Skip to main content
Tag

Utvecklare

Erfaren och driven systemutvecklare med stort teknikintresse till SCB

Till ett av våra utvecklarteam inom Datasektionen på SCB:s IT-avdelning finns behov av konsultstöd i form av en erfaren och driven systemutvecklare med stort teknikintresse och förmåga att ta fram kvalificerade lösningar som svar på olika behov och problem. Den konsult vi söker bör även ha intresse av och förmåga att bidra till andra teammedlemmars kompetensutveckling, både genom att ta visst ansvar i “onboarding” av mindre erfarna teammedlemmar och genom att bidra aktivt till kunskapsspridningen inom teamet.

Arbetet i det aktuella utvecklarteamet innebär:
– Att fokus är på förvaltning- vidareutveckling och kvalificerad support för ett antal olika system som utgör verksamhetskritiska komponenter i den generella IT-plattformen för SCB:s statistikproduktion.

De system/komponenter som teamet ansvarar för används bl.a. för moment i statistikproduktionen som;

– Hantering av urvalsobjekt, att ta fram lösenord och administrera utskick av information om statistiska undersökningar till utvalda företag och individer som rapporterar in uppgifter till SCB för statistikändamål

– Utskick av information sker automatiserat/schemalagt via olika kanaler såsom digitala brevlådor, e-post och fysisk post.

– IT-stöd för kvalitetskontroll/granskning av inkomna uppgifter

– IT-stöd för kodning av statistisk information enl. olika klassifikationer som standard för näringsgrensindelning eller yrkesklassificering.

– Arbetet i teamet präglas av ett nära samarbete med IT-arkitekt, krav- och testansvariga, objektsspecialister samt ansvariga för IT-infrastruktur/driftsfrågor.

– Teamet består av 5 medarbetare och tillämpar scrum som arbetsmetod, planerar sitt arbete i sprintar om vanligtvis 3 veckor och arbetar systematiskt och kontinuerligt med att “trimma” arbetssätt och rutiner.

Läs Mer

Förstärkning till ett utvecklarteam på SCB

SCB söker förstärkning till ett utvecklarteam på IT-avdelningen i Örebro. Uppdraget är att bidra i teamets utvecklings- och förvaltningsarbete av några olika system som stöttar den viktiga statistikproduktionen och analysen av arbetsmarknadsstatistik och utbildningsstatistik.

Teamets arbetsuppgifter har en stark tonvikt inom databasområdet så en bakgrund som databasutvecklare är önskvärd.
IT-arbete på SCB sker teambaserat, där arbete utförs både i grupp och enskilt och metoderna är Scrum, Kanban eller en kombination av båda.

Beskrivning:
– arbeta med krav, utveckling och test men med tonvikt på utveckling

– jobba med utvecklingsarbete både i front- och backend, där du arbetar med vidareutveckling och förvaltning i befintliga system
arbeta i ett team i nära samarbete med slutanvändare och kravställare

– tillsammans med teamet arbeta främst med system för statistikproduktion och analys på IT-sektionen för Statistik & Analys.

Redovisade konsulter ska till övervägande del ha arbetat som systemutvecklare med nedan beskrivna arbetsuppgifter de senaste tre (3) åren räknat från annonseringsdag.
I rollen som systemutvecklare ha god erfarenhet av utveckling i Microsoftmiljö

– I rollen som systemutvecklare utifrån framtagna krav arbetat med detaljering av krav, anpassning till IT-arkitektur, databasdesign, självständig utveckling, testning samt implementering av funktioner som till exempel: sökfunktioner, integrationer med andra system

– I rollen som systemutvecklare ha skapat systembeskrivningar utifrån beställarens krav

– Under tiden som systemutvecklare ska konsulten ha arbetat med följande språk, metoder, verktyg och ramverk:
C#
MS Visual Studio
SQL
Versionshantering (GIT)
.NET
Scrum

Läs Mer

Erfaren utvecklare till team på SCB som stöttar finansmarknadsstatistiken

SCB avser att förstärka ett existerande team med en utvecklare som kommer att arbeta i nära samarbete med olika ämnesteam i en systemlösning som stöttar finansmarknadsstatistiken. En stor del av teamets tid avsätts till två applikationer som används för inhämtning, bearbetning och leverans av finansiella data till Riksbanken.

