare-arkiv - KeyMan

Teknisk expert/systemutvecklare/GIS-ingenjör för systemintegration inom detaljplaneprocessen till Haninge kommun

Vi söker nu en konsult för rollen som Teknisk expert/systemutvecklare/GIS-ingenjör för systemintegration inom detaljplaneprocessen till Haninge kommun

Uppdraget omfattar:
Haninge har under februari och mars 2021 genomfört en förstudie kring digitala detaljplaner och grundkartor som del av programmet ”Smartare samhällsbyggnadsprocess i Haninge (SmartSam Haninge)”.

Förstudien finns dokumenterad i en rapport som inkluderar befintligt och önskat arbetsflöde för detaljplaner och grundkartor, samt en handlingsplan för vad som krävs för att implementera det önskade arbetsflödet.

Detta uppdrag utgör att vara tekniskt ansvarig i de delar som gäller datautbyte mellan de olika system som används under planprocessen. I uppdraget ingår att utifrån det övergripande arbetsflöde som tagits fram i tidigare nämnd förstudie arbeta med att arbeta fram lösningar för att datautbyte mellan de tekniska system som kommer att användas och konfigurera dessa för de arbets- och dataflöden som förstudien har pekat ut. Datautbyte kommer primärt att ske genom delade databaser, och i uppdraget ingår att undersöka behov och struktur för dessa databaser, såväl som att installera och konfigurera dem. Att ta fram dokumentation och rutiner ingår för användning av systemen ingår också i uppdraget.

Avropade uppdrag omfattar bl.a. att:

• Utreda hur kommunen kan jobba i AutoCad och detaljplanemodulen Focus detaljplan mot en intern plandatabas.

• Sätta upp och konfigurera en eller flera databaser för detaljplaneinformation och ta fram dokumentation för hur databasen ska användas och underhållas.

• Utreda möjligheterna att genom AutoCad map 3D skriva till kartdatabas. Funktionalitet ska bland annat användas för beställning av grundkartor.

• Utreda möjligheterna att ansluta AutoCad Map 3D till kartdatabaser samt karttjänster.

OMFATTNING

Då uppdraget handlar om att utreda arbetsprocesser kan omfattning och arbetsinsats komma att variera, men som utgångspunkt bör konsulten vara tillgänglig för motsvarande minst 25% av heltid under cirka 8 veckor. Omfattning kan dock diskuteras, arbetsinsatsen kan koncentreras till en kortare men intensivare tid beroende på konsultens tillgänglighet.

OPTION

• Option till förlängning av uppdraget om ursprungligt uppdrag visar på ytterligare utredningsbehov.

• Option till förlängning av uppdraget avseende metodutveckling för digitalisering av befintliga detaljplaner.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Konsulten förväntas ställa upp på en kortare intervju innan eventuellt uppdrag avropas.

Konsulten kommer ingå i kommunens projektgrupp och ha stöd av kompetens från bland annat planavdelningen och geo-infoavdelningen.

Löpande avstämningsmöten ska hållas. Konsulten förväntas (via Teams) delta på projektgruppsmöten.

LEVERANS

Leverans utgörs av:

• Korrekt konfigurerade databaser för utbyte av planinformation mellan kommunens olika system, specifikt Focus detaljplan, AutoCad Map 3D och övriga GIS-system.

• Dokumentation av databasen eller databaserna för förvaltning och underhåll

• Rutinbeskrivning för uppdatering och underhåll av databaserna

Rutiner och processer ska utförligt och strukturerat och levereras som lathundar och/eller malldokument.

Läs Mer

Implementering metadataportal GeoNetWork till Haninge kommun – intervjuer pågår!

Vi söker nu en konsult för uppdrag Implementering metadataportal GeoNetWork till Haninge kommun.

