Skip to main content
Tag

Utvecklare SharePoint

Leverantör som kan leverera ett team för helhetslösning hantering av medicinska rutiner till Region Sörmland

Vi söker nu en Leverantör som kan leverera ett team för helhetslösning hantering av medicinska rutiner till Region Sörmland.

Övergripande uppdragsbeskrivning

Region Sörmland IT söker leverantör som kan leverera ett team för helhetslösning gällande hantering av hälso- och sjukvårdens medicinska rutiner. I leveransen ska även förvaltning och vidareutveckling av lösningen ingå. Den kod som utvecklas ägs med fri förfoganderätt av Region Sörmland.

Medicinska rutiner är rutiner som beskriver diagnostik, behandling och patienthandläggning vid kliniskt arbete och ska förtydliga hur personal inom Hälso- och sjukvården i Region Sörmland vårdar patienter.
Medicinska rutiner är idag publicerade på regionens intranät via Public 360. Hälso- och sjukvården vill genomföra en utveckling av medicinska rutiner i syfte förenkla hantering och sökbarheten av dem. En förstudie har genomförts för att identifiera krav samt möjlig teknisk plattform. Förstudien har identifierat att SharePoint kan användas som ersättare till Public 360 i detta fall. Region Sörmland ser helst att lösningen görs i SharePoint on premise.
Krav gällande hantering och sökbarhet är identifierade och framtagna tillsammans med hälso- och sjukvården. 
 En del av kraven är
  • De medicinska rutinerna ska vara länkade från regionens intranät (byggt på EPIserver) till den nya lagringsplatsen för rutinerna, d v s verksamheten kommer åt de medicinska rutinerna via intranätet.
  • Behörighetsstyrning i SharePoint för att få åtkomst till rätt vyer beroende på roll
  
För att säkerställa en effektiv leverans ser vi att vi behöver en leverantör som kan ta en fram en helhetslösning tillsammans med representanter från hälso- och sjukvården. Vi ser det som att utvecklingen kommer att ske i ett gemensamt projekt där leverantören och Region Sörmland samtliga är aktiva projektmedlemmar. Från regionens sida kommer det att finnas projektledare som hanterar kontakter med resurser inom regionen både inom hälso- och sjukvårdsområdet och IT-området. I regionens del av projektet kommer det även att finnas en lösningsarkitekt, infrastrukturtekniker, testare, verksamhetsrepresentanter i form av handläggare av medicinska rutiner.
 
Utvecklingen genomförs med fördel agilt med täta avstämningar och leveranser till regionen. Vi ser att planeringen av projektets aktiviteter görs gemensamt mellan leverantören och Region Sörmland och att pågående aktiviteter lätt går att följa för båda parter via t ex en Kanban-tavla. 
 
Föreslagna roller i leverantörens team kan vara av projektledare, utvecklare, UX-designers, testare, men där är vi öppna för förslag på sammansättning. Det viktiga för oss är att det blir en bra leverans.
 
Region Sörmland vill ha den nya lösningen på plats senast 2023-05-31.
Vi har inte tagit fram någon exakt omfattning på detta uppdrag, grovt sett uppskattar vi det till att uppdraget omfattar 500 – 1 000 h men vi ser att en detaljerad tidplan behöver tas fram i samråd leverantör och Region Sörmland. 

Beskrivning av Medicinska rutiner finns att ta del av som bifogat dokument.

Läs Mer