Uppdraget är att delta i teamets utvecklingsarbete som består av utvecklingsaktiviteter som är del av en roadmap bestämd tillsammans med uppdragsgivaren Riksbanken samt utvecklingsarbete inom övriga förbättrande utvecklingsaktiviteter som inte är del av roadmap.
Arbetsprocessen för en utvecklare på IT-avdelningen inom SCB innebär att:
utvecklare arbetar med krav, utveckling och test med betoning på utveckling

• utvecklare jobbar med utvecklingsarbete både i front- och backend, i denna roll med tung betoning på backend, där vi arbetar med utveckling och förvaltning av befintliga systemlösningar
• utvecklare arbetar i ett team i nära samarbete med kravställare och användare, både internt och externt
• Arbetsinsatserna som dagligen hanteras varierar i omfattning och sker i kontexten av ett teambaserat arbetssätt med de agila metoderna Scrum, Kanban eller en kombination.

Offererad konsult ska till övervägande del ha arbetat som systemutvecklare med nedan beskrivna arbetsuppgifter de senaste tre (3) åren.

Läs Mer

Perlutvecklare till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Perlutvecklare till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Syftet med uppdraget är att som arkitekt/perlutvecklare inom förvaltningsområde Pensionsprodukter vidareutveckla systemet Pluto som hanterar premiepensionen inom myndigheten.
Arbetet kan komma att bedrivas både i projektform och som utvecklingsuppdrag inom förvaltningen.
Uppdraget innefattar design, implementation, unittest samt att ta fram systemdokumentation.

Läs Mer

Konsultstöd – utveckling av digitalt verktyg för systematiskt arbetsmiljö & patientsäkerhetsarbete till Region Västmanland

Vi söker nu ett Konsultstöd – utveckling av digitalt verktyg för systematiskt arbetsmiljö & patientsäkerhetsarbete till Region Västmanland.
Konsulterna ska uppnå kompetensnivå 4 i efterfrågad roll, se bilaga “Kompetensnivåer för konsultuppdrag”.

Region Västmanland önskar teckna avtal med en leverantör som gör ett helhetsåtagande. För att klara uppgiften kan roller som front-end, back-end, UX/UI och projektledare behövas. Region Västmanland vill också kunna teckna förvaltningsavtal med vald leverantör. Pris för förvaltningsåtagandet behöver ingå i leverantörens estimat av tidsåtgång.

Inom ramen för ett forskningsprojekt som syftar till att integrera arbetsmiljö- och patientsäkerhetsperspektivet inom hälso- och sjukvården prövas metoden SamSa på ett utvalt antal dygnet-runt verksamheter i Region Västmanland och ev. närliggande regioners sjukhus. Start sen höst 2023. Till Samsa-metoden hör ett digitalt verktyg där medarbetarna dagligen reflektera kring hur arbetspasset fungerat och identifierar ev. risker. I riskbedömningen ingår en skattning enl. färgskalan grön-gul-röd samt en notering av vad som har hänt och/eller har fungerat bra. Månadens skattningar sammanställs i ett visuellt cirkeldiagram och identifierade risker diskuteras vidare på ordinarie möten. Den visuella cirkeln visar månadens alla dagar och färgläggs dag för dag. Till verktyget finns en tillhörande webbplats med information om projektet där de också kan ta del av utbildning i metodiken via videoinspelningar. Uppdraget (samtliga delar nedan) behöver utvecklas i enlighet med regionens rekommendationer för att, när forskningsprojektet avslutas, möjliggöra fortsatt utveckling och förvaltning inom Region Västmanland. Uppdragets resultat tillfaller regionen som köpare. Regionens budget/prognoser bygger på forskningsanslag vilket innebär att nedan beskrivna moment behöver diskuteras ytterligare mellan parterna men vi önskar ändå att ni lämnar estimat på tidsåtgång och kostnad för detta enligt er bedömning.