Uppdraget omfattar:
BAKGRUND:
Geodataenheten på Haninge kommun tillhandahåller och förvaltar kommunens geodata. Vi har en GIS-infrastruktur bestående av internt WebbGIS (CSM), externt WebbGIS (Origo), desktop-GIS (QGIS) med PostgreSQL, PostGIS och QGIS-server på Windows-servrar . Vi kommer att publicerar allt mer av våra geodata som öppna data . För att göra data lätt att hitta både internt och externt finns ett behov av att implementera en metadataportal som följer DCAT-AP-SE (metadataspecifikation för öppna data) och Inspire (specifikation för geodatas infrastruktur).

Geodataenheten har beslutat att implementera GeoNetWork som metadataportal. Därför avropas konsulter för att implementera GeoNetWork (OpenSource).
UPPDRAGET:
I uppdraget att implementera GeoNetWork ingår konfigurering av server och databas samt installation av databas och svenskanpassad applikation på befintlig/befintliga server/servrar (beroende på om lösningen delvis behöver ligga innanför brandväggar). Slutprodukten ska motsvara Lantmäteriets Geodataportal, med anpassning till Haninge kommuns grafiska profil och organisation. Leveransen ska vara en fungerande metadataportal med ett fungerande administrationsgränssnitt samt dokumentation av installationen.

Krav på metadatabasportalen:
• Systemet skall uppfylla kraven som definieras i den Nationella Metadataprofilen
• System skall bygga på senaste versionen av Geonetwork (4.x)
• Det ska gå att bädda in lösningen på websidor
• Det ska gå att registrera samma typ av metadata som på Geodataportalen.
• I administrationsverktyget ska all information för att fylla motsvarande lösning som Geodataportalen gå att registrera.
System skall bygga på samma version/branch som den Nationella Geodataportalen nu utvecklas i
System skall ha motsvarande funktionalitet som den nu pågående utvecklingen av Nationella Geodataportalen
Behörighetsstyrning på datamängder om möjligt.

Att registrera metadata ingår inte i uppdraget.
FÖRUTSÄTTNINGAR:
Det finns en Windows server 2019 standard (virtuell server) utanför brandväggarna som är ämnad för metadataportalen. Denna server är helt ny och behöver konfigureras. Då Geodataenheten har erfarenhet av PostgreSQL version 11,5 och PostGIS version 2.5 föredras att dessa används.

Innanför brandväggarna finns idag en virtuell applikationsserver med Windows server 2016, en virtuell databasserver (endast databashotell) med MSSQL Server 2017 CU22 samt en virtuell Windows Server 2019 som kommer att ha PostgreSQL, PostGIS och ev QGIS Server. Om någon del av installationen p g a säkerhet bör vara innanför brandväggarna finns dessa att tillgå
ERFARENHET:
Den/de konsult/konsulterna vi söker för uppdraget skall ha dokumenterad erfarenhet av:
– Implementering av GeoNetWork eller liknande system
– PostGIS och Installation och konfigurering av PostgreSQL
– Windows server 2019
OMFATTNING:
Uppdragets omfattning kan variera beroende på antal konsulter som offereras. Om en konsult ensam inte har efterfrågad dokumenterad erfarenhet kan mer än en konsult offereras.
OFFERTEN:
Vid lämnad offert godkänner leverantören att företaget har en stabil och god ekonomi, att samtliga relevanta lagar (t.ex. registreringsskyldigheter, betalning av skatter och avgifter) uppfylls av leverantören samt att leverantören, eller dess företrädare, inte är dömd för något brott som kan komma att äventyra ett framtida avtal och utförande av uppdraget. Kommunen kan komma att kontrollera att detta uppfylls.

Offerten ska vara skriftlig, författad på svenska och vara utformad enligt det som efterfrågas i offertförfrågan.

Leverantören ska i sin offert ange följande:
1. Leverantörens företagsnamn
2. Organisationsnummer
3. Adress
4. Telefonnummer
5. Mejladress
6. Kontaktperson
7. Kontaktuppgifter till kontaktpersonen
8. Prisuppgifter
BEDÖMNING:
Kommunen kan komma att kalla representanter för offerten till avstämningsmöte/intervju i syfte att kvalitetssäkra offerten. Ersättning för detta utgår inte.

Läs Mer