Tag

Verksamhetsanalys-arkiv - KeyMan

Utvärderare för ESF-projektet Hållbar utveckling till Nynäshamns kommun

Nynäshamn kommun vill härmed upphandla en leverantör för tjänsten som extern utvärdering av ESF-projektet ”Hållbar utveckling i Nynäshamn”. Tjänsten kan levereras av en eller ett team av kompetenser.

Uppdraget beräknas påbörjas under projektets analys och planeringsfas och vara ett stöd till projektet. Tillsammans med projektets ledning ska leverantören utforma planen för projektets utvärdering, vara behjälplig i att lägga upp projektets mål, indikatorer och uppföljningsrutiner, bland annat genom att vara behjälplig i att justera projektets förändringsteori.

Utvärderingens syfte och mål
Det huvudsakliga syftet med utvärderingen för projektet är uppföljning av måluppfyllelse och att kvalitetssäkra projektets insatser. I detta avseende förväntas utvärderingen kontinuerligt utvärdera projektets processer och insatser i syfte att belysa förbättringsområden som påverkar uppfyllelsen av projektets resultat, effektmål och om dessa förväntas uppnås under projekttiden.
Då projektets långsiktiga effekter oftast är mätbara enbart flera år efter att projektettiden löpt ut, förväntas utvärderingen analysera om projektet har förutsättningar att skapa långsiktiga förändringar. Detta inte minst genom att bidra till projektets styrning genom kontinuerliga avstämningar.

Centrala utvärderingsfrågor
Under analys och planeringsfasen är en central fråga för utvärderingen huruvida projektets förändringsteori med dess resultat- och effektmål är relevanta utifrån behovsanalysen, utifrån socialfondens styrdokument (så som nationella och regionala programmet samt utlysningen som projektet sökts under) samt utlysning som ligger till grund för finansiering av projektet.
Under genomförandefasen är en central fråga för utvärderingen om projektets insatser bidrar till att uppnå de fastställda resultatmålen och skapar förutsättningar för att uppnå effektmålen. Av särskild vikt är även frågan om projektet har lyckats skapa förutsättningar för metoder och arbetssätt att absorberas i ordinarie verksamhet. Som ett led i detta förväntas utvärderingen bland annat analysera om projektets innehåll och utförande upplevs/är meningsfulla för projektets målgrupper och matchar deras behov.

Hur utvärderingen förväntas användas utifrån utvärderingens olika intressenter:
Resultat från utvärderingen avses användas som ett verktyg för styrning av projektet och ett underlag för utvecklingsarbetet av projektets insatser och metoder. I detta avseende är de primära mottagare av utvärderingen projektets bidragsgivare (Svenska ESF-rådet), styrgrupp och projektledning. Då utvärderingen avses vara ett verktyg för styrning, förväntas utvärderingen ge en kontinuerlig återkoppling till styrgruppen genom sitt deltagande under styrgruppsmöten, samt till projektgruppen genom deltagande/ledning av lärande processer.
Resultatet från utvärderingen aves även användas som ett verktyg/argument för att skapa legitimitet för projektets insatser i spridnings, förankring och absorberingsprocesserna. I detta är intressenter så som andra kommuner och myndigheter, intresseorganisationer inom hållbar livsmedelsproduktion och gröna näringar, deltagande aktörer med flera mottagare av utvärderingen.
I sitt arbete ska utvärderingen även utvärdera hur de horisontella principerna jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering integreras i projektet och bidrar till att nå uppsatta mål.
Under projektets gång kan det bli aktuellt med andra insatser/moment än ovan redovisade. Nynäshamn kommun ska äga rätt, att efter leverantörens samtycke, inkludera dessa i detta uppdrag.

Uppdragets omfattning, så som beskrivet ovan, är beroende av att projektet genomförs i sin helhet. Av olika skäl kan ett projekt avbrytas i förtid. Nynäshamn kommun förbehåller sig rätten att avbryta uppdraget för det fall projektet avbryts.

Pris
Anbudsgivaren ska lämna ett totalpris för uppdragets utförande. De ska också redovisa beräknat antal timmar för uppdragets genomförande samt timpris. Totalpriset ska inkludera samtliga med uppdraget förenade kostnader. Pris ska lämnas i svenska kronor, exklusive mervärdesskatt.

Uppdragets omfattning
Budgeten för projektutvärderingen uppgår till 480 000 kronor exklusive mervärdesskatt. Anbud som överstiger denna budget kan inte antas. Den ovannämnda budgeten kan komma att förändras under projektets tid och avsatt budget avser ingen garanterad volym i uppdraget.
Det är inte tillåtet att offerera ett pris som understiger 75 procent av budgeten ovan.

Uppdragets längd/Avtalsperiod
Uppdragets omfattning, så som beskrivet ovan, är beroende av att projektet genomförs i sin helhet. Av olika skäl kan ett projekt avbrytas i förtid. Vi förbehåller sig rätten att avbryta uppdraget för det fall projektet avbryts.

Projektperioden för Hållbar utveckling Nynäshamn är 2020-09-01 – 2023-02-28.
• Analys- och planeringsfas 2020.09.01 – 2021.04.30
• Genomförande- och avslutningsfas 2021.05.01 – 2023.02.28
Om projektets genomförandefas inte beviljas, avslutas uppdraget efter avslutad analys och planeringsfas. Under förutsättning att projektet fortlöper enligt plan är avsikten att uppdraget omfattar samtliga tre projektfaser, från det att avtal skrivs i analys- och planeringsfasen fram t o m projektets avslut.
Nynäshamn kommun äger rätt att förlänga avtalet på oförändrade villkor med sex månader.

Avropsunderlaget består av:
• Avropsunderlag ink. svarblankett
• Projektbeslut inklusive ansökan
• Projektets förändringsteori vid ansökningstillfället
• Utlysningen

Läs Mer