Uppdragsbeskrivning:
-Designa ett digitalt verktyg i form av en webbaserad app. Fokus på användarvänlighet och lättillgänglig design utifrån regionens rådande skiss på interaktiv cirkel. Metoden visas i steg-för-steg i inledande utbildning/videoinspelningar. Månadskalendern som beskrivs i texten ovan ska ha klickbara datum. När man klickar ställs tre-fyra frågor och dessa kan besvara med korta ”noteringar” likt en post-it. Det går också att sätta en färg på datumet. Varje arbetsplats har en kalender som går att nå via inloggningen medarbetare (alla har samma) alt. chef.  Hur avancerat verktyget blir anpassas i dialog med teknisk utvecklare och är kopplat till budget. En nära dialog behövs med löpande avstämningar.  Detaljer i resp. klickfunktion sker i dialog med teknisk utvecklare. Gällande teknikval önskar Region Västmanland att leverantören använder valfritt open sourceteknik för att lösa uppgiften.
Separata inloggningar och hantering av data.  Möjlighet för resp. arbetsplats samt medarbetare/chefer att logga in separat. Möjlighet för varje arbetsplats att ta del av sin sammanställda statistik löpande (enklare diagram/staplar).  Dölja/maskera data för att ej göra det för lättillgängligt för utomstående att läsa. Upprätta en sammanfattande vy med statistik där projektansvariga kan följa arbetsplatsernas anonymiserade data/resultat. (i ett senare skede kan det bli aktuellt att titta på möjligheter att överföra/exponera data via ett API för ev. koppling till rådande avvikelsessystem i resp. region men det ingår inte i detta uppdrag)
Utveckla en tillhörande webbplats med information om projektet. Innehållssidor start/utbildning/FAQ/kontakt. Webbplatsens design ska vara användarvänlig och enkel och bedöms vara enkel att skapa avseende den tekniska designen i jämförelse med det digitala verktyget (som är den huvudprioriterade produkten).
Sammansättning av delar till digitalutbildning (länkad via webbplats). Kortare videoinspelning/presentation samt sammanfoga bilder steg-för-steg utifrån det digitala verktyget. Forskargrupp ansvarar för innehåll. Leverantören behöver eventuellt hjälpa att ”spela in” när någon från forskargruppen demonstrerar verktyget, dvs. en enkel steg för steg-guide samt att det går att länka utbildningen från webbsidan. Det kan vara så enkelt som power-point med videoinspelning. 

Utveckling under mars-april för att kunna pröva en prototyp av verktyget på referensgrupp i maj 2023. Behövs det sedan mindre justeringar, slutversion redo sista augusti 2023. Regionen prioriterar verktygets enkelhet och design för att tilltala resp. vidmakthålla arbetsplatsernas användande. Arbete kan utföras remote men vissa avstämningar ska kunna ske på plats för att diskutera verktygets olika funktioner, pröva ut dess användarvänlighet i dialog samt göra justeringar efter behov.

Läs Mer

Linux Embedded utvecklare

Our client runs a development center where they assist companies worldwide in bringing their ideas, concepts and innovations into reality. 
Amongst their customers are companies like Baxter, IKEA, Sony, HMS, Tunstall and many more. 
The client is looking to hire up to 4 developers for their development department, on a product for a leading edge company within consumer electronics. 
The team shall develop embedded linux-based solutions. 
The developer needs to work on-site for about 4 months, after this, remote work can be concidered.
 
Läs Mer