Tag

Verksamhetsanalys-arkiv - KeyMan

Konsult för stöd i utredning av ägande av vissa fastighetstyper i kommunalt fastighetsbolag till Danderyd kommun – offert skickad till kund!

Vi söker nu en Konsult för stöd i utredning av ägande av vissa fastighetstyper i kommunalt fastighetsbolag till Danderyd kommun

Uppdraget omfattar:
Styrelsen för Djursholm har hemställt att ägaren Danderyds kommun ska utreda och ta ställning till försäljning av två av bolagets kulturfastigheter och två av dess bostadsfastigheter. Styrelsen hade tidigare även gett VD i uppdrag tillsammans med kommunledningskontoret att utreda försäljning av två skolor. Vidare har kommunstyrelsens arbetsutskott påbörjat en diskussion om avkastningskrav på bolaget och vem av kommunen och Djursholms AB som är bäst lämpad att äga skol-, kultur-, och bostadsfastigheter. Utifrån detta ligger ett förslag till kommunstyrelsen att den ska besluta följande.
1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att utreda det fortsatta ägandet av dels kulturfastigheterna (namn) dels bostadsfastigheterna (namn), dels skolfastigheterna (namn. Uppdraget omfattar att utreda om kommunen av strategiska skäl eller andra anledningar bör förvärva fastigheterna.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör styrgrupp för utredningen. Utskottet bemyndigas därvid att justera uppdraget om det under utredningstiden aktualiseras andra frågor som bör utredas i samma sammanhang.
3. Utredningen ska bedrivas så att kommunstyrelsen ska kunna ta ställning till förslag med anledning av styrelsens hemställan och utredningsuppdraget vid sitt sammanträde den 25 april 2022.

Danderyd söker en konsult som kan stödja kommunledningskontoret i detta utredningsuppdrag. Konsultuppdraget är beroende av om kommunstyrelsen fattar detta beslut så avtal kommer att omfatta en rätt för kommunen att avsluta uppdraget utan någon form av ersättning för för konsulten att uppdraget uteblir.

Uppdraget förväntas ta 50-100 procent i tid under februari och mars och därefter spridda timmar under april.

Läs Mer